اطلاعات جامع در مورد تعبیر خواب گرسنگی

گرسنگی از جمله موضوعاتی است که عمدتا در خواب دیده نمی‌شوند بلکه بایستی آن‌ها را احساس کرد. گرسنه بودن از دیرباز و همواره نماد بیچارگی، قحطی و بدبختی بوده است. به صورتی که دانیال نبی راجع به گرسنگی می‌گوید، سیری از نان بهتر از گرسنگی می باشد.

بنا به آنچه معبرین اسلامی بیان کرده اند، احساس گرسنگی و گرسنه بودن در خواب نشانه و دلیلی بر بیچارگی، قحطی و یا حرص و طمع صاحب خواب می باشد.

گرسنه بودن در خواب به چه مفهومی است؟

ابراهیم کرمانی در تعبیر گرسنگی در خواب می گوید: چنانچه خویشتن را ضعیف و گرسنه ببیند، دلیل بر آن است که گناه و معصیتی مرتکب شود. بهتر است کسی خود را در حال اعتدال ببیند، به طوری که نه سیر باشد و نه گرسنه.

محمدبن سیرین نیز می گوید: چنانچه فردی دید گرسنه است و چیزی  برای خوردن نداشت، دلیل بر حرص و طمع است.

بنا به گفته جابرمغربی نیز: دیدن گرسنگی در خواب دلیل بر وقوع مصیبت است و اگر دید گرسنه بود و با خوردن چیزی سیر شد، دلیل است که از معصیت توبه می کند.

حضرت امام جعفر صادق می فرماید:

اگر بخواهیم در چند عبارت کوتاه تعبیر خواب گرسنگی را بیان کنیم با این 4 معنا که در پایین نوشته شده رو به رو هستیم.

1: حرص و طمع

2: تنگدستی و بیچارگی

3: گناه و معصیت

4: حرص داشتن به مردم

بيتون اذعان داشته است که: ديدن افراد گرسنه در خواب می تواند به مفهوم نارضايتى و ناخوشنودی از محيط اطرافتان باشد.

برخی از منابع نیز دیدن گرسنگی در خواب را دلیل بر پیشرفت در کسب و کار بیننده خواب می دانند.

برخی منابع نیز به این صورت تعبیر نموده اند که اگر کسی در خواب خود را گرسنه ببیند، روزی او زیاد خواهد شد و چنانچه ببیند که از خوردن سیر نمی شود، آدمی حریص و آزمند می باشد.

با این تفاسیر آیا نمی توانیم نتیجه بگیریم که چنان چه شخصی خواب دیده باشد که بشدت گرسنه است و در طلب غذا می باشد ، به معنی حرص و یا طمع او در زندگی بیداری است ؟ آیا نمی توان نتیجه گرفت کسی که خواب دیده باشد گرسنه است و هیچ غذایی هم برای خوردن پیدا نمیکند نشانه ای از گرفتاری های پی در پی در زندگی و یا حتی بیچاره شدن است ؟

محمدبن سیرین چنین تعبیر کرده است که اگر فردی در خواب خود دید که گرسنه است و چیزی برای خوردن ندارد، دلیل بر حرص و طمع وی است. جابرمغربی نیز دیدن گرسنگی در خواب را مصیبت و بلا تعبیر نموده است.

تعبیر خواب مرده گرسنه

فردی میگفت که خواب دیده ام مادرم که سال پیش به دلیل بیماری قلبی مرد بسیار گرسنه بود، بزرگان علم تعبیر خواب، گرسنگی مرده در خواب را دلیل بر شدت مال و آسایش وی تعبیر نموده اند.

بر اساس جمع بندی دیگر میتوان نتیجه گرفت ، چنان چه شخصی خواب ببیند که دیگران گرسنه هستند و برای آن ها طعام میاورد یا به هر طریقی که شده است کمک میکند تا آن ها را سیر کند نشانه ای از راحتی و آمنیت در زندگی بیداری و شاید حفظ شدن در برابر آسیب ها و خطرات دنیوی است.

و اما چنان چه خواب دیده باشد شخصی از شدت گرسنگی رو به مرگ است و نمیتواند برای او کار کند ، نمادی از تنگ دستی و بدشانسی های زیاد برای یکی از اطرافیانش در بیداری خواهد بود !

حضرت دانیال (ع) فرموده اند که : تعبیر سیر بودن از نان بسی بهتر از گرسنگی می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز سیر بودن در خواب را بی‌نیازی و رفاه تعبیر کرده است.

گستردگی علم تعبیر خواب

هدف نهایی اخلاق و عرفان، بندگی عارفانه و عاشقانه خداوند و تقرب به اوست نه صرفا رسیدن به کرامات و کشف و شهود عالی انسانی. ممکن است فردی عارف باشد اما به صلاح و مصلحت وی نباشد که به کرامات عرفانی کشف و شهود دست یابد. با اینکه بی تردید این افراد از لحاظ معنوی رشد یافته اند. همانطور که اثرات غذای خوب بر جسم آدمی ظاهر می شود، تاثیر رفتارها و اعتقادات مذهبی تکوینی بوده و موجب رشد و ارتقاء معنوی روح انسان می شود.


مطلب پیشنهادی :

تعبیر خواب غذا خوردن و سیر نشدن


اینکه خدای متعال به بندگانش کراماتی نظیر علم تعبیر خواب و.... اعطا می کند یا نه  معلوم نیست. اما آدمی با عبادت و تقرب به خداوند و دوستدار حق واقع شدن به سرعت می تواند به خواسته ها و حاجاتش دست یابد. چرا که فرد مؤمن نزد خداوند مستجاب الدعوه بوده و حاجات و خواسته های مشروعه اش برآورده خواهند شد.

بنا به روایتی از حضرت رضا(ع) علم تعبیر خواب یک جزء از هفتاد جزء نبوت می باشد. لذا علمى نیست که صرفا با آموزش و درس خواندن نصیب هر کسی شود، بلکه مستلزم تصفیه باطن و روح با عبادت و تزکیه نفس دارد. بنابراین افراد بسیار کمى بوده اند که به این علم زیبنده شده اند.

البته دقت داشته باشید که هر خوابى هم قابل اطمینان نبوده و تعبیر خاصی ندارد. آنچه که به عنوان تعبیر خواب «امام صادق » و یا «دانیال نبی»موجود است، کتابهایی چندان معتبر ومستند نمی باشند. از این روی  مورد توجه فقها ومحدثان شیعه نیستند واثری از این کتب در مجموعه های روایی نیست.

علم تعبیر خواب در واقع به معنادهی به رویاهای دیده شده در خواب گفته می‌شود. در اکثر تمدن‌های باستانی دیدن خواب به عنوان نوعی ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای جهت مداخلات نیروهای نهان و غیبی محسوب می شود که افراد اندکی با نیروهای ویژه و خدادادی قادر به گره‌ گشایی و کشف مفاهیم آن هستند.

شخصی به نزد معبری رسید و به ایشان گفتند : خواب دیدم به شدت گرسنه هستم و شخصی که او را نمی شناختم برای من مقداری نان و آب آورد و با اشتها شروع به خوردن کردم ، آیا تعبیری دارد؟ معبر به ایشان گفتند ممکن است  در حال حاضر دست به اعمالی زده باشی که گناه هست و خودت از آن خبر داری ، بهتر است از تصمیم های منفی و یا باطلی که در سر میپرورانی صرف نظر کنی 

در عصر معاصر تئوری‌هایی را در رابطه با معنا و مفهوم خواب‌های دیده شده ارائه کرده‌اند. به طور مثال دیدن گرسنگی خود و دیگران در خواب تعابیر مختلفی دارد و هر کدام از برخورداران این علم مفهوم متفاوتی را در تعبیر آن بیان نموده اند.

در علم روان‌ شناسی تحلیلی ترفندهای تعبیر خواب بر اساس روشی است که زیگموند فروید بنیان ‌گذار و موسس مکتب روان ‌کاوی در اثر برجسته خود «تعبیر خواب» ارائه کرده ‌است. فروید در این اثر، تئوری خود را راجع به کارکردهای خواب تشریح نموده است. قسمت عمده‌ای از این کتاب به شرح و بیان رویاهای شخصی خود فروید، دوستان،نزدیکان و آشنایان وی می‌پردازد.

از دیدگاه وی معنا و مفهوم هر خوابی مربوط به تحقق یکی از آرزوها و امیال انسان است. آرامشی که شخص خفته در خواب دارد به او اجازه بیان خواسته ‌ها و آرزوهای سرکوب‌ شدهٔ خود را می‌دهد. البته برخی تعارض‌ها در ارضای امسال و خواسته‌ها و تحقق آنها وجود دارد که محتمل است آن را به یک رویای ناخوشایند تبدیل کند.

فروید چهار اصل را در رویاها و خواب ها شناسایی کرده‌است؛ نخست عامل تراکم که به مفهوم خلاصه نمودن و فشرده‌سازی خواسته‌هاست. عامل دوم تغییر مکان یا جابه جایی و انتقال است که بر طبق آن بار احساسی و عاطفی از هدف اصلی و اساسی به یک هدف غیرواقعی تبدیل می‌شود.

سومین عامل ویژگی نمایشی یک خواب و رویاست که مفاهیم و معانی انتزاعی را به شکل تصاویری در می‌آورد. عامل چهارم نیز خاصیت تمثیل ‌سازی خواب می باشد. گرسنگی، تشنگی،بچه، گریه گردن دست‌ها و پاها و همه و همه نمادها و رمزهایی هستند که می‌توان با کشف آنها راز خواب را گشود.

تعبیر خواب در اسلام

از منظر اسلام علم تعبیر خواب اساسا و در حقیقت یک علم الهی بوده و از دست هر کسی برنمی آید، بلکه اولیا و اقربای طراز اول الهی می‌توانند خواب‌های آدمیان را به طور دقیق تعبیر کنند. البته قابل ذکر است که یک سری قوانین و اصولی وجود دارد و علمایی که در سطح متوسط می باشند نیز می‌توانند نشانه‌هایی را احتمال دهند. 

توجه داشته باشید که احتمال رویاهای صادقه در نزدیکی های اذان صبح بسی بیشتر است، اما این گونه هم نیست که کسی اول شب بخوابد و رویای صادقه نبیند.

شاید برایتان سوال باشد که حضرت یوسف(علیه السلام) چگونه بر علم تعبیر خواب آگاهی و تسلط یافت؟ خواب به شکل اجمالی ممکن است به کنایه و یا گاهی با صراحت مسائلی را بازگو نماید. برخی از انبیاء الهی نیز بر تعبیر خواب عالم بودند و خدای متعال در آیه 6 سوره یوسف، به صراحت و قطعیت مى فرماید: «ما علم تعبیر خواب را به یوسف(ع) فرا دادیم». مسلّماً اگر انبیای الهی عالم به علم تعبیر خواب نباشند مشکل خاصی در شرایط نبوّت آنها ایجاد نمى شود؛ اما این علم قادر است که در مقاطع و شرایط مختلفى موجب پیشرفت کار آنها و موفقیت روزافزون برنامه هایشان، کارساز باشد.

در قرآن مجید به هفت رؤیاى صادقه در سوره هاى گوناگون، اشاره شده است. برخی از این خواب ها به زبان کنایه بوده است.همچون خواب پادشاه مصر و برخی با صراحت نظیر خواب پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) در مورد ورود مسلمین به مسجد الحرام و اجرای مراسم زیارت خانه حق.

علاوه بر این قرآن کریم در آیه 6 سوره یوسف با صراحت و قطعیت مى گوید که ما این علم را به یوسف(علیه السلام) آموزش دادیم: «وَ کَذلِکَ یَجْتَبِیکَ رَبُّکَ وَ یُعَلِّمُکَ مِنْ تَأْوِیلِ الاَْحادِیثِ»؛ (و به این گونه پروردگارت تو را بر مى گزیند؛ و از علم تعبیر خوابها به تو مى آموزد).

و در آیه 21 همین سوره نیز آمده است: «وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیْلِ الاَْحادِیثِ»؛ (ما این کار را کردیم، تا او را بزرگ داریم؛ و از علم تعبیر خواب به او بیاموزیم).

و سپس نمونه هایى از تعبیر خواب حضرت یوسف(علیه السلام) براى زندانیانی که خواب هاى خود را براى این حضرت بیان کردند، و تعبیر خواب گاوهای لاغر و فربهی که ملک مصر در خواب خود دیده بود در آیات این سوره به صراحت و وضوح منعکس شده است که همگى حکایاتی بی نظیر از آگاهى کامل یوسف پیامبر از علم تعبیر خواب هستند.

بنا به آنچه از تاریخ مستند پیداست گویا علم تعبیر خواب سابقه ای قریب به ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح دارد. و این چیزی است که از لوح های گلی جامانده از گذشته ها برمی آید. خواب ها و تعبیر آن ها در اسطوره های ایرانی بسیار حائز اهمیت تلقی می شدند و از این رو پادشاهان همواره در دربار معبرانی داشتند که پس از خواب های بد یا خوبی که می دیدند برای تعبیر آن ها از این معبران یا به اصطلاح خوابگزاران استفاده می کردند. 

در این مقاله سعی کردیم با بیان تعبیرات مختلف از بزرگان علم تعبیر خواب، مفهوم و تعبیر دیدن گرسنگی در خواب را برای شما عزیزان روشن سازیم و یک دید کلی و جامع در رابطه با علم تعبیر خواب ارائه دهیم، امیدواریم که خواندن مطالب فوق مفید و مثمر ثمر واقع شود.

مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب مرده گرسنه باشد

تعبير خواب تشنه بودن مرده | توپ تاپ

1 نظر

  1. محمدمحمدsays:

    با سلام ، امروز صبح یه خوابی دیدم لطف کنید برام تعبیرش کنید. خواب دیدم دارم با هر یه لیوان آب دو سه تا سوزن غورت میدم بعد از خوردن چند لیوان آب ، سوزن زیادی تو شکمم جمع شده بود سوزن های داخل شکمم نوک تیزشون به یه سمت جمع شده بودند، تصمیم گرفتم یه تیکه نان بخورم که داخل شکمم به سوزنها بچسبه بعد درشون آوردم بعد از این که درشون آوردم تعداد سوزنهارو میدیدم که اکثرشون سوزن تهگرد بودن دوتاشون سوزن وصله پینه و یکیشون سنجاق سر بود ، اینو به دکترم گفتم که می خواست منو عمل کنه تعجب کرده بود از نحوه درآوردن سوزنها اما با این حال منو می خواست معاینه کنه . ممنون میشم تعبیرشو برام بگید .با تشکر

    • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

      سلام درمورد کسی غیبت کردین