ضرب المثل های انگلیسی درباره تلاش با ترجمه

Following is the collection of best hard work and effort inspirational quotes and proverbs, with their Persian translation, which has two parts and the first part includes the hard work and endeavor quotes and the second part include friendship proverbs. Surely these best hard work and endeavor inspirational quotes and proverbs will bring a smile to the face of your friends.

در زیر مجموعه ای از بهترین نقل قول های الهام بخش و ضرب المثل با ترجمه فارسی آن است که دارای دو بخش است وجود دارد و بخش اول شامل نقل قول دوستی و بخش دوم شامل ضرب المثل‌های دوستی است. مطمئنا این نقل قول های الهام بخش و ضرب المثل‌هایی در مورد دوست لبخند را بر لبان شما و دوستانتان خواهد نشاند.

Inspirational Quotes about Hard work and Endeavour

نقل قول های الهام بخش در مورد تلاش و کوشش

Quotes are short memorable sentences which try to convey the wisdom. Following we are going to share with you some inspirational quotes about hard work and endeavor. You can also share them with your friends and let them know what you think about them.

نقل قول ها جملات کوتاه و بیاد ماندنی هستند که سعی در انتقال فضیلت و خرد دارند. در ادامه با برخی از نقل قول های الهام بخش در مورد تلاش و کوشش به اشتراک می گذاریم. شما همچنین می توانید آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و اجازه دهید آنها را بدانند که چه چیزی در مورد آنها فکر می کنید.

نقل قول و ضرب المثل های کوتاه انگلیسی در مورد تلاش و کوشش با ترجمه ی فارسی


Your dreams will take time. It will take endeavor and require dedication and sacrifice. But in the end it WILL be worth it .

رویاهای شما زمان می برد برای رسیدن به هدفتان بایستی تلاش و فداکاری کنید. اما در نهایت ارزش آن را خواهد داشت.

Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full endeavor is full victory.

رضایت در تلاش و کوشش است نه در دستیابی به موفقیت، تلاش کامل پیروزی کامل است.

Enthusiasm is the mother of endeavor, and without it nothing great was ever achieved.

شور و شوق مادر تلاش است، و بدون آن هیچ موفقیتی تا به حال به دست نیآمده است.

Happiness is not in the mere possession of money; it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative endeavor.    

خوشبختی تنها داشتن پول نیست؛ خوشبختی در شادی موفقیت، در هیجان تلاش خلاق نهفته است.

"Respect your endeavors, respect yourself. Self-respect leads to self-discipline, when you have both firmly under your belt, that's real power. "    

اگر به تلاش و کوشش خود احترام بگذارید یعنی به خود احترام می گذارید. عزت نفس منجر به  انضباط شخصی می شود، زمانی که شما هر دو را به خدمت بگیرید، این قدرت واقعی است.

"Always make a total endeavor, even when the odds are against you".

همیشه تلاش و کوشش کنید، حتی زمانی که شانس علیه شما باشد.

"Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort".

کیفیت هرگز تصادفی نیست و همیشه نتیجه تلاش و کوشش هوشمندانه است.

"No one succeeds without endeavor... Those who succeed owe their success to perseverance".

بدون تلاش و کوشش به موفقیت نخواهی رسید ... کسانی که موفق می‌شوند موفقیت خود را به پشتکار و تلاش مدیون هستند.

"Putting forth the effort to succeed is tantamount to your success.

تلاش و کوشش برای دستیابی به موفقیت، مساوی است با موفقیت شما.

"Efforts and courage are not enough without purpose and direction.

تلاش و شجاعت بدون هدف و جهت کافی نیست.

"Progress can be slow and gradual. Continue putting in effort with patience, enthusiasm and faith."

پیشرفت می تواند کند و تدریجی باشد. همچنان با صبر، شور و هیجان و ایمان تلاش کنید.

"Life can be boring unless you put some endeavor into it".

زندگی می تواند خسته کننده باشد مگر اینکه شما در تلاش و کوشش برای قرار دادن هدفی در زندگی خود باشید.

"Continuous endeavor - not strength or intelligence - is the key to unlocking our potential".

تلاش و کوشش مداوم - نه قدرت و هوش - کلید باز کردن پتانسیل و توانایی بالقوه ماست.

An effort made for the happiness of others above us.    

تلاش و کوشش برای شادی دیگران مهم تر از شادی خودمان است.

Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort, which is the price which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile".    

رهبران ساخته شده اند، آنها متولد نشده اند. آنها با تلاش سخت ساخته می شوند، که قیمت آن است چیزی است که همه ما باید برای رسیدن به اهدافی که ارزشمند است، پرداخت کنیم.

Effort is only endeavor when it begins to hurt.    

تلاش تنها زمانی تلاش است با رنج و درد همراه باشد.

The unselfish endeavor to bring cheer to others will be the beginning of a happier life for us.

تلاش بی وقفه برای به ارمغان آوردن شادی در زندگی دیگران موجب به وجود آمدن شادی در زندگی خودمان خواهد شد.

A great thing can only be done by a great person; and they do it with effort.

یک کار عالی تنها می تواند توسط یک شخص عالی انجام شود؛ ولی انجام این کار نیازمند تلاش است.

The results you achieve will be in direct proportion to the endeavor you apply.

نتایج به دست آمده توسط شما به طور مستقیم با تلاش شما در ارتباط خواهد بود.

The healthiest competition occurs when average people win by putting in above-average effort.

سالمترین رقابت زمانی اتفاق می افتد که افراد متوسط ​​با تلاش بیش از حد متوسط ​​برنده شوند.

Who you are tomorrow begins with what you do today.

اینکه فردا شما چه کسی می‌شوید با تلاشی که امروز برای آن انجام می‌دهید در ارتباط است.

The bitter and the sweet come from the outside, the hard from within, from one's own efforts.

تلخ و شیرین از جهان خارج و تلاش از درون شما به وجود می آید.

The mode by which the inevitable comes to pass is effort.

حالتی که در طی آن غیر ممکن، ممکن می‌شود ، تلاش است.

For every disciplined endeavor there is a multiple reward.

برای هر تلاش منظمی چندین پاداش وجود دارد.

People put so much effort into starting a relationship and so little effort into ending one.

مردم تلاش زیادی را برای ایجاد روابط و تلاش اندکی برای پایان دادن به یک مسئله می‌کنند.

All the endeavor in the world won't matter if you're not inspired.

تمام تلاش شما در جهان بی ارزش خواهد بود اگر دل به کار ندهید.

ضرب المثل های زیبا و معنا دار راجع به تلاش کردن در زندگی


If I put forth a legitimate endeavor, then I feel like, if that doesn't work out, that's all I can do.    

تمام تلاش خود را خواهم کرد اگر موثر نبود ناراحت نخواهم شد، چون هر آنچه که می توانستم را انجام دادم.

A minute of perfection was worth the endeavor. A moment was the most you could ever expect from perfection.    

یک دقیقه کمال ارزش تلاش دارد چون همان لحظه می‌تواند سرنوشت شما را تغییر دهد.

Well, any effort to maximize your potential and ability is a good thing.

بایستی اعتراف کرد، هر تلاشی برای به حداکثر رساندن توان بالقوه و توانایی شما یک چیز خوب است.

What is written without endeavor is in general read without pleasure.

هر چیزی که بدون تلاش نوشته شده باشد به طور کلی بدون لذت خوانده خواهد شد.

Effort only fully releases its reward after a person refuses to quit.

تلاش فقط زمانی ثمر می‌دهد که فرد دست از تلاش کردن بر ندارد.

Happiness is a choice that requires endeavor at times.

شادی یک انتخاب است که نیاز به تلاش در زمان های مختلف دارد.

The best endeavor of a fine person is felt after we have left their presence.

نتیجه و ماحصل تلاش یک شخص خوب پس از رفتن وی احساس می شود.

In all human affairs there are efforts, and there are results, and the strength of the effort is the measure of the result.

در تمام امور انسانی تلاش و نتایج حاصل از آن وجود دارد، و قدرت تلاش ابزاری برای اندازه گیری نتیجه است.

The more endeavor, the faster and more powerful you will be.

هرچه تلاش بیشتر باشد، شما سریع تر و قوی تر خواهید بود.

Make every effort matter, and always make the following endeavor better than the last one.

هر کاری را که انجام می دهید به آن اهمیت دهید و همیشه در تلاش باشید که امروزتان بهتر از دیروزتان و تلاش های امروزتان قوی تر از تلاش های گذشته تان باشد.

Success is the sum of small efforts, repeated day-in and day-out.

موفقیت مجموع تلاش های کوچک است، تلاش هایی که هر روز تکرار می شوند.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

کمی بیشتر استمرار و مداومت، کمی بیشتر تلاش و کوشش کنید زیرا آنچه که ناامید کننده به نظر می رسد، ممکن است به موفقیت های شگفت انگیز تبدیل شود.

The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual.

دستاوردها یک سازمان نتیجه تلاش های مشترک هر یک از افراد است.

A garden requires patient labor and attention. Plants do not grow merely to satisfy ambitions or to fulfill good intentions. They thrive because someone expended effort on them.

یک باغ نیاز به رسیدگی و توجه دارد. گیاهان صرفا به دلیل جاه طلبی یا نشان دادن نیت خوبشان رشد نمی کنند. آنها رشد می کنند زیرا کسی برای به بار نشست آن ها تلاش می‌کند.

Every day I feel is a blessing from God. And I consider it a new beginning for effort. Yeah, everything is beautiful.

هر روز احساس میکنم این روز برکت خداست. و من آن را یک فرصت جدید برای تلاش می دانم. بله، همه چیز زیبا است.

Inspirational Proverbs about Hard work and Endeavour

ضرب المثل های الهام بخش در مورد تلاش و کوشش

Proverbs are rooted in our daily life and they convey moral messages. Following we are going to share some inspirational proverbs about hard work and endeavor with their Persian translations.

ضرب المثل ها در زندگی روزمره ما ریشه دارند و پیام های اخلاقی را منتقل می‌کنند. در ادامه قصد داریم برخی از ضرب المثل های کشورهای مختلف در مورد تلاش و کوشش با ترجمه های فارسی را به اشتراک بگذاریم.

ضرب المثل های انگلیسی در مورد تلاش


When hard work goes out of the door, poverty comes in at the window.

وقتی تلاش  وکوشش کنار گذاشته می‌شود ، فقر داخل می‌شود.

The hardest work of all is to do nothing.

سخت ترین کار این است که هیچ کاری انجام ندهیم.

Whenever I work hard for other people, I always sleep on an empty stomach.

هر زمان که برای افراد دیگر سخت کار کنم، همیشه با معده خالی می خوابم.

 With hard work, you can get fire out of a stone.

با کار سخت، شما می توانید آتش از سنگ تولید کنید.

Goals are the end results of a long hard struggle that is considered the fruit of all efforts.

اهداف، نتیجه نهایی مبارزه طولانی مدت هستند که به منزله ثمره تلاش تلقی می‌شوند.

 It is hard work to be the mother of many pigs.

کار سختی است که مادر بسیاری از خوک ها باشی.

I find that the harder I work, the more luck I seem to have.

من متوجه شدم که هر چه سخت تر کار می کنم، بیشتر شانس به من روی خواهد آورد.

I am a great believer in luck. The harder I work, the more of it I seem to have.

من اعتقاد زیادی در شانس دارم هرچه سخت تر کار کنم، بیشتر به نظر می رسد که شانس دارم.

I doubt if hard work, steadily and regularly carried on, ever yet hurt anybody.

من شک دارم که تلاش و کوشش مداوم و پیوسته ، تا به حال کسی را آسیب رسانده باشد.

It’s no credit to anyone to work too hard.

هیچ مرزی برای تلاش بیش از حد وجود ندارد.

Hard work beats all the tonics and vitamins in the world.

 کار سخت تاثیر تمام تونیک ها و ویتامین های جهان را از بین می برد.

Most people work just hard enough not to get fired and get paid just enough money not to quit.

اکثر مردم فقط به اندازه کافی کار می کنند تا اخراج نشوند و فقط به اندازه کافی پول دریافت می‌کنند تا کار را ترک نکند.

For every two minutes of glamour, there are eight hours of hard work.

برای هر دو دقیقه زرق و برق، هشت ساعت کار سخت وجود دارد.

It is not hard work that is dreary; it is superficial work.

تلاش و کوشش هیچوقت کسل کننده نیست بلکه تلاش نکردن کسل کننده است.

Whatever muscles I have are the product of my own hard work

هر چه عضلات دارم هستند محصول کار سخت وتلاش من است

Hard work is the key to success.

کار سخت و تلاش کلید موفقیت است.

Some people dream of success… while others wake up and work hard at it.

بعضی از مردم درمورد موفقیت رویا می پردازند ... در حالی که دیگران از خواب بیدار می شوند و به سختی کار می کنند.

If you have talent and you work long and hard at it, anything in the world can be yours.

اگر شما استعداد دارید و برای آن سخت تلاش  می کنید، هر چیزی در جهان می تواند شما باشد.

I’ve met a few people in my time who were enthusiastic about hard work. And it was just my luck that all of them happened to be men I was working for at the time.

من چند نفر را در زمان خود دیدم که در مورد کار سخت مشتاق بودند. و این فقط شانس من بود که همه آن ها افرادی بودند که من برای آن ها کار می کردم.

The difference between possible and impossible is hard work and commitment.

تفاوت بین ممکن و غیر ممکن کار سخت و تعهد است.

If you continue to work hard, success will follow you.

اگر شما همچنان به سختی کار و تلاش کنید، موفقیت شما را دنبال خواهد کرد.

Leaders aren’t born they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal.

رهبران متولد نمی شوند بلکه ساخته می‌شوند، آنهم از طریق کار سخت درست مثل هر چیز دیگری و این قیمتی است که ما باید برای رسیدن به آن هدف، یا هر هدفی، پرداخت کنیم.

How well you like hard work often depends on whether you are doing it or paying for it.

چقدر تلاش کنید، اغلب به این بستگی دارد که آیا شما آن را انجام می دهید یا برای آن پولی پرداخت می‌کنید، مسلماً اگر خودتان تلاش کنید بهتر است.

I believe in work, hard work, and long hours of work. Men do not breakdown from overwork, but from worry and dissipation.

من به کار سخت، تلاش و ساعت ها کار طولانی اعتقاد دارم. مردان از تلاش خسته نیستند، اما از نگرانی و ترس چرا.

The three great essentials to achieve anything worthwhile are: Hard work, Stick-to-itiveness, and Common sense.

سه اصل مهم برای دستیابی به چیزهای ارزشمند عبارتند از: تلاش کردن، استقامت و خلاقیت.

Hard work brings prosperity; playing around brings poverty.

تلاش رفاه به ارمغان می آورد ؛ بازی کردن فقر به ارمغان می آورد.

A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work.

رویای از طریق جادو به واقعیت تبدیل نمی شود؛ طول می کشد عرق، عزت و تلاش می‌خواد.

If I am anything, which I highly doubt, I have made myself so by hard work.

 اگر من چیزی را بدست آورده ام، که هنوز هم در موردش شک دارم، بدلیل تلاش های خودم بوده است.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...