تعبیر خواب عروسی دوستم چیست

تعبیر خواب عروسی و ازدواج:

تعبیر خواب عروسی و ازدواج بسته به نوع خواب متفاوت است. مسلما معنی خواب ازدواج خود شخص با معنی خواب ازدواج دوس همان فرد متفاوت است. حتی مجرد و متاهل بودن نیز در تعبیر خواب ازدواج اثر می گذارد.

تعبیر خواب ازدواج از دیدگاه های متفاوت:

معبران و یا بهتر است بگوییم روانشناسان اصرار دارند تا در مورد تعبیر خواب عروسی معانی منفی و یا ناامید کننده را ارائه بدهند که البته بی راه نیست و نزدیک به واقعیت می باشد ، اما خوشبختانه در مورد تعبیر خواب عروسی دوست چه از نوع قدیمی و چه از نوع جدید معانی خوب و امیدوار کننده ای ارائه شده است.

بدون پرداختن به توضیحات حاشیه ای می توان در همین ابتدا اشاره کرد که چنان چه شخصی خواب دیده باشد عروسی یکی از دوستان نزدیکش فرا رسیده است و یا اینکه بوسیله پیامک و یا ...از جشن عروسی دوستش خبردار شده باشد ، نمادی از منفعت ، راحتی ، شنیدن خبرهای خوش ، امیدواری ، بهبود روحیه ی دوستان و همچنین نمادی از مال یا ثروت خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر کسی خواب ببنید که در یک محفل عروسی است و در آن محفل از ابزار آلات موسیقی استفاده می کنند دلیل بر آن است که آن شخص دچار مصیبت شود.

اگر زنی شوهر دار خواب ببیند که با مرد دیگری مزدوج شده ولی جشن عروسی نداشتند به این معنا است که به زودی به مال زیادی دست یابد.

ابن سیرین می گوید که اگر شخصی متاهل در خواب ببیند که مجددا ازدواج نموده است به این معنا است که به شرافت و بزرگی دست یابد.

توجه : عده ی زیادی از کاربران زمانی که خواب می بینند یکی از رفیق هایشان عروس شده است ، دستپاچه می شوند و فورا فکر و خیال بد میکنند و حتی تصور میکنند معنای این رویا مرگ است ، باید به شما بگوییم که این خیالی کاملا باطل است و این رویا نمیتواند چنین معنی بدی به دنبال داشته باشد و حتی مثبت و خوشانید نیز خواهد بود.

اما تعبیر خواب ازدواج برای فردی مجرد متفاوت است و به این معنا است که آن شخص با فردی ثروتمند ازدواج می کند.

اگر کسی در خواب ببیند که ازدواج کرده و در مراسم عروسی خود است در حالی که عروس را ندیده و نام و نشان آن را نمی داند. تعبیر خواب این شخص دلالت بر مرگ او به زودی می باشد. برخی از معبران بر این نظرند که شخصی را به هلاکت می رساند.

کرمانی نیز تعبیر خواب این شخص را مرگ کسی که خواب دیده است می داند.

جابر مغربی می گوید که اگر زنی خواب ببیند که عروسی خودش است و دارد به خانه شوهر می رود به این معنا است که عمر این زن تمام شده و تعبیر خوبی ندارد.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب فردی که خواب دیده است که زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه می برد می گوید که این شخص به زودی به مال زیادی دست می یابد.

تعبیر خواب عروسی خوب است یا بد:

در تعبیر از لوک اویتنهاو گفته شده است که تعبیر خواب ازدواج به معنی رسیدن به هدف و خوش بختی می باشد. به طور کلی دیدن عروسی در خواب به امید های واهی تعبیر گشته است.

دیدن خواب ازدواج به معنای داشتن ایام خوب و ناب است و به دست آوردن مال را نیز معنا می دهد. اگر کسی در خواب ببیند که زن ستاند از نظر محمد بن سیرین تعبیر خواب این شخص به معنای رسیدن به شرف و بزرگی می باشد.

عروسی در دنیای واقعی خوب و میمون است اما تعبیر خواب عروسی و جشن در خواب در بسیاری از موارد نیکو نیست. همانند منوچهر مطیعی تهرانی که تعبیر خواب عروسی را به هیچ عنوان خوب نمی داند. در تعبیر خواب کلی از عروسی آن را به معنای مصیبت و غم می دانند. در موردی استثنا گفته شده است که تعبیر خواب عروسی خوب است و آن هم در صورت دیدن خواب عروسی است در حالی که نام و نشان عروس را بدانید.

تعبیر خواب عروسی دوست قدیمی:

اکثر معبران خواب می گویند که تعبیر خواب عروسی خوب نیست و به معنای غم و مصیبت است اما اگر عروس را بشناسید و از نام آن آگاه باشید تعبیر خوبی دارد پس اگر کسی خواب ببیند که دوست قدیمی اش عروس شده است و در مراسم عروسی او شرکت کرده است تعبیر خواب خوبی دارد و به مال و شرافت می رسد. اما باز هم تعداد کمی از معبران معنی این خواب را خوب نمی دانند.

اگر مردی در خواب ببیند که ازدواج کرده در حالی که عروس را ندیده و نمی شناسد به این معنی است که آن شخص می میرد. و اگر زنی نیز در خواب ببیند که ازدواج کرده و داماد را نمی شناسد تعبیر خواب این مورد هم معنای مرگ می دهد.

تعبیر خواب ازدواج از دیدگاه امام جعفر صادق (ع) بر چهار وجه است که در زیر به آن اشاره خواهد شد:

وجه اول مقام و بزرگی است.

وجه دوم افزایش مال دنیا است.

وجه سوم آسایش و طراوت روح است.

 وجه چهارم شادمانی و خوش حالی است.

تعبیر خواب ازدواج دوست با فردی پیر:

اگر کسی در خواب ببیند که در عروسی خود است و خودش ازدواج کرده است به این معنا است که به زودی دچار سختی و مشکلات زندگی می شود. و مجبور به گرفتن تصمیمی می شود که آینده ی او را تحت شعاع قرار می دهد. تعبیر خواب این رویا به شما هشدار می دهد که در انتخاب و گرفتن تصمیم های مهم زندگی خود تامل و حوصله به خرج دهید. و اگر خودتا در گرفتن این تصمیم نا توان هستید با دیگران مشورت نمایید.

اگر در خواب ببینید که دوستتان با فردی بسیار پیر تر از خود ازدواج نموده است به این معنا است که به زودی در زندگی اش به مشکل و یا بیماری بر می خورد.

اگر در خواب ببینید که در حال ازدواج هستید ولی بنا به دلایلی ازدواج شما بهم می خورد، تعبیر خواب بسیار بدی دارد به همین خاطر با صدقه و توکل به خدا این تعبیر خواب را رفع نمایید.

در تعبیری از برخی معبران گویند که اگر در خواب ببینی که دوستت ازدواج کرده به این معنا می باشد که عمر او به پایان رسیده است. اگر دختری در خواب ببیند که عروس شده است تعبیرخواب خوبی داشته و ارث زیادی به وی می رسد.

تعبیر خواب عروسی دوست صمیمی:

اگر در خواب ببینی که عروسی  دوست صمیمیت است وشما به عنوان مهمان ویژه دعوت هستید تعبیر این خواب به این معنا است که همان دوست از شما درخواست کمک کرده و شما به او پاسخ مثبت می دهید. و یا در انجام کاری از شما مشورت می گیرد. کمک کردن به این دوست موجب موفقیت شما نیز می شود.

در تعبیر دیگر از خواب عروسی دوست صمیمی می گویند که اگر در خواب دیدی که عروسی دوست صمیمیتان است تعبیر خواب آن به معنای مکالمه ی طولانی با همان دوست می باشد. و این مکالمه در رابطه با دوستی شما با او است. اگر آن شخص جنس مخالف باشد به این معنا است که شما با او وارد رابطه ای عاشقانه خواهید شد.

از نظر آنلی بیتون دیدن خواب عروسی دلالت بر دست یافتن به موقعیتی خوب و عالی می باشد و به زودی نا امیدی شما به امید تبدیل خواهد شد. اگر در خواب ببینید که با لباس سیاه در مجلس عروسی دوست صمیمی خود ظاهر شده ای به معنای مصیبت و غم برای آن دوست است.

اگر خواب عروسی فامیل را ببینید تعبیر خواب آن به معنای ایجاد خصومت بین شما است. به صورت کلی تعبیر خواب عروسی خواهر، خطر و تعبیر خواب برادر ثروت و تعبیر خواب عروسی پسر به دست آوردن پول می باشد.


دیگر مطلب های پیشنهادی :

تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب رفتن به عروسی فامیل

تعبیر خواب عروس شدن خودم

تعبیر خواب ازدواج عشقم با دیگری (2)

تعبیر خواب ازدواج باکسی که دوستش داری

تعبیر خواب ازدواج با دوست پسر


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...