تعبیر خواب گاز گرفتن سگ در موقعیت های مختلف

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ به عقیده ابن سیرین

ابن سیرین در این باره می‌گوید: اگر در خواب سگی را دیدید که شمار را گاز گرفت و زخمی کرد به این معنی است ازسوی دشمنی دیرین آسیب به شما خواهد رسید و اگر دیدید که سگ لباس تان را گاز گرفت دلالت بر بروز موضوعی ناراحت کننده و ناخوشایندی در زندگی تان است. همچنین اگر سگی در خواب شما را گاز گرفت و تنها لباس شما را پاره کرد و آسیبی به جسم تان وارد نیاورد نشانه ضرر و زیان مالی می باشد و نگرانی درباره سلامت تان وجود ندارد.

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ هار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره گاز گرفتن سگ هار در خواب می‌گوید: اگر در خواب ببینید سگی به سوی شما حمله ور می شود و در صدد گاز گرفتن شما می باشد نشانه وجود دشمنی کینه توز و قدرتمند است که در کمین شما نشسته است و باید از او دوری کنید.

اگر در خواب دیدید که سگ هاری از دور به سوی شما آمد و شما را گاز گرفت دلالت بر دشمن دور و بد ذات است که برای صدمه زدن به شما نقشه های شومی در سر دارد. به طور کلی گاز گرفتن سگ در خواب نیکو نبوده و دلالت بر ناراحتی و آزار است.

به روایت ایشان حال اگر خواب دیدید که سگی ماده شما را گاز گرفت تعبیر آن وجود زنی حیله گر در زندگی شما است که با نیت ضربه زدن به شما وارد زندگی تان شده است.

تعبیر خواب حمله کردن سگ های زیاد و گاز گرفتن آن ها

اگر خواب دیدید سگ‌های زیادی شما را گاز گرفتند دلالت بر حضورتان در جمعی است که از حضور شما خشنود نبوده و به دنبال ضربه و آسیب وارد کردن به شما هستند. اگر در خواب ببینید که سگی هار شما را گاز گرفت به این معنی است که از سوی افراد نزدیک و مورد اعتماد تان ضربه خواهید خورد و آنان به شما خیانت خواهند کرد.

امام صادق (ع) درباره گاز گرفتن سگ در خواب می فرمایند:

اگر شخصی در خواب ببیند که سگی پای او را گاز گرفته دلالت بر از دست دادن تعادل و کنترل زندگیش است. حال اگر بیننده خواب شخص دیگری را ببیند که توسط سگ گاز گرفته می‌شود خواب او دلالت بر خیانت دارد. به این معنی که بیننده خواب از طرف فرد قابل اطمینانش ضربه خواهد خورد.

به روایت امام صادق گاز گرفتن سگ در خواب نشانه دارای تعابیر زیر است:

 • بی وفایی
 • دیدن خیانت از سوی نزدیکان و شخص مورد اطمینان
 • داشتن بیماری روحی و روانی
 • بروز اتفاقی ناگوار در زندگی
 • هشدار درباره اتفاقاتی که در آینده برایتان اتفاق می افتد

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ به روایت لیلا برایت

لیلا برایت درباره گاز گرفتن سگ در خواب می‌گوید: اگر سگی که شما را در خواب گاز گرفت دارای خال های متعددی بر روی پوستش باشد بر بی وفایی دوستان و نزدیکان و خانواده تان نسبت به شما دلالت دارد. اگر در خواب سگی شما را گاز گرفت و درد شدیدی در بدن خود و جای گاز گرفتگی احساس کردید به این معناست که کاری را انجام داده اید که پیامد های جالبی برایتان نداشته و باید منتظر عواقب آن باشید.

خواب ها بازتاب ذهن نا خودآگاه ما هستند و به افکار و احساسات ما در زندگی واقعی اشاره دارند. ممکن است اتفاقی که اخیرا برایمان رخ داده در خوابمان انعکاس پیدا کند.خوابهای ما نمود نگرانی ها، مشکلات و احساساتمان هستند.به همین دلیل خواب ها نباید نادیده گرفته شوند.خواب های ما می توانند پیام مهمی داشته باشند . برخی بر این باورند که این پیام از کائنات است و نشانه ی خاصی دارد.خواب مربوط به سگ نشان دهنده ی حفاظت و سخاوتمندیست.برای اینکه تعبیر درستی از خوابمان درباره ی سگ ها داشته باشیم باید تا جایی که امکان دارد به جرئیات توجه کنیم.آیا تا کنون خواب یک سگ را دیده اید؟یا راجع به اینکه سگی تعقیبتان کند؟در خواب به سگی غذا داده اید؟خوابی راجع به سگی که پارس می کند یا شما را گاز می گیرد دیده اید؟این مقاله به شما این فرصت را می دهد که تعبیر خواب گاز گرفته شدن به وسیله ی سگ را بیابید و بدانید که چرا این خواب اهمیت دارد.شکی نیست که گاز گرفته شدن با سگ برای بیننده ی خواب ممکن است نامطبوع باشد.قبل از اینکه تعبیر صحیح خوابتان در مورد گاز گرفته شدن با سگ را بیابید، یادآوری اینکه کدام قسمت بدنتان بوده اهمیت بسیاری دارد.اکنون خواب های رایج درباره گاز گرفته شدن با سگ را به شما نشان خواهیم داد و شما قادر خواهید بود تا تفاوت این خواب ها و تعابیرشان را بیابید.برای پیدا کردن تعبیر درست تا جایی که ممکن است جزئیات را به خاطر بیاورید.

تعبیر خواب گاز گرفته شدن اعضای مختلف بدن توسط سگ

تعبیر خواب گاز گرفته شدن با سگ : اگر این خواب را دیده اید ولی جزئیات را به خاطر نمی آورید تعبیر آن تضاد درونی و بدعهدی خودتان است.

تعبیر خواب گاز گرفتن دستتان توسط سگ : قبل از اینکه تعبیر این خواب را بگوییم بهتر است تعبیر خواب دست را بدانید.اگر دست راستتان را در خواب دیدید مظهر مردانگی و مقاومت است. از طرف دیگر اگر دست چپتان را در خواب دیدید نماد زنانگی و سخاوتمندیست.اما اگر در خواب دیدید که دستتان توسط سگ گاز گرفته شد تعبیر آن تسلط فردی بر زندگی شخصی شماست. همچنین احتمالا شخصی وجود دارد که با حرفهایش به شما آسیب می زند.اگر دست راستتان دریده شد یعنی فردی مردانه میخواهد به شما آسیب وارد کند ولی اگر دست چپتان بود یعنی فردی زنانه به شما آسیب می زند.

تعبیر خواب گاز گرفتن انگشتتان  دست توسط سگ : اگر در خواب دیدید که سگی انگشتان دستتان را گاز گرفت تعبیر آن از دست دادن برخی مهارت هایتان است، به خاطر آن احساس خیلی بدی خواهید داشت و اعتماد به نفستان را از دست می دهید.

تعبیر خواب گاز گرفتن بازویتان توسط سگ : چنانچه در خواب سگی بازوی شما را گاز گرفت تعبیرآن تجاوز و خیانت فردی است، ممکن است یکی از همکارانتان به شما خیانت کند که باعث مشکل بزرگی در کارتان شود. همه می دانند بازوها معمولا به کار و تلاش مربوط می شوند.

تعبیر خواب گاز گرفتن ساق پای شما توسط سگ : تعبیر این خواب از دست دادن تعادل در زندگی است.این دوران برایتان سخت خواهد بود و ممکن است مشکلات بسیاری برایتان پدید آیند.

تعبیر خواب گاز گرفتن پا( از مچ به پایین) توسط سگ : تعبیر این خواب مانند نمونه مشابه بالاست، زیرا هر دوقسمت مظهر تعادل و ثبات هستنداین خواب به معنی از دست دادن تعادل زندگی به خاطر فردی که به او اعتماد دارید، است.

تعبیر خواب گاز گرفتن انگشتان پا توسط سگ : چنانچه خوابی اینگونه داشته اید، نشاندهنده ی عدم تمایل شما به انجام کارهای جدید و پیگیری آن هاست.

تعبیر خواب گاز گرفتن شانه ی شما توسط سگ : تعبیر این خواب مسئولیت های بسیاری است که بر عهده ی شما قرار دارد. شانه ها همیشه مظهر مسئولیت پذیری و مقاومت هستند.

تعبیر خواب گاز گرفتن گردنتان توسط سگ : تعبیر این خواب تضادهای درونیتان است. عقل و احساس شما در تضادند، بنابراین ممکن است دوران سختی در ززندگیتان باشد.

تعبیر خواب گاز گرفتن گوش و یا چشمتان توسط سگ : تعبیر این خواب به این صورت است که شخصی ازکاری که دوست دارید انجام دهید جلوگیری می کند. شما باید فاصله خود  ا با این فرد حفظ کنید زیرا او می تواند جلوی موفقیتتان را بگیرد.

تعبیر خواب گاز گرفتن صورتتان توسط سگ : تعبیر این خواب مشکلات بسیاری است که در زندگیتان دارید، روابطتتان با دیگران خوب نیست. احتمال این وجود دارد که در آینده فردی به شما خیانت کند و شما اختلافاتی با اطرافیانتان خواهید داشت.

تعبیر خواب تلاش یک سگ برای گاز گرفتن شما : تعبیر این خواب اختلافاتی است که با اطرافیانتان دارید. این خواب شما را برای اختلافاتی که پیشروست آماده می کند.

تعبیر خواب خونریزی بعد از گاز گرفتن توسط سگ : اگر خوابی با این مضمون دیدید تعبیر آن مشابه نمونه ای است که در بالا اشاره کردیم. در حقیقت این اختلاف با شخصی است که به شما بسیار نزدیک است. این خواب همچنین می تواند دلالت بر احساس گناه شما از اختلاف با آن شخص  داشته باشد.

تعبیر خواب گاز گرفتن مبلمان توسط سگ : اگر خواب دیدید که سگی مبلمان را گاز می گیرد به معنی شخصی نزدیک به شماست که به شما و خانوادتان آسیب می زند. همچنین احتمال آن وجود دارد که فردی تلاش می کند تا رابطه یا ازدواجتان را به هم بزند. در صورتی که چنین خوابی دیده اید مواظب باشید و توجه بیشتری به اطرافیانتن داشته باشید زیرا عده ای قصد بدی دارند.

تعبیر خواب سگی که استخوان گاز می زند : تعبیر این خواب به این صورت است که شما اهداف و برنامه های خاصی در زندگی دارید و برای رسیدن به آنها هر کاری می کنید. تعبیر این خواب بسیار خوب است و نشان می دهد در آینده به موفقیت های بسیاری می رسید.

تعبیر خواب گاز گرفته شدن توسط سگ : اگر دیدید که تووسط یک سگ به شما آسیب وارد شده. به این تعبیر است که به فردی خیانت کرده اید و از این موضوع احساس گناه دارید. این خواب به شما می گوید برای درست شدن رابطه اتان و بخشیده شدن توسط آن فرد کاری انجام دهید.

تعبیر خواب گاز گرفته شدن توسط گروهی از سگها : اگر در خواب دیدید که گروهی از سگ ها به شما حمله کرده اند، تعبیر آن شکست شما در بسیاری از جنبه های زندگیست. یا احتمالا براین نکته تاکید دارد که شما در آینده دشمنان بسیاری خواهید داشت و باید برای روبرو شدن با آن ها آماده باشید. مورد حمله قرار گرفتن توسط گروهی از سگ ها می تواند به معنای خبرهای بدی باشد که در آینده ی نزدیک دریافت خواهید کرد. در هر صورت دوران پیشرو برایتان بسیار سخت خواهد بودو باید برای غلبه بر مشکلات آماده باشید.

همانطور که مشاهده کردید خوابهایی متفاوتی برای گاز گرفته شدن توسط سگ وجود دارد و برخی از نمونه های بسیار معمول آن را دیدید.همانطور که مشاهده کردید این خوابها می توانند تعابیر مثبت یا منفی داشته باشند.اگر می خواهید تعبیر خوابتان را بیابید، باید به جزئیاتی که در خواب هایتان ظاهر می شوند توجه کنید. تنها راه تعبیر درست وفهمیدن نشانه ها همین است.

همانطور که مشاهده کردید، شما میتوانید خواب سگی را ببینید که دستتان را،شانه شمارا و یا شاید پایتان را گاز می گیرد.همچنین ممکن است در خوابتان صورتتان، بازویتان یا هر قسمتی از بدنتان را گاز بگیرد.همچنین یک خواب درباره ی گاز گرفتن مبلمان توسط سگ می تواند نشانه ی خاصی باشد.

ممکن است برخی اوقات خوابی درباره مورد حمله قرار گرفتن با یک یا گروهی از سگ ها ببینید. هر کدام از این خواب ها تعبیر خاصی دارند و باید با جزئیات مورد بررسی قرار گیرند.امیدواریم این مقاله را دوست داشته باشید و بتواند به شما در درک بهتر خوابهایتان کمکی کرده باشد.

چند مطلب پیشنهادی دیگر :

تعبیر خواب فرار کردن از سگ

تعبیر خواب کشتن سگ سیاه

مطالب مرتبط...


216 نظر

 1. الالsays:

  سلام خواب دیدم یه سگ با جثه کوچک که غلاده داشت و به جایی بسته بود گازم گرفت، وقتی از خواب بیدار شدم می دونستم کدوم قسمتمو گاز گرفته، ولی به خودم گفتم همیشه توی خواب از حیوانات فرار می کردم و حیوانات نمی تونستن به من برسن. وقتی دوباره خوابیدم ادامه خوابو دیدم که باز سگ به سمت من آمد، یادمه که توی خواب آقای مهران مدیری هم بود. ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای دشمنتان است که ممکن است از طرف اوبه شما گزندی و یا ناراحتی برسد.

 2. FereshteFereshtesays:

  سلام من خواب دیدم سگی سفید که انگار سگ عمه ام بود(در واقعیت همچین سگی ندارن سگاشون یه شکل دیگه و وحشی هست) سگ اول امد سمت من و من نازش کردم بعد من بلند شدم سگ به دنبال من اومد و وقتی خواستم دوباره نازش کنم رون پای منو به دندون گرفت ولی فشار نمیداد اما همینجور رون من زیر دندوناش بود و من درد احساس میکردم تو خواب بعد که ول کرد پامو پام کبود بود و من هرچی به هرکی میگفتم بیاین اینو سگ و از پای من جدا کنید کسی باور نمیکرد میگفتن این سگ گاز نمیگیره انگار اصلا منو نمیدن درگیرم با این سگ بازم جزعیات داشت خوابم که من نگفتم دیگه اصلش این بود تورو خدا بگین چی تعبیرش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام همگی بر دشمنان و بد خواهان شما دلالت دارد که به طرق مختلف سعی در صدمه زدن به شما هستند

 3. محسنمحسنsays:

  من خواب دیدم سگی شبیه سگ پیت بول دست مرا تا نزدیکی آرنج به دندان گرفته ولی احساس درد نداشتم و من با دست دیگر مانع بسته شدن فک اون میشدم همچنین سگ را با همین وضعیت را آوردم کنار پنجره و در میان هوا و زمین دوباره با دست دیگرم دهانش را باز میکردم تا دستم آزاد شود و ممکن بود سگ سقوط کند به درستی یادم نیست ولی دست چپ من داخل دهانش بود و رد هیچ گونه گاز گرفتگی و یا سوزش نداشت و من هیچ ترسی در خواب نداشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسانی حرف های ناپسند بشنوید

 4. بی نامبی نامsays:

  سلام.خواب دیدم که سگی لاغر به رنگ زرد اول خواهرم را گاز گرفت بعدش خواهرم فرستادش سمت من خلاصه اومد سمتم از کتفم گاز گرفت حس کردم تا وسط کمرم رفت تو دهنش درد گاز گرفتنشو تا دلم احساس کردم انقد دردناک بود گاز گرفتنش و انقد تیر کشید ک تو خواب مثل واقعیت دردشو احساس کردم و درد کشیدم و خواهرمو التماس میکردم ک با سنگ بزنتش ولی انگار دلش نمیومد و با اینکه سنگ دستش بود نمیزد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید

 5. زهرهزهرهsays:

  سلام من خواب دیدم یه سگ بزرگ و سفید رنگ به من نزدیک میشه و یه جورایی میخواست خودشو برام لوس کنه ولی چون من از سگ میترسیدم و اون اومد اروم پامو گاز گرفت یعنی دهتشو گذاشت ولی فشار نمیداد با دستم که اومدم سرشو جدا کنم باز با همون حالت دستمو گاز گرفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی حرفی ناپسند بشنوید

 6. الهام هاشم خانیالهام هاشم خانیsays:

  سلام من خواب دیدم که یه سگ پشت سَرم رو گاز گرفته تقریبا این خواب نزدیکای صبح دیدم میشه بگید تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ازجانب دشمن مورد حمله قرارخواهید گرفت

 7. علی اسدیعلی اسدیsays:

  سلام خدمت شما من خواب دیدم درحال حرکت باموتور سگ سیاهی از کنارخیابون وارد خیابون شد من بادیدن سگ تعادلم رو از دست دادم و زمین خوردم سگ به من حمله کرد و بازوی راستمو گاز گرفت منم گردن سگ رو گرفته بودم پیرمردی از عقب فریاد میزد نترس گردنشو اگر رها کنی ول میکنه منم این کارو کردم و سگ رهام کرد جالبه که گازسگ اصلا درد نداشت و جای زخم کوچیکی بدون خون ریزی ایجاد کرد این خواب چه معنی میتونه داشته باشه؟ باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه ترس و فرارتان از مشکلات و اتفاقاتی است که موحب ناراحتیتان میشود

 8. امید محوریامید محوریsays:

  سلام ساعت سه بعداز ظهر توی خواب وبیداری خواب دیدم گله گوسفندی را تماشا میکنم که یک مرتبه سگ گله پرید و سر من را در دهان گرفت ولی گاز نمی گرفت و من توی این فکر بودم که نوازشش کنم تا سرم را رها کند که از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگروجود دشمن است

 9. سهند یگانهسهند یگانهsays:

  سلام من خواب دیدم ک دارم تو محله ک ی سری ساختمان هست راه میرفتم ک ی گربه سیاه بزرگ با ناله کردن دیدم و بعدش احساس ترس کردم اول اومد سمتم احساس میکردم گربه تبدیل ب سگ شد ک افتاد دنبالم بعد میخواستم دورش کنم ک نتونستم و درنهایت ی کم پایین تر از مچ دست راستمو گاز گرفت ولی احساس درد نمی‌کردم و گریه میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرویی با اتفاقات عجیب است

 10. م زارعم زارعsays:

  سلام ساعت 7صبح خواب دیدم تو پارک هستم و پسرم که نزدیک دو سالشه دستشویی کرده . با دخترم رفتیم سمت دستشویی ها. درو که باز کردم یه سگ کوچولو اونجا بود. همینطور که داشتیم میگفتیم چقدر نازه یه خانمی که طناب یه سگ بزرگ باهاش بود بهمون نزدیک شد و شروع کرد به جیغ زدن. انگار از سگ خودش ترسیده بود. یه دفعه طنابش ول شد و سگه اومد پسرمو از دستم گرفت و برد پشت بوته ها. هرچی دنبالش کردیم نتونستیم پیداش کنیم بعد از پشت بوته ها اومد بیرون ولی چیزی دهنش نبود. بچمو پیدا نکردیم دخترم هی داد میزد خوردش. دورمون هم چند تا سگ کوچیک دیگه هم بودن. خیلی وحشتناک بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات جدید در زندگیتان است

 11. ن کن کsays:

  سلام خوب هستید خسته نباشید من خواب دیدم با مادرم و خواهرم از خرید داشتیم بر میگشتیم مامانم یه سگ دید شروع کرد باهاش بازی کردن بعد همون موقع یه بزغاله میاد و بعدش یک سگ دیگه هم اضافه میشه بهشون مامانم با گریه به من فحش داد و سگ اومد طرف من من تو ماشین نشسته بودم بعد ماشین شروع میکنه به حرکت بعد در برخورد می کرد به این سگ من فکر نمی کردم این سگ بخواد نزدیک بشه یهو نزدیک شد یه من من با دست راستم دهنشو باز نگه داشتم بعد می خواستم بیارم بیرون کلافه شدم بودم ولی قبل از اون هیچ احساس ترسی نداشتم بعد یهو از خواب پریدم قبل از اذان صبح بود این خواب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 12. مژیمژیsays:

  سلام خواب دیدم مادرم داشت یه سگ رو نوازش میکرد که یهو سکه دست راستش رو گاز گرفت و بهش حمله کرد ولی مادرم تونست فرار کنه تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از جانب دشمن ضربه خواهید خورد

 13. شقایقشقایقsays:

  من خواب دیدم تو خونه مادر بزرگم یه سگ سیاه اومده و کسی بیرونش نمیکنه من خیلی ازش ترسیدم و خودمو پنهون کردم ولی باز سگه بهم حمله کرد کمرمو گاز گرفت من خیلی درد کشیدمو گریه کردم اما از کسی کمک نخواستم همه خانوادمم میدیدن ولی کسی کمکم نکرد تورو خدا بهم بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از رفتار کسی ناراحت شوید

 14. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خواب دیدم دارم از زمین خالی رد میشم سگی به رنگ کرم یا سفید بود بطرفم حمله کرد انگشت دستم گاز گرفت انگشتم تو دهنش بود داشتم جیغ میزدم ناله میکردم مامانم بیدارم کرد از خواب تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از رفتار کسی ناراحت شوید

 15. محمدرضا زیوریمحمدرضا زیوریsays:

  سلام من خواب دیدم که توله سگ به من حمله میکرد و من از خود دفاع میکردم و در اخر دست مرا گاز گرفت درخواب هم عموم که تازه فوت شده بود هم بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر دشمنی در صدد ازار شما هست تعبیر میشود

 16. alialisays:

  سلام خواب دیدم که یه سگ سفید رنگ پای دوستم از مچ پا با پایین گاز گرفت و من دستام شل شده بود توی خواب و نمیتونستم کمکش کنم و بعدش از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما احساس می کنید که وجود شما در این دنیا ناامید کننده است.

 17. آرشآرشsays:

  سلام.خواب دیدم یه سگ چندتا بچه زاییده من و خواهرم از بغلش رد شدیم اومد بازوی چپ من را گاز گرفت و من کلی دنبال صاحبش گشتم و بخاطر گاز گرفتن سگش با او درگیر شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد از جانب دشمنانتان مورد ازار قرارخواهید گرفت

 18. آبانآبانsays:

  سلام مامانم خواب دیده چند دقیقه بعد نماز صبح بود خواب دیده که یه عالمه سگ سفید هستن یجای بود نمیدونه کجابود گفته این سگها یه خروس سفید کشته بودن خروس یه ذره نیمه جون بوده زن عموم که فوت شدن دیدن توی خواب ناراحتن گفته نگم که این خروس اینجوری شده ، تعبیرش چیه ، ممنون با سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی اتفاق های مطلوب و امیدوار کننده در یک الی چند سال اینده خواهد بود

 19. روح‌اللهروح‌اللهsays:

  سلام. خسته نباشید. من خواب دیدم که یک توله سگ کوچولو سفید که من نمی‌شناختمش از روبه رو بهم نزدیک شد و وقتی کاملا نزدیکم شد، یکدفعه ای طرفم پرید و بازوی دست چپم و گاز گرفت و جای چهار تا از دندون هاش روی بازوم موند، ولی خون ریزی و درد نداشتم. توی خابمم خودم اون سگ و در حالیکه با دهنش بازوم و تو دهنش گرفته بود، بالا و پایین کردم تا اینکه من و ول کرد و فرار کرد. آدم های دور و برم هم فقط نگاه می‌کردند. وای تو رو خدا تعبیر این خوابمو بگین.... ممنون میشم.. منتظرم....

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است از جانب فردی مورد اذیت قراربگیرید

 20. بهاربهارsays:

  سلام خواب دیدم من و یکی تو اتاق خونه قبلیمون نشستیم و خر کدوممون یک سگ داریم سگ کناریم کوچیکه و مال من بزرگه و سگ کوچیکه بهش عذا میدادم که یهوو سگ‌بزرگه شونه امو گاز گرفت که چرا به اون غذا میدین ، من تحمل کردم گاز گرفتنش قوی نبود و دید دردم نمیگیره با دندوناش ی فشاری میداد بعد دیدم سگه بیرون از اتاقه و اداره میکنه که من به بچه ها گفتم برید کنار نخوره بهتون و از تو اتاق نگاه میکردم که دیدم چند قطره به نزدیکی درب ریخت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر وجود داشتن دشمنانی در زندگیتان است که در صدد ازار رساندن به شما هستند

 21. SahraSahrasays:

  با سلام خواب ديدم كه سگ بزرگ و سياه رنگي را نگهداري ميكنيم، با اعضاي خانواده نشسته بوديم، احساس كردم كه سگ مريض است، در چشمان من زل زده بود، همينطوري كه نگاه ميكرد نشست روبروي ما، دست چپ خودش را گاز گرفت، آخرين نگاه را كرد و مرد، من خيلي خيلي ناراحت شدم و دلم بهش سوخت ممنون ميشم تعبير بفرماييد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگیتان موقعیت های مناسب خود را از دست بدهید

 22. محمود يمحمود يsays:

  با سلام خواب ديدم سگي دستم رو گاز گرفت كه فك كنم دست راستم بود و از صاحبش كه انگار برام آشنا بود هي ميخواستم كه به سگش بگه ازم دور شه و آخر رفت ولي جاي گاز گرفتنش كبود شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است کسی موجب ناراحتی شما شود

 23. محمدمحمدsays:

  سلام در خواب دیدم سگی هار به من حمله ور شود و من بی حرکت ایستادم و سگ قسمتی از بدنم را به اهستگی به دندان گرفت و من یکدفعه پا به فرار گذاشتم که دوباره سگ حمله ور شود و قسمتی از بدنم را به دندان گرفت ولی ضربه ای وارد نکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از رفتار کسی ناراحت شوید

 24. sanazsanazsays:

  سلام.منخواب دیدم که پسرخالم توسط یه سگ مشکیه شکاری دست چپش تا آرنج خورده شد بعدش خون میومد ازش و همه گریه میکردن ولی من فقط نگاه میکردم و یهوپاشدم و دستشوباشالم بستم....ممنون میشم تعبیرشوبگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سلامتی ایشان است

 25. فاطیمافاطیماsays:

  سلام من خواب سگ زیاد میبینم یک شب خواب دیدم ک اقوام پدرم ب من یک سگ دادن اما من از ان وحشت داشتم و ب خواهر کوچکم گفتم ک با چاقو سر آن را ببرد و داخل حیاطمان انداختیمش .... دیشب خواب دیدم ک سگ های بسیار زیادی در خانه و اطراف خانه مان بودند و ما کاری ب کارشان نداشتیم با انها مدارا میکردم یک سگ ب داخل خانه امد ک با او خوش رفتاری میکرد و نازش میکردم تا گازم نگیرد ولی با ملایمت خیلی زیاد من باز هم رام نشد و من را گاز گرفت ... در همین خواب دو س بار سگ پای راستم را از مچ ب پایین گاز گرفت ولی در انتهای خواب دیدم ک آن سگ ب یکی از عزیزانم تبدیل شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما به کامیابی میرسید

 26. سید رضاسید رضاsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم یک سگ بهم حمله کرده و دست راستمو گاز گرفته و یک سگ دیگه از دور تماشا میکرد تعبیرش چی میتونه باشه؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است از جانب دشمانتان دچار صدمه شوید

 27. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم که توی یه باغ هستیم ویع سگ میخوادکمرمن روگازبگیرا ولی گازنگرفت ومن خیلی ترسیده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است کسی قصد اذیت و آزارتان را داشته باشد

 28. محمدرضامحمدرضاsays:

  سلام من خواب ديدم سگ خودم رنگ سفيد داره ديت چپ منو گاز گرفت و در ضمن لاغر هم شده بود اومدم مازش كنم گازم گرفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صدمه دیدن از دشمن است

 29. سعید مددیسعید مددیsays:

  با سلام .در خواب دیدم سگی وحشی سمتم حمله کرد .من مچه دستم رو کردم تو دهنش و بلندش کردم چرخوندم چرخوندم انداختمش دور .تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است کسی درصدد دخالت در زندگی شما باشد

 30. هستی دیانتهستی دیانتsays:

  سلام خواب دیدم یه سگ تقریبا سیاه گاز گرفته و ولم نمیکنه و من در تلاشم که دستم از دهنش بیرون بکشم ممنون میشم تعبیرش بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه از دست دادن تعادل در زندگی است

 31. F.shF.shsays:

  سلام..امروز بعدازظهر ساعت 5:30خوابیدم و ساعت 6:30بیدار شدم..دیدم در جایی ک نمیشناختمش اون خونه رو..اما در خواب انگار خانه ی خودمان بود..چند تا سگ انگار بود و ی سگ مشکی رنگ و کمی سفید واما بیشتر مشکی بود با موهای بلند.و خیلی هم بزرگ نبود .و کمی هم شبیهه گرگ بود..پوزش کمی کشیده بود و من تا ب حال این سگ رو ندیدم در حقیقت..و سگ آرومی تقریبا بود .و آزاد انگار میچرخید در خانه..و حیاط مانند..اومد سمت من و من با دستم سرش رو پایین میگرفتم ..ک گازش نگیره .ی دفعه انگشتام دیدم دهنش هست ..و ی دفعه انگشت اشاره دست راستم ی گاز یا فشار با ی دندون..اندازه ی میخ .سوراخ شد و کمی خون دیدم ..اما طوری نبود خون بچکه..فقط روی اون سوراخ خون بود. بعد منم از ترس نازش میکردم با دستم پشتش رو و بعد فقط دستام میکرد تو دهنش فقط زبونش و اب دهنش رو حس میکردم و فقط نازش میکردم ک کاری بهم نداشته باشه.و بعد چند بار ترفند زدم بکشونمش توی ی اتاق مانند یا انباری ک قفلش کنم.اما متوجه میشد و کمی برام سنگین بود ک با دست هلش بدم تو اتاق..و یادم هست بلندش کردم با هر دو دست و کاملا آروم بود یادم هست اون لحظه..و مثل ی سگ کوچولو و پشمالو ب نظر می رسید و با پوزش میخواستم چراغ رو روشن کنم..می ترسیدم ازش هم و روشن هم نمیشد..میگفتم تو دلم در خواب الان گازم میگیره..وباچند بار تلاش و کشاندن پوزش ب پریز برق ک روشن بشه ی نور کمی انگار ی شمع روشن شدو توی دلم ب کم آروم شدم ک نور رو دیده کاری بهم نداره و همچنان در تلاش روشن کردن بودم از خواب بیدار شدم و در خواب و بیدار ..احساس میکردم اون انگشت رو همون طور حسش میکردم و انگار واقعا طوری شده وحس ی کم سوزش و سوراخی را داشتم. کامل ک بیدار شدم چیزی نبود..توی خواب هم همین حس رو داشتم ..زمان روشن کردن چراغ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب بعد از اذان صبح تعبیری درست و جامع ندارد

 32. زلمی عزیزیزلمی عزیزیsays:

  سلام خواب دیدم که مورد حمله گروپ از سگها قرار گرفتم اطراف ام خیلی سگ ها قرار دارد بعضی هایشان از لباسهایم گاز گرفته هست همه سگ به زنگ قوهء هستند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه کینه های دیگران نسبت به شماست

 33. بهرامیبهرامیsays:

  با سلام بعد اذان صب خواب دیدم چن تا سگ داخل محوطه ای باز هستن که بچه یک ساله من هم اونجاست اونا داشتن بهش حمله میکردن که من رسیدم بچه مو گرفتم بالا واز اون محوطه حصار کشی شده بچه مو ب بیرون پرتاب کردم که مردمی که اونجا گرد واستاده بودن گرفتنش قبل ازاینکه بچه مو ب بیرون بندازم یه دونه سگها پشت شونه هامو گاز گرفت و بدش بچه مو انداختم بیرون ممنون میشم تعبير رو اعلام کنید . با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر سخاوتنمدی است و نشان دهنده ان است که بهتر است در زندگیتان دقیقی تر باشید

 34. yasaman qolamiyasaman qolamisays:

  سلام من خواب دیدم یک سگ سفید زیبا دست چپم رو گاز گرفت ولی دردی حس نمیکردم بعد یک مرد با وضع ژولیده و چشمای قرمز که یکیش کور بود اومد و کمک کرد به سگ غذا داد و تربیتش کرد و گفت سگ برای خودم باشه یه سگ خیلی کوچیک قهوه ای مشکی هم دور خواهرم میدوئید ...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه کینه دشمنانتان نسبت به شماست

 35. سارا موسویسارا موسویsays:

  سلام دامادمون خواب دید یه سگ رفت ب سمت زن و بچه هاش و انگار دست خودش هم ب یه چیزی بسته بود که سگ به پسرش حمله کرد و شکمش رو گاز گرفت پسر بی حال شد ک یهو دامادمون خودش رو آزاد کرد و به سگ حمله کرد و صورت سگ رو گاز گرفت و سگ رو فراری داد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر حفاظت و سخاوتمندی در زندگی است و بردشمن نیز تعبیر میشود

 36. امیرامیرsays:

  من خواب سگی و دیدم و وقتی تو خواب سگ و دور دیدم احساس کردم داره دنبال من میگرده همینکه من و دید اومد طرفم و دست راستم و گاز گرفت کف دستم و ول کن نبود یواش یواش داشت دستمو ذره ذره میخورد و درد و احساس میکردم انگار که واقعا داره میخوره نه خواب یکم زدمش اما ول کن نبود اخر سر با زنگ ساعت بیدار شدم ممنون میشم راهنماییم کنین تعبیرو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از دشمنانتان به شما گزندی برسد

 37. مریم رحیمیمریم رحیمیsays:

  سلام. خواب دیدم سگی دست راستمو گاز گرفت فکر کنم مچ دستم بود. ولی از روی پارچه. سر سگ هم زیر پارچه لباسی بود ندیدمش. یه سنگ بزرگی برداشتم زدم روی سرش.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مورد تهمت واقع شوید

 38. مرتضی شعبانیمرتضی شعبانیsays:

  سلام من خواب دیدم سگ های فوق العاده هولناک وحراس انگیز کسی روکه برام اشنا بود کشتن بعد سگ ها برا قتل ادم اعدام شدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نیش وکنایه شنیدن از دیگران است

 39. افسانهافسانهsays:

  سلام خواب دیدم یه سگ زرد اول با سرعت داره میاد سمتم ولی تا بهم رسید ازم رد شد و به سمت دیگ رفت..بعد دوباره من توی درحیاط نشستم ک دیدم داره بدو بدو ب سمتم میاد ایندفه بازوی چپمو گاز گرفت..دوباره ول کرد بازوی راستمو گاز گرفت منم باهمون دستم هلش دادم تا از دستم جدا شد..بعدش دیدم لباسم روی بازو هاش و پشت کمرش آب دهان سگ هست درش اوردم انداختم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بخاطر انجام‌کاری مورد تهمت قرار بگیرید

 40. مرتضی شعبانیمرتضی شعبانیsays:

  سلام خواب دیدم به یه خونه ی جدید رفتیم بعد من می رم دم در ودستام باز می کنم تا خمیازه بکشم به ناگهان یه چیزی دستم گاز مب گیره یه سگ زشت سیاه که از دستاش به دیوار زنجیر شده بود وشلوار داشت وتلاش شدید می کرد خودش ازاد کنه بعد که از خواب پاشدم دستم قشنگ همان محل دندان ها درد می کرد خواهشمندم بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد سرزنش دیگران قراربگیرید

 41. سیدنیماسیدنیماsays:

  سلام من خواب دیدم مچ دست چپم و مچ هردوتا پام رو یک سگ سیاه گاز گرفته ولی خونی نشده و در اخر سگ رو با چاقو کشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است افراد بد خواه در صدد اذیت رساندن به شما باشند

 42. علی دوستارعلی دوستارsays:

  اقا من خواب دیدم سگ الت تناسلیمو تو خواب گاز میگیره تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای باطل است

 43. نیکتانیکتاsays:

  من خواب دیدم یک سگ سیاه دنبال منو یکی از فاگیلامون کرد اون تونست فرار کنه ولی سگه به من رسید و گردن منو گاز گرفت من با دستام دزاشتم اسیبی به گردنم بزنه دهنشو جر دادم بعد از حال رفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مورد تهدید دشمنانتان قراربگیرید و بیانگر سخاوتمندی شما نیز است

 44. مریم محمدیمریم محمدیsays:

  سلام من خواب دیدم منو دوستم یه جا ایستاده بودیم که یهو سگی اومد به سمتمو قسمت شکممو گاز گرفت.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد تهدید دشمنان قراربگیرید

 45. عباس اميريعباس اميريsays:

  سلام خواب ديدم يك سگ سياه و قهوه اي بزرگ دارم و با شخصي من مشكل دارم و طي بحث و مشاجره سگم كه قلاده به گردنس داشتم قلادشو پاره كرد و به طرف حمله ور شد و اورا پاره پاره ميكرد و من از اين لذت ميبردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد موقعیت های خوبی را در صورت عدم دقت از دست خواهید داد

 46. سعيدهسعيدهsays:

  من خواب ديدم تو يه مزون در حال خريدن كفش بودم يه كفش سبز داشتم خيلي ام از كفش لذت ميبرزم يهو سگ اون خانم مزون دار پريد سمتم و شكمم و گاز گرفت از ترس گاز سگه از خواب پريدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است قصد خرید چیزهای جدیدی را داشته باشید

 47. الههالههsays:

  سلام ساعت ۸صبح خواب دیدم تویه بیابون بودوتاریک،ازبین چنتا سگ ردشدم وفرارکردم ولی یکیشون حمله کرد وچادرموگرفت ب دهنش اما جایی ازبدنموگازنگرفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است به شما گزندی برسد و یا نیش و کنایه ای بشنوید

 48. مهرسامهرساsays:

  باسلام.وقتتون بخیر.من خواب می دیدم با خانواده رفتیم روستا گردش.مردی که توی با غش می گشتیم سگهای زیادی داشت بعد دیدم مان مادرم رو اون سگ ها دنبال می کنن مامانم می گفت فرار کن وحشین بعد دیدم من پشت یکیشون که قهوا ای رنگ بود سوارم یکم ترسم خوابید ولی یکدعفه اون برگشت و دست راستم رو گاز گرفت من به کمک اونیکی دستم دهنشو باز کردم و دستمو خارج کردم دیدم صاحب سگها از دور داد می زنه اگه پاشو بکشی آروم می.شه من کشیدم و آروم شد.بعد از اون که من کنار خانوادم بودم سگه اومده بود و به پروپام می پیچید و رامم شده بود و من احساس تملک داشتم بهش.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است در زندگیتان مراقب افراد حیله گر در اطرافیانتان باشید دشمنانی ممکن است سعی در اذیت رساندن شما را دارند

 49. منصورهمنصورهsays:

  سلام وقت بخیر ببخشید من دیشب خواب دیدم به سمت خونه پدریم در حال حرکتم در راه یک سگ سیاه نه چندان بزرگ و نه چندان کوچک بهم حمله کرد دستم گاز گرفت و جالب که دندان هاش رو از نزدیک دیدم و فشار فکش رو روی دستم خصوصا کفش احساس کردم من سگ ناز میدادم یجورایی که باهام دوست شه و ولم کنه! ولی انگار نه انگار همچنان دستم توو دهنش بود که نمیدونم چی شد که دستم کشیدم بیرون و فرار کردم اونم دنبالم نکرد مسیر خونه رو عوض کردم و توو خواب به برادرم گفتم اگه زودتر اومده بودی این یه من جمله نمیکرد یه جاهایی سگ از دور میدیدم باز ولی دیگه بهم حمله نکرد فکر میکنم شاید منو ندید البته از کنارم رد شد ولی دیگه حمله نکرد تعبیرش چیه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه وجود دشمنان و بدخواهانی در اطراف شماست که نسبت به شما حسادت میکنند

 50. Zariii.0098Zariii.0098says:

  سلام خسته نباشید من شب قبل خواب دیدم بیماری خاصی داشتم و میدونستم ک قراره با این بیماری بمیرم ولی من از مرگ فرار میکردم از یه جایی میدونستم دیگه قرار نیست بمیرم ولی یهو یه صدا شنیدم ک گفت نباید از مرگ فرار کنی این تقدیرته و یهویی یه سگ خیلی ترسناک شروع کرد دوئیدن وقتی اومدم فرار کنم پرید و دست راستم رو گاز گرفت بقیه خواب درست یادم نیست خیلی مبهمه ولی میدونم ک مرده بودم ممنون میشم راهنماییم کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن مشکلاتی در زمینه های مختلف در زندگیتان است که ممکن است باعث ناراحتی هایی در زندگیتان بشود

 51. سعيد موسويسعيد موسويsays:

  سلام من غالباً خواب نميبينم اما ديشب خواب ديدم كه يه سگ كف دست چپ من قسمت شصت را گاز گرفته و وقتي دستمو رها كرد فقط يه سوراخ ايجاد شده بود و خوني هم نميامد لطفاً بفرماييد تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است از جانب بدخواهان دچار استرس شوید

 52. احمداحمدsays:

  سلام من خواب دیدم کل شهر پر شده بود از سگ های وحشی که رام شدنی نبودن بعد من برای انجام کاری به داخل خیابون رفتم و میسرم رو که دنبال میکردم از این میترسیدم که هر لحظه با یکی از اونا مواجه شم و یکی از اونا همش سعی میکرد منو بگیره اما با دستام فکشو میگرفتم و دستام با دهنش درگیر بود و چون میدونستم این سگها معمولی نیستن سعی میکردم وقتی بهم حمله میکردن اونا رو بکشم اما خیلی قوی بودن و به سختی آسیب می دیدن اما بلاخره تونستم راهمو برم ممنون میشم پاسخ بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهند دشمنانی است که در زندگیتان در صدد ازار رساندن به شما هستد باید کمی بیشتر مراقب باشید

 53. سارا فرهادیسارا فرهادیsays:

  سلام ممنون میشم پاسخ بدید...دیشب خواب دیدم یه سگی که پوست تنش رو کنده بودن به من حمله کرده و هر کار کردم فرار کنم نشد،که اومد و روی دستام یعنی انگشت تا مچ رو گاز گرفت خیلی تو خواب اذیت شدم واقعا بهم فشار اومد قلبم داشت در میومد،تعبیرش چی هست?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد اذیت و ازار افراد مکار و دشمنانتان قراربگیرید

 54. معصومهمعصومهsays:

  در خواب دیدم سگی وحشی به خواهرم حمله ور شد و من با خودم گفتم الان است که او را تکه پاره کند و بکشد و که خیلی سریع به سمت او رفتم که دیدم سگ خواهرم را رها کرده و خواهرم اصلا زخمی نشده و فقط خاکی شده است.. در واقعیت خواهرم فوت شده آیا تعبیر خواب من دلیلی بر جایگاه بد اوست لطفا واضح تعبیر خواب مرا بگویید چندی است ذهنم را درگیر کرده است.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. برخلاف تصور، نمادهای رویای شما نشان دهنده دوستی و وفاداری در بیداری است. این رویا نشانه های خوبی در بر دارد.

 55. آرزوآرزوsays:

  سلام خواب دیدم یه خانمی سگی نخودی رنگ رو اذیت میکنه و سگ برا من آشناست.بعد اینکه با حرف مانع اینکار شدم نزدیک شدم دست راستم رو دراز کردم تا بوی منو شناسایی کنه ولی سگ آستین دست چپم رو به دندون گرفت ولی به من آسیبی نزد اینبار سگ سیاه رنگ بود و تو چهرش غم و ناراحتی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است افرادی با سخنان و رفتارشان باعث رنجش و ناراحتی شما شوند

 56. پ.تپ.تsays:

  سلام. من خواب دیدم که سگی یا سگ هایی سر پدمو گاز گرفتن و کشتنش و کلی زجه زدم و گریه کردم. بعد دیدم که پدرم زنده شد ولی سرش باند پیچی و خونی بود. ولی من همچنان به قصد کشتن سگ ها رو کتک میزدم.تعبیرش میشه بهم بگین.

 57. panahpanahsays:

  سلام من خواب دیدم حیاط پدر بزرگم هستم یه پسری ام که تووواقعیتــــ ـمیشناختمش توو خوابم بودکنارم و منو دوست داشت این سگ یدفه ران پایه سمت چپمو گاز میگیره ولی ارم انگار نه انگار که سگ گاز میگرفت یکم درد داشت خیلی کم بعد به پسره گفتم بزنش بزار ولم کنه هم پسره زد سگرو هم حودم باسنگ زدمش ازم دور شدهیچ اسیبی ام ندیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اسیب هایی است که ممکن است اشخاصی به واسطه ی سخنان خود به شما برسد

 58. میثاق ریگیمیثاق ریگیsays:

  سلام خواب دیدم در جایی گروگان گیری شده و تعداد زیادی گروگان هست و منم بینشون هستم بعد از کش و قوس فراوان آزاد شدیم بنظرتان تعبیرش چیه آخرش همسرم رو دیدم کنارم اومد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد از درگیری های ذهنی فراوانی درفکر هستید

 59. مهدی محمدیمهدی محمدیsays:

  سلام خوابدیدم سگی خاکستری میخوادمنوگازبگیره ناچارا پاموبلندکردم که پاشنه کفشمو گرفت و ول نمیکرد صاحبش هم نمیتونست جداش کنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار ازار دشمنانتان قراربگیرید

 60. مینا مقدممینا مقدمsays:

  سلام من ی بار خواب دیدم که ی یک مشکی به سمتم حمله کرد که همسرم جلوشو گرفت و نذاشت کارم بگیره یک هفته بعد دوباره دیدم ی یک مشکی بهم حمله کرد و شانه چپ گاز گرفت من از خودم جداش کردم پرتش کردم سمت اقوامم ولی دوباره اومد همون نقطه رو گاز گرفت ولی نه درد داشت نه خونریزی همسرم در خواب حضور داشت ولی این سری کاری نکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر دشمنانی است که در زندگیتان قصد دارند موجبات ناراحتی و اندوه شما را فراهم نمایند

 61. محمدحسن کشاورزمحمدحسن کشاورزsays:

  سلام خواب ديدم داشتيم از دهات با موتور برميگشتيم يه دفعه يه سگ افتاد ردمون من اخرين نفر رو موتور بودم کمر منو گاز گرفت ولم نميکرد با چاقو بهش زدم اينگاري خون هم اومد از کمرم هرچي بهش زدم ول نکرد ديگه داشتم از حالم ميرفتم که از خواب پريدم ممنون لطفا خواب بديد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است از جانب افرادی بدخواه مورد اذیت و ازار قراربگیرید

 62. ستایش حبیبیستایش حبیبیsays:

  سلام من خواب دیدم که دست چپم را دراز کردم تا یه توله سگ هاسکی سیبرین رو ناز کنم که مچ دستم را گاز گرفت هیچ کاری انجام ندادم و اون گاز گرفت ولی مچ بند داشتم و زیاد دردم نیومد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   دشمنی که شما دیت کمش گرفتین و بهش خوبی می کنین بهتون ضربه ی کوچیکی میزنه

 63. SaranaseriSaranaserisays:

  سلام من دیشب خواب دیدم یه سگ سیاه و بزرگ دنبالم کردم وشکمموگازگرفت خیلی درد کشیدم منو استادم بردن دکتر و زخمم وپانسمان کردن و دردش خوب شد ولی جای دندوناش حالت دوتا تاول سفید موندهدبود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن از از جانب بدخواهان و دشمنانتان مورد هدف قرار بگیرید

 64. عباسعباسsays:

  سلم، دوروز قبل فیلم طالع نحس دیدم که در آن سگی سیاه و زشت و شکاری وجود داشت و شب ش در کوچه برای لحظه ای این فکر از ذهن م گذشت که اگر الان که دختر یک سالم بغلم هست سگ حمله بکنه چه کاری انجام بدهم. امشب ساعت یک بامداد خواب دیدم روی پشت بام منزل مادرم دختزم بغلم بود و همان سگ داخل فیلم ساق پای راستم را دندان گرفت و دوتا سوراخ بافاصله در پام بوجود اومد که خون زیادی میومد و بعد از چند دقیقه افراد خانواده مادرم اومدن و کمی نگران و ناراحت از آن شدند و خودم بفکر واکسن کزار که آیا لازم هست بزنم و بعد از آن به منزل برادرم که خانه جدید رفته بود رفتیم ...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده درگیری ذهن و فکر شما از موضوعات اخیر در زندگیتان است

 65. ریحانه.فریحانه.فsays:

  سلام خواب دیدم تو گرگ و میش صبح رفتم قبرستون، سر مزار پدرم، همیشه سگ اونجا هست واسه همین ازشون نمی ترسیدم اصلا! اما بر خلاف همیشه یه سگ رنجور و کوچک به سمتم اومد و دستم رو گاز گرفت. من سعی می کردم بهش آسیب نرسونم و فقط دستم رو در بیارم اما چسبیده بود بهم و رهام نمی کرد. جای گازش درد آزار دهنده نداشت. برای این که ولم کنه بسته ای رو که توی دستم بود به سمت دیگر پرتاب کردم. بالاخره رهام کرد. جای گازش فقط کمی خون اومده بود. دو نکته ی مهم بعدی در خوابم این بود که تا پایان خواب دنبال بسته که نمونه های سنتزم بود بودم و پیداش نمی کردم و دیگر این که دائم به خودم می گفتم باید برم آمپول هاری بزنم و نه نزدم! حتما خیر است دیگر؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   افرادی با شما خصومت دارن و به شما آسیب می زنن

 66. مریممریمsays:

  من خواب دیدم خونه ی برادرم هسم و ی سگ کوچیک سیاه دارن اول آروم بود ولی یهو اومد و کف دستمو گاز گرفت و ول نمی کرد کنارش نشستم و هی نازش کردم تا خوابش برو و دستمو ول کرد منم فرار کردم تو اتاق میشه تعبیرش و بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   شخصی از نزدیکانتون به شما حسادت می کند

 67. پویا ارفعیپویا ارفعیsays:

  با سلام خواب دیدم سگی مچ دست چپ منو گاز گرفته (البته فشار آنچنانی نمیداد من تو همون خواب میگفتم چرا زور این سگ اینقد کمه درد نمیگره دستم )منم برای دفاع از خودم با اینکه نمیخواستم اینکارو انجام بدم با دست مخالف اول چشم راست و بعد چشم چپ سگ رو از جاش در آوردم وبعد سگ مرد . ممنون میشم پاسخ بدید متشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر دشمنانی است که در صدد اذیت و ازار رساندن ب شما هستند

 68. مهدیمهدیsays:

  خواب دیدم دست راستم توسط یک سگ بزرگتر وخشنتر ودست چپم توسط سگ کوچکتر گاز گرفته شده ولی فشار روش نبود هر کاری هم میکردم ول نمیکردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مورد ازار دیگران قراربگیرید

 69. مایسامایساsays:

  سلام، بابام خواب دیده که یه حیوان که شبیه مارمولکه از پای راستش ناجور گاز گرفته و بابام داد میزنه خدااااا بعدش از دم حیوان میگیره و ول نمیکنه تا فرار نکنه بعدش همون موقع مثلا من خوابم و تو پشت بوم دارم راه میرم با اینکه چشام بستست و خوابم بعدش یهو میخوام پرت شم از پشت بوم و بابام حیوان رو دستش گرفته و نمیتونه پاشه فقط میگه دخترم نرو جلووووو و من برمیگردم و بابام از این خواب وحشتناک بیدار میشه، از طرفی منم چند روز پیش خواب دیدم یه اسب طوسی وحشیه و به همه حمله میکنه ولی من و بابام نجات پیدا می‌کنیم، رنگ اسب هم طوسی روشن هست، میشه تعبیر دوتاشم بگین؟ خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن بخاطر خبر چینی شخصی یه اختلاف بزرگ بوجود بیاد

 70. رامین محمدیرامین محمدیsays:

  سلام من درخواب دیدم یک سگ دست راستمو گاز گرفت وخون امد بعدازخواب بیدار شدم معنی ان چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی که با شما خصومت داره پشت سرتون حرف میزنه

 71. معصومه فضلیمعصومه فضلیsays:

  سلام خواب دیدم که شب هنگام باهمسرم ازخونه پدرم برمیگردیم به منزل خودمون همسرم به من گف تواینجاپیاده شو من برم یه سربه برادرم که توباغ(خودمون)بودبزنم برگردم یک دفعه ۴،۵ تا سگ گنده بهم حمله کردن ۲تاش که اصلا نزدیکم نشداول یکیش حمله کردیکی ازانگشتای دست راستموگرفت من بلافاصله سرشو نوازش کردم انگشتمو ول کردرفت کناریکی دیگه حمله کردهرچقداینونوازش کردم بغلش کردم نشستم زمین ولی ول نکرد دقیقا همون انگشتم بود( انگشت دست راستم).دادزدم همسرمو بقیه اومدن سگ رو زدن بلاخره انگشتمو ول کردولی انگشتم اصلا آسیب ندیدفقط خودم نگاه میکردمیدیدم یه ذره بادکرده،وقتی ازخواب بیدارشدم فک میکردم بازم انگشتم دردداره.تعبیراین خوابم چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب دشمنانتون و حیله هاشون باشین

 72. نازگلنازگلsays:

  سلام دیشب خواب دیدم توی کوچه ای که خانه مادرم اونجاست داشتم با دوست دوران دبیرستانم راه می رفتیم که دو تا سگ یکی کوچک ویکی بزرگ وسیاه نزدیک خانه مادرم بودند نزدیک خانه مادرم که شدم اون سگ سیاه بزرگ به من حمله کرد ودست راست من را گاز گرفت من هم با کیفم زدم تو صورت سگه تا دستم را ول کرد. در همان لحظه به دوستم گفتم الان وقتشه تو می تونی فرارکنی دوستم با تعجب من را تشویق می کرد که چقدر تو با جراتی از دستم داشت خون میومد که زنگ زدن اورژانس اومد برام جالب بود که اورزانس اول رفت سراغ سگ ومن داشتم اونا را با تعجب نگاه می کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دو نفر پشت سر شما حرف می زنن

 73. Moh3nthMoh3nthsays:

  سلام تو خاب دیدم چندتا سگ جوون اومدن سمتم، البته رام بودن و حمله نمیکردن بهم، ولی یکیشون با حالت بازی و لوس کردن دست چپم رو گاز گرفت(گاز قابل تحمل بود) و یکمی هم بزاغش به دستم موند لطف کنید تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخص دورویی حرفی به شما می زنه که باعث گمراهیتون میشه

 74. ایمان دلارامایمان دلارامsays:

  سلام من نزدیکای صبح یعنی وقتی بیدار شدم ۵ دقیقه بعد صدای اذان صبح آمد تقریبا ۵:۴۰ این خواب رو دیدم که در اون هنگام عبور از یه کوچه یه سگ منو دید ولی قبل از حمله به درون چاله ای افتاد ولی در همون موقع یه سگ دیگه آمد و حمله کرد دقیقا به وسط پاهام با سگ درگیر شدم و تونستم اون رو از خودم جدا کنم و به بیمارستان رفتم. وقتی قصه رو برای دکتر تعریف کردم کلی تعجب کرد و به بدنم یه اسپری زد و بعدش در حال برگشت به خونه از خواب بیدار شدم. تعبیر این خواب چیه. اگه لطف کنید جواب بدین. با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دشمنانی در صدد اذیت و ازار رساندن به شما در زندگیتان را دارند باید مراقب بدخواهان باشید

 75. یگانهیگانهsays:

  سلام وقت بخیر،من قبل از نماز صبح خواب دیدم بادوستم رفتیم یه بدلیجات اونجا زن داداشم رو هم دیدم یه کم حرف زدیم بعدش یه جایی بود انگار من میخواستم بخوابم خودم تنها بودم دم به دقیقه یه موش بزرگ و سیاه میومد در اتاق هم اینکه من نگاهش میکردم می‌رفت یه دفعه یه حیون دیگه که نمی‌دونم سگ بود یا گرگ لاغرم بود اومد تو اتاق میخواست گازم بگیره درست نمیدونم گازم گرفت یانه من بیدار شدم میشه تعبیرش و بگید بهم ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است از شخصی اشنا به شما ضرر وارد شود

 76. بیژنبیژنsays:

  سلام خسته نباشید. خواب دیدم تو یه جایی شبیه کوچه باغ یا خونه باغی بودم که سرو صدای چندتا سگ میومد یواش یواش اون مسیرو رفتم 4 یا 5تا سگ سیاه بزرگ بودن وقتی دیگه حضورمو حس کردن بدطوری برام پاس میکردن رفتم جلو بهشون غذا بدم که یکیشون اومد جلوم درحین پاس کردن کف دست چپمو یعنی پایین انگشت شصتمو گاز گرفت طوریکه دوتا سوراخ ایجاد کرد دیگه دقیق نمیدونم سگی که گازم گرفت ماده بود یا نر. آقای مدیر این خواب خیلی فکرمو درگیر کرده از ذهنم پاک نمیشه . خواهش میکنم دقیق هر معنی داره بگید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دشمنانی است که در صدد اذیت کردن و ناراحت کردن شما در زندگیتان است

 77. مهدی پیروز خاورمهدی پیروز خاورsays:

  من دور ماشین میچر خیدم سگ از دستم گاز گرفت بعد زدمش ول کرد افتاد دنبالم بازم گازم گرفت میشه تعبیر بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   شخصی از شما نا سپاسی می کنه و باعث آزار روحیتون میشه

 78. ندا بهارندا بهارsays:

  سلام. خواب دیدم یی سگ سیاه دست راستمو گاز میگیری من بهش میگم ولم کن ول نمیکنه منم در حالکه دستم تو دهنش بود میزنمش به دیوار اینقدر میزنمش که گوشت و استخوانش میوفته زمین استخوانشم می شکنه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی پشت سر شما حرف می زنه

 79. علی حسنیعلی حسنیsays:

  خواب دیدم اولش با ماشین خودمو داداشم تصادف کردیم و من تونستم از ماشینی که میخواست برفت روم فرار کنم و بعد رفتم ی جایی دوتا سگ دنبالم کردن در آخر یکیشون انگشت اشاره ی دست راستو گاز گرفت که در حین داداشمم از اولش کمکم میکرد واسه رهایی ازش و آخرش رها شدم در صورتی که صاحب سگ فرار کرد و دوباره اومدیم رد شدیم ولی با ی چوبی که دوتا سگه شده بودن سه تا سگ و چوبه تو دهانشون بود و رد شدیم و رفتیم بیمارستان چرخیدیم تا برامون ویزیت اوکی کردن خواستیم بریم داخل که همه اومدن بیرون گفتن بچه داره پوشک عوض میکنه که یهو بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای پریشان و اشفته است

 80. میلاد خانعلیمیلاد خانعلیsays:

  سلام. خواب دیدم رفتم به داخل خانه آشناهامون که 2 تا سگ کوچک دیدم که تا رفتم نزدیکشون یکیشون دستمو نزدیکای آرنجمو دست چپ رو گاز گرفت و اون یکی فرار کرد. اصلا درد نداشت ولی خیلی تلاش میکردم از خودم جداش کنم ولی جدا نمیشد و محکم گرفته بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است افرادی بدطینت در صدد ازار دادن شما در زندگیتان باشند

 81. زهرازهراsays:

  سلام ، دیشب خواب دیدم در خانه یکی از دوستانم سگ قهوه ای ساق پام رو گاز گرفت و دوست هم میگفت کاری نمیشه کرد تا خودش ول کنه و من دردش رو تحمل کردم تا اینکه خودش ولم کرد و پام کبود شد و ورم کرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی که با شما خصومت دارد حرفی بهتون میزنه که باعث ناراحتیتون میشه

 82. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم فروشنده ی گوشت شدم بعدش مشتری اومد چند کیلو گوشت فروختم بهش رفتم بقیه پولو بهش بدم دیدم داره دزدی میکنه از مغازه اومدم بیرون یه سگ سفید کوچیک دنبالم کرد مچ پامو گاز گرفت بعدش یه نفر اومد از من جداش کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تا جایی که برائت ممکن به دیگران خوبی می کنین گاهی مورد بی مهری واقع میشین و ازتون ناسپاسی می کنن

 83. نفسنفسsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم گروهی سگ به من خانوادم حمله کردند و فقط میخواستند به من آسیب برسانند و یک سگ هردو دوست من را گاز گرفت دستانم بخاطر درد زیاد باد کرد از دست سگ ها که فرار کردم یک مرد سیاه پوش با ماشین قصد کشتنم را داشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی که با شما دشمنی دارد قصد ضرر رساندن به شما را دارد

 84. سعیده یزدیسعیده یزدیsays:

  سلام ببخشیدمن خواب دیدم باچندتادوست توی ماشین نشستیم،یک سگ سیاه هم توی ماشین بودکه پهلوی منوگازگرفت خیلی هم دردزیادوفجیهی داشت که نمیتونستم تحمل کنم ونه ازکسی کمک بخوام یادم میادپهلوی راستم بودواون قدردردداشت که ازخواب بیدارشدم وبعدازچنددقیقه هم هنوزجاشوحس میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی باعث میشه به شما ضرر برسه

 85. سلمان علیخانیسلمان علیخانیsays:

  خواب دیدم 2تاسگ قهوای ماده ونر که مال دوستم بودنددوستم روشوخی کیششون کردطرف من ماده دست راستم رامشت کردبودم گرفت که من هم ازترس صورت سگ راگازگرفتم بعدشم نره پاه چپ ازمچ گازگرفت که جای دندانهاش کندوزخمی شدبودپام اماخون نیامدازجایم ودوستم همش میگفت ولش کن امدکه جداکنه بیدارشدم.ممنون میشم زوترجوابم بدیدباتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باید مراقب بدخواهان و حسودان در زندگیتان باشید ممکن است رد صدد اذیت رساندن به شما باشند

 86. رضارضاsays:

  با سلام خدمت شما خواب دیدم دارم تو پارک راه میرم که گروهی از سگ ها به طرف من می آیند حمله ور نمی شوند ولی من از جایی که خیلی از سگ ها متنفرم یه حرکتی میکنم که یکی از سگ ها میاد دنبال من من فرار میکنم به همراه دوتا پسر هم سن و سالم و سگ در حالی که مواد منفجره تو دهنش داشت میاد طرف من و دست راستمو گاز میگیره اصلا من ولش نمی کنه با تشکر 16 سالمه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اشاره به خطری داره در منزلتون ختم انعام داشته باشید و اسپند دود کنید

 87. شیواشیواsays:

  سلام،دیشب خواب دیدم رفتم خونه ی دوست صمیمیم ولی توی کوچشون ک اتفاقا همسایه ها بودن و بچه ها بازی میکردن ی سگ بزرگ مشکی قهوی منو ک دید ب طرفم دوید سعی کردم برم توی خونه ک دستمو کرد توی دهنش تا مچ و میخواست گاز بگیره چشمامو بستم و نفس عمیق کشیدم ک سگ گاز نگرفت و از فشارش کم کرد و یجوری توی چشمام زل زد و بعد دستمو رها کرد و رفت ولی همونجا توی کوچه بود و بم مدام نگاه میکرد،تعبیرش چیه ،هنوزم دستمو توی دهنش حس میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید در اطراف خود مراقب بدخواهان و حسودان در زندگیتان باشید

 88. خاتونخاتونsays:

  سلام من صبح بعد از نماز خواب دیدم که یه سگ سفیدکرمی بزرگ داخل حیاطمون بسته س.وقتی که از کنارش گذشتم رفتم طرف ساختمون،کلی پارس کرد طوری که میخاست با ناراحتی بهم اعلام حضور کنه منم عصبی بودم عصبی تر شدم و سرش داد زدم ساکت بشه و بعد کفشمو پرت کردم طرفش.ولی حسابی پشیمون شدم ترسیدم ازش.که یهو بندو پاره کرد و بهم حمله کرد و دقیقا روی پنجه دست راستمو گاز گرفت. تنها چیزی ک به ذهنم رسید این بود ک نوازشش کنم.با نوازش کم کم دستمو ول کرد و آروم شد تو بغلم.ولی جای دندوناش کامل روی دستمو موند و کبود و قرمز شده بود. با تشکر از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به شخصی اشاره دار که پشت سر شما حرف می زنه

 89. محمودمحمودsays:

  سلام من نزدیکای صبح درخواب دیدم چندسگ به من حمله کردن وپایم راگازگرفتنوبلافاصله ازخواب بیدارشدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام چهار قل را زیاد بخوانید مخصوصا هنگام خوابیدن و هنگام بیدار شدن

 90. KimiKimisays:

  سلام من خواب دیدم سگی از ساق پای برادرم گاز گرفته میشه تعبیر ان را بگوویید ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب بدخواهان باشید

 91. محمودیمحمودیsays:

  سلام خواب دیدم سگی آلتم و خایه ام را گاز میگیرد اما درد نمیکند وارام گاز میگیرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 92. محمدیمحمدیsays:

  سلام. شب گذشته خواب دیدم یک سگ تیره دست راستم رو گاز گرفت و بعد از اون فکر میکنم چند نفر اون رو جدا کردن. دستم آسیب ندید ولی کمی جای دندان مونده بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب دشمنان در اطرافتان باشید

 93. RositaRositasays:

  سلام خواب دیدم سگی نسبتا با جثه ای بزرگ وسیاه رنگ دست مرا گاز میگیرد و میزان شدتش متغیر بود گاه ارام وگاه خیلی محکم دستم را گاز میگرفت من از ترس میخواستم فرار کنم ولی سگ نمیگذاشت از طرفی دیگر برادرم آمد و شدیدا کتکش زد

 94. محمدابراهیم مرادیمحمدابراهیم مرادیsays:

  سلام. من خواب دیدم رفتیم خواستگاری. جواب رد دادن. بد ک مکان را ترک کردیم. بدش سگ حمله کرد. من فرار کردم ک کمرمنو گاز گرفت. تعبیر میخواستم بدونم. با تشکر.

 95. روح الله بیگدلیروح الله بیگدلیsays:

  سلام،من خواب دیدم،چند،توله،سگی به،من،حمله میکنند،و مرا،گاز میگیرند،ازدست و،موچ.اما،گاز،آنها،کاری نبود.با تشکر.

 96. یاسریاسرsays:

  سلام خواب دیدم با ۲ تا از دوستام رفتیم خونه شخصی که اون مهمون داشت همراهش سگ بود که توی حیاط بسته بود یکی از دوستام داشت رد میشد پرید سمت گردنش یقه لباسشو پاره کرد من و اون دوستم راحت رد شدیم ولی باز اومد سمت ما صاحبش گفت بزارین یه گاز کوچیک گوش شما بگیره کاری نداره،اومد گوش منو گاز گرفت یه لحطه به چشاش نگاه کردم دیدم چشم یه زنه داره گریه میکنه تعبیرش چیه؟

 97. Marzy sssMarzy ssssays:

  سلام من خواب دیدم با خواهرم خونه عموی شوهرم رفته بودیم عروسی موقع برگشتن سگ اومد خواهرمو دندون گرفت همراه خودش برد من جیغ و گریه به همسایه ها گفتم اونا هم رفتن دنبال سگه و خواهرمو نجات دادن ممنون اگه تعبیرشو بگید

 98. یونس جعفرییونس جعفریsays:

  سلام من ساعت ۳:۱۰ صبح بعد از این زلزله خواب دیدم ۴سگ وحشی اومدن دورم میدونستم نمیگیرن منو ولی چون از در خونه یکم دور بودم ترسیدم دوییدم سمت در رفتم تو درو بستم محکم فشاردادم ولی یه سگ محکم درو بار کرد و من افتادم روزمین اومد تو محکم گلومو گاز گرفت به حدی گاز گرفت که هنوزم درد میکنه انگار جای دندونش مونده هنوز ندیدم توآینه هرچی زور زدم نتونستم فکشو بازکنم حتی دستمم کردم تو دهنش هی زور زدم ولی انگار واقعا طبیعی بود دیگه داشتم میمردم بخدا هی زور زدم بیدارشم بخدا دقیقه ۹۹ونیم بیدارشدم بخدا واقعی گاز گرفته بود درد دارم طعببرش چیه رنگشم مشکی نبود قهوه ای کمرنگ بیشتر میخورد آره خیلی ممنون میشم

 99. SaharSaharsays:

  سلام من خواب دیدم یک سگ سیاه میخواست بهم حمله کنه ولی داییم مانعش میشد وهمزمان با صدای سگ صدای جیغ بچه می آمد انگار که صدای پارس سگ شبیه صدای جیغ بچه باشه

 100. سینسینsays:

  سلام من تو خواب دیدم اول یک سگ دنبالم کرد دست راستم گاز گرفت بعد سگ دومی اومد اونم دست راستم همزمان گاز گرفت بعد یکی از دوستام اومد اون رو زد منو نجات داد ولی خون ریزی ندیدم بعدشم رفتم دکتر آمپول گاز زدم

 101. masoudjamilimasoudjamilisays:

  من خواب دیدم از ماشین جا موندم بعد گروهی از سگ ها حمله ور شدن یک بنده خدااومد کمکم که اونرو گاز گرفتن البته من رو هم میخواستن بگیرن ولی بنده خدارو گرفتن و هرکار کردم نتونستم نجاتش بدم والبته چند نفر اونجا بودن ک هرچی کمک خواستم بدون عکسالعمل نشسته بودن بعد اینکه دیرم کاری از دستم برنمیاد رفتم یک پناه گاه.

 102. گوهر سهرابپورگوهر سهرابپورsays:

  سلام من در خواب دیدم دوتا سگ یکی به رنگ (زردسفید) و دیگری به رنگ سیاه به شوهرم حمله کردند وسگ زردسفید شانه شوهرم را گاز گرفت ولی خون ندیدم و شوهرم مرتب تکرار میکرد خودم گفتم خودم کردم

 103. قاسمپورقاسمپورsays:

  سلام و وقت بخیر،من در خواب دیدم در یک مکانی بودیم ک اونجا مراسم شادی جریان داشت و در حیاط منزل یک سگ بزرگ و سیاهی بود ک هر وقت قلاده سگ باز بود،می ترسیدم به حیاط برم و تنها یک شخص می توانست اون سگ رو کنترل کنه ک من به اون شخص وابستگی عاطفی دارم،یکبار هم در همین خواب به حیاط رفتم و اون سگ بازوی راست من رو گاز گرفت و من دندان بزرگ اون سگ رو می دیدم و تنها همون فرد توانست سگ رو آرام کند و دست من رو رها کرد

 104. قاسمپورقاسمپورsays:

  سلام و وقت بخیر،من در خواب دیدم در یک مکانی بودیم ک اونجا مراسم شادی جریان داشت و در حیاط منزل یک سگ بزرگ و سیاهی بود ک هر وقت قلاده سگ باز بود،می ترسیدم به حیاط برم و تنها یک شخص می توانست اون سگ رو کنترل کنه ک من به اون شخص وابستگی عاطفی دارم،یکبار هم در همین خواب به حیاط رفتم و اون سگ بازوی راست من رو گاز گرفت و من دندان بزرگ اون سگ رو می دیدم و تنها همون فرد توانست سگ رو آرام کند و دست من رو رها کرد جالب اینکه من هیچ دردی در حین به دندان گرفتن سگ نداشتم،ممنون می شم من رو راهنمایی بفرمایید

 105. titititisays:

  اگر یادم نباشه که کدوم دستمو گاز گرفت چی

 106. DonyaDonyasays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم اول دست راستمو کفشو گاز میگیره بعد دست چپمو بازومو گاز میگیره ولی با این سگ دو نفر بود و با یه گوشت هی سگو به سمت من میاورد

 107. hadihadisays:

  سلام وقت بخیر من در خواب دیدم یی نایلون دستمه توش مرغه سه تا سک دورم کردن بگیرن من ندادم اونها دسته همراهمو که یک خانم بود گاز گرفتن ...

 108. ZeinabZeinabsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم یک سگ باسنم رو گاز گرفته درد و ترس رو توخواب حس کردم ولی خون نیومد ،تعبیرش چیه؟؟

 109. عليرضا نجفيعليرضا نجفيsays:

  سلام من بعد از ظهر خواب ٢ تا سگ ديدم كه يكيش اون يكي سگ رو گاز گرفته بود و اون يكي سگ مچ دست چپ منو گاز گرفت كه به زور ول كرد ولي خون نيومد تعبيرش چي ميشه؟

 110. محمد علیزادهمحمد علیزادهsays:

  من خاب دیدم دو تا سگ منو دنبال میکنن یکی نر یکی ماده نر میخواد گاز بگیره ولی ماده زیاد کاری نداره باهام ولی بعدا نشسته بودم یهو ماده روی پامو گاز گرفت جایه دندوناشم موند رنگاشونم اول سیاه بود بعد ماده سفید شده بود وقتی داش پامو گاز میگرفت ولی نر زیاد یادم نیس جالب اینجاس بعد هر دو ادم شدند ادمایی که نمیشناسم من اون موقع فهمیدم یکی نر بود یکی ماده

 111. اراساراسsays:

  سلام من در خاب دیدم سگ زیادی بهم حمله کردند من رفتم پشت در خودمو قایم کردم الان حالت ۳ زن رد شدن صدای سگ امد من خاستم کمک کنم گوشه در چوبی که من پشتش قایم شدم باز کردم دران حالت سگ الت من رو گاز گرفت من در ان حالت بهش گفتم منو گاز نگیر که حرف میزدم وارده سوپر مارکتی شدم چند نفر کمک کردن سگ جدا شد

 112. اراساراسsays:

  سلام من در خاب دیدم سگ زیادی بهم حمله کردند من رفتم پشت در خودمو قایم کردم الان حالت ۳ زن رد شدن صدای سگ امد من خاستم کمک کنم گوشه در چوبی که من پشتش قایم شدم باز کردم دران حالت سگ الت من رو گاز گرفت من در ان حالت بهش گفتم منو گاز نگیر که حرف میزدم وارده سوپر مارکتی شدم چند نفر کمک کردن سگ جدا شد

 113. asalasalsays:

  سلام خسته نباشید من چندماهی هست که پدرمو از دست دادم بعد یه شب خواب دیدم ک با پدرم از یه مکانی رد میشدیم و یه سگ به من حمله کرد و پامو گاز گرفت به هیچ عنوانم رها نمیکرد ک پدرم اومدو اونو ازم جدا کرد ک بعدش سگ پای خودشو گاز گرفت من هرچی جیغ میزدم کسی نمیومد ب بابام کمک کنه ک خودم یه چندمتر رفتم جلوتر دیدم چندتا مرد نشستن صداشون زدم ک بالاخره اومدن و بابامو نجات دادن تعبیرشو میشه بهم بگین لطفا

 114. علی گرگانیعلی گرگانیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم توی ی محوطه ای هستیم ک خارج از شهره هوا هم گرگو میخ دم غروب بود چراغ ایناهم نبود من توی ماشین بودم خانوادم توی خونه من میترسیدم برم پیش اونا چون تنها بودم دورمم پر سگ بود ولی اکثرشون اروم بودن یکی هم زیر چرخ ماشین نشسته بود با ی سگ دیگ کنار ماشین ی خانواده بودن ک سگا برا اونا بودن یهو دیدم ی سگ زرد دره ماشینو باز کرد اون شکمم رو گاز گرفت هیچ کاریشم نمیتونستم کنم ولی وقتی ولم کرد بلند شدم افتادم دنبالش ک ترسید میشه تعبیرشو بهم بگید⚘

 115. سعیدرمضانیسعیدرمضانیsays:

  سلام من خواب دیدم که سوارموتوربودم شب بودسرخیابونمون بودم میخواستم برم داخل خیابون اماچندتاسگ اومدن سمتم اول یه توله ژرمن بوداومدپارس کردوایستادبعددوتاژرمن بزرگ اومدن من ترسیدم باموتورفرارکردم ژرمن دست راستموگازگرفت ولی من اروم سرشونوازش کردم دستموول کردهمونجوری که سوارموتوربودم داشتم میرفتم باهام میومد ولی سمت چپم یه سگ کرم رنگ بودمیخواست دستموم بگیره نمیزاشتم تااومددستموبگیره باموتورخوردم زمین

 116. اسماعیل خلیل اللهاسماعیل خلیل اللهsays:

  خواب دیدم یه سگ سفید مث سگ میدویید وقتی به من رسید ازم نترسید من اونو دیدم ازش ترسیدم اون منم نگاه میکرد من سنگ برداشتم اون نترسید دیدم اون نترسید من ترسیدم سنگ رو انداختم از کنارش رد شد نترسید من با اینکه جای ترس نداشت ترسیدم کلا جور ترس سگو من میکشیدم اخرشم سکته کردم تو خواب.

 117. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من عصر خواب دیدم تعدادی سگ در زمین گاراژی که ملک عموم هست و دیوار به دیوار ماست وجود دارند که سگ های کرایه نشینان تجاری اون زمین هستند و دارند به مادرم توضیح در رابطه با غذا دادن به سگ هاشون وقتی اونها مسافرت هستند یا نیستند می دهند ،سگ ها چندتایی بودند من تصمیم گرفتم بدوم بیام تو حیاط خودمون که دیدم چون دویدم دلرن دنبالم می کنند و ختی وارد حیاطمون شدند دو یا سه تاش سگ های بزرگ و قوی جثه ایی بودندمن ایستادم ولی یکیشون تا در سالن ورودی تو خونه امون دنبالم اومد و قسمت کف دست فک کنم دست راستم بود را تو دهانشربین دندانش کمی فشار داد،با دست چپ دست نوازش رو سرش کشیدم تا دستم رو ول کرد دستم درد نیومد خیلی ولی ترس داشتم که زیاد گازم بگیره که خون بیاد یا گوشت کف دستم رو بکنه که با نوازش یا ایستادن من ول کرد ظاعرا رنگ سگ قهوه ایی تیره بود فک کنم سگ نر بود و ماده اش هم همراهش وارد حیاط شده بود و میچرخید دیگه مامانم و بقیه اعضا اومدن و با ناز و نوازش در حال بیرون کردنشون بودند از حیاطمون.

 118. سجادنعمت زادهسجادنعمت زادهsays:

  سلام معمولا خواب های مادرم تعبییر دارد. خواب دیده یکی از دندان هایش درد می کرده کشیده یا افتاده بعد یه سگی اون رو خورده

 119. فاطمهفاطمهsays:

  سلام دختر داییم خواب دیده که من و اون توی خوابش بودیم دوتا سگ با شکلای مختلف چهار انگشت دست راست مادوتارو گاز گرفتن و کندن و روی انگشتمون یکم خون بسته بودو ما هرچی فرار میکردیم دوباره به همونجای اول برمیگشتیم.تعبیرش چیه؟

 120. فرشتهفرشتهsays:

  سلام.من خواب دیدم سگای قهوه ای به خواهرم حمله کردن.با یه نفر رفتیم کمکش. ولی دوباره سگای جدید اومد رنگشدن خاکستری. یادم نمیاد گازش گرفتن یا نه ولی فکرکنم گازش گرفتن. تعبیرش چیه ممنون

 121. محمدمحمدsays:

  سلام خواب دیدم من وهمسرم و2شخص دیگه که نمی‌شناختم بودیم سگی به سمتمان می آمد من می‌دانستم اگربدوکنم سگ قطعا بیشتربه دنبالمان میایدان 2نفردویدند همسرمنم میدوید وازآن 2نفرعقب تربود سگ پای چپ همسرموگازگرفت فک کنم گوشتش کنده مانندشده بود هرکارمیکردم پای همسرم رو ول کنه ول نمی‌کرد. ممنون میشم تعبیرشوبگید

 122. رضا شیخرضا شیخsays:

  سلام خواب دیدم دوسگ قهوای یکی فرار میکرد ویکی دیگه دنبال میکرد از کنارم با سرعت رد شدن بعد چند لحظه دنبال کننده برگشت به من حمله کرد وامدار زیر بغل چپم میخواست زیر قفصه سینه امـا گاز بگیر من با دست چپ زیر گلوشو کشیدم نذاشتم گاز بگیره وناگهانـرم بیدارشدم

 123. MasoumeMasoumesays:

  من خواب دیدم ک یک سگ کرم رنگ دورم میچرخه منم چون ترسیده بودم زبونش ک بیرون آورده بود رو گاز گرفتم😁ولی سگ هیچ واکنشی نشون نداد و ب چرخیدن ادانه داد تعبیرش چیه؟؟

 124. مهتیمهتیsays:

  سلام من خواب دیدم که آرنج دست راستم رو گاز گرفت بعد که جداش کردم کمی جای دندون هاش خون بود سگ توی خواب دشمنه لطفا راهنمایی

 125. آیلینآیلینsays:

  خواب دیدم که یک سگ سیاه بزرگ که میتوانست حتی درسته سرم را ببلعد به دنبالم میدوید آخر زمین خوردم و سگ گردن مرا گرفت و فشار داد من سکوت کردم سگ نگاه عمیقی به چشمانم انداخت و گردنم را رها کرد تورو خدا تعبیرش را بگید

 126. ح رح رsays:

  سلام. خواب دیدم با همکارام تو محل کارم هستیم و چندتا سگ بهمون حمله کردن اونا نامردی کردن و سگها پاهای من رو گاز گرفتن و زخم کردن بدون خونریزی و ...

 127. مهدی &مهدی &says:

  سلام من خواب دیدم تو خونه ای که ماله پدربزرگم هست ولی کسی اونجا زندگی نمیکنه و سندش به نام خودم و زن عمو هام هستش یه سگ سیاه بزرگ و ۷ تا ۸ تا سگ بالغ سیاه غیر از اون که فکر کردم تو خواب بچه هاشن حضور دارن من میرفتم و می اومدم که افتادم داخل دم درشیب داشت و حالت گودی بود بهم حمله ور شدن من فرار میکردم و اونا دنبالم بودن کمرم رو فقد یادمه گاز میگرفتن و وقتی روبه جلو نگاه میکردم شبیه انسان میشدن و میگفتن نزارین بره بعضی ها هنوز گازش نگرفتن و من فرار میکردم اگه میشه جوابش رو بهم بدین

 128. امیرعلی پناهیامیرعلی پناهیsays:

  سلام من خواب دیدم به سگ سفیدی که قبلا دیده بودم غذا دادم و بعد سه سگ با صاحبشان به دنبال من دویدن بعدش هم یکی از ان سگ ها که سفید هم بود خیلی هم زشت بود به من حمله کرد و می خواست پای منو گاز بگیره ولی هر کاری می کرد من دردم نمیامد ولی خیلی ترسیده بودم من خودم و کشان کشان به سمت جلو می کشاندم و یک هو به همان سگی که غذا داده بودم به کمک من امد و ان سگ سفید را گاز گرفت سگ صدای جیقی از خودش در داد و بعد فرار کرد منم وارد خانه شدم و در را قفل کردم

 129. حسن نقویحسن نقویsays:

  سلام من خواب دیدم دو سگ در حال درگیری هستن که یکدفعه یکیشون ران پامو شدید گاز گرفت

 130. پرهام محبوبیپرهام محبوبیsays:

  سلام من کلا چنتا خواب دیدم که اونا خیلی مهم نبود و این یکی مهم دیدم که یه خرس بزرک و یه سگ تو کوچه بودن که صاحب سگه هم اونجا بود خلاصه من یه چیز دستم بود یادم نیست چه بود. دیدم سگه از کو چه اومد بیرون با صاحبش یکدفه دوید یه پیرزنی هم جلوی من بود اون ترسیده بود من بهش گفتم که ندوید وگنه میاید دنبالد اون سگه با سر عت از کنارمان رد شد من موقعی که رد شد به خودم میگفنم ندو ندو خصلاثه از کنارمان که رد شد رفت جلو بعد یهو همینطور عادی برگشت اومد سمت من پرید و یکی از انگشت دست راست من را گاز گرفت و ول نمیکرد و دردی زیادی هم نداشت دستمو با فشاز از دهش کشیدم بیرون سگه پرید بالا و چهتا انگشت دست چپ منم گاز گرفت و چند ثانیه طولانی بعد دستمو کشیدم دوباره بیرون از دهنش صاحبش اومد سگش رو گرفت اون دوسته از این حرفا ولم کرد خب ممنون میشم بگین تعبیر این چی میشه. راستی من از سگ ها خیلی نمیترسم.

 131. پرهام محبوبیپرهام محبوبیsays:

  سلام من کلا چنتا خواب دیدم که اونا خیلی مهم نبود و این یکی مهم دیدم که یه خرس بزرگ و یه سگ تو کوچه بودن که صاحب سگه هم اونجا بود خلاصه من یه چیز دستم بود یادم نیست چه بود. دیدم سگه از کو چه اومد بیرون با صاحبش یکدفه دوید یه پیرزنی هم جلوی من بود اون ترسیده بود من بهش گفتم که ندوید وگنه میاید دنبالد اون سگه با سر عت از کنارمان رد شد من موقعی که رد شد به خودم میگفنم ندو ندو خلاصه از کنارمان که رد شد رفت جلو بعد یهو همینطور عادی برگشت اومد سمت من پرید و یکی از انگشت دست راست من را گاز گرفت و ول نمیکرد و دردی زیادی هم نداشت دستمو با فشار از دهش کشیدم بیرون سگه پرید بالا و چهتا انگشت دست چپم گاز گرفت و چند ثانیه طولانی بعد دستمو کشیدم دوباره بیرون از دهنش صاحبش اومد سگش رو گرفت اون دوسته از این حرفا ولم کرد خب ممنون میشم بگین تعبیر این چی میشه. راستی من از سگ ها خیلی نمیترسم.

 132. علیعلیsays:

  باسلام خواب دیدم سگ مشکی رنگ قلاده دار کنار صاحبش بود حمله کرد و بیضه من را گاز گرفت با انگشتان دو دستم تلاش میکردم رها شوم و صاحب سگ هم کمک میکرد

 133. AnaAnasays:

  سلام من خواب دیدم داشتم میرفتم عروسی یه سگ کوچک سفید از این زینتای ژرمن افتاد دنبالم اما من پیاده بودم بد‌و رفتم ولی ب من رسید و دست راستمو تا مچ تو دهنش کرد ب حدی که از دستم خون آمد اما من داشتم گریه میکردم بی صدا و تحمل ،خاله ام و آدمای همون محله هم دورم جمع شده بودند بعدش یکی با تیر سگه رو زد و وقتی من بلند شدم همه دندوناای سگ بیرون ریخت از رو دستم بدون اثر گاز گرفتگی و اینها اونا همه ناپدید شدن تعبیرش چی می‌تونه باشه؟

 134. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم یه گروه سگ وحشی دنبال من وخانوادم کردن ماهم برای اینکه نبیننمون رفتیم زیر چیزی قایم شدیم ولی یکی از اون سگا که رنگش مشکی قهوهای بوداومد طرفمون وانگشت کوچیک دست پسر ۳سالمو خورد ومن نتونستم کاری بکنم ...خواهشن تعبیرشو بگین

 135. EhsanryysyEhsanryysysays:

  سلام وقت بخیر... خواب دیدم توسط سه سگ مورد حمله قرار گرفتم هرچی میخواستند بهم حمله کنن نذاشتم با سنگ عقبشون میبردم.. بعد یه سگ دیگه بهشون اضافه شد و باهم بهم حمله کردن وسگ چهارمی که تازه اومده بود دست راستمو دوبار دماغم و پای چپم رو به ترتیبی که عرض کردم گاز گرفت... ساعت خواب دیدن ۴:۵۰دقیقه بامداد بود...

 136. مهدی رسولیمهدی رسولیsays:

  سلام خواب دیدم با یکی از دوستانم داخل ماشین هستیم و من پشت فرمانم یکدفعه یه سگ سیاه که برای دوستم بود از پنجره سمت شاگرد پرید و مچ دست راستمو گاز گرفت و تا چند دقیقه همینجور بود ولی محکم نگرفته بود و احساس درد نداشتم تا اینکه ول کرد

 137. مهدی رسولیمهدی رسولیsays:

  سلام خواب دیدم با یکی از دوستانم داخل ماشین هستیم و من پشت فرمانم یکدفعه یه سگ سیاه که برای دوستم بود از پنجره سمت شاگرد پرید و مچ دست راستمو گاز گرفت و تا چند دقیقه همینجور بود ولی محکم نگرفته بود و احساس درد نداشتم تا اینکه ول کرد

 138. ساراساراsays:

  با سلام من شب خواب دیدم یه سگ مثل تصویر بالا دسته چپه منو گاز گرفت آرنج نه ولی یکم بالا تر از ساق دستم احساس درد نداشتم ولی دندونشو احساس میکردم و کمک می خواستم تعبیزش چی میتونه باشه

 139. مولاییمولاییsays:

  سلام خواب دیدم یه گرگ یا یک سگ دستم رو به زور گاز گرفت و احساس کردم میخواست با این کار بهم قدرت بده

 140. محمد امین معدنچیمحمد امین معدنچیsays:

  Hgghvvb

 141. محمد امین معدنچیمحمد امین معدنچیsays:

  Hgghvvb

 142. رضا احمدیرضا احمدیsays:

  سلام. خواب دیدم سگی به زور می خواست از پستان الاغی شیر بخوره اما الاغ مدام فرار می کرد و نمی ذاشت آیا تعبیری داره؟ ممنون میشم.

 143. مهدیهمهدیهsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که یک سگ سیاه نشسته بود و کاریم نداشت ولی من خودم اذیتش کردم و فرار کردم ک دنبالم کرد و پامو کامل به دهن گرفت منم واسه اینکه دهنشو نبنده و گازم نگیره سرشو فشار دادم که مرد تعبییرش چی میشه؟!

 144. مریم قربانیمریم قربانیsays:

  من خودسگ راندیدم درخواب شنیدم بچه هام اسیرسگ شدن همینطورکه هراسان به دنبالشان می رفتم بچه هامو دیدم درحالیکه قسمت ساعد دستهای هردوتاشون جای دندان سگ بود

 145. زینب قدمعلیزینب قدمعلیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که سگ از سینه ام گاز گرفت و من بعد بهش اشاره کردم و ولم کرد کمی هم سینه ام زخمی شد

 146. Hasti.mHasti.msays:

  سلام من خواب دیدم یه سگ بزرگ کرم اومد سمتم خواستم نازش کنم دست راستمو گرفت توی دهنش ولی اصلا گاز نگرفت بعد چند مین ول‌کرد بعدشم باهام دوست شد و هی میپرید تو بغلم

 147. خواب سگ دیدمخواب سگ دیدمsays:

  سلام من خواب دیدم در حال برگشت به خونه بودم که یک سگ پرید و از نشیمنگاهم گاز گرفت و بعدش رفت سراغ دست چپم انگشتا و ساق دستم و گاز گرفتم اون سگ پسر خالم بود نه سگ پسر خالم باشه خود اون سگ پسر خالم بود

 148. زریزریsays:

  سلام من خواب دیدم از حیاط پدرم گوسفند های خودمون رو میبرم بیرون خواهرم ومادرم هم بودن که یه دعفه یه سگ زرد رنگ به من حمله کرد ودستم رو گاز گرفت .

 149. اسما امامیاسما امامیsays:

  من خواب دیدم یک سگ سفید همش ب سمت ما حمله میکرد بابام دورش میکرد منو داداشم هم پشت بابام قائم میشدیم چن باری حمله کرد بعد دیدم ساق پای برادرم رو گاز گرفت و خون اومد..

 150. ماهیماهیsays:

  سلام من دیروز بعد از ظهر خواب دیدم ک یه گروه از سک به من حمله میکنن و یکی از اونا چهارتا انگشت دست چپم رو گاز میگیره و من با دست راستم دهن سگ رو باز میکنم بعدش هر دو دستم خیلیی کبود میشن ولی دست چپم بیشتر و خونریزی دارن ممنون میشم بگید تعبیرش چیه

 151. یوسفیوسفsays:

  سلام خواب دیدم تو خوابگاه محیط کار هستم و رفتم تو حیاط یک سگ زرد از وسط سینه ام منو به دهن گرفت و از رو دیوار منو برداشت با خودش برد بیرون حیاط.قدرت باور نکردنی داشت ک منو برداره از دیوار با یه جست ببره بیرون من داد میزدم تو خواب.بلافاصله بیدار شدم

 152. یوسفیوسفsays:

  سلام خواب دیدم تو خوابگاه محیط کار هستم و رفتم تو حیاط یک سگ زرد از وسط سینه ام منو به دهن گرفت و از رو دیوار منو برداشت با خودش برد بیرون حیاط.قدرت باور نکردنی داشت ک منو برداره از دیوار با یه جست ببره بیرون من داد میزدم تو خواب.بلافاصله بیدار شدم

 153. امیر حسین رستمیامیر حسین رستمیsays:

  خواب دیدم سگ بود ک زن همسایه برای او داستان تعریف کرده بود و زن همسایه سگ را از خانه رانده بود سگ مرا گاز گرفت و پیش او برد تا زن همسایه برایش قصه بخواند من گرو گانش بودم ب گمونم و زن همسایه دست مرا از دهان آن در آورد سگ ارام شد

 154. امیرعلیامیرعلیsays:

  سلام.خواب دیدم رفتم جای که چندتاسگ اونجاست پدر دختری که من میخواستم اونجا بود یکی از سک ها دست راست ام رو گرفت از اون کمک خواستم اون گفت فکنم چیزی نیست

 155. علی مردانیعلی مردانیsays:

  سلام و عرض ادب خسته نباشید من خواب دیدم سگ کوچکی دست چپ مرا از پایین مچ دست به سمت انگشتان گاز گرفته و دردی احساس نمیکردم و هیچ اسیبی ندیدم بعدش دهنشو باز کردم و سگ رو بلند کردم و با صورت چند بار به زمین کوبیدم و داغون شد و از خودم دورش کردم ولی باز هم میدیدم در موقعیت های مختلف به دنبالم بود و در نهایت اون رو دک کردم و به نطقه دور دستی که اثری ازش نبود انداختم تعبیر کل خواب من چی هست؟ با تشکر فراوان از زحماتی که میکشین

 156. مهدی نورالله زادهمهدی نورالله زادهsays:

  سلام من خواب دیدم ما دو نفر هستیم باهم دعوا داریم و سگ هم افتاده دنبال ما

 157. Mani.MMani.Msays:

  سلام . من خواب دیدم که به دنبال دوستم میرم و یک سگ سیاه که تقریبا بزرگ بود دنبال من میاد و من تند تر راه میرم اما بعدش وای میستم و اونو ناز میدم و همون موقعه یک سگ خیلی بزرگ که به یک جا بسته شده بود میاد سمت من میاد که دستمو گاز بگیره ولی من میرم عقب و نتونست منو گاز بگیره بعد چند سانیه وایستاد و با یه پرش ۲ تا از انگشت های دستمو گاز گرفت و همون لحظه یکی اومد کمکم کرد . صاحب اون سگ بود . و ذخم روی دستم با اینکه سگ دندان های بزرگی داشت و خیلی محکم گاز میگرفت کم بود . و من دوباره برگشتم خونه . اون ذخم هم دردی نداشت .

 158. امیر حسین اسماعیلیامیر حسین اسماعیلیsays:

  درخاب دیدم که بازوی سمت چپما یه سگ سیاه ماده که یه توله داشت ازش شیر میخورد گاز گرفت بازوی منا خون نیومد ولی جای دندوناش بود روبازوم تو خواب

 159. آرمانآرمانsays:

  خواب دیدم سگی سیاه بهم حمله کرد و انگشت های دستم رو گرفت و بعد چند ثانیه رفیقم که صاحبش بود رسید و سگ رو از من جدا کرد

 160. بینامبینامsays:

  خواب دیدم سگی انگشتای دست راست منو گاز میگیره ولی دستم هیچیش نمیشه زخم نمیشه بعد منم تا دیدم زخم نمیشم با دست چپم زدم تو گوش سگ

 161. زهرا جلالیزهرا جلالیsays:

  باسلام. خواب دیدم سگی کرم قهوه ای دنبالم افتاد ومن فرارکردم قصد پنهان شدن در چهاردیواری شدم که ناگهان ساق دست چپم رو گازگرفت بعد تونستم در رو ببندم ولی ازیه دریچه که سمت چپم اون بالا روی دیواربود همش تلاش می‌کرد که بیادتو وهمش صدای واق واق می‌کرد و دهنش همش باز بود ولی من با دستم جلو‌شو گرفته بودم. ازیه دریچه دیگه خودمو دیدم که دارم میرم که گوشواره هام که طلا نیستن کم رنگ شده بود ازخودم با داد تقاضای کمک میکردم که خودم برگشتم و سگ رو از در دور کرد من تونستم بیام ازچهاردیواری بیرون و فرارکنم از دست سگ. این تعبیرش چی میشه ممنون میشم کمکم کنید.

 162. ا اميرا اميرsays:

  سلام من خواب ديدم با فاميلامون مسافرت بوديم مادربزرگمم بود ما همه رفتيم خونه ببينيم سگ اونجا دست راست مادربزرگم گاز گرفت البته مادر بزرگمم رفت كه سگو بزنه سمت بچه ها نياد و كلي خون اومد و من با دست و دستمال اينا بستمش تا رفتيم خونه بعد همه نشسته بودم مادر بزرگم داشت ظرف ميشست ممنون ميشم بفرماييد

 163. سحر معصومیسحر معصومیsays:

  من خواب دیدم رفتم به یه خیریه و بعد وقتی میام بیرو چنتا سگ زرد میریزن تو حیاط اونجا من پشت ۶یا۷نفر قایم شدم ولی یکی از سگا مستقیم میاد دسته منو میگیره و بعد کلی ناراحت میشه سگه حرف میزد بعد من نوازشش کردم اونم دستمو می لیسید تعبیرش چی میشه

 164. HoseinHoseinsays:

  سلام خواب دیدم از عروسی اومدم تو یه مغازه یه جنس برداشتم سگ صاحب مغازه داخل مغازه بود اومدم یواش برم که سگ بیدار نشه ، بیدار شد و دوتا دستامو گاز گرفت دست راست و درآوردم و با دست راست نازش میکردم که دست چپم و ول کنه ، بعد یهو دستم و کشیدم دادمش دست صاحب مغازه و فرار کردم باز صاحب مغازه فرستادش دنبالم و من فرار میکردم

 165. امیرحسینامیرحسینsays:

  سلام من خواب دیدم ک چنتا سگ جلوی یک دروازه بودن و من برای رد شدن از اونجا به اونا آب دادم اونا آروم بودن اما سگی ک از همه بزرگتر بود(رنگ مشکی) اومد جلو و دست راست انگشت اشاره منو گاز گرفت و ول نمیکرد و صاحب اون سگهام اونجا بود اما یه فرد ناشناس بود و کاری نمیکرد

 166. آیساآیساsays:

  سلام من خواب دیدم تو محلمون پر سگ شده و من داشتم فرار میمردم ازشون اما اونا منو ندیدن بعد جلوم به سگ کوچولو کرمی بود که اومد و لباسمو گاز گرفت بعد یه پیرمردی که نمیشناختمش ریش ببندیم داشت اومد و منو نجات داد،تازه این اولین بارم نبود ،چند شب پیش دوباره خواب دیدم که سگا تو محلمون دنبالم کردن و باز همون پیرمرده نجاتم داد میشه بگین تعبیرش چیه؟

 167. محمدیمحمدیsays:

  همسرم خواب دید سوار بر موتور از جایی رد میشه و سگ بهمون حمله کرد و پاش رو دندون گرفت . تو خواب ناله میکرد ک صداش زدم بیدار شد . ممنونم .

 168. ابوالفضل مهربانابوالفضل مهربانsays:

  من مادرم خواب دید که سک دست راستشو گاز گرفت و خیلی خونریزی کرد از خواب بیدار شد ترسیده بود ساعت ۲ بعد ار ظهر دیدم فموم اومد خونه تعجب کردیم چون همس یشه ساعت ۷ میومد بابامم ساعت ۴ وقتی که اومد دیدیم دستشو باند پیچ کردن و ۳ تا بخیه زدن

 169. علیرضا ملکیعلیرضا ملکیsays:

  سلام، من خواب دیدم سگی از سمت عمویه من بهش دستور داده شد که مرا بگیرد وسگ حمله ور شد ران پایه راستم را گرفت و زخمش به حالت دوخطه خونی بود تعبیرش؟

 170. ثنا قائمیثنا قائمیsays:

  سلام من تو خواب دیدم رفتیم یه جایی برای گردش خیلی طبیعت خوبی داشت بعد ناهار من به یه سگ ماده شیرده غذادادم عصر که شد بارون شدید گرفت ما داشتیم برمیگشتیم که جاده پرشد از سگ های خیس و نگران که من چندتاشو نوازش کرده بودم تو همین حین یه ماشین دیدم یکی از توله ها رو بسته به ماشین داره میبره عصبی شدم و دعوا کردم ولی توله رو بهم ندادن و بردن بقیه سگ ها به من نگاه میکردن رفتم که با سگ ماده خدافظی کنم دیدم توله هاش دارن شیر میخورن تو راه برگشت توله های بزرگ تر بهم چسبیدن و نمیذاشتن من بردم و دستم و بازوی سمت چپم رو گرفته بود گاز نمیگرفت ولی نمیذاشت برم تعبیر خواب من چی میشه

 171. ......says:

  توخوابم دوجا اون سگ رو دیدم یبار تو حیاط خونمون و یجا دیگه نمیدونم اونجا کجابود ، توخونه خودمون شب بود. دست راستم رو گاز گرفت اما انگار یچیزی‌رو دستم بود و بااینکه دندوناشو فشار میداد من دردی ب اون صورت حس نمیکردم، توخواب انگار از مادرم خواستم ک ببرتش و جداش کنه یه خانم بود. بازهم سگ دوباره اومد و دست راستمو گازگرفت.... اون مکان دیگرای ک همینسگ رو دیدم اونجا ففط‌روبه من پارس میکرد. عجب خوابی بودد، تعبیرش چیه

 172. وحیدمحزونوحیدمحزونsays:

  سلام نزدیک اذان صبح خواب دیدم خرس سیاهی انگشت کوچک دستمو گاز گرفت وسعی میکرد جدا کند ولی موفق نشد درهمون حال دادمیکشیدم که از صدای من بلکه انگشتمو رها کند که همسرم بیدارم کرد

 173. لنالناsays:

  من خواب دیدم میخواستم یه سگو ناز کنم که زانومو گاز گرفت ولی من هلش دادم و هیچ آسیبی ندیدم تعبیرش چیه؟

 174. رضا مسلمیرضا مسلمیsays:

  سلام .. خواب دیدم که به محوطه بزرگ همراه پسر خاله خود از درب ورودی ورارد شدیم درون محوطه وسیایل زیاد بود و گاهیم نور مثل نور روز بود‌. بعضی قسمت ها راه میرفتیم و صحبت درمورد موضوعی جریان داشت ،۶سگ را دیدم که به سمتمان می آمدن جسه ها کوچیک " پوزه هاشون کشیده بود و دهن هایشان با سرعت زیاد باز و بسته میشد اما صدایی نداشتن من رو پسرخاله به بقل خودش کشید و از پشت من بغل کرد و روی زمین بودیم ساعد دست راستم رو دفعه اول گرفت من با گرفتن دهن سگ و باز کردن اون با دست دیگم باعث شکستن فکش شدم تمام سگ ها رفتن اما موقع رفتن انگشت اشاره من رو زیر یک ‌مثل دستکش بود یا پتو گرفت زیاد نتونست گاز بگیره ولی گیر کرده بود درون دهنش - همزمان سوزنی دست چپ داشتم که با زدن به صورت و سر و بدن اونا رفتن و کل ماجرا پسرخاله ما تو همون حالت به آهسته گی میخندید

 175. ......says:

  سلام من خواب دیدم که مادرم توسط سگ مورد حمله قرار گرفته و سگ گردنش رو گاز میگیره تعبیر این خواب چی میشه؟؟؟

 176. Sh.khodaSh.khodasays:

  خواب دیدم در یک جنگل تاریک با فامیل ماردم رفته بودیم اول سگی که انگار گردنش زخمی بود اما به دنبال ما است و خشن و من اورا فراری میدهم و بعد صدای سگی خشن امد و بعد از آن سگی در زیر درختان که کنار جاده هستن ارام ارام به به دنبال پسر داییم که کوچک است و برادرش ک ۴سالش است میاید و پسر دایی هایم هم ان را تماشا میکنند من در بالاتپه مراقب انها میخواهم باشم سگ اروم بود ولی بعد به دنبال من افتاد و من هم که میترسیدم و فرار کردم اما بعد با سگ درگیر شدم و دهن سگ را فشار دادم و ان را بلند کردم و پرتش کردم در پشت ماشین نیسانی. لطفا بگید که تعبیرش چیست🥺🙏

 177. مینامیناsays:

  سلام من خواب دیدم دوتا سگ یکیش سگ گرگی سفید خاکستری بود یکیشم مشکی بود به من حمله کردن اون سگ گرگی دست راستم و تا ارنج گاز گرفت و اون یکی دست چپمو تامچ گزید .بعد از اینکه دستامو گاز گرفتن رفتم درمانگاه اما هیچ خونی از دستم نیومد فقط رد گاز گرفتگی بود و کهیر زده بود دست راستم

 178. افشینافشینsays:

  درخواب دیدم چند سگ شکل هم بودن که یکی از انها گوشت ساق پای راستم رو گاز گرفت وصاحب سگ سگ رابلند کرد که همچنان پای من را به دندان داشت میگفت این قلق داره ول کردنش

 179. صبیحهصبیحهsays:

  سلام خسته نباشین من چن شب پیش خواب دیدم ک دست چپم توسط سگ همسایه داخل دهانش نگه داشته شده ولی گاز نمیزند و من با خودم هعی میگم ک از دهان سگ دستمو بیرون بیارم ولی نمیتونم. ممنون میشم تعبیرش کننین.

 180. Zahra12Zahra12says:

  سلام من خواب دیدم سگ سیاهی را اذیت کردن و اول اومد ک برادرم را بگیرد ولی او فرار کرد و از پشت ران پای من گرفت ی چند دقیقه ای بعد صاحبش ک نمیشناختم اومد صداش زد و ول کرد سگ من و ممنون 🙏

 181. عمران عبادیعمران عبادیsays:

  من خواب دیدم که یک سگ پا مو داخل دهنش فرو میکنه گاز نمیگیره ولی با اب دهنش پاچمو کثیف میکنه اینگار مثل یک‌ مایع لزجی میمونه

 182. نگیننگینsays:

  سلام من قبلا خواب دیدم ک خواهرم میخواست به دو سگ غذا بده ک سگا چون وحشی بودن حمله ب طرف خواهرم کردن و سگ سیاهی پای خواهرم گاز گرف و خواهرم جیغ آروم می‌کشید و من چون شوکه شده بودم نمیدونستم چجوری کمکش کنم تعبیرش چی میشه

 183. منمنsays:

  سلام با تشکر از صفحه تون لطفا جواب بدید من همین امروز خواب دیدم که با چند تا از فامیلام توی یه روستا بودم نمیدونم دقیقا کجا بود یک سگ کوچیک کرم رنگ افتاد دنبال پسرخالم بعد یه دفعه مسریش عوض شد و پای سمت چپ منو گاز گرفت و صاحب اون سگ هم اصلا براش مهم نبود بعد از چند دقیقه من بیهوش شدم وقتی به هوش اومدم هیچ خونی ازم نرفته بود و فقط جای‌ دندوناش مونده بود رفتم با صاحبش دعوا کردم گفت حتما سرعتت کم بوده که گرفتت لطفا جواب منو بدید

 184. احساناحسانsays:

  سلام.من در خواب دیدم که یکی از دوستانم با موتور در روستا بروی کوه ها و زمینهای کشاورزی حرکت میکند و او در حالت مستی است و بعد از چند لحظه که با موتور از من دور شد دیدم که سگی به رنگ زرد را دنبال میکند و میخواهد او را بگیرد و به من گفت تا من هم در زمینهای کشاورزی به دنبال آن سگ بروم که در همین حین سگ به من حمله کرد و دست چپ من را از مچ و انگشتان در دهان خود گذاشت در صورتی که احساس میکردم این سگ دندانی ندارد و دست من درد نمیکرد.من با دست چپ سگ رو بلند کردم و به زمین کوبیدم.تعبیرش چی میشه؟

 185. Masoumeh 68Masoumeh 68says:

  خواب دیدم با شوهرم تو مسیری از روستامون داشتیم راه میرفتیم بریم خونه یهو چند تا سگ وحشی دور و برمون رو گرفتن یکی ازشون به شوهرم حمله کرد چند جاشو گاز گرفت و یهو گردنشو گرفت و ازش خون اومد بقیه سگا نمیدونم کجا رفتن و با من کاری نداشتن ،اون اطراف یکی از اهالی روستا بود صداش زدم بیاد کمک ،خودم کنار شوهرم بود ولی از ترس حرکتی نمیکردم

 186. حسینحسینsays:

  سلام بر دوستان وممنون از سایت خوبتون ببخشید من دیشب خواب دیدم برای خرید به مغازه ای میرم در اونجا یه توله سگ به من حمله میکنه و پای چپ منو میگیره فشار میده با دستم فکشو باز کردم پرتشکردم اونور دستمو گذاشتم رو زخمم پرید دستمو گرفت بازم پرتش کردم دیگه نیومد ولی از زخمم خون نمی امد صاحب مغازه بهم گفت باید بری واکسن هاری بزنی

 187. الناالناsays:

  سلام من خواب دیدم اول یه سگ پامو گاز گرفت من اونو از خودم دور مردم بعد همون سگ خیلی بامن مهربون شد تعبیرش چی هست ممنون.

 188. الناالناsays:

  سلام من خواب دیدم اول یه سگ پامو گاز گرفت من اونو از خودم دور کردم بعد همون سگ خیلی بامن مهربون شد تعبیرش چی هست ممنون.

 189. نورینوریsays:

  خواب دیدم یک آقایی با یک سگ دنبال من میکند در یک جای نا آشنا و قصد آزار و ترساندن من رو داره سگ به من حمله کرد و دستم رو گاز گرفت ولی دیدم سگ دندون نداره و دستم زخمی نشده

 190. سحر وصلسحر وصلsays:

  سلام من خواب دیدم که سگ دست مرده یعنی انگشت اشاره سمت راستشو گاز گرفته.بعد کلی خون اومد لطف میکنید تعبییرشو بهم بگید؟تشکر

 191. ElbElbsays:

  سلام خواب دیدم سگی که قلاده به دست من دارد در پشت درختان چیزی می‌بیند که در خواب من با خود می گویم گربه است وقتی که قلاده اش را میکشم تا با خود ببرم به ران پای راستم حمله می‌کند و من درد بسیار ضعیفی احساس میکنم و بدون خون که بلافاصله از خواب میپرم میشه بفرمایید تعبیرش چیست؟ممنون

 192. روح الله بهمئیروح الله بهمئیsays:

  با سلام درود بر شما.خواب دیدم سگی دستم را گاز گرفت و من آرامش داشتم و او را نوازش کردم و او دست را رها کرد و نزدیکم وایساد و با آرامش رام شد.لطفا تعبیر کنید

 193. ناشناس.ناشناس.says:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم یک سگ قهوه ای بزرگ کنار اروم نشسته بود و همه افراد فامیل هم اونجا بودن و ارام ارام نزدیکم شد و دست راست منو گاز گرفت و من در حالت عادی خیلی از سگ میترسم و تا سگ رو ببینم فرار میکنم ولی تعجب میکنم که توی خوابم چجوری با اینکه میدونستم میخواد گازم لگیره انقد اروم وایساده بودم. بعد که دست راستم رو گاز گرفت جای زخمش موند و مقدار کمی خونی شده بود تعبیرش چیه

 194. امیرحسینامیرحسینsays:

  سلام من خواب دیدم سر قبر بابابزرگم هنگامی که دارم فاتحه میدم یک سگ کوچولواما چاق میاد دست راست منو گاز میگیره تقریبا قسمت یک کوچلو از موچ به بالا

 195. امیرحسینامیرحسینsays:

  لطفا این متن بالا رو تعبیر کنید

 196. Amir EshgholansAmir Eshgholanssays:

  سلام من خواب دیدم به یک مکانی اشنا رفتم و دیدم سه سگ عجیب و غریب بسته بودند و خیلی وحشی بودند سگ های عظیم و جثه با ظاهری عجیب یکی از سگ ها فرار کرد من چند نفر بودند که مراقبم بودند سگ پای یکی از مراقب هارا گاز گرفت و بعدش اومددست چپ منواز گرفت و تیکه ایی از گوشت دستم رو برد

 197. سیماسیماsays:

  سلام تعبیر خواب حمله ی تعدادی سگ سیاه بهم و گاز گرفتن پاچه ی شلوارم چیه؟

 198. رامتین احمدیرامتین احمدیsays:

  سلام وقتتون بخیر من یه سری مشکلات تو زندگیم دارم وه یه سری دشمن بعد دیشب خواب دیدم که خونه همون دشمنا مهمون قبلش میخوام برم نامزدمو ببینم اما جلو کوچه شونو کنده بودن نمیتونسم برم بعد وقتی اون از خون اومد بیرون دست کشید که دستمو بگیره همین که دستمون بهم خورد یه سگ پشتمو گاز گرفت تعبیر این خواب رو میدونید؟

 199. سعیده اقصمیسعیده اقصمیsays:

  من توی خوابم بودم معمولاً خواب های من چند بخش داره حالا از قسمتی عجیب بود که از ی راهرو بود فکنم تاریک بود. روی ی چیزی مثل پلاستیک لیز میخوردم تا ب پایین ی انبار خیلی تاریک رسیدم، اونجا یه سگِ سیاه با کمی از لکه های قهوه ای روشن اومد بیرون و به سمت من حمله کرد. من هیچ کاری نمی تونستم بکنم😢 سگ سیاه که تقریباً از قسمت پایین قفسه سینه یکم بالا تر از لگنم گاز گرفته بود توی خواب حس میکردم واقعاً!! داره منو میخوره و بعد نمیدونم حس کردم که توی خوابم ن بیداری و فکنم چیزی گفتم که بیدار شدم

 200. سعیده اقصمیسعیده اقصمیsays:

  من توی خوابم بودم معمولاً خواب های من چند بخش داره حالا از قسمتی عجیب بود که از ی راهرو بود فکنم تاریک بود. روی ی چیزی مثل پلاستیک لیز میخوردم تا ب پایین ی انبار خیلی تاریک رسیدم، اونجا یه سگِ سیاه با کمی از لکه های قهوه ای روشن اومد بیرون و به سمت من حمله کرد. من هیچ کاری نمی تونستم بکنم😢 سگ سیاه که تقریباً از قسمت پایین قفسه سینه یکم بالا تر از لگنم گاز گرفته بود توی خواب حس میکردم واقعاً!! داره منو میخوره و بعد نمیدونم حس کردم که توی خوابم ن بیداری و فکنم چیزی گفتم که بیدار شدم

 201. سعید شاه نظرسعید شاه نظرsays:

  سلام درخواب دیدم که چند سگ زنجیر شده در خانه ای هست وقتی وارد شدم یه سگ زرد کوچک بهم همله ور شد چند بار زدمش رفت ولی از پشت سر یدفعه بیضه سمت چپم را بدندان گرفت ولی با فشار دادن گردنش وکمک کس دیگری آزاد شدم

 202. رضارضاsays:

  من خواب دیدم که سگی خاکستری کنار من دراز کشیده بود و من روی لبه جدولی نشسته بودم دیدم یهو سگ بلند شد و شروع به پارس کردن کرد من رفتم سنگ برداشتم و به سمت او پرتاب کردم او کمی از من دور شد ولی من بازم هم به سنگ زدن ادامه دادم یهو در هنگامی که من داشتم سنگ میزدم سگ هم دوان دوان به طرفم می‌آمد و سنگ های من هم با او برخورد میکردن ولی او به سمتم می‌آمد و وقتی به من رسید دست سمت چپ من را گاز گرفت و من از خواب بلند شدم لطفاً کمک کنید

 203. NgrNgrsays:

  سلام من خواب دیدم که چند سگ من و خواهر و برادرم رو دوره کردن و دنبال ما هستن و ما هم فرار میکنیم و من سعی میکنم ازشون دفاع کنم و بعدش میبینم که همه توی خونه هستیم پدر و مادرمم هستن و یه سگ تو خونه هست که داره روی پای پدرم رو گاز میگیره و تیکه از آن رو میکند و خون زیادی میدیدم که از دهن سگ بیرون می‌ریزه و ترسیده بودم ولی پدرم کاری نمیکرد و سگ همچنان گاز میگرفت من میخواستم حرف بزنم و چیزی بگم و سگ رو دور کنم ولی صدام در نمیومد تعبیرش چیه؟؟؟

 204. رویارویاsays:

  من خواب دیدم یه سگ هاسکی داشتم منو ول کرد رفت بعد من تو بیابون دنبالش میگشتم یه سگ‌دیگه ام اومد‌پیشش باهم بمن حمله کردن من فرار‌کردم‌یه خونه پیدا کردم درو بستم پشت در وایستادم تا برن ولی خیلی پر زور بودن درو باز میکردن و مامانمم پیشم بود ولی کمکم نمیکرد تا اخر در و باز کردن اومدن تو هرکدوم یه دست منو گاز کوچیک گرفتن و حرف زدن باهام‌انگار کلید خونمونو دادن بهم گفتن از این ب بعد در خونتو قفل کن و رفتن😑

 205. سمیر خان4878سمیر خان4878says:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم که دو سگ بعد جنگیدن یکی فرار کرد دیگری به سوی من حمله کرد رفتم داخل خونه بعد سگ کف دسته چپ گاز گرفت بعد یکی از دوستام دوباره سگ را سمت من رها کرد اما سگ به شکل پرنده بود و پشت آرنج دست چپم رو گاز گرفت هم صاحب سگ و هم اون دوستم رو ک در خواب دیدم میشناسم

 206. سارا رحمانیسارا رحمانیsays:

  خواب دیدم ک ب کلاس میروم و معلم ما یک سگ پا بلند مشکی داشت اول خوب بود و با ما کاری نداشت بعد از یه مدتی وحشی شد و همه فرار کردن و رفت توی حیاط و من دیدم یک سگ کوچک دیگر رو کشت ولی وقتی رفتم توی حیاط دیدم ک دم خودش رو گاز گرفته و بعدش رفتم توی اتاق اونم همونجا افتاده بود باز بیدار شد و اومد در اتاقو میخواست در رو باز کنه و من رو گاز بگیره ک از خواب بیدار شدم ولی خیلی تلاش کرد ک در رو باز کنه

 207. فاطمهفاطمهsays:

  سلام همسرم خواب دیده سگی گازش ساق پاش رو گاز گرفت میشه راهنمایی کنید

 208. اکیراکیرsays:

  سلام من خواب دیدم که خونمون بودیم رفتم ب طرف سگ هامون ک یهو یکیشون دست راستم رو گاز گرفت و زدمش دستمو ول کرد اما دوباره اون یکی سگمون دست چپم گاز گرفت اما این یکی هرکار کردم نتونستم آزادش کنم دستمو تا اینکه پدرم اومد زدش و دستم آزاد شد و اینکه سگ اول سفید پشمالو بزرگ بود سگ دوم هم نژاد ژرمن

 209. رضاعسکریرضاعسکریsays:

  سلام من خاب دیدم با موتور میرفتم برادرزادم هم پشت موتور بود یه سگ دنبالمون کرد پاشنه برادرزادم رو گاز گرفت بعد من هر جوری شد پاشو از دهن سگ بیرون کشیدم تعبیرشو میگید برام

 210. زکی ظهیرزکی ظهیرsays:

  خواب دیدم در خانه که بزرگ شدم مادر بزرگم دو سگ همسایه دویدن و دست راست ارنج ام را گاز گرفت اما دردنکرد همان لحظه بیدار شدم تعبیر اش چیست؟؟؟

 211. سحرصلاحیسحرصلاحیsays:

  سلام تقریبا ساعتای ده صبح این خواب رو دیدم که شب بود ساعتای ۸به بعد اما هوا تاریک بود من از خونه دراومدم از سمت راننده دور زدم که برم سوار ماشین بشم که دیدم یه سگ بزرگ داره سمتم میاد وطنابش دور گردنشه و وست صاحبش من ترسیدم دوییدم انگار یه مانتوفرم تنم بود که دکمه هاش باز بود و جیب داشت و جیب هم از داخل اویزون بود همینطور که میدویدم با دست راستم از تو مانتو علامت میدادم که سگ دستمو گاز گرفت بعد که ول کرد دستمو از جیبم دراوردم دیدم چیزی نشده فقط کنارای دستم شثت و انگشت کوچیکه رد دندوناش مونده

 212. محمد کمیجانیمحمد کمیجانیsays:

  من در خواب دیدم که با خواهرم در حال گردش در روستای مان بودیم که سپس بعد از اتمام گردش و هنگام برگشتن سگی به رنگ زرد که فک کنم ماده بود به ما حمله کرد و خواهرم را گاز گرفت و در همون موقع رفتم و پدرم را صدا کردم اما نمیدانم چرا پدرم سریع دست به کار نشد و پس از مدتی کاری انجام داد

 213. arsshanyaarsshanyasays:

  سلام لطفا میشه تعبیر خواب من رو بگید؟ خواب دیدم یه روز توی محله وقتی همراه پدر و مادر و خواهرم قدم میزدیم به من واق واق کرد اما از ترس پدرم به من حمله نکرد بعد رفتیم به خانه پدر بزرگم و دوباره یه سگ سیاه دیگه اونجا بود من گفتم این سگه از من خوشش نمیاد سگه عصبانی شد دستم رو یه گاز کوچولو گرفت پدرم گفت چیزی به این سگه نگو بعد منم به سگه حمله کردم گوششو گاز گرفتم و کندم گفتم حالا بخور به من حمله میکنی تاوانشو باید بدی.

 214. ساراساراsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم یه سگ هار ران پام گاز میگیره بعد من هی تو خواب دارم میگم این سگ هاری داره باید برم سریع واکسن بزنم بعد هی به زخم بزرگ و عمیقی که روی ران نزدیک زانوم میدیدم با دقت نگاه میکردم تا ببینم چرک کرده یا نه پسر عموی من در واقعیت پزشک هستش پام تو خواب نشونش دادم پسر عموم تو خواب می‌گفت این عفونت ندارم فقط باید زخمت تمیز شه بعد یادم آب میاره و خودش فکر کنم یکبار با یه چیزی شبیه قاشق روی زخمم آب می‌ریزه بعد یادمه من خودم آب برمیادرم هی چند بار رو زخمم میریزم و همین طور که می‌شورم از زخمم خون می‌ریزه بیرون انگار زخمم هی تمیز و تمیز تر میشه بعدش یادم نیست ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید .

 215. عسل حامیعسل حامیsays:

  سلام خواب دیدم با چندتا از فامیل و شوهرم خوابیده بودیم بعد دو تا سگ بزرگ هم که بین ما خوابیده بودن و من فکر می کردم دوقلو هستن یکیشون که سیاه و بدقیافه بود بلند شد و باسن همسرم رو گاز گرفت.و بعد روی دوتا پا بلند شد و به زبون خودمون فحش داد.

 216. بهاررفیعیبهاررفیعیsays:

  سلام من خواب دیدم بادوتا عزیزام داشتیم راه میرفتیم یهو یکیشون از دیوار یجا برای شوخی رفت بالا و ی سگ با تمام اینکه عزیزم سعی می‌کرد از دیوار بیاد بیرون گرفتش و فوق العاده وحشتناک بود برام تعبیرش نمیتونم بفهمم. این خواب حدود ساعت 10ونیم صبح دیده شده