تعبیر خواب صورت سوخته مرده

همه آنچه که قرار است درباره تعبیر خواب صورت سوخته مرده بدانید. شاید دیدن صورت سوخته یک جسد یا مرده در خواب چندان رایج نباشد و کمتر کسی پیدا شود که چنین خوابی را بیند. با این اوصاف بازم هم چنین خوابی در زمره رؤیاها و خواب های شبانه قرار دارند که به مراتب دارای تعابیر و تفاسیر مختص به خود است. اگر شما هم صورت سوخته مرده را در خواب دیده اید و به دنبال نزدیک ترین تعبیر برای آن هستید پیشنهاد می کنیم حتماً این مقاله ما را تا اتمام شدن آن مطالعه کنید.

تعبیر خواب صورت سوخته مرده چیست؟

امام جعفر صادق(ع) تعبیر خواب صورت سوخته در خواب را بر پنج وجه می دانند: اول شرارت/ دوم حقارت/ سوم بی نظمی و اختلال در کارها/ چهارم رسوایی و پنجم بدکاری. در تعبیر دیگری از ایشان چنانچه شخصی صورت سوخته مرده را در خواب بیند که تمامی چهره اش سیاه و قرمز شده است به گونه ای که از آن خون جاری می شود تعبیر چنین خوابی مرگ است.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب صورت سوخته مرده اینگونه روایت می کند: اگر کسی خواب بیند که جسد مرده ای در خانه دارد که تمامی بخش های صورتش سوخته و قرمز گشته اگر بیننده چنین خوابی مرد باشد تعبیرش آن است که به ضرر مالی گرفتار می شود. چنانچه یک زن و دارای شوهر و فرزند صاحب چنین خوابی باشد تعبیرش به این است که غم و غصه ای زندگی اش را فرامی‌گیرد.

تعبیر خواب صورت سوخته مرده در خانه

آنلی بیتون خواب صورت سوخته مرده در خانه را به این شیوه تعبیر کرده است: اگر خواب بینید که تعدادی جسد مرده و بی جان در خانه دارید که تمامی آن ها دارای صورت های سوخته و رعب آوری هستند نشانه آن است که دشمنان بسیاری در اطراف خود دارید که از وجود آنات بی‌خبر هستید.

همچنین می گوید چنانچه فردی خواب بیند تعدادی  مرده با صورت های سوخته و کبود به خانه وی حمله کردند معنی چنین خوابی این است که عده ای افراد حسود و فرصت طلب، موقعیت شخص خواب بین را در محیط کار یا اجتماع متزلزل خواهند کرد.

تعبیر خواب صورت سوخته مرده آشنا

ابراهیم کرمانی چنین می گوید: اگر کسی مرده ای را در خواب خود دید که برایش آشنا و معلوم باشد اگر صورت جسد به سوختگی بسیار بماند به طوری که تمامی قسمت های صورتش زخمی بود معنی اش آن خواهد بود که مشکلاتی در زندگی شخص خواب بین به وجود خواهد آمد که بایستی وی در حل آن ها تنها به رأی خود بسنده کند.

اسماعیل ابن اشعث نیز چنین می گوید: دیدن خواب صورت سوخته مرده به گونه که جسد متعلق به یکی از نزدیکان باشد و بیننده خواب را تحت تأثیر قرار دهد چنین خوابی به مورد قضاوت واقع گشتن شخص خواب بین در دنیای واقعی دلالت دارد.

جابر مغربی می گوید: دیدن صورت سوخته مرده در خواب به گونه که قرمز و متورم باشد بر مجادله و جر و بحث شخص خواب بین دلالت دارد. چنانچه چهره مرده برای بیننده خواب معلوم باشد و بداند که به یکی از اطرافیانش تعلق دارد تعبیر چنین خوابی این است که با یکی اقوام و بستگانش به مشاجره کوتاهی خواهد پرداخت.

اما اگر سوختگی تا اندازه ای باشد چه چهره جسد برای شخص خواب بین نامعلوم و ناشناخته بماند نشانه آن است که اختلاف هایی در زندگی وی ایجاد می شوند که باعث برانگیخته شدن خشم و نفرتش می گردد.

تعبیر خواب حمله مرده  با صورت سوخته

اگر کسی خواب بیند که مورد حمله شخصی مرده با صورت سوخته قرار گرفت تعبیرش آن است که کنترل امورات زندگی از دستش خارج می گردد. همچنین اگر خواب بینید که چهره و صورت سوخته جسد مرده باعث ترس و وحشت شما در زندگی تان شد نتیجه اش آن خواهد بود که درگیری هایی در زندگی تان به وجود می آیند که باعث آسیب رساندنتان می شوند.

در کتاب تفسیر خواب برخی معبران غربی همچون آنلی بیتون آمده است که می گوید اگر شخصی در خواب خود بیند که مورد حمله تعدادی جسد مرده با صورت های زخمی و سوخته واقع گشته اما در نهایت بر تمامی آن ها پیروز می شود نشانه آن است که مشکلات بسیاری زندگی شخص خواب بین را تحت الشعاع قرار می دهند که سرانجام راه حل های منطقی و درستی را برایشان پیدا می کند.

تعبیر خواب صورت سوخته و قرمز مرده

محمد ابن سیرین می گوید اگر خواب بینید که شخصی به مناظره و بحث پرداخته اید و خود می دانید که آن شخص فوت کرده است. چنانچه سوختگی سراسر صورت وی را پوشانده باشد به گونه ای که قرمزی آن را شما را هراسان کند تعبیر چنین خوابی این است که خشونت هایی در زندگی شخصی تان ایجاد می شود که برای مدت زمان کوتاهی شما را وحشت زده و هراسان خواهند کرد.

همچنین ابن سیرین در روایتی دیگر اینگونه بیان می کند دیدن جسد مرده با صورت سوخته، قرمز و متورم بر از دست دادن اعتماد به نفس شخص خواب بین در زندگی اش دلالت دارد. چنین خوابی می تواند بیانگر این موضوع باشد که این شخص دیگر در میان اطرافیان، اقوام و دوستان خود هیچ‌گونه جذابیتی ندارد.

تعبیر خواب صورت سوخته و سیاه مرده

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب صورت سوخته و سیاه جسد مرده می گوید: اگر کسی در خواب خود مرده ای را بیند که تمامی صورت وی سوخته و سیاه است نشانه آن است که شخص خواب بین در ریاست یا مسئولیتی که بر عهده دارد دچار نقص و اشکالات می گردد.

همچنین در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است که اگر کسی جسد مرده ای را در مکانی ناآشنا بیند که تمام صورت او سوخته و سیاه شده است نشانه آن است که آن شخص متوفی در قید حیاتش در میان مردم به بدنامی و رسوایی شهرت داشت. اما اگر شخص خواب بین خود بیند که مرده است و صورتش سوخته و سیاه شده تعبیرش آن خواهد بود که وی در دنیای واقعی به رسوایی بدی گرفتار می شود.

جابر مغربی می گوید دیدن چنین خوابی که شخص خواب بین مرده ای با صورت سوخته و سیاه را در خواب خود بیند اگر شخص مرده برای بیننده خواب آشنا باشد تعبیرش آن است که آن شخص غصه و اندوه بزرگی از بابت عیال و خانواده اش دارد.

تهیه کننده : توپ تاپ


3 نظر

  1. علی فتاحیعلی فتاحیsays:

    با سلام و ادب مادر بنده خواب دیده که مادربزرگم که در واقعیت فوت کرده، صورتش سیاه شده و وقتی از او دلیلش را سوال کرده جوابی به او نداده. ممنون میشویم تعبیر این خواب را بفرمایید. خیلی متشکر

  2. پروانه رحیمیپروانه رحیمیsays:

    خواب دیدم مادرم که فوت شده به من گفت که پدرم که به رحمت خدا رفته داشت با قوری ور میرفت که شکست و صورتش یکمی با اب جوش سوخت دوباره عصر همانروز دیدم مادرم گفت بیا دیدنش من رفتم دیدم چند تا باند رو سوخته گی ها پانسمان شده ولی انگار خیلی درد داشت خیلی ناله میکرد

  3. Hashem abassiHashem abassisays:

    با سلام پدرم فوت شده ‌و من دیشب خواب پیکر پدرم در خانه بود و همه اعضا خانواده نشسته بودیم و یک آن پدرم زنده شد و رفت داخل آشپزخانه و یک دفعه صورت شروع به آتش گرفتن کرد و برادرم شروع کرد به آب پاچیدن روی صورت پدرم و بعد دیگه متوجه نشدم چی شد اگه میشه لطفاً تعبرشو بگین خواهشن بدجور ناراحتم