تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر زن

دختر خانم ها عجله زیادی برای ارسال تعبیر خواب کوتاه شدن و یا کوتاه کردن مو برای زن و یا دختر داشتند که به درخواست شما عزیزان در این مطلب از توپ تاپ مطلبی جامع و کامل را در همین باره تهیه و تنظیم کرده ایم در واقع بطور کلی دیدن چنین خوابی نمیتواند خیر و خوب باشد مگر در شرایطی خاص ! اگر دیدی که موی سرت را به اجبار کوتاه میکنن و تو ناراضی هستی دلیل بر اینکه عشقت را از دست خواهی داد یا فردی را که برای تو عزیز است از خودت میرنجانی همچنین شکست خوردن در روابط احساسی بین دختر و پسر نیز از دیگر معانی این خواب است اگر موی کوتاه شده ای را در کف خیابان پیدا کردی و به آن دست زدی مختصر کسالتی پیدا می‌کنید که زود زائل می‌شود یا اینکه غم و اندوهی است که زدوده می‌شود و از بین می‌رود.

تعبیر خواب کوتاه کردن موی دختر از نظر تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی: خوب نیست و نشان از این است که در ماجرائی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید اگر دیدی مو را میخوری دلیلی آن است که به مردم آفت می‌رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می‌افتد. اگر کسی خواب ببیند که روی موهایش ادرار و یا مدفوع چسبیده است و بخاطر همین با قیچی شروع به کوتاه کردن آن میکند و حال خودش از این کار برهم میخورد و احساس تهوع دارد خواب شما می‌گوید که آن بی‌ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود. همچنین ادوارد در کتاب سرزمین رویاها در باره این موضوع گفته است حادثه‌ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید

سوال: سلام خواب دیدم که من به مهمانی دعوت شده ام و همه از من میخواهند که برقصم و بعد برای رقصیدن بلند میشوم وقتی روسری خودم را برمیدارم میبینم که موهام مدل پسرونه کوتاه شده و همه بهم میخدن و مسخرم میکنن دویم جلوی اینه وقتی خودم را در چنین وضعیتی دیدم از تعجب شاخ دراوردم و شروع به گریه کردن کردم تعبیرش چیه:

پاسخ:خبر بد می‌شنوید و دچار ناامنی می‌شوید.

محب مدنی راجب تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر زن گفته انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می‌شود.اگر دیدی که آرایشگر شدی و قصد کوتاه کردن موی عده ای از دختران را داری کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی‌توانید کاری بکنید.

متاسفانه درمورد این خواب اکثر معبران نظرات منفی داده اند و یعنی هیچ خیر و سودی در ان نیست به جز چندین موارد استثنا یکی از معبران نوشته دلیل بر مضرت و زیان کند و دیگری نوشته دلیل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شیرین‌کامی نمی‌آورد و نشانی از غم و اندوه همراه دارد

ابن‌سیرین نوشته کوتاه کردن مو دختر در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد . معبران دیگر نیز تقریباً همین نظر را ابراز داشته‌اند.خانم آیتانوس می‌گفت موی اصلاح شده یا کوتاه کرده زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب نکته جالب اینکه دیدن موهای زن شناخته‌شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد.و فقط در صورتی دارای معنی است که چهره او را نشناسید

به تعبیر کلی دیدن موهایی کوتاه شده از زنان و دختران چه برای مردان و چه برای دختران شرمساری و ننگ و گناه بزرگ است.

  

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...