تعبیر خواب آب ریختن روی سنگ قبر

آب در خواب زلالی و نعمت است اگر  کسی در خواب ببینید که روی سنگ قبری (آشنا و یا غریبه) آب می ریزد دلیل بر اینکه مالش برکت پیدا کند ابن سیرین در این باره میگوید اگر کسی در خواب ببینید مزاری را می شوید و روی آن آب می پاشد کسب و کار اقتصادی او رونق پیدا کند خواب دیدم که در کنار مزاری نشسته بودم و در حال گریستن بودم ناگهان جوانی زیبا رو به سمت من آمد و سطلی از آب را به من داد از من خواست تا با سطل آب قبری را که در کنارش بودم بشویم این خواب چه تعبیری دارد: اگر کسی در خواب از شما خواست تا قبری را بشویید دلیل بر اینکه به واسطه عمل و کار خیری مشکلات و ناراحتی ها شما برطرف گردد

Dream interpretation by pouring water on tombstones

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید.
اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پا گیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است.
تعبیر خواب ریختن آب به روایت حضرت دانیال
 اگر آب پاک بر وی ریخت، دلیل کند که از آن کس خیر و منفعت بدو رسد. واگر آب تیره بود به عکی این است.
تعبیر خواب آب ریختن به روایت ابراهیم کرمانی
 اگر بیند که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد، دلیل کند که غمگین و متفکر گردد

ادوارد می گوید اگر دختر و یا پسری خواب ببینید که به قبرستان رفته اند به همراه عده ای دیگر در حال شستن قبرها هستند دلیل بر اینکه به کار و یا پست مهمی گمارده شود

1 نظر

  1. Zahra Zahra says:

    کاملا دقیق وعالی بود ممنون