متن انگلیسی درباره ی خداحافظی + ترجمه

هر آغازی یک پایانی و هر سلامی یک خداحافظی به همراه دارد. مهم این است که در زمان خداحافظی آن چه از ما به یادگار می ماند دارای ارزش معنوی بالایی باشد. تفاوتی نمی کند این خداحافظی برای مدت کوتاهی باشد یا یک خداحافظی ابدی آن چه که شما را با آن یاد می کنند و از طریق آن در خاطره ها خواهید ماند داری اهمیت بالایی است.


You never leave someone behind, you take a part of them with you and leave a part of yourself behind. Saying goodbye doesn’t mean anything. It’s the time we spent together that matters, not how we left it.

شما هرگز کسی را در پشت سر نخواهید گذاشت. قسمتی از وجود آن ها را به همراه خواهید داشت و قسمتی از وجود خودتان را به آن ها خواهید سپرد. گفتن خداحافظی هیچ معنایی ندارد زمانی که با هم می گذرانیم دارای اهمیت است نه زمانی که ما همدیگر را ترک می کنیم

متن عاشقانه خداحافظی انگلیسی ، جملات احساسی و رمانتیک به زبان انگلیسی مخصوص خداحافظیجملات عاشقانه در خصوص خداحافظی

Never say goodbye because goodbye means going away and going away means forgetting.

هرگز نگو خداحافظ زیرا خداحافظی به معنای دور شدن و دور شدن به معنای فراموش شدن است.


How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.

من خوشبختم که چیزی دارم که خداحافظی را سخت می کند.


This is not a goodbye, my darling, this is a thank you. Thank you for coming into my life and giving me joy, thank you for loving me and receiving my love in return. Thank you for the memories I will cherish forever.

این یک خداحافظی نیست عزیز دلم، این یک تشکر از تو است. از تو ممنونم که وارد زندگی من شدی و به من لذت بخشیدی. ممنونم که من را دوست داری و عشق را به من بازگرداندید. ممنونم برای خاطراتی که من همیشه گرامی خواهم داشت.


I wanted to see him again, to say goodbye the way that I wanted. Then I realised if I got my way, I’d never say goodbye.

من میخواستم او را دوباره ببینم تا به آن شکلی که می خواهم از او خداحافظی کنم. سپس فهمیدم اگر من این راه برایم فراهم شود هرگز نمی گویم خداحافظ


Goodbyes are not forever, are not the end; it simply means I’ll miss you until we meet again.

خداحافظی برای همیشه نیست، برای تموم شدن نیست، به معنای ساده این است که من تا وقتی دوباره تو را ببینم دلتنگ تو خواهم بود.


When I say goodbye, promise me you won’t cry, cause the day I’ll be saying that would be the day I die.

هنگامی که من خداحافظی می کنم قول بده گربه نمی کنی زیرا روزی که این حرف را بزنم روزی است من مرده باشم


You will always be my favorite hello and hardest goodbye.

تو همیشه سلام مورد علاقه من و سخت ترین خداحافظی من بودی


There are no goodbyes for us. Wherever you are, you will always be in my heart.

هیچ خداحافظی برای ما وجود ندارد. به هر حال تو الان و تا همیشه در قلب من خواهی بود


Don`t worry about saying goodbye. Just think about the time we spent together!

نگران خداحافظی کردن نباش. تنها به زمانی فکر کن که ما با هم گذراندیم


I`m ready to say goodbye to you but I`m not ready to hear it from you.

من آماده ام که با تو خداحافظی کنم اما آماده نیستم آن را از تو بشنوم


You know that you are in love when the hardest thing to do is say goodbye!

می دانی وقتی سخت ترین حرفی که می توانی بزنی خداحافظی است تو عاشق شده ای


The hardest part of loving someone is saying goodbye.

سخت ترین قسمت دوست داشتن یک نفر خداحافظی کردن از اوست


We’ll meet again, Don’t know where, don’t know when, But I know we’ll meet again, some sunny day.

ما دوباره هم را ملاقات خواهیم کرد، نمی دانم کجا، نمی دانم چه زمانی اما می دانم یک روز آفتابی ما هم را خواهیم دید


When I had to say goodbye to you, my love, it was like saying goodbye to my life.

وقتی من مجبور شدم با تو خداحافظی کنم عشق من، شبیه این بود که با زندگی ام خداحافظی کردم


I will never say goodbye I will just say I miss you…and I love you.

من هرگز خداحافظی نخواهم کرد. من فقط می گویم دلم برایت تنگ شده است و من دوستت دارم


When I said hello to you, I never thought I would end up having to say goodbye so soon.

هنگامی که من به تو سلام کردم هرگز فکر نمی کردم به این زودی با خداحافظی پایان یابد.


True love doesn’t have a happy ending… Because…true love doesn’t need to end…

عشق واقعی پایان شادی ندارد ... زیرا ... عشق واقعی نیازی به پایان ندارد ...


I didn’t think that when you said goodbye you meant it …because how could you say goodbye to something you claimed you loved?

من فکر نمی کردم وقتی می گویی خداحافظ منظورت این باشد ... زیرا چگونه با کسی که ادعا کردی دوستش داری خداحافظی می کنی؟

متن خداحافظي انگليسي + ترجمه ی فارسیجملاتی در خصوص خداحافظی

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.

گریه نکن زیرا این گذشته است. لبخند بزن زیرا این اتفاق افتاده است.


I started missing you as soon as we said goodbye.

من دلم برای تو تنگ شد به محض این که خداحافظی کردیم


Saying Goodbye to someone who cares and loves you are extremely Difficult and Hard.

گفتن خداحافظی به کسی که تو را دوست دارد و به تو اهمیت می دهد کار بسیار سخت و دشواری است


We started with a simple hello but ended with a complicated goodbye.

ما با یک سلام ساده شروع کردیم و با یک خداحافظی پیچیده تمام کردیم


Life is impossible without changes and those who cannot leave in time cannot change anything.

زندگی بدون تغییر غیر ممکن است و کسانی که نمی توانند به موقع ترک کنند نمی توانند چیزی را تغییر دهند.


If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.

اگر شما به اندازه کافی شجاع باشید که خداحافظی کنید، زندگی به شما یک سلام جدید هدیه می دهد


Saying goodbye is the painful way of solving a problem.

گفتن خداحافظی روشی دردناک برای حل کردن مشکلات است


At some point, you have to realize that some people can stay in your heart but not in your life.

از برخی نقطه نظرات شما باید بفهمید که بعضی از مردم می توانند در قلب شما بمانند نه در زندگی شما


Good friends never say goodbye. They simply say “See you soon

دوستان خوب هرگز خداحافظی نمی کنند. آن ها به سادگی می گویند به زودی می بینمت


Nothing lasts forever. Forever is a lie. All we have is what’s in between hello and goodbye.

هیچ چیزی برای همیشه باقی نمی ماند. همیشه یک دروغ است. همه آن چه که ما داریم چیزی میان سلام و خداحافظی است


A man never knows how to say goodbye; a woman never knows when to say it

مردان نمی دانند چگونه خداحافظی کند، زنان نمی دانند چه زمانی خداحافظی کنند.


Someday you’ll see the reason why, there’s good in goodbye.

روزی شما می فهمید چرا کلمه خوب در خداحافظی وجود دارد


The story of life is quicker than the blink of an eye, the story of love is hello, goodbye.

داستان زندگی کوتاه تر از یک چشم بر هم زدن است، داستان عشق سلام و خداحافظی است.


Goodbyes are only for those who love with their eyes. Because for those who love with heart and soul there is no such thing as separation

خداحافظی تنها برای آن هایی است با چشمانشان عاشق می شوند. زیرا برای کسانی که با قلب و روحشان عاشق می شوند هیچ چیزی برای جدایی وجود ندارد


Goodbye is not forever. If it is, then it should be bad bye instead of good.

خداحافظی برای همیشه نیست. اگر این جوری بود به جای خوب در خداحافظی از بد استفاده می شد


If it was possible I will gather all the people I like in the world and we will live together under one roof. But I guess that will not work, someone will still leave. Someone has to always leave, that’s why we always have to say goodbye. To the people we love, but still, I hate goodbyes.

اگر امکان داشته باشد من همه مردمی که در جهان دوست دارم در کنار هم جمع خواهم کرد و ما زیر یک سقف کنار هم زندگی خواهیم کرد. اما حدس می زنم که این کار شدنی نخواهد بود یک نفر همچنان ممکن است ما را ترک کند. یک نفر همیشه باید برود و این دلیلی است که من همیشه به کسانی که دوستشان دارم می گویم خداحافظ و من از خداحافظی متنفرم


This is not goodbye. It`s only the time when we have to close the door to the past to open the door to the future.

این یک خداحافظی نیست. تنها زمانی است که ما مجبوریم در را به روی گذشته ببندیم و آن را به روی آینده باز کنیم


Being strong sometimes means being able to let go.

قوی بودن گاهی اوقات به معنای توانایی داشتن برای ترک کردن است


You and I will meet again,When we’re least expecting it,One day in some far off place,I will recognize your face,I won’t say goodbye my friend,For you and I will meet again

تو و من دوباره هم را خواهیم دید هنگامی که ما کمترین انتظار را برای ملاقات داریم. روزی در یک مکان دور من چهره تو را خواهم شناخت، من خداحافظی نخواهم کرد دوست من، برای من و تو دیدار دوباره ای خواهد بود.


Don’t worry, my friend we are moving apart, But our friendship is deep rooted in my heart

نگران نباش، دوست من جدا می شویم اما دوستی ما ریشه ای عمیق در قلب های ما دارد.


Faithless is he that says farewell when the road darkens.

بی ایمان کسی است که وقتی جاده تاریک است خداحافظی می کند


The two hardest things to say in life are hello for the first time and goodbye for the last.

گفتن دو چیز در زندگی از سخت ترین موارد است. اولین سلام و آخرین خداحافظی


Save your tears because it is already over now. Always keep Smile because of the memories you have with you.

اشک هایت را نگه دار زیرا همه چیز الان تمام شده است. همیشه لبخند داشته باش به خاطر خاطراتی که با خود داری


Saying goodbye to someone' Just means that there's a hello waiting around the corner

گفتن خداحافظ به یک نفر تنها به این معناست که سلامی در گوشه ای منتظر است


Sometimes saying goodbye to the ones you love can be the most appropriate thing to do in order to help them understand there are consequences for each and every choice we make.

گاهی اوقات گفتن خداحافظی به کسی که دوستش داری می تواند سخت ترین کار درست باشد تا به آن ها بفهماند عواقبی برای هر کدام از انتخاب های ما وجود دارد.


The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.

درد جدا شدن در مقابل لذت دیدار دوباره هیچ چیز نیست


It takes courage to say goodbye. To stare at a thing lost and know it is gone forever.

گفتن خداحافظی شجاعت می خواهد. تماشای چیزی که از دست داده اید و برای همیشه رفته است


I don't say goodbye unless I think it's final.

من خداحافظی نمی کنم مگر زمانی که فکر کنم این آخر کار است


It hurts to say goodbye to someone you love but it’s the best for both of us to move on.

خداحافظی با کسی که دوستش داری درد دارد اما این بهترین راه برای هر دوی ماست که به سوی جلو حرکت کنیم


Can someone kill the person who created GOODBYES.

کسی می تواند سازنده خداحافظی را بکشد؟

جملات غمگین و عاشقانه مخصوص خداحافظیجملات غمگین در خصوص خداحافظی

Goodbye is the hardest thing to say to someone who means the world to you, especially when goodbye isn’t what you want.

خداحافظی سخت ترین کار است وقتی می خواهی به کسی که دنیای توست بگویی، خصوصا وقتی خداحافظی کردن چیزی نیست که تو می خواهی


Saying goodbye is a little like dying.

خداحافظی کردن کمی شبیه مردن است


I hate the feeling when you have to say goodbye to someone you want to spend every minute with.

من از این حس متنفرم وقتی تو خداحافظی می کنی با کسی تو هر لحظه را با او گذرانده ای


The only time goodbye is painful is when you know you’ll never say hello again.

تنها زمانی که خداحافظی درد دارد وقتی است که تو می دانی هرگز دوباره سلام نخواهی کرد.


It’s time to say goodbye, but I think goodbyes are sad and I’d much rather say hello. Hello to a new adventure.

زمان خداحافظی فرا رسیده است اما من فکر می کنم خداحافظی ناراحت کننده است و من ترجیح می دهم سلام کنم. سلام به سرنوشت جدید


The most painful goodbyes are the ones that are never said and never explained.

دردناک ترین خداحافظی آن است که هرگز گفته نشود و توضیحی در مورد آن داده نشود.


Never say goodbye when you still want to try, never give up when you still feel you can't take it. Never say you don't love the person anymore when you can't let go.

هرگز خداحافظی نکن وقتی هنوز می خواهی تلاش کنی، هرگز تسلیم نشو وقتی هنوز احساس می کنی می توانی به دستش بیاوری. هرگز نگو دیگر کسی را دوست نداری وقتی نمی توانی بروی


Goodbyes hurt when the story is not finished and the book has been closed.

خداحافظی وقتی صدمه می زند که داستان تمام نشده باشد و کتاب بسته شود.


No one knows the exact moment when a friendship is formed, but it is this silent forgotten moment that causes the pain when we must say goodbye.

هیچ کس نمی داند لحظه دقیق شکل گرفتن دوستی چه زمانی است اما همین لحظه خاموش فراموش شده می تواند سبب درد شود هنگامی که ما باید خداحافظی کنیم.


The world is round and the place which may seem like the end may also be the beginning.

دنیا گرد است و محلی که به نظر می رسد نقطه پایان است می تواند نقطه شروع باشد.


Saying goodbye to you is like saying goodbye to all the happiness of in my life

گفتن خداحافظ به تو شبیه گفتن خداحافظ به تمام شادی های زندگی من است.


Goodbye, that awkward moment when you think you’re important to someone, and you’re not

خداحافظ، لحظه آگاهی است وقتی که شما فکر می کنید برای کسی مهم هستید اما نیستید!


I took a long breath when I heard you were going and said to myself ‘Thank God’. But now I realize that I will miss you and your funny jokes the most.

من یک نفس عمیق کشیدم وقتی شنیدم تو قصد رفتن داشتی و با خودم گفتم خدایا ممنون. اما الان می فهمم که من دلم برای تو و جک های خنده دار تو تنگ خواهد شد.


The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected.

دلیلی که جدا شدن بسیار دردناک است این است که روح ها ما به هم متصل هستند.


Farewell is a beautiful and a soft word and yet it is a horrible and a heavy thing too!

خداحافظی زیبا است و کلمه ای لطیف است و با این وجود ترسناک ترین و سنگین ترین چیز هم هست.


Saying goodbye hurts, but knowing it is goodbye kills.

خداحافظی کردن صدمه می زند اما دانستن این که این یک خداحافظی است می کشد.


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...