جامع ترین تعبیر خواب کره زمین

معبران بزرگ کره زمین را زن تعبیر کرده اند و این به سبب آن بوده که کره زمین میزان زیادی بازدهی و همچنین سودبخشی دارد و طبعا یک زن نیز توان قدرت تولید مثل را دارد و فرزند به دنیا می آورد که این حاصل زندگی یک مرد است. 

همچنین اگر شما در خوابتان کره زمینی سرسبز و خرم مشاهده نمودید که مامور و بسیار مفرح بود و احساس کردید که کره زمین متعلق به شماست بسیار در زندگی کامیاب می شوید و همچنین زندگیتان به قدر وسعت و بزرگی آن زمین گسترده خواهد شد و روزگارتان را به خوشی و شادی سپری خواهید کرد.

 اما اگر در خواب کره زمین را مخروبه و ویران مشاهده کردید  و به جای علوفه سرسبز، علوفه زرد و پلاسیده در آن بود زندگیتان با بی حاصلی همراه خواهد بود و عمر و جوانی و زندگی شما نیز با ناکامی زیاد و اتفاقات بدی خواهد گذشت. 

زمانی که در خواب دیدید که در یک کره ناشناخته قدم می زنید یعنی به زودی راهی سفری خواهید شد که اگر برایتان زیان نداشته باشد در عوض متضمن هیچ سودی هم نخواهد بود و اگر شما آن زمین را می شناختید به مسافرتی می روید که برای شما بسیار سود به همراه دارد.

 اگر دیدید یک زمینی دارید که در آن ساخت و سازهای بسیار می کنید تعبیرش بسیار خوب است و زمانی که دیدید کره زمینی است که به مقدار معلومی مصالح بنایی بر روی آن جا ریخته شده و شما حدس زدید که آن جا در گذشته بنا ی یک ساختمانی بوده است و حال ویران گشته خوب نیست. 

این خواب به شما می گوید کا شما وارث  اندوهی بسیار می شوید که در ایجاد آن خودتان دخالتی نداشته اید. اگر در خواب دیدید از روی زمین سنگ یا شن جمع آوری می کنید پولی قابل توجه بدست می آورید. تعبیر شن ها و سنگ ها سمبل سکه های طلا هستند.

اگر در خواب بیند که در کره زمین سبزه و نبات معروفی به میزان معین بود با نعمت و اسبابش، دلیل که به او فضل و دیانت بسیار بود و سرانجام وی ثواب آخرت یابد. و نیز اگر بیند در یک صحرائی بود مانند یک بیابان و زمین مورد نظر را نشناسد، دلیلش آن است که سفر دور و دراز کند.

اگر در خوابش بیند که زمین را می کند و خاک کره زمین را میخورد، دلیل است که مال و منال یابد، به همان قدر که از خاک زمین خورده باشد. وقتی  در خواب ببیند در کره زمین ناپیدا شود، بدون آن که در آن نقطه جائی یا مغاکی بود باشد، تعبیرش این است که هلاک گردد. اگر ببیند که زمین را مانند یک چاه یا سردابه همی می کند، دلیلش آن که مال دنیا را به مکر حیله بدست می آورد.

و نیز اگر ببیند که زمینی او را فراگرفت، تعبیرش آن است که در غم و مصیبت بسیار افتد و از پیش مال و منال تلف شود. وقتی در خواب بیند که از زمینی که  فراخ است به زمین تنگ و تاریک می آمد، تعبیرش آن است که از کاری نیکو به کار بسیار بد افتد.

تعبیر خواب کره زمین به روایت جابر مغربی:

اگر کسی در خواب بیند که زمین با وی سخن می گوید و به خیر نیکوئی او را مژده می دهد، تعبیرش این است که در دین و دنیا خیر و احسان بسیار می کند، چنانکه مردمان بعد از وفاتش او را به نیکی یاد کنند. وقتی ببیند زمین در زیر پایش دهان باز کند، دلیل که آخر عمرش شده و مرگش در راه است.


مطلب پیشنهادی :

تعبیر خواب دیدن کره زمین از بالا


 اگر در خواب ببیند قسمتی از کره زمین در زیر پای او بپیچد، تعبیرش بر تنگ شدن معیشت او خواهد بود. اگر ببیند که آن زمین بسی معروف است، نیکی معیشت خداوند بر زمین باشد. شخصی که در خواب ببیند زمین خود را فراخ نموده، دلیل که عمر آن زمین دراز خواهد بود. وقتی در خواب بیند کره زمین را می پیمود، تعبیر آن است به سفر درازی رود. و اگر در خواب زمین، خودش را پهن و گسترده و بزرگتر کرد، یـعـنـی عمر صاحب آن زمین طولانی خواهد شد.

تعبیر خواب کره زمین به روایت اشعث معبر:

  اگر کسی در خواب دید که کره زمین را از بهر کشت و کار می شکافد، تعبیرش آن‌است که به شغل و جایگاه بزرگی مشغول می گردد و از قِبَل یک زن منفعت می یابد یا حتی از یک سفر تجاری نعمتی بسیار بدست می آورد. کسی در خواب زمین خود را آبادان و سرسبز بیند، تعبیرش آن است کارش قوی و نیکو شود.

و اگر زمینش را خراب و ویران دید، دلیل است که تمام کارش ضعیف و خراب گردد یا با کسی که می شناسد به خصومت افتد. کسی که در خواب، خود را در میان زمین کِشت و کار شده ببیند، دلیلش آن که او را با کسی همبازی و رابطه بود، و نیز شاید زنی را به نکاح بخواهد.

تعبیر خواب کره زمین به از روایت آنلی بیتون:

تعبیر دیدن زمین سبز و حاصلخیز در خوابتان، نشانه و علامت سعادت و موفقیت بسیار است.  تعبیر دیدن زمینی سنگلاخ و ویران و غیر قابل کاشت در خوابتان، علامت و نشانه نومیدی زیاد و تلخ کامی است.

دیدن زمینی در خواب که در اثر خشک شدنِ آب  دریا حاصل گشته است ، به نشانه این است که راههایی بسیار برای رسیدن شما به سعادت و کامیابی و شادمانی زیاد جلوی پایتان نمایان می شود.   اگر شما خواب ببینید که مالک یک زمین بسیار پهناور هستید نشانه و تعبیرش آن است که یک روزی بسیار ثروتمند خواهید شد.

اگر یک دختر در خواب ببیند که مالک زمین بسیار پهناوری شده است، تعبیرش آن است که میراثی چشمگیر به او ارث می رسد ، ولی ناچار است با صرفه جویی بسیار  زندگی کند . چون میراث او همسری فقیر و منزلی پر از فرزندان کوچک است.

تعبیر خواب کره زمین به روایت دانیال نبی:

کره زمین درخواب دیدن، علامت زن است. و اگر ببیند که او را زمینی بسیار فراخ و بزرگ بود و خاکش پاکیزه باشد، دلیل آن که او را همسرانی باشد به صلاح، چنانکه وی را در میان زنان فضل و منزلت بسیار بود. اگر کسی در خواب ببیند که کره زمین به غایت پهن و بزرگ شد، تا جایی که پایانش پدیدار نباشد، دلیل آن که ازدواج کند و آن زن به اون نعمت و اسباب دنیوی بسیاری می دهد.

تعبیر خواب کره زمین به روایت از امام صادق:

کره زمین بر چهار وجه تعبیر میگردد:

زن، مال، دنیا و ولایت.

 تعبیر خواب کره زمین به روایت  از محمد العنبری:

برای خواب زمین، تعبیر و نشانه زیادی وجود دارد و هر قطعه زمین بر اساس و پایه جوهر آن زمین، تعبیر میگردد؛ مثلاً، خواب دیدن زمین محشر، نشانه ای است برای پاداش و اجر پنهانی، همچنین دیدن زمین های کشاورزی در خواب بر فایده و سود و برکت بسیار دلالت دارد. کسی در خواب خود دید که مالک یک زمین شده است، و هنوز با کسی ازدواج نکرده، به زودی ازدواج می کند و سپس از همسرش دارای فرزندانی زیبا خواهد شد.


مطلب پیشنهادی :

تعبیر خواب دیدن کره زمین در آسمان


وقتی کسی در خواب دید که زمینش دچار حادثه زلزله شد، یعنی زنش در بارداری سقط جنین می کند. همچنین اگر کسی در خواب ببیند که روی کره زمین قرار دارد و آن سطح دچار فرورفتگی گشت، بر گمراهی زیاد، سرگردانی بی پایان و نادانیش در مورد خدا و روز قیامت دلالت دارد. و نیز اگر کسی در خوابش دید که در زمینی بسیار وسیع و خشک و بیابانی حضور دارد، به سفری دراز می رود.

تعبیر خواب کره زمین بر اساس کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب کره زمین: به طور ناگهانی از دست دادن یک دوست.

اگر شما زمین را  بی وقفه می بوسید: یعنی تحقیر و شرمساری زیاد.

خاک زمین را می خورید: یعنی یک بیماری سخت و طولانی.

اگر در خواب ببینید روی زمین مدتی خوابیده اید: ۱- دوره ای از زندگیتان که در پیش رو است شما را در موقعیت بسیار پست قرار می دهد. ۲- مرگ یک عزیز فرا می رسد.

اگر در خوابتان دیگران بر روی زمین خوابیده اند یعنی مرگ یک دوست عزیز در پیش است.

تعبیر خواب زمین باغ خودتان یعنی پول بسیار و منفعت در کار شما

زمینی که در خواب سیاه است : نشانه غم

شما را در خواب زیر کره زمین میگذارند : خطر بلا و مصیبت بسیار و بدبختی.

اگر در خوابتان شما دفن شده اید : علامت آن است که پول هنگفتی نصیب شما می شود..

شما صاحب زمین سرسبز و خوبی هستید : یعنی همسر خوبی در آینده خواهید داشت.

اگر یک مرد متاهل در خوابش ببیند که به او زمینی داده اند: همسرش زنی بسیار خوب و خوش اخلاق است.

اگر یک چراگاه زیبا و سبز بر روی کره زمین ببینید: فرزندان زیبایی خواهید داشت.

یک زمین سرشار از سبزیجات در خواب : یعنی زیر تیغ دوستانی ظالم و مزدور قرار گرفته اید.

زمین پوشیده از برنج و گندم و ذرت و جو: علامت خوشبختی و شانس بزرگی در

زمینهای بسیار حاصلخیز یعنی شما به زودی ازدواج می کنید.

تعبیر خواب کره زمین به نقل از حضرت دانیال:

اگر کسی در خواب ببیند یک زمین بسیار بزرگ و دیوارکشی شده‌ دارد و خاک آن  پاک و مرغوب است، تعبیرش داشتن زنان خوب و خوش اخلاق و با حیا خواهد بود.

گردآورنده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...