تعبیر خواب سنگ زدن به سگ

خواب دیدم که به طرف سگی بزرگ و سیاه سنگ پرتاب میکردم و سگ در حال فرار کردن بود چه تعبیری دارد؟در این مطلب از توپ تاپ چند تعبیر و معنی را برای این موضوع از سایت یعنی فراری دادن سگهای (وحشی یا خانگی) با سنگ کلوخ و یا ...برسی خواهیم کرد

ابن سیرین می گوید سنگ زدن در خواب به سگ به معنی دور شدن و فاصله گرفتن از فکرها و تصمیم های غلط و شوم شیطانی است در واقع سگ را نماد شیطان و سنگ را اطاعت نکردن از کارها و وسوسه هایی که شیطان برای انسان ایجاد میکند میداند

ادوارد میگوید اگر کسی خواب ببینید که سگی را با زدن سنگ زخمی میکند دلیل بر اینکه بر هواهای نفسانی خویش که (شوم و ناخیر )هستند غلبه میکند

سنگ زدن به سگ در خواب از دیدگاه ادوارد: پرتاب کردن و یا انداختن سنگ (بزرگ و یا کوچک) به طرفی سگ ها( اینجا فری نمیکند که سگ با چه رنگی باشد سیاه قهوه ای ماده یا نر) اینگونه معنی میشود شما در زندگی دنیوی و روزمره کار و عمل خیر و نیکی انجام داده اید مانند کمک به دیگران صدقه دادن یا ...و بخاطر همین کارها از خطر و اتفاقی بد و ناگوار در امان خواهید بود که در اینجا عمل و کار نیک به سنگ تشبیه شده است  

What is your dream interpretation stoning of the dog
 

گر دید که سنگ بر کسی می انداخت، دلیل است وی را تهمت کند به زنا، یابه گناه.
شیخ طوسی و رامان پرهاس در این باره میگویند
سنگ در خواب برچهار وجه است.
اول: مال.
دوم: مهتری و ریاست.
سوم: سختی ومشقت در کارها.
چهارم: کسب با زحمت و رنج.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
در مورد سنگ معبران قدیمی زیاد نوشته اند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی که چون سنگ اشکال و انواع مختلف می تواند داشته باشد در خواب های ما تعابیر متفاوتی می یابند. یک وقت سنگ به صورت قلوه سنگ است که در مسیر شما افتاده. این قلوه سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی تواند داشته باشد چون در پیمودن راه برای شما مانع به وجود می آورد و به پای شما می خورد و گاه انگشت شما را می آزارد. این نوع قلوه سنگ ها مشکلات هستند. مشکلاتی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می آید و اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد نه بزرگی و کوچکی جثه قلوه سنگ ها.
اگر در خواب دیدید که پیاده یا سوار بر اسب و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می روید خودتان می توانید تشخیص دهید که قلوه سنگ ها مشکلات و موانع هستند. چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودی بر مشکلات و موانع چیره می گردید و توفیق حاصل می کنید اما اگر راه زیادی این چنین پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آینده زیاد است. اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است. اگر در راه یا مثلا در آستانه در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می کردید مشکل بزرگی است که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می باشد.
اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد و در خواب ببینید که نقش های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب کرده فریب و گمراهی است و انحراف از راه راست است. اگر در خواب ببینید که سنگ برای بنا و ساختمان خریده اید نشان آن است که از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می برید و چیزهائی پیدا می شوند که می توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما موثر و مفید واقع شوند. اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می کنید مالی با زحمت و تلاش به دست می آورید و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می دارید مالی با کید و تزویر تحصیل می کنید.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن سنگ مرمر نعمت بود

دختری هستم 17 ساله دیشب خواب دیدم که گله ای از سگهای خیلی زشت و دندان تیز به سمت من حرکت می کنند از ترس به خودم پیچیده بودم و به شدت وحشت کرده بودم سگها نزدیک و نزدیک تر میشدند و دهانشان هم باز بود من هم عقب عقبی حرکت میکردم ناگهان سگ جلویی به سرعت به طرف من دوید و منم خم شدم و سنگ بزرگی را که زیر پایم بود برداشتم و به طرف چشمش پرتاب کردم سنگ به صورت سگ اصابت کرد و بقیه سگها فرار کردند وقتی  فهمیدم که موفق شدم ان ها را فراری بدم خیلی خوشحال شدم و می خندیدم

خب اگر دقت کنید تفسیر و توضیح خواب بالا نیز حاکی از ان است که شما بواسطه اعمال نیک و خوبتان از بلاهایی در دنیا که از سمت دیگران و یا ...به شما وارد میشود مصون هستید
آنلی بیتون می‏گوید:
۱ـ دیدن سنگ در خواب ، نشانه آن است که با ناراحتیها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد .
۲ـ راه رفتن از میان سنگها در خواب ، نشانه آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت .
۳ـ اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است پس از کسب تجربه های متعدد به پیروزی دست می یابید .
۴ـ اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید ، نشانه آن است که به نومیدی دچار خواهید شد . اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمینها ، اضطراب و نگرانی بسیار دارید ، علامت آن است که در معامله ای توفیق می یابید و سودی به چنگ می آورید .
۵ـ دیدن ریگهای کوچک در خواب ، نشانه آن است که از مسایل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد .
۶ـ اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می کنید ، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد .
۷ـ اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می کنید ، نشانه آن است که به خاطر رعایت اصول اخلاقی ، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت .

خواب دیدم که سگی را در حیاط منزلم با طناب بسته ام و در منزلم مشغول خوردن غذا بودم ناگهان سگ شروع به پارس کردن کرد صدای پارس او قطع نمی شد و مدام سروصدا میکرد به قدری سروصدایش از هاپ هاپ کردن بلند شد که به حیاط امدم و با لنگه دمپایی (در اینجا منظور همان سنگ) به طرف او پرتاب کردم و دیدم که دیگر صدایی نمیکند چه تعبیری دارد؟

درواقع ایمن شدن از بلاهایی همچون امراض گرفتاری مالی و ...میتواند معنی همین خواب باشد 


62 نظر

 1. ایمانایمانsays:

  سلام دیشب خواب دیدم یه مانتو فیروزه ای رنگ انداختم رو دوشم و به سرعت دویدم و پر از انرژی بودم.ناگهان یه سگ بزرگ دونبالم کرد و من چنان با قدرت محکم زدم تو صورتش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با کسی گفتگویی داشته ای که از بابت آن ناراحت و دلگیر شده ای ولی صبر کن که او از گفته خود پشیمان خواهد شد و به سوی تو بازخواهد گشت و همیشه در خاطر داشته باش که روزگار به یک پایه نمی چرخد.

 2. شاهین آقاپورشاهین آقاپورsays:

  سلام من پسر ۱۶ ساله هستم . دیشب نزدیک صبح خواب دیدم ک ۴ سگ نزدیک من و چندین سگ به نظرم دور بودند و ان چهار سگ به سمت من میامدند و من شجاعانه به سمت انها سنگ پرتاب میکردم لطفا تعبیرش را بگوید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کاری کن که بعد از مردنت خوبی های تو همیشه ماندگار بماند بیشتر با خدا باش و عبادت کن

 3. نادرنادرsays:

  سلام خواب دیدم تو حیاط خونمون رفتم روی یک تخت که استراحت کنم ناگهان حدود هفت هشت بچه گربه از زیر تخت پریدن بیرون و یه گربه که مادرشون بود اونجا بود و ازش ترسیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی وجود دوستی مرموز و بی وفا در کنار شماست که در اکثر موارد حرفهای باطل میزند و رفتار عجیب و غیرمنطقی دارد

 4. ننsays:

  سلام خواب دیدم تو حیاط خونمون رفتم روی یک تخت که استراحت کنم ناگهان حدود هفت هشت بچه گربه از زیر تخت پریدن بیرون و یه گربه که مادرشون بود اونجا بود و ازش ترسیدم.و یکم اونورتر چندتا جوجه کفتر گوشتی (هنوز پر در نیاورده بودن ) داشتن با هم جماع میکردن .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بخش اول رویای شما نشان دهنده ی زمین خوردنتان در بدست اورد هدف و بخش دوم آن رسیدن شما به مراد دلتان است

 5. منصورمنصورsays:

  خواب دیدم داخل یه دامداری هستم و یک گوسفند داشت با یک سگ جماع میکردچندتا بچه هم داشتن .بعدش همونجا داشتم رد میشدم که لاشه چند تا گوسفند فربه از زیر خاک پیدا شد و همون موقه چند میلیارد پشه از زیر خاک اومد بیرون و اینقدر دورم چرخیدن که احساس کردم کل صورتم و دستام سوخته.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک اتفاق ویژه باعث می شود که یکی از دل مشغولی های مزمنت از بین برود.

 6. مجتبی خسروپورمجتبی خسروپورsays:

  سلام امشب خواب دیدم درروستایه متروکه ای دریک خانه متروکه هستم در خانه را باکلیدم باز کردم دیدم داخلش خالیه برگشتم خانه مادرم به یادم افتاد که کلید رو روی درخانه جاگذاشتن برگشتم که کلیدو بیارم درراه یک سگ دیدم نشستم که سنگ بردارم سگ فرار کرد جلوترنزدیک خانه که شدم یک دخترتنها از داخل همون خونه فریاد کشید نیا اینجا یک سگ وحشی نشسته نترسیدم دوباره جلورفتم دوباره نشستم سنگ برداشتم طرف سگ پرت کردم فرار کرد به دختر گفتم کلیدو اونجاست گفت آره بیا بگیر رفتم جلو دیدم برای خودش برنج درست کرده گفتم چرا تنهایی گفت ازادمها فراری هستم شمارشو خواستم روی دستم شعری نوشت:دورم ازادمها ازدلخوشیهای بیخود آنها،،،،،،!!!! میشه معنی خوابمو بگید تازگی از همسرم جاشدم باهم مشکل نداشتیم ولی مادرش چون شوهر صیغه ای داره به دوستی ما حسودی میکرد زندگیمونو خراب کرد بخدا راست میگم باهم سرکار می‌رفتیم توتالار

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به علامت این است که زندگی کسانیکه دل شما را شکسته اند و باعث به هم خوردن نظم زندگیتان شده اند دیر یا زود به مشکل خواهد خورد و روزهای سختی را سپری خواهند کرد

 7. ایوالفضلایوالفضلsays:

  سلام. من خواب دیدم کلوخ به سگی زدم. اما ضربه ی زیاد محکمی نزدم. اما وقتی کلوخ به سگ خورد، سگ صدای وحشتناکی می داد. در واقع صدای گریه و شیون کردن سگ بود. من تعجب کردم که چطور از این ضربه آرامی کی زدم، سگ اینگونه دردش آمده بود و گریه میکرد. رنگ سگ سفید بود. البته در ادامه دیدم که وارد بازاری شدم و دیدم شخصی آتش روشن کرده و در کنار آتش ایستاده بود. وقتی من رد شدم تکه ای از آتش را برداشت و بر روی شلوار و کفش من انداخت. شلوار و کفش من آتش گرفت اما نمی سوخت. مردم سریع آمدند و آتش را خاموش کردند. بعد آن مرد که آتش را روی پاهای من انداخت گفت من پول کفش و شلوارت را که سوخت می دهم. گفت برو ازخانه من پول بردار. من رفتم وارد خانه شدم. خانه شبیه به خانه خودمون بود اما بزرگتر. خلاصه کلی گشتم تا پول پیدا کردم. وقتی داشتم پول ها را میشماردم، یهو یاد سنگی که به اون سگه زدم افتادم و گفتم سوختن شلوار من، سزای سنگ زدن به سگ بود. و بعد بیدار شدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عظمت و باقدرت، مسلط بودن ، فردی با اهمیت برای دیگران، شرم و حیا، فداکاری ، ازدواجی پایدار.

 8. لیندالینداsays:

  سلام من خواب دیدم دوتا سگ که تو ی گونی های جدا بودن درب خونه ی ما هستن و من با چوب اونارو میزنم ولی با این حال هنوز میترسم و هی قصد فرار دارم و هی در خونرو میزنم وکسی باز نمیکرد و وقتی سگ هارو با چوب میزنم هی به اهالی همون خونه بدو بیراه میگم و گلایه میکنم و فکر میکنم سگ ها هم عضوی از اون خونه هستن میشه تعبیرشو بهم بگین ..؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سنگ زدن شما به سگها در این رویا دشمنان و بدخواهان شما هستند که در مقابل شما زانو زده اند و شکست خواهند خورد

 9. محمدمحمدsays:

  سلام من خواب دیدم باهمسرم وخواهر زنم در روستایی هستیم و ناگهان چند سگ با رنگ روشن به ما میخواهند حمله کنند.... اما با کمی زدن آنان و بعد رفتن به بلندی و زدن وترساندن آنان باچوب، آنهارا فراری داده ام لطفا تعبیرشو بهم بگید. ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای تصمیم گیری بهتر است صبر کنید

 10. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من در خواب دیدم که با سنگ دارن گردن من رو می برن اما خونی نریخت و اینک من اون شخص رو ندیدم . تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بریدن شدن سر با سنگ بدون خونریزی به دفع شدن فتنه بلا و یا دردسر از طرف شما دلالت میکند و نیکوست

 11. راشينراشينsays:

  ديشب خواب ديدم دختر خالم من رو صدا كرد و گفت گربه اومده تو خونتون رفتم طبقه ي پايين و گربه ي واقعي خودم هم بود كه ترسيده بود بردمش توي اتاق و يه عالمه گربه روي صندلي هاي ميز ناهار خوريمون خوابيده بودن كه بيرونشون كردم يكي از صندلي هارو كه بيرون اوردم روش سگ سياه و سفيد بود كه يكم سخت از خونه بيرون رفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سگی سیاه و سفیدی که به سختی از خانه شما بیرون رفته ات نمادی از وفاداری و صداقت شما در زندگی است که همین باعث خوشبختی می شود

 12. امین..امین..says:

  خواب دیدم از رو یه دیوار داشتم راه میرفتم که بالای دیوار سیم خاردار نصب کرده بودند سیم رو کشیدم کامل با پایه هاش از این ور دیوار تا اون ور دیوار ریخت پایین اومدم پایین داشتم به راهم ادامه میدادم که یهویی دوتا سگ زرد که صورتشون شبیه یوزپلنگ و خیلی وحشی بودند اومدند سمت من منم سعی مکردم با سنگ دورشان کنم که سنگ بهشون نمخورد ولی اروم میشدند ناگفته نماند یکیش سعی مکرد با استتار از پشت بهم حمله کنه که من خودمو چسپوندم به دیوار و اروم شد و خوابید چون باید به راهم ادامه میدادم یه سنگ کوچک برداشتم و پرت کردم سمتش که خورده به کله اش و بلند شد دوباره پارس و گارد حمله گرفتن که یهویی از خواب بیدار شدم لطف کنید تعبیرشو اعلام کنید. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.

 13. مریممریمsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم در محله ای هستم با سه تا از دوستانم. دیدم که جلوی در هر خونه یه سگ هست که سگها رام و دوست داشتنی بودن و وقتی من رو میدیدن میخوابیدن روی زمین و خودشون رو لوس میکردن بعد یکم بالاتر با یکی از سگا شروع کردم به حرف زدن و بهش گفتم همینجا بمون تا برگشتن میام میبرمت سگ سفید بود و متوسط و خیلی مهربون هم بود. وقتی برگشتم با دوستام زیر ملافه های سفید قایم شدیم ک اون سگ مارو نبینه و یه تشک دستمون بود ک بااون تظاهر میکردیم شخصی مرده و داریم میبریمش. ولی سگ مارو شناخت و اومد دنبالم. من از سگ فرار میکردم ولی اون انقدر بمن وابسته شده بود که آخرسر منو پیدا کرد و مظلومانه بانگاهش میگفت منو باخودت ببر. منم یه مانتو صورتی و یه روسری سفید سرم بود. بقیه دوستام رفتن و من با اون سگ تنها موندم خیلی منو دوست داشت. تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از پیروزی و موفقیت آینده خبر می‌دهد و این که موقعیت اجتماعی بسیار محکمی خواهید داشت.

 14. نریماننریمانsays:

  سلام ... دیشب خواب دیدم که یه سگ ماده سیاه با دوتا توله اش خوابیده و احساس میکردم که توله ها بچه ی من هستن که به صورت سگ در اومده ..بعدش سگ ماده بیدار میشد چشماشو یه جوری میکرد که من فک میکردم حافظشو از دست داده ...و میخواست به من حمله کنه که من یه سنگو بر میداشتم پرتاب‌ میکردم‌ به کنارش که سگ فکر میکرد غذا هست و دنبالش میرفت دوباره که میخواست به طرفم حمله کنه دوباره یه سنگ دیگه پرتاب میکردم‌که باهاش سرگرم بشه ...بعدش دندون هاشو به من نشون میداد و من فرار میکردم که یکم رفتم جلو دیدم سگ دنبالم نمیاد و وایساد روی یه بلندی کوچیک بعدش توله هاش (سیاه رنگ بودن ) میومد طرفم و من احساس میکردم که میخواهند من باهاشون بازی کنم بعدش اون سگ ماده داشت زوزه میکشید .... تعبیرش چی میشع مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سگ ماده سیاه با دوتا توله اش نشان دهنده ی برخورد شما در زندگی با افرادی هستند که قابل اعتماد و مهربان می باشند

 15. FattaneFattanesays:

  سلام خواب دیدم در محیطی که دورش سیم توری کشیده شده هستیم سه تا سگ طوسی رنگ پشت سیم توری بودن ،و از اونجا به سمت دخترم سنگ پرت میکردن،دخترم هم به سمت اون ها پرت میکرد،انگار بازی میکردن،ولی من از ترس اینکه سنگ ها به سر دخترم نخوره با دست سنگ ها رو رد میکردم و از اونجا رفتیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شاید شما تصور کنید حیوانی که در این رویا وجود داشت فقط یک سگ معمولی بوده اما باید بدانید نمادی از شیطان بوده که سنگی که به طرف او پرتاب شده خوب و خیر است !

 16. فاطمهفاطمهsays:

  من تو خوابم دیدم وارد یه جایی شدم که پر حیوانات بود اولیش سگ بود به رنگ سیاه که چشمانی سیاه وآبی داشت که وقتی نگاهش کردم دیدم یکی از پاهاش نیست اونم پای جلوییش به هرکدوم از حیوانات رسیدم دیدم همانطور اونا هم یک پا ندارن ازجمله گاو گوسفند غیره بعدم هرکدوم میومدن طرفم من سنگ پرتاب میکردم دور میشدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این سگها یا حیوانات فقط مشتی آدم بدرد نخورد و یا مزاحم در زندگی شما هستند که البته قادر نخواهد بود زیانی برسانند

 17. یکتایکتاsays:

  سلام پدرم خواب دیدن که من را که دخترشان هستم دعوا کردند و من هم سنگی که مثل کلوخ بوده به طرفشان پرتاب کردم که به سر ایشان خورده تعبیر این خواب چیه؟ متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا اجازه ندهد درگیری های ذهنی آرامش روانی او را مختل کند.

 18. قدیمیقدیمیsays:

  سلام چند شبی است خواب سگ میبینم، دیشب خواب دیدم که سگ را با پاهایم پرت کردم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا به سادگی به دیگران به خصوص در زمینه احساسی و دوستانه اعتماد نکنید و اجازه ندهید دیگران از دلسوزی شما سو استفاده کنند.

 19. محمود حساممحمود حسامsays:

  سلام پسری 23 ساله هستم خواب دیدم که پنج شش تا سگ کنارم هستن یکی از سگ ها برام سنگ میاره بقبه رو میزنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید در این دوره ی زمانی، کسی از احساسات شما سو استفاده کند.

 20. فاطمه درودیانفاطمه درودیانsays:

  سلام وققتون بخیر ،من خواب دیدم که میخوام از مسیری رد بشم ولی ب سمتم کلی سگ میان و سمت چپشون ادما میان ،ولی از سمت سگا راحتتر میتونستم عبور کنم بادستم سگارو میزدم و رد میشدم همسرمم که ازم پرسید چرا از این سمت میری گفتم ادما وحشی ترن و بعداز رد شدن ب خونه ای رسیدم که زنی داشت گوشت دست و پای همسرش رو میخورد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سگ درخواب دشمن است واینکه سنگ زدید ازخودتان دورکردید دشمنتان را فراری داده اید

 21. فاطمه درودیانفاطمه درودیانsays:

  سلام وققتون بخیر ،من خواب دیدم که میخوام از مسیری رد بشم ولی ب سمتم کلی سگ میان و سمت چپشون ادما میان ،ولی از سمت سگا راحتتر میتونستم عبور کنم بادستم سگارو میزدم و رد میشدم همسرمم که ازم پرسید چرا از این سمت میری گفتم ادما وحشی ترن و بعداز رد شدن ب خونه ای رسیدم که زنی داشت گوشت دست و پای همسرش رو میخورد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگراین است که دشمنان شما نمیتوانند اسیب جدی به شما بزنند و شما موفق خواهیدشد

 22. مهسامهساsays:

  خواب دیدم خونه ی عموم که در واقعیت هم کنار رودخانه ای در ارتفاع هست ، سد دارد ... سد را بسته اند و حجم آب پشت صد روبه طغیان است . من و دوستم میرویم که یه زن عموی خودم یاد آوری کنیم که سد را باز کند . دیدم همگی در پشت بام خانه ی عمویم و در حیاط مجلس ختم قران گرفته اند و خوب و بد فامیل و اشنا کنار هم هستند.زنمو طرز باز کردن در سد رو به دوستم یاد میده و تشکر میکنه ولی توی راه برگشت از کوه که پایین میومدیم یه سگ یا گرگ که بیشتر شبیه گرگ بود میخواد نزدیک بشه و هی سنگ میزنم بهش . اول میخواستم از دوستم دورش کنم ولی دیدم داره به خودم نزدیک میشه و کفشم رو گاز میگیره و کفش رو در میارم سریع و سنگ میزنم عقب نمیره و در واقع یکی از فامیل داره به اون گرگ میگه که چیکار کنه. گرگ اون یکی کفش رو گاز میگیره و باز کفشم رو در میارم تا اینکه اون دختر بهش میگه با من کاری نداشته باشه . بعد دیدم زن عمو و مادرم و مدرم درباره نماز حاجات حرف میزنن و میگن که توی مصرف درست رفتار کنین کهباد هست و سرما امکان داره آب تموم شه . ممنون میشم تعبیر کنین و سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد در رسیدن به اهدافتان با مشکلاتی و دشمنانی که مانند سد سر راهتان قرارخواهند گرفت مواجه خواهید شد که دشمنانتان در ظاهرهای متفاوت درصدد ضرر زدن به شما خواهند بود

 23. KhKhsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم تو یه جای باغ مانندی هستیم که یه جایی شبیه به برکه توش داره فامیلامون هم اومده تو خونه نشسته بود دو تا سگ اونجا بود که یکیش خیلی باوفا و مهربون بود و آزاد بود هر جا میخواد بره ولی یکی دیگه دورش با چوب های نوک تیز حصار کشیده بودن تا نتونه بیاد بیرون وحشی بود یه دفعه رفتم دیدم سگه وحشی حمله کرده به اون یکی سگ و داره با دندوناش اونو تیکه تیکه میکنه آب برکه از خون سگ وفادار قرمز شده بود ولی اون همچنان زنده بود و تلاش می‌کرد سگ وحشی رو بکشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما نیاز دارید که تصمیم بگیرید که چه کاری می‌خواهید با آینده تان بکنید.

 24. parastooparastoosays:

  slm.bbkhshid mn khab didam to hayat amomam k pesaramum 5ta sag ro gholozanjir karde dortador mnvli khob engar bra mn inkaro nkrde kola chanta sago gerfte dg bad mn mitarsam az beyneshon rad sham brm khone amim badesh marjan omad goft bia karit ndare mnm bdonbal harfesh raftm & sagaham ba mn kari ndashtn

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   فارسی تایپ کنید

 25. پرستوپرستوsays:

  سلام من خواب دیدم تو حیاط خونه ی عمومم ک از قضا پسرعموم تقریبا ۵تا سگو اونجا قلو زنجیر کرده ک انگار دورتادور اطراف من احاطه شدن و من نمیتونستم تکون بخورم چون اگ ی ذره از جام تکون میخوردم طبق محاسباتم طناب سگا جوری بود ک بمن میرسیدن بعد همینطور همونجا ایستاده بودم تا اینکه دختردخترعمومم اومد گفت بیا اینا باتو کاری ندارن منم بدنبال حرفش رفتم هیچکدوم از سگاهم با من کاری نداشتن،در ضمن پسرعمومم ب قصد من سگارو نیورده بود کلا چنتا سگو اونجا قلو زنجیر کرده بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر مقابله کردن شما با دشمنانتان است

 26. یوسفیوسفsays:

  سلام امشب یه لحظه خوابم برد و تو خواب دیدم بیرون خونه خانمم صدای چند سگ میاد منم اونجا بودم و سنگ میزدیم بیرون با شخص دیگه ای که یادم نیست و بعد رو دیوار رفتم سنگ‌زدم و یه سگ‌ سیاه رو به رو خونشون بود و با دیدن من داشت از دیوار بالا میومد و من پایین اومدم و باز سنگ زدم سگ موفق نشده بود بیاد که از خواب پریدم لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است کسانی با رفتارشان موجب ناراحتیتان شوند

 27. سعید ملکیسعید ملکیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم دوسگ بروی بام ی خانه ای بودند من ب طرف سگ سیاه سنگ انداختم ولی سگ زرد فرار کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است کسی با رفتارش ناراحتتان کند

 28. خسرو رايگانخسرو رايگانsays:

  ديشب خواب ديدم يك سگ به من حمله كرده و به دنبال من ميايد من مرتب به او سنگ پرتاب ميكردم و نزديكان واطرافيانم فقط ناظر بر كار من بودن و هيچ عكس العملي در جهت دور كردن سگ از من نميكردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه دور شدن از فکرها و تصمیمات غلط است

 29. حنانهحنانهsays:

  سلام من چن روزی هس کلا خواب های پست سر هم عجیب غریب میبینم ک تو همشون ی سگ هس ی سگ توسی ک نزدیکم میشه و دهنشو ب طرفم میگیره بالا. چون منم از سگ میترسم با چوب میزنمش ولی چوبو بر میداشتم بزنمش قدرتی نداشتم برا زدنش قبل این سگم سفیدی با چن تا بچه ش میومدن منو ی نگا میکردن بعد رد میشدن میرفتن خودمم تو ی جایی ک نمیشناختم بعد سگ سفیدا منم تو همون جاده خاکی ک ب راهم ادامه میدادم یکم سگ توسی ه پیداش میشد و دنبالم میومد من ک میخواستم رد شم اون شروع میکرد ب نزدیک شدن منو دهنشو ب ب سمتم میگرفتو باز و بسته میکرد میخوام بدونم این سگ چرا کلا من خواب سگ میبینم و این سگ توسی چرا اینجوری میکنه ول کن نیس تو خوابم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر رهایی از فکرها والودگی هاو تصمیمات شیطانی در زندگی است

 30. صادقصادقsays:

  سلام دیشب خواب سگ دیدم بدون هیچی بشه سگ را با سنگ زدم و بعدش خون ازش ریخت .رفیقم گفت چرا زدیش گناه داشت داره ازش خون میریزه ...منم برگشتم نزدیک سگ نگاه میکردم که واقعا خون داره میریزه ازش و خیلی ناراحت شدم و مثل بارون گریه کردم و بغض گلوم گرفته بود.وپشیمان بودم که چرا به سگ سنگ زدم . همچون بغض گلوم گرفته بود که با گریه کردنم از خواب بیدار شدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تلاش شما برای بهبود زندگیتان است که میتواند هویت اطرافیان را نیز برایتان اشکار کنید

 31. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  سلام ...دیدم یک عده بچه در حاشیه شهر دارن سنگ بازی میکنن و با بی احتیاطی سنگها رو به سمت یکدیگر پرتاب میکنن و من بعد از گذر از چند متر کوتاه از روی سنگ قلوه های کوچک رسیدم به بچه ها و چند سنگ برداشتم و به دور ترین نقطه پرت کردم و بهشون گفتم که سنگ بهم نزنید و بجاش پرت کنید جای دور که هم تفریح کرده باشید و هم اینکه همدیگرو اذیت نکرده باشید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تلاش شما برای دور شدن از دشمنانتان است که مفید فایده خواهدبود

 32. atiiatiisays:

  سلام من خواب دیدم با یک مرد غریبع به بیرون رفتم و اونو نمیشناختم. بین راه از من تقاضا کرد ک سوار ماشینی بشم ک اون سمت بود تو اون ماشین یه دختر و پسر دیگه بودن. من سوار شدم ولی وسط راه ترسیدم بهش گفتم نگهداره نگه ک داشتم پیاده شدم ک دیدم اونم پیاده شد و به طرف یه سگ قهوه ای رنگ رف و شروع کرد به زدنش و همش داد میزدم ک سگ و نزنه و وقتی سگ فرار کرد یه چیزی نمیدونم از کجا افتاد روی سره اون پسر و شکست. تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه آزار و اذیت برخی اطرافیان است

 33. سودشتیسودشتیsays:

  سلام من خواب دیدم یه سگ سیاه بزرگ به طرف من و خواهرم حمله کرد من بهش سنگ میزدم ولی خواهرمو گاز گرفت منم انقدر با سنگ زدمش که سگ گریه کرد تعبیرش چیه ؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگرحمایتی است که شما از خانواده تان در برابر مشکلات خواهید کرد

 34. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من دختری۲۰ساله هستم نزدیکای صبح خواب دیدم که به مسافرت میرویم ماشینمون رو پارک میکنیم تو یه مزرعه و چند سگ سفید که زیاد هم بزرگ نیستن وایسادن اونجا بعد که مخاسیم راه بیفتیم بایه ماشین دیگه بریم همون سگ ها به مااشاره کردن که یک سگ خیلی بزرگ سفید داره میاد فرار کنین تا ما کاری کنیم اون رسید داشت وحشیانه به سمت ما میومد ولی اون بعد مدتی تبدیل شد به یه مار کبری سیاه ک داشت با سنگ مارو میزد ما هم یه سنگ بزرگ پرت میکردیم بهش اخرشم که میخاست صدمه بزنه کلی ادم ریختن اونجا نجات دادن مارو فقط اخرش رودستم چند تاخراش مونده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد مسائلی در زندگیتان باعث پریشانی روح و جسم شما شده اندو در صدد اذیت و ازار رساندن به شما هستند

 35. کامبیز دیربازکامبیز دیربازsays:

  خواب دیدم درخانه ای نا آشنا با همسرم در طبقه دوم سگی به همسرم حمله کردواو سگ را به داخل حیاط پرت کرد ظاهراً سگ مرده بود.من رفتم پایین دیدم بجای سگ یک زن با سر مجروح ومتورم نشسته بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   دشمنی قصد آسیب زدن به همسرتون رو داره

 36. کامبیز دیربازکامبیز دیربازsays:

  حدود ساعت 5-6 صبح خواب دیدم داخل یک زیر زمین تاریک صدای ناله می شنیدم وتعدادی از مردم غریبه جمع شده بودندمن میخواستم برم داخل زیر زمین تاریک ببینم چه خبره و کمک کنم چند تا پله پایین رفتم یه مرد غریبه جلومو گرفت وگفت نرو خطرناکه من هم برگشتم واز انجا بیرون رفتم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا بیانگر تلاش شما برای رهایی از اندوه و گرفتاری هاست

 37. دهکرمی /فدهکرمی /فsays:

  سلام..خواب دیدم خواهرم که پریشان است مدتی به شکل پرنده شده بود و نمیدانم نام پرنده چه بود..پدرم آن را از هوا گرفت و رفت از پیش ما..وقتی برگشت مادرم کنار جوی آبی به شستن مشغول بود ..زنی که با خانواده دشمنی دارد نیز آنجا بود و تنها نگاه میکرد..پدرم هنوز پرنده را در دستش داشت ..در یک لحظه سر پرنده را با دست جدا کرد وآن را به آنطرف تر پرت کرد و خونی هم جاری نشد...این در حال بود که پرنده از قبل مرده بود..و من متوجه این بودم اما میترسیدم مادرم بی اطلاع باشد و یک فاجعه رخ دهد چرا که پرنده خواهرم بود ..در آنوقت سگ ماده سفیدی که ضعیف به نظر میرسید از نظر جسمی آنجا بود که مادرم به طرفش سنگ پرتاب کرد و آن دور شد..بطرف خانه آن زن رفت..و در آن لحظه پرنده دوباره پرواز کرد در حالی که سرش را داشت و ما خوشحال شدیم ..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام هوای خواهرتون رو بیشتر داشته باشین و علت پریشانی اش را بدانید و حلش کنید

 38. ف،،رهاف،،رهاsays:

  در خواب دو پیر سفید پوش با محاسن سپید دیدم که یکی رو به من کرد و گفت هر دعایی میخواهی بگو که این پیر (به آنکه پیرتر و محاسنش سپیدتر وبلندتر بود و تسبیح آبی در دست داشت اشاره کرد)دعا میکند و دعایت مستجاب میشود..من از شدت خوشحالی اشک میرختم و نمیدانستم کدام یک از نیازهایم رابگویم تا آنکه خواستم برای سلامتی کسی دعا کند و او در حالی که تسبیح را در دستش جابه جا میکرد و سرش رو به آسمان بود نجوایی میکرد با خدایش و من هم به خدا التماس میکردم که مستجاب شود دعایش و گریه میکردم از خوشحالی تصور براورده شدن و از لطف خدا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا نشان دهنده دشمنان و بدخواهانی است که در زندگیتان ممکن است باعث نگرانی شماشوند

 39. ف،،رهاف،،رهاsays:

  در خواب دو پیر سفید پوش با محاسن سپید دیدم که یکی رو به من کرد و گفت هر دعایی میخواهی بگو که این پیر (به آنکه پیرتر و محاسنش سپیدتر وبلندتر بود و تسبیح آبی در دست داشت اشاره کرد)دعا میکند و دعایت مستجاب میشود..من از شدت خوشحالی اشک میرختم و نمیدانستم کدام یک از نیازهایم رابگویم تا آنکه خواستم برای سلامتی کسی دعا کند و او در حالی که تسبیح را در دستش جابه جا میکرد و سرش رو به آسمان بود نجوایی میکرد با خدایش و من هم به خدا التماس میکردم که مستجاب شود دعایش و گریه میکردم از خوشحالی تصور براورده شدن و از لطف خدا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باید سعی کنید اتفاقات منفی و تشویشها را از خودتان دور کنید و سعی کنید در مشکلاتتان به خداوند توکل کنید

 40. mohammadmohammadsays:

  درخوای دیدم که با چند نفر دیگر سوار ماشین بودیم و در جاده خاکی و دو طرفمون باغ بود از ماشین پیاده شدیم چند سگ سیاه بزرگ دیدم من به طرفشون سنگ انداختم به طرف ما حمله کردند ما فرار کردیم سگ ها هم به طرف یکی از باغ ها رفتند یکی از سگ ها نشسته بود و نگاه من میکرد همه رفتند من هم به طرف اون سگ سنگ پرت میکردم ولی اون سگ از جایش تکان نمیخورد و همچنان به من نگاه میکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از کسی ناراحت میشین

 41. حسینحسینsays:

  سلام در خواب دیدم صبح گرگ میش پیاده می رفتم همه جا خلوت بود یک سگ سفید امد من ترسید گاز بگیره واسه همین نشستم زمین ولی سگ دندون نشان داد گاز گرفت به زور خودم رها کردم سنگ پرتاب کردم خیلی از سنگ بهش نمی خورد تا چندتا به سرش خورد افتاد تو جوی خوشحال شدم که مرده ولی بلند شد به شکل یک انسان در آمد اون می خواست به من نزدیک بشه و رفاقت کنه ولی من از اش دور می شدم ادامه راه رفتیم رسیدیم به دانشگاه ساعت ۸ بود همه اون می شناختن می گفتن این دیشب دیدن من هم تعجب می کردم چون اون پسر دیشب سگ بود و اینکه همه اون می شناسن من نمی شناسم اش.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خطری ازتون دفع میشه

 42. سلمان رضاییسلمان رضاییsays:

  سلام علیکم من در خواب دیدم،سه چهار تا سگ در فاصله زیاد هستن ولی کاری ندارند با من ؛ ولی یکی از اونها بهم حمله کرد میخواستم از دستش فرار کنم ولی نمیشد مجبور شدم چند سنگ بزنمش که در سنگ آخر به قدری محکم زدمش شکمش پاره شد افتاد و خون جاری شد تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به دفع خطری اشاره دارد

 43. NimaasadiNimaasadisays:

  سلام من درخواب ناگهان در خرابه ای ظاهر شدم که یک سگ لاغر و با پوزه ای بزرگ قصد گرفتن من را داشت و من با پرت کردن سنگ او را فراری دادم با اولین سنگ فرار کرد ولی من باز هم سنگ پرتاب میکردم حدودا ۱۵ تا سنگ پرتاب کردم و زمانی که سگ رفت ندایی هی به من میگفت مراقب باش برمیگردد و زمانی که سنگ پرتاب میکردم میگفتم رفیق منو میترسونی بیا ببینم اون ندایی هم که میشنیدم صدای رفیقم بود که از سگ میترسید که ناگهان از خواب بیدار شدم لطفا تعبیر خواب منو میگید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در جایی یکی از دوستانتون کمکتون میکنه

 44. mhdyemhdyesays:

  سلام خواب دیدم وارد یک حیاط شدم ک چنتا سگ بهم حمله کردن و من همشونو میزدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب دشمنانتان باشید

 45. ايمانايمانsays:

  سلام خواب ديدم تويه زمين خالي كه جلوي يه ساختمون با طبقات زياد هستش ايستادم كه ٢ تا سگ سفيد بزرگ پارس كنان به سمت من مي آمدن كه ديدم از سمت مخالف ٢ تا سگ ديگه يكي قهوه اي يكي مشكي اومدن كه اونهارو فراري بدن كه ديدم باهم رفيق بودن ٣ تاشونو فراري دادم فقط موند قهوه ايه كه جلوي پام خوابيده پارس ميكرد منم با تيشرت مشكي استين بلندي كه از تنم درآوردم ميزدم به صورتش و اون همچنان دندانهاشو نشونم ميدادو خوابيده پارس ميكرد يه هو از طبقات بالاي ساختمان صداي انفجار اومد تشكر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به حسادت برخی نسبت به شما اشاره دارد

 46. علی سیدیعلی سیدیsays:

  سلام نزدیک صبح خواب دیدم در یک منزلی که خونمون نبود با همسرم بودم که شب بود و همسرم رفت حیاط برگرده وقتی تنها شدم خوبی در من پدیدار شد و از در پشتی صدای سگ اومد در پشتی رو باز کردم سگ به طرف من دوبار سنگ نسبتا بزرگی انداخت و سگها چند تا شدند در حالی که از وحشت داد میزدم ودر خواب هم صدام میومد بیدارم کردن.

 47. سمیهسمیهsays:

  سلام من خواب دیدم که شب هستش بعد قبلا برف باریده حالا روی برف باران نسبتا شدیدی میباره منم داشتم یه جایی میرفتم که چندتا سگ بهم حمله کردن اولش ترسیدم بع با سنگ های زیادی که به طرف همشون پرتاب کردم اونارو از خودم دور میکردم و موفق شدم ازدستشون فرار کنم و وارد خونه بشم

 48. ناهید جامعی زادهناهید جامعی زادهsays:

  من خواب دیدم به همراه مادر ودخترم ازیک سگ سفید میترسیدیم ولی سگ فقط ارام به سمت مامی آمد وپارس نمیکرد .ولی ماخیلی ازان میترسیدیم حتی میخواستیم ازبالای دیوار خانه به بیرون بمریم تا سگ به سمت مانیاید .ک ناگهان پدرم با چکش امد وضربه ای به زانوهای ان سگ زد وسگ بلافاصله ازراه خود برگشت ...پدرم هم درخواب میلنگید ...تعبیرش چیست؟

 49. زینب بیگلیزینب بیگلیsays:

  سلام و خسته نباشید:خاب میدیدم یک سگ به سمتمون اومد میخاست به من و مامانم و داداشم حمله کنه بعد من با بالشت از خودمون محافظت میکردم سگ رفت و دامن مامانمو گاز گرفت من رفتم دستای سگو گرفتم و باهاش مهربون بودم و ب بقیه گفتم باید باهاش مهربون باشیم تا باهامون خوب باشه ولی اون سگ دوباره وحشی شد و من اونو داخل دره رودخونه انداختم اون دستای منو گرفته بود و من و میخاست یکجورایی با خودش پرت کنه داخل رودخونه ولی من زورم بیشتر بود بعد که پرت شد داخل رودخونه سریع وسایلو جمع کردم از دورو بر و گفتم باید بریم داخل ماشین سریع همه گفتم اون الان بر میگرده زود و وسایلو از جایی که نشسته بودیم توی زمین خاکی کنار کوه که پایینش دره بود جمع کردم و اومدیم برم داخل ماشین بشینم که دیدم در دویست و شیش یکیش کنده شده بود و کنار کوه افتاده بود و داشتم فکر میکردم چجوری درو جا بندازم که از خاب بیدار شدم ۴ ۵ تا سگ دیگم اونور تر از ما نشسته بودن یکم دورتر

 50. RRsays:

  خواب دیدم که تعدادی سگ به سمتم میان و من هم برا دور کردنشون از خودم بهشون سنگ پرتاپ میکنم ولی اونها فرار نمیکنن و من هم بیشتر به اونا سنگ میزنم

 51. MelikaMelikasays:

  من دیشب خواب دیدم به دوتا از سگهای اشناهامون گوشت میدادم یه دفعه دوتا سگ خیلی بزرگ که انگار یکیش ماد بود اومدن غذارو از این سگا گرفتن منم با تخته سگ هی میزدم رو سرشون هیچی به شون نمیشد

 52. نادیانادیاsays:

  سلام من خواب دیدم که چند سگ به طرف ماشین پدرم رفت و یکی از سگ ها درست جایی که خواهرم می‌نشیند نشت من به مادرم گفتم که سنگ به طرفشون پرتاب کنه مادرم هم اینکار و کرد سگ ها دور شدندتعبیر خواب خوبه یا بعد؟

 53. مریممریمsays:

  سلام من چن شب متوالی خواب سگ میبینم توخوابم دیدم که چندتاسگ بهم حمله میکنن یکیشم گازم گرفت یشبباوصوخوابیدم وایه الکرسی خوندم بازم خواب دیدم که دوتاسگ سفیدبهم حمله کردن ولی من باسنگ اوناروزدم تعبیرش چیه

 54. امیر ۷۱۲۸امیر ۷۱۲۸says:

  سلام خواب دیدم بیرون هستم با برادرم. یک شُغال را در آب در حالت شنا دیدم و بهش سنگ پرتاپ کردم که تیکه های خورد شده سنگ بلوک بود.. و شغال که به خشکی رسید تعدادشون بیشتر شد شاید ۷ تا.. من هر چقدر سنگ میزدم به شغال میخورد و شغال دردش نمیومد و هیچیش نمیشد و فرار نمیکرد. با منم کاری نداشتن. خیلی ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید🙏

 55. شیواشیواsays:

  سلام،دیشب خواب دیدم از پیش یه سگ سیاه می‌گذرم.و واسه اطمینان یه سنگ بر میدارم،یگ دنبالم میکنه.منم بهش سنگ پرتاب میکنم. ولی اوس سگ هم میشینه و با دستش هر سنگی رو که من به طرفش پرت میکردم رو دقیق تر به سمت من پرتاب می‌کرد. خیلی خواب وحشتناکی بود

 56. شیواشیواsays:

  سلام،دیشب خواب دیدم از پیش یه سگ سیاه می‌گذرم.و واسه اطمینان یه سنگ بر میدارم،یگ دنبالم میکنه.منم بهش سنگ پرتاب میکنم. ولی اوس سگ هم میشینه و با دستش هر سنگی رو که من به طرفش پرت میکردم رو دقیق تر به سمت من پرتاب می‌کرد. خیلی خواب وحشتناکی بود

 57. حسینSحسینSsays:

  بعد از نماز صبح خواب دیدم در حیاط خانه عموم هستم با پسر عموم و عشقم یه سگ سفید رو با سنگ میزدم و اون هم به من حمله میکرد و من هم هی با سنگ میزدمش که در اخر گلو شو با دست گرفتم و تا در حیاط رفتم ولش کردم از حیاط فرار کردم بیرون

 58. اس گلیاس گلیsays:

  سلام. دیشب دمدم های سحر بود فکر کنم ، خواب دیدم چند تا گوسفند در حیاط خانه ی ما هستند که ناگهان چند سگ سفید و بزرگ و وحشی به این گوسفندا حمله کردن . من هم از پنجره اتاق خانه، سنگی به سمت سگ پرتاب کردم ولی سنگ به سگ برخورد نکرد و یکی از آن سگها یکی از گوسفندان را درید و زخمی کرد . تعبیرش چیست ؟

 59. مرتضیمرتضیsays:

  سلام من یه خوابی دیدم ک اخرش با یه سگ سنگ پرت میکنم . خواب دیدم خانه برادر بزرگمم و بزادرزدم و خانومش بحثشون شده و خانمش تو خونه برادرن بود بعد خواهر زن داداشم به زن داداشم میگه بیچاره مونا اسمشو میاره بعد میگه نگاه کن این دعواش شده عمو هاش دراز کشیدن منظورش عموی بچه ی برادرزادم و من ک یه طورایی هم عموش میشم بعد من میگم نه من بیدارم بلند میشم میرم بیرون و خواهرمو میبینم ک منو سفارش میکنه میگه مریض نشی سرما نخوری لباسات کثیف نشه . بعد میرم جلوتر به یه سگی سه بار سنگ پرت میکنم و اونم منو گاز میگیره . این تعبیرش چیه؟ میشه بگید چون با توجه به یسری مسائل ک برام پیش اومده میخوام تعبیرشو بدونم.

 60. سپهر سهیلیسپهر سهیلیsays:

  سلام من خواب دیدم که با ینفری که تو خواب مشخص نبود چه کسی هست وارد کوچه خونمون شدیم اوایل کوچه ی سگ دراز کش بود (تو واقعیت تو کوچه زیاد دیدمش) میشناختمش میفهمیدم کاری بهمون نداره ی چن قدم رفتیم جلو تر با ی سگی دیگه بود اونم با ما کار نداشت رفتیم جلو تر اونی که همرام بود متوجه شد که پشت ماشین سمت دیوار یه سگ کمین کرده یواش یواش اومدیم از کنار ماشین رد شدیم دیدم سگ پرید تا اومد ب ما حمله کنه من خم شدم که ی چیزی از رو زمین بردارم که بترسونمش یکم رفت عقب ولی کوتاه نیومد دوباره حمله کرد سنگی ک تو دستم بود زدم تو سرش و حالت گیج و منگ بود دیگه یادم نمیا چی شد ولی خواب تموم شد

 61. ZohrehZohrehsays:

  من دیشب خواب دیدم تو ی باغی هستم با دوستام و دیدم ک گوسفند گله داره میاد ب طرفمون سگم داشتند از روی دیوار کوتاهی رفتم باغ بعدی گوسفندا رفتن ولی ی سگ با ی توله سگ ب طرفمون حمله میکردن ماهم سنگ میزدیم ب سگ بعدش من ی سنگ زدم ب سرش سگه کلا افتاد رو زمین و اهسته اهسته مص اینکه گیج گیج راه برعه میرفت درضم سگ سفید با خالای قهوی بودش و هیکلی

 62. ۰۰۰۰۰۰says:

  سلام وقت بخیر من دیروز یک سگ را با سنگ زدم فکر کنم چشم سگ زخمی شد ونزدیک صبح خواب دیدم که چشم سگ زخمی نشده ومی تواند ببنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وخیلی هم نگران بودم