مجموعه متن زیبای انگلیسی در مورد برادر با ترجمه ی فارسی

در این بخش از توپ تاپ ، مجموعه ای از متن های زیبا ، خاص ، متنوع و جدید را به زبان انگلیسی در مورد برادر ، تبریک تولد برادر و همچنین جملات کوتاه راجع به دوست داشتن و مهر و محبت به داداش ، همراه با ترجمه ی دقیق فارسی شاهد هستید ، نیمی از مطلب بصورت اختصاصی با مضمون تولدت مبارک برادر تهیه شده و نیمی دیگر نیز شامل موضوعات متفرقه است.


English:

My brother, my confidant, my protector, my best friend.

We've been through thick and thin together, and I can't imagine my life without you. You're always there for me, no matter what. You make me laugh, you make me cry, and you always know how to make me feel better.

I'm so grateful for you, bro. You're the best brother anyone could ask for.

I love you more than words can say.

Persian:

برادر من، هم‌راز من، محافظ من، بهترین دوستم.

ما با هم سختی‌ها و شیرینی‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم و نمی‌توانم زندگی‌ام را بدون تو تصور کنم. تو همیشه در کنار من هستی، فرقی نمی‌کند که چه اتفاقی بیفتد. تو من را می‌خندانی، تو من را به گریه می‌اندازی و همیشه می‌دانی چطور حالم را بهتر کنی.

من خیلی از تو سپاسگزارم، برادر. تو بهترین برادری هستی که کسی می‌تواند آرزو کند.

دوستت دارم بیشتر از هر چیزی که می‌توانم به زبان بیاورم.


Messages and quotes for a brother

پیام و نقل قول برای داداش


 Though even the sun will one day run out of fuel, my love for you shall last forever. Happy Birthday, dear brother.

با وجود اینکه حتی خورشید هم روزی سوختش تمام خواهد شد، عشق من به تو تا همیشه ادامه خواهد داشت. تولدت مبارک، برادر عزیز.


 I thank God each and every day for giving me a brother like you. On your birthday, I want to thank you for being the best brother anyone could ever hope for. Happy Birthday!

من هر روز و هر روز خدا رو شکر میکنم که یک برادری مثل تو به من داده. تو روز تولدت، میخوام ازت تشکر کنم، بابت اینکه بهترین برادری هستی که هر کسی امیدوار هست داشته باشه.


 Little brother, do not feel sad that I am not here with you on your special day. My thoughts and heart will always be with you. Happy birthday.

داداش کوچولو، در روز ویژه ات، احساس ناراحتی نکن که من آنجا با تو نیستم. افکار و قلب من همیشه با تو خواهد بود.


 I love you brother, because you don’t let me wander in the dark alone.

من دوستت دارم داداش، چون تو نمیزاری که من تنها در تاریکی سرگردان باشم


 No treasure compares to the love of a brother

هیچ ثروتی به عشق به برادر نمیرسه.(هیچ گنجی با عشق به برادر قابل مقایسه نیست).


My brother is B: Brilliant | R: Respectful | O: Outstanding | T: Terrific | H: Honest | E: Entertaining | R: Remarkable. Happy Birthday!

برادر من هست: الماس درخشان، مورد احترام، ممتاز، فوق العاده، راستگو، گرامی، جالب توجه. تولدت مبارک!


 You were my hero right from the start, and the truth is that I have always wanted to be like you. Wishing you a happy and joyous birthday.

 شما از همون ابتدا قهرمان من بودی، و حقیقت اینه که من من همیشه میخواستم مثل شما باشم. با آرزوی تولدی شاد و خوشحال برای شما.


 Happy birthday, Brother. Okay now that’s done. Let’s go party!

تولدت مبارک داداش. اوکی این یکی انجام شد. بزن بریم مهمونی.


May every day of your life be blessed with rays of hope, joy, love and sunshine. Happy birthday, brother!

الهی که هر روز از زندگی شما با پرتوهای امید، خوشی، عشق و دلگرمی (اشتیاق) متبرک باشد.


تولدت مبارک برادر.

On this special day, I pray that God blesses you with every good thing, with love, with luck, and with joy. Thank you for always being there for me and giving me your support and strength.

در این روز خاص، من دعا میکنم که پروردگار به شما برکت دهد با هر چیز خوب، با عشق، با شانس، با خوشی.ازت ممنونم که همیشه برای من آنجا بودی به من حمایت و نیرو دادی.


Bro, For me you are like tree who bears all the heat, but give beautiful shadow to everyone under it.

داداش، تو برای من همچون درختی هستی که همه ی گرما را تحمل میکند، ولی زیرش به هر کس یک سایه ی زیبا می دهد.


 Wish you the loveliest morning, rocking afternoon, and spectacular evening on this special birthday.

برات یه صبح خیلی دوست داشتنی، بعد از ظهری پر جنب و جوش و بعد از ظهری تماشایی رو در این روز تولد خاص آرزو می کنم.


                   I am so lucky to have you as my brother and my best friend. Wishing you love and more love on your birthday

من خیلی خوش شانسم که تورو به عنوان برادر و بهترین دوستم، دارم. با آرزوی عشق و عشقِ بیش تر در روز تولدت.


 May every day of your life be blessed with rays of hope, joy, love and sunshine. Happy Birthday, Brother!

امیدوارم که هر روز از زندگیت، با پرتوهای امید، شادی، عشق و آفتاب متبرک شود. تولدت مبارک، داداش


15. I know it’s your birthday, but today is special for me too. It was many (or not so many) years ago today that I got a new best friend and a wonderful brother. Happy Birthday!

من میدونم روز تولدت هست، اما امروز برای من هم خاصه. خیلی (یا نه چندان خیلی) سال پیش امروز بود که من یک دوست صمیمی و برادری شگفت انگیز بدست آوردم. تولدت مبارک


16. Your birthday is special to me because it gives me the chance to remember the day that someone I love and honor came into the world.

روز تولدت برای من خاصه، چون این شانس رو به من میده تا به یاد داشته باشم روزی رو که شخصی که دوستش دارم و بهش افتخار میکنم، به دنیا اومده.


17. Dear brother, a piece of wisdom for you on your birthday: age is a number and should be unlisted! Happy Birthday!

برادر عزیز، یک تکه حکمت برای شما در روز تولدت: سن یک عدد است و نه باید لیست شود (نباید در نظر گرفته شود)! تولدت مبارک!


 Happy Birthday brother! Thanks for doing everything wrong first.

تولدت مبارک داداش! ممنون برای اینکه همه چیز رو در ابتدا اشتباه انجام میدادی


 To everyone else you may be my elder brother, but to me you are simply my hero. Never change.

شاید برای همه (یه نظر همه) تو برادر بزرگتر من باشی، اما برای من حقیقتا قهرمان من هستی. هرگز عوض نشو.


 You inspire me to be a better person. Thanks for being a great old brother. Happy birthday! P.S: Can I borrow money for dinner tonight? I swear I’ll pay you back.

تو به من الهام میبخشی که یه شخص بهتری بشم. ممنون برای یه برادر بزرگِ عالی بودن. تولدت مبارک!

ضمیمه: میتونم برای شام پول قرض کنم امشب؟ قسم میخورم که بهت پس می دهم.


Thank you for being my older brother and taking some pressure off of me. I owe you one, bro. Happy Birthday!

ممنون که برادر بزرگ من هستی و بعضی از فشار ها رو از من گرفتی. من یکی بهت بدهکارم داداش. تولدت مبارک!


 On your birthday, let us promise to never separated from each other’s heart despite the distance between us. My best wishes for you!

در روز تولدت، بیا ما قول بدهیم که با وجود فاصله بینمان هرگز قلبمان از یکدیگر جدا نشود.با آرزوی بهترین ها برای تو!


 Do you know what a brother’s achievement can be? It is to be the good friend of his sister. And you succeeded! You really are my best friend. I love you and wish you a happy birthday.

آیا میدانی بزرگ ترین موفقیت یک برادر چه میتواند باشد؟ این که یک دوست خوب برای خواهرش باشد. و تو موفق شدی! تو واقعا بهترین دوست من هستی. عاشقت هستم و تولدی خوش را برایت آرزو میکنم.


There are times when you really irritate me, but in the end it is you who brings happiness in my life. Happy birthday little brother!

زمان هایی وجود داره که تو واقعا من رو خشمگین میکنی، اما در آخر این تو هستی، اون کسی که شادی رو در زندگی من به ارمغان میاره.  تولدت مبارک داداش کوچولو


I really thank my parents for giving me such a wonderful gift and that is you little brother. Happy birthday!

من واقعا از والدینم ممنونم که به من چنین هدیه ی شگفت انگیزی دادند و اون هدیه تو هستی داداش کوچولو. تولدت مبارک!


 Dear brother, you have always been a true friend to me. I hope this will never change. Wishing you all the best on your special day!

برادر عزیز، تو همیشه برای من یک دوست واقعی بودی. من امیدوارم که این هیچ وقت تغییر نکنه. با آرزوی بهترین ها برای تو در این روز مخصوص ات!


 On my brother’s birthday I am making a wish, that we always remain inseparable like water and fish. Happy birthday.

در روز تولدِ برادرم من آرزو میکنم که ما همیشه مثل ماهی و آب جدایی ناپذیر باشیم.


 Three things I’m grateful for today: my brother, my brother’s birthday party, and cake. Especially cake.

سه چیزی که من امروز برایشان سپاسگزارم: برادرم، جشن تولد بردارم، و کیک. بخصوص کیک.


 Thank you for being my protector all these years. One day I hope to return the favor. Happy Birthday, brother!

ممنونم ازت برای اینکه در طول این سال ها پشتیبان من هستی. امیدوارم که یک روز لطفتو جبران کنم


I love you like only a little sister can. Happy Birthday, brother!

دوستت دارم، جوری که فقط یه خواهر کوچولو میتونه. تولدت مبارک داداش


 Over every man, it’s you I trust! I love you dear brother like no other.

بیش از هر مردی، این تو هستی که من بهش اعتماد دارم! مثل هیچ کس دیگه ای دوستت دارم برادر عزیز.


 Of all blessings, you’re most prized. Love you, brother.

از همه نعمت ها، تو بیشترین ارزش را داری. دوستت دارم داداش.


 Happiness is having a younger brother who is taller than you.

خوشبختی داشتنِ برادر جوان تری هست که از تو قد بلند تر باشد.


 The greatest gift my parents ever gave me was my lovely brother.

بهترین هدیه ای که پدر و مادرم تا حالا به من دادند، برادر دوست داشتنیم بوده


 How do people make it through life without a brother?

چطور مردم بدون یک برادر زندگی میکنند؟


You know bro, Sometimes we need someone to simply be there. Not to fix anything, or to do anything in particular, but just to let us feel that we are cared and supported.

میدانی برادر، بعضی اوقات ما به یک نفر نیاز داریم که به سادگی آنجا باشد، نه برای درست کردن چیزی، یا انجام هر کار خاصی، اما فقط به ما اجازه می دهد احساس کنیم که تحت مراقبت و پشتیبانی هستیم.


 Brotherhood means… I will always come for you no matter the cost.

برادری یعنی... من همیشه برایت می آیم، بهایش مهم نیست.


Some people don’t believe in heroes. But they haven’t met my brother.

بعضی از مردم به قهرمانان اعتقادی ندارند. ولی آن ها هنوز برادر من را ندیده اند.


39. Brother a person who is there when you need him; someone who picks you up when you fall; a person who sticks up for you when no one else will; a brother always a friend.

برادر، کسی است که وقتی به او نیاز دارید آنجاست؛ کسی که وقتی می افتید، شما را بلند می کند؛ شخصی که برای تو کاری می کند، زمانی که کس دیگری نخواهد کرد، برادر همیشه یک دوست است.


Life is better with you my brother.

زندگی با تو بهتره داداش.


 A brother is a friend God gave you; a friend is a brother your heart chose for you.

برادر دوستی است که پروردگار به تو داده، برادر دوستی است که قلب شما برایتان انتخاب کرده.


If I could pick the best brother, I would pick you.

اگر من بتوانم که بهترین برادر را انتخاب کنم، تو را انتخاب میکنم.


 I don’t care what other peoples think about us, you are my brother. I love you and will always be by your side.

من اهمیتی نمی دهم که دیگران درباره ما چه فکری میکنند، تو برادر من هستی. عاشقت هستم و همیشه در کنارت خواهم ماند.


 Dear Brother, I don’t know how to thank you, but I’m lucky to have you in my life.

برادر عزیز، من نمیدونم که چطوری ازت تشکر کنم، ولی من خوش شانسم که تورو تو زندگیم دارم.


You make me laugh when I’m not even in the mood to smile. Thanks bro.

تو منو میخندونی حتی زمانی که تو حال لبخند زدن هم نیستم. ممنون داداش


 No matter what your age is, your brother always take care of you.

مهم نیست که چند سالته، برادرت همیشه ازت مراقبت میکنه


 Dear brother, I can’t promise to solve all your problems but I can promise you won’t have to face them alone

برادر عزیز، من نمی توانم قول بدهم که تمامی مشکلاتت را حل میکنم، اما می توانم قول بدهم تو مجبور نیستی که تنهایی با آنها مواجه شوی.


 My brother is the most handsome man I know because he’s got the most precious heart in the whole wide world. I love you dear brother.

برادر من، زیباترین مردی هست که میشناسم، زیرا که اون گرانبها ترین قلبِ کل دنیا رو داره. دوستت دارم برادر عزیز.


I have many good friends, but the best of them is you, brother.

من دوستای خوبِ زیادی دارم، ولی بهترین اونها تو هستی، داداش.


Lucky are those have friends in their lives and I am the luckiest because you are both, a good friend, as well as a lovely brother.

خوش شانس آنهایی هستند که دوستان وفاداری در زندگیشان دارند و من خوش شانس ترین هستم چون تو هر دوی آنها هستی، یک دوست خوب، و نیز یک برادر دوست داشتنی.


“A brother is a friend given by nature” –Jean Baptiste Legouve

یک برادر، دوستی است که به وسیله ی طبیعت داده شده.


 Who needs superheroes when you have a brother.

وقتی که یک برادر داری، چه کسی به ابر قهرمان نیاز دارد


 Brothers are what best friend can never be

آنچه که برادر ها هستند، دوست صمیمی نمیتواند باشد.


 “Sometimes being a brother is even better than being a superhero” –Mark Brown

گاهی اوقات بودن یک برادر، از یک ابر قهرمان هم بهتر است.


No matter where I go, I know I’ll never be too far away from my brother’s shadow. Thanks for being wonderful, brother!

مهم نیست که کجا می روم، میدانم که هرگز خیلی از سایه ی برادرم دور نخواهم شد. ممنون برای فوق العاده بودنت برادر.


 No amount of emoji can tell you how much I love you.

هیچ میزان اموجی نمیتونه بهت بگه که من چقدر دوستت دارم.


You are smart, handsome, funny, and generous. I’m lucky to have you for a brother.

تو باهوش، خوش تیپ، با مزه و سخاوتمند هستی. من خیلی خوش شانسم که به عنوان برادر دارمت.


 Here’s something I don’t get to say very often: you inspire me.

چیزی هست که من اغلب نمی توانم که بگویم: تو الهام بخش من هستی.


 “If you want to do really important things in life and big thing in life, you can’t do anything by yourself. And your best teams are your friends and your siblings.” –Deepak Chopra

اگر واقعا میخواهید که یک کار واقعا مهم و بزرگ در زندگی انجام دهید، نمیتوانید هیچ کاری را به تنهایی انجام دهید. و بهترین تیم های شما، دوستان و برادران و خواهران شما هستند.


No one can ever take your place because it only takes you to be this special. I love you dear brother.

هیچکس نمی تواند جای تو را بگیرد چرا که تنها تو را برای این خاص می گیرد (قبول می کند).. عاشقتم برادر عزیز.


I smile because you’re my brother and I laugh because there is nothing you can do about it.

من لبخند میزنم چون تو برادر من هستی، و میخندم چون هیچ کاری نمی توانی در این باره انجام دهی.


 I love my brother and I could not imagine my life without him

من عاشق برادرم هستم و نمیتوانم زندگی بدون او را تصور کنم.


 When God thought about blessing me, he gave you to me. I’m so glad and more thankful that you’re my everlasting brother.

هنگامی که پروردگار در مورد برکت به من فکر کرد، او تو را به من داد. من بسیار خوشحال هستم و بیشتر سپاسگزارم که تو برادر همیشگیِ من هستی.


 Our home is the most prized mansion in the world because it has a brother like you in it.

خانه ی ما با ارزش ترین عمارت در دنیاست، چون برادری مثل تو را درونش دارد.


 You brighten my day, always. Thanks for being such a great brother.

تو همیشه روز من رو روشن میکنی. سپاسگزارم که اینچنین برادر خوبی هستی.


گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...