تعبیر خواب خشک شدن رودخانه

درباره ی مشاهده ی خشک شدن رودخانه در خواب تعابیر متعددی بیان شده است و اکثر معبران، تعبیر مثبتی از این خواب ندارند. منوچهر مطیعی تهرانی، محمد ابن سیرین، جابر مغربی، آنلی بیوتن نظراتی درباره ی این خواب بیان کرده اند که تعبیر آنلی بیوتن تعبیری بسیار مثبت از این خواب است.

تمامی پدیده هایی که ما در خواب مشاهده می کنیم، تعبیر و تعابیری دارند. ممکن  است خواب یک رودخانه را ببینید. رودخانه درواقع جریان زندگی شما را نشان می دهد. حال اگر شما رودخانه ای را ببینید که در حال خشک شدن است، به نظرمی رسد که جریان زندگی شما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به طور کلی خشک شدن رودخانه تعبیر نیکویی ندارد و متأسفانه نمی توان نسبت به این خواب تعبیر چندان مثبتی داشت. 

 از گذشته های دور تاکنون افراد متعددی در زمینه ی تعبیر خواب فعالیت داشته اند و دارند. این افراد در زمینه ی مشاهده ی پدیده هایی مثل رود خانه نیز نظراتی دارند. افرادی مثل منوچهر مطیعی تهرانی، جابر مغربی، محمد ابن سیرین و آنلی بیتون درباره ی تعبیر خشک شدن رودخانه نیز نظراتی ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم.

تعبیر خواب خشک شدن رودخانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی خواب خشک شدن رودخانه را این گونه تفسیر کرده است:  همه ی افرادی ما انسان ها نسبت به آن ها ضعف داریم در خواب ما نیز ظاهر می شوند. این افراد به صورت یک سری از پدیده ها عظیم جهان مثل، کوه، دریا، آسمان، شیر و پلنگ و حتی در قالب رودخانه نیز ظاهر می شوند. البته در گذشته چون پادشاه در بین افراد، بیشترین قدرت را داشته، تعبیر کنندگان بسیار قدیمی دیدن پدیده های مثل دریا و رود خانه را پادشاه تلقی کرده اند. 

اما امروزه با توجه به  اینکه پادشاهی وجود ندارد و نوع حکومت و جامعه تغییر کرده است، می توان مشاهده ی یک  رودخانه یا دریا را مقام بزرگی در جامعه مثل، مدیر کل یا فردی مثل آن که از او هراس داریم تعبیر کرد. در نتیجه می توان گفت: دیدن رودخانه یا دریا در خواب، مثل دیدن رئیس یا فردی است که نسبت به ما از قدرت بیشتری برخوردار است. حال خشک شدن این رودخانه می تواند به گونه ای تعبیری مثل، از بین رفتن قدرت این فرد یا رئیس باشد.

تعبیر جابر مغربی از خواب خشک شدن رودخانه

جابر مغربی نیز با توجه اوضاع حکومت و جامعه ی گذشته خشک شدن رودخانه را تعبیر کرده است. از نظر جابر مغربی خشک شدن و کم شدن آب رودخانه به معنای کم شدن تعداد لشکریان (لشکر پادشاه) و از بین رفتن آن ها است. اگر بخواهیم این تعبیر را با توجه به جامعه ی امروزی تعبیر کنیم، می توانیم بگوییم که از بین رفتن و هلاک شدن لشکر پادشاه در واقع از بین رفتن و یا تضعیف شدن قدرت فردی است که خواب ببینده نسبت به آن فرد ضعف دارد یا هراس دارد. (فردی که نسبت به او ضعف داریم، ضعیف تر از ما می شود.)

همچنین جابر مغربی بیان می کند که اگر در خواب دیدید که رودخانه ای در حال خشک شدن است، ممکن است دچار فقر و تنگدستی شوید و مشکلی برای شما یا برای خانواده تان پیش بیاید.

تعبیر محمد ابن سیرین از خواب خشک شدن رودخانه

از نظر محمد ابن سیرین، رودخانه یا دریاچه در خواب همان آرزوهای زیبا و دوست داشتنی ما هستند که با خشک شدن این رودخانه یا دریاچه در واقع آرزو های زیبای ما از بین می روند و ممکن است هرگز به این آرزو های زیبا نرسید. علاوه بر این، محمد ابن سیرین بیان می کند که مشاهده ی خشک شدن رودخانه درخواب ، تعابیری مانند یأس و نا امیدی، شکست، دلتنگی، گریه، تحمل غصه و رنج های زیاد و بی حوصلگی و بی میلی را نیز شامل می شود.

تعبیر معبران خارجی از خشک شدن آب رودخانه

براساس گفته ها و نوشته ها و کتب مختلفی که از علمای تعبیر خواب در کشورهای خارجی موجود است، به این نتیجه رسیدیم که آن ها این چند نشانه را از معانی اصلی رویای خشک شدن آب رودخانه محسوب میکنند: کم شدن رزق روزی و یا بدتر شدن وضعیت اقتصادی ، از بین رفتن آسایش و آرامش و ایجاد مشکلات و درگیری های زیاد خانوادگی ، پیدا شدن مشکلات و مسائل و دردسر هایی که مربوط به دوران گذشته است ، بی حرمت شدن بزرگتر ها و یا شکسته شدن حرمت ، از دست دادن سلامتی روحی بخاطر حرص و فکر و خیال زیاد.

 تعبیر آنلی بیوتن از خشک شدن آب رودخانه

بر خلاف بسیاری از معبران خواب، آنلی بیوتن نظر متفاوتی نسبت به تعبیر خواب خشک شدن آب رودخانه داشته است. از نظر آنلی بیوتن، دیدن رودخانه ای که خشکیده است یا در حال خشک شدن است، نشانه ی این است که مسیری برای شادمانی و موفقیت شما فراهم می شود.


دیگر مطالب مرتبط :

تعبیر خواب جاری شدن آب در رودخانه خشک

تعبیر خواب خشک شدن آب دریا


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...