تعبیر خواب معلم شدن

تعبیر خواب معلم شدن

سلام خواب دیدم که من معلمی میکردم تعبیرش چیست؟خواب دیدم که معلم خیلی قدیمی خودم را دیدم چه تعبیری دارد؟معلم چند سال پیشم را که قران تدریس میکرد را در خواب دیدم تعبیرش چیه؟این ها سوالاتی در زمینه تعبیر خواب دیدن معلم شدن میباشد ابن سیرین معبر بزرگ در این باره میگوید اگر کسی در خواب بیند که معلمی میکند و به کودکان علم می آموزد و در حال تدریس است دلیل بر شرفی و بزرگی میباشد همچنین امام جعفر صادق فرماید: معلمی کردن بر شش وجه است. اول: فرمانروائی. دوم: عزوجاه. سوم: منفعت. چهارم: حکم کردن. پنجم: معیشت. ششم: داوری.بصورت کلی خواب معلم تعبیر خوشایند و خوبی دارد و طبق نظر بزرگان و معبران دلیل بر کرامت انسانی و بزرگی و شرفمندی میباشد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...