همه چیز درباره تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس از آن دسته تعابیر و تفسیر خوابی است که برای مدتی انسان را به فکر فرو می برد. قابل توجه آقایان و خانم هایی که به دفعات زیاد خروس را در خواب خود دیده اند و همواره به دنبال یک منبع مورد اعتماد و مطمئن برای تعبیر خواب خروس هستند باید به خدمتتان برسانیم که انتخاب سایت ما برای تعابیر و تفاسیر خواب هایتان یکی از بهترین گزینه های انتخابی است.

تعبیر خواب خروس از آن دسته تعابیر و تفسیر خوابی است که برای مدتی انسان را به فکر فرو می برد. بسیاری از معبران بر این باورند که تعبیر خواب خروس در مقایسه با سایر حیوانات بهتر است. آنان نزدیک ترین تعبیر و معنی برای دیدن این خواب را برده و برده زاده می دانند. دیدن خواب خروس نیز ممکن است همانند بسیاری خواب های دیگر یا به صورت پراکنده و نامفهوم در ذهنمان باقی بماند یا از آن دسته خواب های صادقه ای باشد که برای مدت ها با تمام جزئیاتش در حافظه ماندگانمان ثبت گردد. حال سوال اینجا است که آیا واقعاً تعبیر خواب خروس واقعیت دارد؟ تا چه اندازه می توان به تعبیر این خواب اعتماد کرد؟

تعبیر خواب خروس چیست؟

قابل توجه آقایان و خانم هایی که به دفعات زیاد خروس را در خواب خود دیده اند و همواره به دنبال یک منبع مورد اعتماد و مطمئن برای تعبیر خواب خروس هستند باید به خدمتتان برسانیم که انتخاب سایت توپ تاپ برای تعابیر و تفاسیر خواب هایتان یکی از بهترین گزینه های انتخابی است.
در حالت کلی تعبیر خواب خروس به معنی ندای صلح و آشتی است و بسیاری از خواب گذاران در تعابیر اسلامی دیدن خروس را در خواب نشانه ای از مردانگی و تکبر می دانند. همان طور که گفته شد دیدن خواب این پرده فارغ از برخی شرط های شخص خواب بین بسیار بهتر از سایر پرندگان می باشد. از آنجایی که خروس از آن دسته پرندگانی است که در زمان مبارک و میمونی همچون وقت اذان شروع به آواز خواندن می کند از این رو همواره او را نماد خبرهای خوش و مبارک می دانند. از آیات و احادیث متعددی روایت شده که تعبیر خواب خروس ریشه قرآنی دارد. در نتیجه بی تفاوت عبور کردن از کنار آن هیچ گاه صحیح نیست. علمای قدیم و جدید بسیاری درباره این خواب مطالب زیادی گفته اند. لذا برای اینکه این بحث را به طور جدی تری پی گیری کنیم ما را تا اتمام شدن این مطلب همراهی کنید.

معنی خروس در خواب

تعبیر خواب خروس از روایت های مختلف

از محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب خروس روایت شده است: اگر شخصی در خواب خود بیند که یک خروس تحت تملک خود دارد دلیلش آن است که شخصی را تحت بردگی خود قرار می دهد. اگر دید در خواب خود خروسی را کشت نشانه آن است که بر دشمنش پیروز می شود. از دیگر تعابیری که از محمد بن سیرین درباره خواب خروس بیان شده است: اگر شخصی در خواب بیند که با یک خروس به جدل افتاده است تعبیرش این می باشد که با شخص قوی و برازنده ای به مشاجره و جدل می پردازند. اگر از جانب خروس بر روی آسیبی وارد شد دلیلش آن است که در واقعیت آن شخص برازنده بر وی غالب می شود.

تعبیر خواب خروس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی خروس بر خیر و خوبی و صلح و نیکی دلالت دارد و بشارت دهنده خبرهای خوب و خوشحال کننده است. وی درباره این خواب چنین بیان می کند: اگر شخصی در خواب خود یک خروس را به شکل و طریقی بیند تعبیرش به این شکل خواهد بود که در عالم بیداری خبرهای خوب و امید بخشی دریافت می کند. 

تعبیر خواب خروس به روایت کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ نیز بر این باور است که تعبیر خواب خروس بر شجاعت و مردانگی فرد خواب بین دلالت دارد. تعبیر دیگر این خواب از باور کارل گوستاو یونگ این است که شخص خواب بین با کمترین میزان قابل توجه بر اطرافیان خود تکبر و غرور نشان می دهد. همچنین تعبیر خواب شنیدن صدای خروس بر میزان خودستایی شخص خواب بین دلالت دارد.

تعبیر خواب خروس سیاه

تعبیر خواب خروس سیاه

بدون شک دین خواب خروس یا بسیاری از پرندگان دیگر از آن دسته خواب هایی است که ممکن هر شخصی حتی برای یک بار در طول زندگی اش آن را تجربه کند. اکثریت قریب به یقین معبران تعبیر این خواب را خوب و پسندیده می دانند. در حالت کلی تعبیر خواب خروس سیاه بر این امر دلالت دارد که شخص خواب بین درگیر یک رقابت تنگاتنگ خواهد شد. اگر شخصی در خواب خود خروس سیاه را ببیند و خروس بر او می جست نشانه آن است که غم و اندوهی بر وی وارد می شود.

همچنین اگر در خواب خود خروس سیاهی را ببینید که از داشتن آن احساس شادمانی و خوشحالی می کنید نشانه آن است که صاحب فرزند پسری می شوید که از داشتن آن احساس غرور و افتخار می کنید.

تعبیر خواب خروس سفید

حضرت یوسف نبی درباره تعبیر خواب خروس سفید چنین می فرمایند: خروس سفید در خواب نشانه نعمت زیاد است. اگر فردی در خواب خود خروس سفیدی را به همراه یک مرغ بیند نشانه آن است که از جانب جنس مخالف خود خبرهایی از علاقه و عشق و محبت می شوند.
منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب خروس سفید روایت کرده است: دیدن خروس سفید در خواب و خوردن گوشت آن تعبیری بسیار نیکو دارد. اگر فردی در خواب خود خروس سفید رنگ را دید دلیلش این می باشد که خوشبختی و شادکامی به او روی می آورد.

تعبیر خواب خروس سفید

تعبیر خواب خروس کشتن

ابن سیرین درباره این تعبیر خواب می گوید که اگر شخصی در خواب خود دید که خروسی را کشته است دلیلش این است که بر دشمنانش پیروز می شود. مطیعی تهرانی کشتن خروس در خواب را مناسب نمی داند. وی درباره این خواب چنین اظهار می دارد: کشتن خروس در هر رنگی نشانه خوبی ندارد و احتمال اینکه بیننده چنین خوابی به ضررهای مالی دچار گردد زیاد است.

تعبیر خواب خروس قرمز

اکثراً تعبیر خواب خروس قرمز رنگ را نشانه بدرفتاری و کج خلقی شخص خواب بین می دانند. به گفته بسیاری از معبران اگر شخصی در خواب خود خروس سرخ رنگی را ببیند نشانه آن است که جنگ و دعوای بیهوده ای را به راه می اندازد که مقصر اصلی دعوا خودش است. در واقع دیدن این حیوان خانگی قرمز رنگ در خواب، تنها به شرارت و بد رفتاری شخص خواب بین دلالت دارد که همیشه در حال ظلم کردن و داد زدن است.

دیگر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب خروس خیلی بزرگ

تعبیر خواب خروس لاری قرمز

1 نظر

  1. حجت رضاییحجت رضاییsays:

    دیدم یک خروسی هست که سیاهه و سرش قرمزه و داره قدم میزنه و چند لحظه منو نگاه کرد و بعد یه خروسه دیگه از مشت اومد اونم شبیه خروس اول بود

    • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

      نشان دهنده برکت است