تعبیر خواب دیوانه شدن خودم چیست؟

همه آنچه که قرار است درباره تعبیر خواب دیوانه شدن خودم بدانید. شاید برای خیلی از شما اتفاق افتاده باشد خواب یا کابوسی ببیند که تا مدت ها فکرتان را به خود مشغول کرده باشد. با آنکه ممکن است از تعبیر و تفسیر این دسته از خواب­هایتان وحشت داشته باشید اما باز هم در پی یافتن نزدیک ترین معنی برای آن ها هستید.

 این واقعیت را که خواب و رؤیا حالتی خارج از اراده و کنترل انسان است که در آن هوشیاری فرد به پایین ترین سطح می رسد در رابطه با تمامی خواب هایی که ممکن است هر یک از ما با آن ها مواجه شویم نمی توان انکار کرد. دیوانه شدن هر فردی در خواب هم در زمره همان خواب هایی آشفته و پریشان حالی است که دانستن تعبیر آن می تواند بسیار مهم و ضروری باشد. 

به همین علت ما در این بخش مقاله خود تصمیم داریم به شرح کامل تعبیر خواب دیوانه شدن خودم در شرایط و حالات مختلف بپردازیم. اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که به مراتب با دیدن چنین خوابی آشفته و هراسان از رخت خواب خود برخاسته اید اما تاکنون تعابیری قانع کننده برای آن پیدا نکرده اید پیشنهاد می کنیم حتماً این مطلب ما را تا اتمام شدن آن مطالعه کنید.

همه چیز درباره تعبیر خواب دیوانه شدن خودم

در حالت کلی تعبیر خواب دیوانه شدن خودم برای هر فردی به گمراهی بودن فرد و نداشتن حس خوب به زندگی اشاره دارد که ممکن است هر فردی در دنیای واقعی خود انجام داده باشد. با این حال ممکن است شما هم سایت های مختلف گوگل را زیر­و­رو کرده باشید تا بدانید که تعبیر خواب دیوانه شدن خودم چیست؟

در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است چنانچه در خواب خود بینید که دیوانه شده اید اما علت این اوضاع احوالات روحی خود را نمی دانید معنی اش آن است که در راستای رسیدن به هدف خود نمی توانید راه درست را انتخاب کنید. 

به بیانی ساده تر برای نزدیک شدن به هدفتان دچار گمراهی و سردرگمی می شوید. همچنین به روایت بسیاری خواب گذاران و معبران شرقی و غربی، دیوانه شدن هر شخصی در خواب معنا و مفهوم خوبی ندارد و به نوعی پریشان حالی یک فرد در زندگی واقعی اش را منعکس می کند.

تعبیر خواب دیوانه شدن خودم و نزدیک شدن به دیگران

به روایت محمد بن سیرین چنانچه شخصی در خواب بیند که دیوانه گشته و با این اوضاع و احوال خود به اطرافیانش نزدیک می شود تعبیرش آن است که برای رسیدن به هدفش از اطرافیان و نزدیکانش کمک می خواهد. چنانچه دیگران در خواب از وی دوری کردند به این معنی است که آن ها در دنیای واقعی از کمک کردن به بیننده خواب ممانعت می کنند.

اما اگر دید آن وضع پریشان و دیوانگی اش باعث رنجش خاطر اطرافیانش نگشت این خواب می تواند تعبیری نسبتاً بهتری داشته باشد. به روایت ابن سیرین چنین خوابی می تواند به آشفتگی کوتاه مدت یک شخص در زندگی روزمره اش دلالت داشته باشد.

تعبیر خواب دیوانه شدن خودم و آزار دیگران

لوک اوینتهاو درباره تعبیر دیوانه شدن خودم و آزار دادن دیگران چنین می گوید: این خواب به سردرگمی یک فرد از یک سو و به دردسر انداختن دیگران از سوی دیگر اشاره دارد. به این معنا که اگر شخصی خواب بیند که خود دیوانه گشته و در کوچه و خیابان به آزار و اذیت دیگران می پردازد به گونه ای که هر یک از آن ها به نوعی از فرد دیوانه در گریزاند تعبیر چنین خوابی این است که ممکن است بیننده خواب برای رسیدن به هدف خود دیگران را هم به دردسر بیندازد.

آنلی بیتون نیز درباره چنین خوابی اینگونه می گوید که ممکن است مسئولیتی را که اطرافیان بر دوش بیننده خواب گذاشته اند نتایج خوب و مطلوبی را به بار نیاورد.

تعبیر خواب دیوانه شدن خودم و معروف شدن

از منوچهر مطیعی تهرانی روایت شده که اگر کسی در خواب خود بیند که دیوانه شده و دیوانه شدگی اش بر سر زبان­ها افتاده است تعبیرش آن است که دیگران به خاطر کار خلافی که انجام داده یا قرار است در آینده انجام دهد او را می شناسند.

به روایت دیگری از ایشان اگر در خواب بینیم که خود دیوانه شده ایم و در میان جمعی از آشنایان قرار داریم به گونه ای که مانع از انجام اعمال ناپسندانه ای از سوی ما می شوند به این معنی است که ممکن است در دنیای واقعی مرتکب عمل نادرست و ناپسندیده ای شویم که مورد شماتت و سرزنش اطرافیانمان واقع شویم.

تعبیر خواب دیوانه زنجیری شدن خودم به روایت کرمانی

به روایت کرمانی اگر کسی در خواب، خود را در حالت دیوانگی شدید بیند به گونه ای که اطرافیان او را با نام دیوانه زنجیری صدا می کنند این موضوع اشاره دارد که مال حرامی را به دست آورده یا می آورد که همان مال را در راه فساد و تباهی دیگری از دست می دهد. در عبارتی ساده تر ابراهیم کرمانی می گوید هر کسی خودش را در خواب در حالت دیوانگی بیند چنین خوابی به فساد گرایی و رباخواری بیننده خواب اشاره دارد.

تعبیر خواب دیوانه شدن مصلحتی خودم

دانیال نبی می گوید اگر در خواب خود بینیم که به نیرنگ و حیله خود را به حالت دیوانگی نشان دادیم به عبارتی ساده خود را به حالت دیوانگی مصلحتی زده باشیم معنی اش آن است که در انجام یک کار یا به دست آوردن سود و منفعتی، اطرافیان، خانواده یا دوستان خود را گول خواهیم زد. اما اگر دیوانه شدنمان در خواب بر اطرافیان آشکار شد نشانه آن است که رازمان بر کسانی که قرار است بر آن ها مکر و حیله کنیم فاش خواهد شد. به بیانی ساده تر دستمان برایشان رو می شود.

محمد بن سیرین درباره چنین خوابی چنین روایت می کند: اگر شخصی در خواب بیند که دیوانه گشته یعنی به اندازه همان حالت پریشان و دیوانه اش مال و مکنت حرام جمع آوری نموده است. به واقع چنین خوابی اشاره به بدنامی و بیننده خواب و تباه شدن دین و ایمانش اشاره دارد. لازم است وی بخشی از اموالش را به خیرات بگذارد.


مطلب پیشنهادی :

تعبیر خواب دیوانه شدن مرده چیست؟


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...