تعبیر خواب ماهی یخ زده در یخچال

در ابتدای مطلب و بدون پرداختن به هیچ حاشیه ای میتوان بیان کرد که تعبیر خواب ماهی یخ زده در یخچال (فریز شده) نمادی از مال و یا غنیمت حلال در زندگی است ، بطور مثال شخصی خواب دیده باشد که در یخچال را باز میکند و نگاهش به تعدادی از ماهی های یخ زده می افتد ، میتواند امیدور باشد که تغییراتی تدریجی در زندگی اش ایجاد می شود که رو به مثبت خواهد بود.

دیدن ماهی در خواب به گونه های مختلفی تعبیر شده است

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

دیدن ماهی در خواب به شش صورت تعبیر می شود: اول:وزیر، دوم:لشگر،سوم: دختر دوشیزه، چهارم:غنیمت، پنجم:غم و اندوه بسیار،ششم:کنیزی هندی

بر اساس آنچه که از روایت ها و یا کتب نوشته شده توسط معبران بر جای مانده است میتوان نتیجه گیری کرد خواب ماهی های یخ زده در فضایی مثل یخچال ، نشان دهنده ی بهبود امور مالی ، نگرش های تازه در زندگی ، و همچنین بدست آوردن پول و یا منفعت های کوچک و بزرگ است.

تعبیر خواب ماهی یخ زده در یخچال:

برخی تعبیرگران در اسلام :

دیدن ماهی را چه به صورت یخ زده ودر یخچال و چه به صورت تازه در خواب را نشانه ی غنیمت به دست آوردن دانسته اند و در صورتی که ماهی را در خواب بخورد آن را نشانه ای خوب دانسته اند.

برخی دیگر خوردن ماهی در خواب را اگر فرد عفیف و مومنی باشد به سفر رفتن یا کسب مال کردن دانسته اند.

حضرت دانیال میفرماید:

دیدن هرگونه ماهی چه به صورت یخ زده و چه به صورت تازه  اگر از دریایی گرمسیری باشد بسته به نوع ماهی نشان از بلا و بدبختی و مشکلات است و اگر نوع ماهی از ماهی هایی باشد که در دریاهای سرد سیری صید می شود، نشان از نیکی و روزی خوب است. همچنین اگر ماهی بزرگ بود تعبیرش غنیمت و اگر کوچک و خرد بود نشان غم است،درجایی دیگر حضرت دانیال اشاره کرده است که اگر شکم ماهی را گشود و در آن مرواریدی یافت و بدان مروارید نظر کرد تعبیرش به دنیا اوردن پسری است

تعبیر خواب ماهی یخ زده و یا فریز شده:

محمد بن سیرین میگوید:

اگر در خواب ببیند که دارد ماهی میخورد حتی اگر یخ زده و یخچالی باشد و یا تازه باشد تعبیرش این است که از غلام خود ضرر بیند و در جایی دیگر گفته اند که نشان از سفر کردن و هجرت کردن است که بسته به شخص خواب بیننده است.

توجه : باید به این نکته تا به الان پی برده باشید که رویت ماهی یا ماهی های یخ زده در یخچال خوب است ، اما خوردن ، دور ریختن و یا خرید و فروش آن چندان معنای خوشایندی ندارد.

جابر مغربی میفرماید:

اگر ماهی ای که در خواب دیده است تازه بود نشان از غنیمت و طعام خوش است زیرا که در داستان حضرت عیسی(ع) بر خوان او که از بهشت برایش آورده بودند ماهی تپنیز بود.

اگر در خواب ببیند که ماهی از دهانش بیرون می آید این نشان دهنده ی این است که صاحب خواب دروغ بسیار می گوید.

اگر خواب بیننده در خواب مشغول به خوردن ماهی پخته شده بود به اندازه ای که ماهی میل میکند به او مال و ثروت می رسد.

اگر در خواب ببیند که ماهی از شکمش خارج می شود تعبیرش به دنیا امدن دختری از اوست .

اگر در خواب خود را مشغول به سخن گفتن با ماهیان یافت نشانگر آن است که از راز بزرگی اطلاع می یابد و این راز به او کمک میکند که به مراد دلش دست پیدا کند.

اگر در خواب بساطی از فروشندگی داشت و درآن بساط ماهی میفروخت و یا ماهی نیز میفروخت تعبیرآن این است که که به منفعت و مال دست پیدا خواهد کرد و از آن بهره میبرد.

خالدبن عل بن محمد العنبری می فرماید:

اگر شخصی در خواب ماهی ببیند و درآن خواب ماهی ها برایش قابلیت شمارش داشته باشند آن ماهی ها نشان از زن و خانوم هستند و اگر برایش غیر قابل شمارش و بی شمار بودند به مال و غنیمت تعبیر شده است. درجایی دیگر بیان کرده است که اگر ماهی ای که در خواب میبیند زنده باشد نشان گر زن و کنیز و یا دختری باکره است.ولی اگر در خواب ببیند که به ماهی گیری رفته است و ماهی جان دهد تعبیر آن خیر و منفعت بسیار است.

منوچهر مطیعی تهرانی می فرماید :

اگر شخصی در خواب ماهی ببیند برایش بسیار نیکو است و نشان گر خیروبرکات است،مخصوصا اگر آبی که ماهی درآن شنا می کرده است صاف و شفاف و زلال بوده باشد. اگر خواب بیننده ببیند که در جایی در حال قدم زدن است و به استخری یا حوضچه ای یا دریاچه ای میرسد که در آن مکان ماهی ها در حال شنا کردن هستند به نحوی که ماهی ها برای صاحب خواب قابل شمارش نباشند تعبیرش بسیار نیک است اما شرطی وجود دارد و آن این است که آبی که ماهی هارا در حال شنا کردن در آن یافتید صاف و زلال باشد چرا که اگر آب آن مکان تیره و کدر و غیر زلال و یا گل آلود باشد نشان میدهد که مال و ثروت و جاه و مقام به شما می رسد اما پس از طی کردن مشکلات و سختی های بسیار و فراوان که بسیار برای شما خطرناک و مشکل است و موجب میشود که شما در این راه بسیار غم و غصه بخورید.

اگر شخص در خواب آبی متعفن ببیند که درون آن آب ماهیانی زیبا و خوش رنگ و سالم در حال شنا کردن هستند تعبیر آن اصلا خوب نیست زیرا که این خواب نشان دهنده آن است که به آن فرد مال و ثروتی میرسد اما با بدبختی ها رنج ومشکلات بسیار که اصلا برای فرد خوب نیست چرا که اصلا نمی ارزد چون که ممکن است با بیماری نیز همراه باشد، بد نیست که در اینجا  بدانیم دیدن آب متعفن در خواب به هر نحو که باشد و در هر موضوعی نشان گر بیماری سخت و حبس و ظلم وتنگنا است.

دیدن ماهی سفید در خواب دیدن بخت و اقبال است، دیدن ماهی زرد رنگ و یا طلایی رنگ در خواب نشانگر به دست آوردن مال و ثروت است و اگر درخواب ماهی قرمز رنگی را ببیند نشان گر شکوه و برگی بسیار برای صاحب خواب است.

اگر شخصی در خواب ببیند که شخصی دیگر درون یک شیشه و یا در تنگی ویا به هر نحو دیگر و یا به صورتی که در مراسم هفت سین وجود دارد مقداری ماهی را به شما میدهد بسیار خوب است چرا که نشان دهنده آن است که از جانب همان شخص که در خواب دیده اید متمتع شده و یا مال و ثروتی به شما میرسدو به آرزوهای بزرگ خود می رسید اما اگر در خواب ببینید که به همین نحو از جانب شما ماهی یا ماهی هایی به شخص دیگری داده میشود نشان دهنده آن است که از جانب شما به دیگری بهره میرسد و یا آن را کمک و یاری میکنید به نحوی که به وسیله کمک های شما به آرزوهای خود میرسند.

اگر خواب بیننده ببیند که در خواب ماهی ای را درسته قورت می دهد و میبلعد او دچار حرص و آز شده است و اگر ادامه دهد به سختی بسیار می افتد .

اگر در خواب ببیند که در حال میل کردن ماهی شوری است چه دودی باشد و چه تازه نوع آن فرقی نمیکند بلکه تنها مهم است که شور باشد در این صورت به بلا و سختی گرفتار می شود .

تعبیر خواب ماهی برای زن باردار :

تعبیر دیدن ماهی در خواب به گونه های مختلفی بیان شده است و در گفته های اکثر تعبیر کنندگان خواب تفاوتی بین باردار بودن و باردار نبودن شخص خواب بیننده وجود ندارد اما در جایی اشاره شده است که اگر شخص در خواب در حال خوردن ماهی باشد و در دل آن ماهی مرواریدی پیدا کند نشان از آن استه که فرزندی پسر به دنیا میآورد در جایی دیگر گفته شده است که اگر شخص در خواب ببیند که ماهی ای از شکم او خارج می شود نشانگر آن است که فرزندی دختر به دنیا می آورد .

انواع تعبیر خواب برای ماهی :

اگرخود را در حال ماهیگیری یافت نشان از سود زیاد است .

اگر ماهی های بزرگی در خواب دید رضایت به دست می آورد.

اگر ماهی های کوچکی را در خواب ببیند آن نشان از شکست خوردن است .

اگر ماهی های مرده در خواب ببیند نشان از ناراحتی و غم و اندوه است .

اگر در خواب ببیند که ماهی میپزد تا آن را میل کند نشان از داشتن خانه ای با سر و سامان دارد.

اگر در خواب ببیند که ماهی را میخرد: نشان دهنده آن است که اشتباهی را مرتکب شده است.

اگر در خواب ماهی هایی قرمز رنگ را ببیند نشان دهنده ی ازدواج کردن با یک فرد ثروت مند است .

یوسف نبی (ع) در تعبیر خواب ماهی می فرماید :

دیدن ماهی در خواب به هر نحوی که باشد نشان دهنده به دست آوردن روزی و نعمت است.

برخی از نوشته های جدیدتر در مورد تعبیر خواب ماهی یا ماهی های یخ زده در یخچال.

1- دیدن ماهی در آب هایی زلال و پاکیزه در یک رودخانه و یا استخر و... نشان دهنده آن است که از سوی افرادی ثروتمند و دارای جاه و مقام مورد لطف و بخشش قرار میگیرید که بسیار منتفع می شوید.

2- دیدن ماهی یا ماهی هایی مرده که یخ زده باشند در خواب نشان دهنده ی آن است که در اثر یک اتفاق درد آور و در اثر رنج و سختی بسیار مال و منفعتی را از دست خواهید داد.

3-اگر دختری دم بخت در خواب ماهی یخ زده در یخچال ببیند نشان دهنده ی آن است که با مردی خوب و با بخشش آشنا شده وبا او ازدواج خواهد کرد.

4-اگر شخصی در خواب ببیند که به صید رفته و دراثر آن صید گربه ماهی صید میکند، نشان دهنده آن است که به نقشه های شوم دشمنان خود پی میبرد و بسیار پریشان میشود و خشمگین میشود اما شانس و اقبال بدو رو کرده و در اثرخوش شانسی در مبارزه ی خود پیروز میشود.

5-اگر در خواب ببیند که در اثر دیدن ماهی ای در خواب  به آب برود و دست به صید بزند به نحوی که خود شخص وارد آبشود نشان دهنده آن است که در اثر شهامت و شجاعت خود فرد، به مال و ثروت و یا جاه و مقامی دست پیدا خواهد کرد.

6-اگر شخص در خواب خود را در حال ماهیگیری یافت بسیار برای آن شخص نیکو است چون نشان گر مال و ثروت و علم اقتصاد است اما اگر شخص در خواب ببیند که دست به ماهیگیری و صیادی میزند اما در آن کار ناکام می ماند و نمی تواند چیزی صید کند نشان دهنده آن است که تلاشهای او برای یافت شهرت و ثروت و جاه و مقام بدون ثمره مانده است.

7-اگر شخصی در خواب ببیند که به همراه فرد و یا افراد دیگر به خوردن ماهی مشغول است نشان دهنده ی دوستی پایدار و وفادارانه در آن جمع است.

8- اگر یک زن در خواب خود ماهی یا ماهی هایی را در حال تخم ریزی ببیند چه آن زن حامله باشد و چه نباشد نشان دهنده آن است که : دوران حاملگی سختی را در پیش روی دارد.

9-اگر شخص در خواب ببیند که دارد ماهی یخ زده سرخ شده میخورد نشان دهنده آن است که ناراحتی و اضطرابی شدید به او دست خواهد داد.

10- اگر یک زن خواب ماهی یا ماهی هایی رنگی ببیند نشان دهنده آن است که مشاجره و عذابی را پیش روی دارد.

11-اگر مردی در خواب خود ماهی یا ماهی هاییرنگی ببیند نشان دهنده آن است که بیماری به او دست میدهد و اگر در حال حاضر نیز در بدن خود دارد به شدت او افزوده خواهد شد.

12-اگر شخص در خواب خود ببیند که یک ماهی یخ زده دارد در آب آزادانه شنا میکند نشان دهنده آن است که شانس به شخص خواب بیننده روی خواهد کرد.

13-اگر فرد ماهی ای را بر روی یک پیشخوان ببیند و فرقی نمیکند که پیشخوان مغازه باشد و یا پیشخوان آشپزخانه ، بدین معنا است که فرد باید خود را برای درسر هایی بزرگ آماده کند.

14-اگر فرد در خواب خودماهی یا ماهی هایی را ببیند که در یک آب کم عمق در حال شنا کردن هستند بدین معنا شده است که شخص خواب بیننده خود شناسی خود را از دست خواهد داد .

15- اگر فردی در خواب خود را در یک بازار فروش ماهی ها یافت بدین معنا است که برای آن زن یامرد موقعیتی پر افتخار دست خواهد داد که باید تا می تواند از آن موقعیت بهره کافی ببرد .

16- اگر زنی در خواب ببیند که دارد ماهی یخ زده میپزد و یا سرخ میکند یک ازدواج بسیار خوب برای او دست خواهد داد.

17- اگر در خواب ببیند که ماهی آب پزی را میخورد شادی زیاد به او دست خواهد داد.

18- اگر شخص خواب بیننده در خواب ببیند که یک ماهی مرده و یخ زده را در مکانی مثل استخر و یا جویبار پیدا میکند نشان دهنده آن است که فرد خواب بیننده تمامی امید های خود ا به زودی از دست خواهد داد .

19- دیدن ماهی دودی یخ زده در خواب نشان دهنده نارضایتی شدید در زندگی است .

20- اگر فرد خواب بیننده در خواب خود یک ماهی پرنده بصورت یخ زده دید نشان دهنده آن است که از جانب دوستان خود لطمه خواهددید.

نتیجه گیری و جمع بندی : در بیشتر حالات و زمان ها ، خواب دیدن ماهی یخ زده در یخچال و یا در برخی دیگر از محیط ها میتواند امیدوار کننده و مطلوب باشد ، شاید ماهی های یخ زده در خواب های ما نوعی گشایش در کارهایی باشند که در زندگی واقعی و بیداری گره خورده اند و حل نمی شوند 


دیگر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب ماهی مرده که زنده شود

تعبیر خواب پاک کردن ماهی


1 نظر

  1. مهشاد مهدوی پورمهشاد مهدوی پورsays:

    سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که داریم یه سری ماهی های سفید کوچک رو با دست صید میکنیم و بعدش پدرم ماهی های صید شده رو به خاطر اینکه بکشه می زد به شیشه ی پنجره تا بمیرن و من خیلی از صید ماهی میترسیدم و کنار یه رود خانه ای بودیم که آبش زلال بود خیلی ممنون بابت پاسخگویی تون

    • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

      سلام این رویا میتواند نمادی از مال حلال در زندگیتان باشد که به تدریج وارد زندگیتان خواهدشد