تعبیر خواب نزدیکی با شوهر

بسیاری از معبرای قدیمی نظیر ابن سیرین، حضرت امام صادق علیه السلام و دانیال نبی درباره خواب هایی که مجامعت و نزدیکی در آن ها موجب تمایل خواب به سمت خواب های شیطانی نگردد، باورهای گوناگونی داشتند. اما معبران امروزی در رابطه با دیدن یک رابطه عاشقانه در خواب، معتقدند که این رویاها نمایان گر احساسات ناشی از خیانت می­باشد. از دیگر معانی های عنوان شده برای این خواب ها می­توان به شکست، تعلق خاطر به عشق و نیز احساس تنهایی در رابطه را مثال زد. گاه فرد خواب نزدیکی با شوهر خود را می­بیند، که در ادامه به بررسی چنین مواردی خواهیم پرداخت.

دانیال نبی می فرماید:

" تعبیر مجامعت و نزدیکی در خواب مخصوصا اگر فرد ببیند که منی از وی خارج می­شود، حاجت روایی است. بیننده جماع خیر و نیکی خواهید دید حاجت روا خواهد شد ".

محمدبن سیرین می­گوید:

" مجامعت در خواب اگر از راهی دیگر باشد دلیل بر آن است که شخص خواب بیننده به دنبال کاری ناسزاست که خیر و صلاح وی در آن کار نیست. مجامعت با شوهر مرده رسیدن مال به بیننده خواب است ".

جابر مغربی می­گوید:

" مجامعت مرد با زن مرده، بد شدن کار و گرفتاری و مشکل است. گاهی نیز پیوند و وصلت با نزدیکان و خویشان آن زن می­باشد."

اسماعیل بن اشعث می­گوید:

" جماع با مردی معروف و جوان، خیر و نیکی فراوان است. آمیزش زن با مرد جوانی که برای وی ناشناس است، حاجت روایی اوست ".

حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند:

" نزدیکی و جماع در خواب که به موجب آن فرد در بیداری جنب شده و غسل بر وی واجب شود، موجب عدم تاویل آن خواب می­گردد".

تعبیر خواب نزدیکی با شوهر

  اگر زنی در خواب نزدیکی با شوهر خود را ببیند، دلیل بر رضایت همسرش از همخوابی با وی می­باشد. در برخی منابع گاها دیدن نزدیکی با شوهر رسیدن خبری خوش و فارغ شدن از غم ها تعبیر می­شود. خواب نزدیکی با شوهر مرده دلیل بر کوتاهی زن در دادن خیرات برای همسرش است. دیدن خواب های نزدیکی با شوهر همچون خواب هایی که در بالا به آن ها اشاره کردیم، اگر به احتلام منتهی گردد، خوابی مطلقا شیطانی محسوب شده و تعبیر خاصی ندارد.

  دیدن خواب نزدیکی با شوهر به گونه ای که زن بالا بوده و مرد در زیر قرار داشته باشد، خیر و منفعت دیدن از شوهر می­باشد.

  منوچهری مطیعی تهرانی معتقد است که دیدن رابطه جنسی و آمیزش در خواب، در نخستین مراحل می­تواند حاکی از خوابی شیطانی باشد و برای خواب های شیطانی هم تعبیری وجود ندارد. وی معتقد است منجر شدن رابطه دیده شده در خواب، به اهتلام فرد در بیداری و واجب شدن غسل بر وی، از جمله خواب های شیطانی است که نمی توان تعبیری برای آن در نظر گرفت.

  مطیعی تهراینی می گوید اگر زنی در خواب نزدیکی با شوهر خود را ببیند، اگر او قرض دار باشد پس ادای دین خواهد نمود. همچنین مطیعی تهرانی معتقد است اگر زنی در خواب نزدیکی با شوهر خود را ببیند در حالی که این زن مسافری در دور دست ها داشته و برای او غمگین و ناراحت است، دلیل که خبری از مسافرش رسیده که باعث خوشنودی وی می گردد. مطیعی تهرانی می گوید: اگر زنی در خواب نزدیکی با شوهر خود را ببیند، در حالی که در واقعیت با کسی قهر است، تعبیر خوابش آشتی با آن فرد می­باشد.

  معبران روانشناس معتقدند که تعبیر خواب نزدیکی با شوهر در صورتی که از بودن با وی لذت ببرید، به زودی و در آینده ای نزدیک تحقق خواهد یافت.

  اگر زنی نزدیکی با شوهرش را در خواب دیده و ببیند که رابطه با او را به صورت ناتمام رها کرده است، تعبیر آن چنین است که فرد در عالم واقعیت از نزدیکی با شوهر خود راضی نبوده و یا نمی تواند خواسته های خود را به شوهرش ابراز کند.

  اچ میلر معبر معروف معتقد است که دیدن رابطه زناشویی در خواب، نمایان گر دلبستگی بیننده خواب به جنس مخالف است!

  عده ای از معبران نزدیکی با شوهر مرده را غم و اندوه و نزدیکی با شوهر زنده را خیر و نیکی و نیز حج اسلام می­دانند.

  حضرت دانیال نبی نزدیکی با شوهر را بر آورده شدن حاجت ها تعبیر کرده است. مخصوصا اگر منی از وی خارج گردد که در این صورت خوابی بسیار نیکو است. دانیال پیامبر همچنین خواب نزدیکی با شوهر را دلیل بر خوبی شوهر در حق زنش و نیز حاجت روایی عنوان فرموده است.

  اسماعیل بن اشعث می­گوید:

  " اگر زنی در خواب ببیند که با زن دیگری آمیزش می­کند، دلیل که آن زن دیگر به بیننده خواب نیکی خواهدکرد و حاجت وی روا گردد ".

  ابراهیم کرمانی می گوید:

  " اگر زنی در خواب ببیند که آلت تناسلی مردانه دارد و با استفاده از آن، با دیگران جماع می کند، یعنی آن زن به زودی کار زشت و ناپسندی انجام خواهد داد" .

  تعبیر خواب نزدیکی با شوهر مرده

  حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند که نزدیکی با شوهر مرده ای که به خروج منی در عالم خواب منتهی نگردد، دلیل بر سود و منفعت بسیار است. اما اگر زنی در خواب بدید که با شوهر مرده خود نزدیکی می کند و به منظور این نزدیکی در خواب جنب شده و از وی منی خارج می گردد، دلیل بر بدی خواب خواهد بود. اما آمیزش مرد با زن مرده خود دلیل بر دستیابی مرد به مال و منال فراوان از جانب زن وی است.

  ابن سیرین می گوید اگر زنی در عام خواب ببیند که با شوهر مرده خود آمیزش می­کند، دلیل بر آن است که اموال و دارایی های زن کاهش یافته و ضرر و زیانی به وی وارد می شود و یا این که حال و اوضاع بیننده خواب دگرگون خواهد گشت.

  معبرین غربی معتقدند که دیدن رابطه جنسی در خواب در اکثر مواقع فاقد تعبیر خواهد بود. از نقطه نظر روانشناسی خواب هایی که در رابطه با آمیزش جنسی با همسر، فردی آشنا، فردی مجهول و یا حتی محارم و حیوانات دیده می­شوند، حاصل تضاد موجود در جنبه های گوناگون روابط جنسی است.


  مطالب پیشنهادی :

  تعبیر خواب نزدیکی جنسی با زن

  تعبیر خواب هم آغوشی (2)


  هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...