متن در مورد ماه رمضان به انگلیسی + ترجمه فارسی

در این مطلب از توپ تاپ ، گلچینی از متن های زیبا و کوتاه انگلیسی را در مورد ماه مبارک رمضان همراه با ترجمه ی فارسی آن تهیه دیده ایم ، مطالب انگلیسی ارسال شده در این بخش بیشتر مناسب برای شبکه های اجتماعی می باشد ، و از آنجا که چند روزی بیشتر با فرا رسیدن ماه رمضان 98 فاصله نداریم ، دیدن این مطلب میتواند برایتان جذاب و قابل توجه باشد.


A glass of care, a plate of love, a spoon of peace, a fork of truth, and a bowl of pray. Mix with spices of Quran. Enjoy this meal. Happy Ramzan

یک لیوان توجه و مراقبت، یک بشقاب عشق، یک قاشق صلح، یک چنگال راستی و کاسه ای از دعا با مقداری قرآن مخلوط شود. از این غذا لذت ببرید. رمضان مبارک باد.


Today I pray that: Happiness be at our door, May it knock early, Stay late & leave the gift of Allah's
Peace, love, joy and good health behind

امروز من دعا کردم: شادی پشت در خانه ما باشد امیدوارم به زودی در بزند، تا دیروقت بماند، صلح خداوندی، عشق، لذت و سلامتی را به عنوان هدیه بگذارد و برود.


May This Ramadan be as bright as ever

امیدوارم این رمضان روشن تر از همیشه باشد.


May this Ramadan bring joy, health and wealth to you

امیدوارم این رمضان برای تو لذت، سلامت و ثروت به همراه بیاورد


Ramadan is the (month) in which was sent down the Quran, as a guide to mankind, also clear (Signs) for guidance and judgment (between right and wrong).

ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن فرستاده شده تا راهنمایی برای نوع بشر و همچنین نشانه های روشنی برای هدایت و قضاوت بین درستی و اشتباه باشد


Allah! Our Sins Are Many. But Your Mercy Is Limitless. Please Forgive Us Greatest Forgiver. Forgive me, my Parents, my Family. My entire community. Happy Ramadan!

خداوندا، گناهان ما فراوان است ام لطف تو نامحدود است. لطفا ما را ببخش ای بزرگ ترین بخشاینده. من، والدینم، خانواده ام، کل جامعه من. رمضان مبارک باد


In this special month of Ramzan. I wish you a happy start. Follow your heart, live your dreams.

در این ماه ویژه رمضان برای تو آرزوی آغاز شادی را دارم. قلبت را دنبال کن، آرزو هایت را زندگی کن


It is the month when devils are chained, the gates of hell are closed and those of paradise are opened. Its Ramadan.

این ماهی است که شیطان به بند کشیده شده، دروازه های جهنم بسته و دروازه های بهشت باز شده اند. این است ماه رمضان.


May this Ramadan be month of blessings, A month full of forgivenesses and guidance for you and your family!

امیدوارم این رمضان تبدیل به ماه نعمت، ماهی پر از بخشایش و هدایت برای شما و خانواده تان شود.


One month of prayers and fasting, One month of blessings too, May this wonderful Ramzan, Bring happiness and good luck to you

یک ماه نماز و روزه گرفتن، همچنین یک ماه نعمت، امیدوارم این رمضان فوق العاده برای شما شادی و خوش شانسی به ارمغان بیاورد.


You are one of the reason why my life has been meaningful. This Ramadan, let me pray to Allah to bring you more blessings

تو یکی از دلایلی هستی که به زندگی من معنی می دهی. این رمضان به من اجازه بده به درگاه خدا دعا کنم تا نعمت های بیشتری برای تو فراهم کند.


I wish you and your family a peaceful Ramadan. All the goodness wishes are with you.

برای تو و خانواده ات رمضانی صلح آمیز و آرام را آرزو می کنم. همه آرزوهای خوب به همراه تو است.


As you pray and fast this Ramadan. May all your wishes come true

چنان چه شما این رمضان را نماز می خوانید و روزه می گیرد امیدوارم همه آرزو های شما به واقعیت بدل شود.


On the month of Ramadan, I’m wishing you 4 weeks of blessings, 30 days of clemency, and 720 hours of enlightenment. Happy Ramadan!

در ماه رمضان، برای شما 4 هفته نعمت، 30 روز شفقت و مهربانی و 720 ساعت روشنگری آرزومندم. رمضان مبارک باد!


With the beginning of Ramadan, may your home be filled with the atmosphere of love. May your life be as wonderful as you are throughout the year.

با شروع ماه رمضان، امیدوارم فضای خانه شما پر از عشق باشد. امیدوارم زندگی شما به فوق العادگی همه طول سال باشد.


You are not alone. Allah is always with you, to guide you and love you. Happy Ramzan.

تو تنها نیستی و خداوند همیشه با تو است تا تو را هدایت کند و دوست بدارد و ماه رمضان مبارک باد.


May the Spirit of Ramadan stay in our heart.

امیدوارم روح رمضان در قلب شما باقی بماند


May you find answers to your prayers. Happy Ramadan!

امیدوارم جواب سوالاتی که در دعا های خود می پرسید را بیابید. رمضان مبارک باد!


The month when evil is non-functional is an opportunity for us to initiate world peace.

 ماهی که در آن شیطان از کار میافتد فرصتی برای ما به شمار می آید تا صلح جهانی را آغاز کنیم.


This fasting will give us hope, courage and strength to face our everyday life. I pray Allah blesses you!

این روزه گرفتن به ما امید، شجاعت و قدرت رویایی با همه روزهای زندگی مان را می دهد. امیدوارم خداوند به شما برکت بدهد.


As you open your door, I hope you’ll see happiness waiting for you to let it enter in your home. Happy Ramadan!

هنگامی که شما در را باز می کنید امیدوارم شادی را ببینید که به انتظار شما ایستاده تا اجازه دهید داخل خانه شما بیاید. رمضان مبارک!


Sacrificing our body could never equal the unconditional love we experience from our one and only God.

قربانی کردن بدنمان هرگز برابر با تجربه عشق بی قید و شرط از طرف یگانه و تنها خدای ما نیست


I thank Allah for giving me a chance to correct what I did wrong and to enjoy His blessings and just want you to know that you’re one of those blessings I truly appreciated.

من از خداوند برای دادن شانس دوباره جهت جبران اشتباهاتم سپاسگزارم و از نعمت های او لذت می برم و فقط می خواهم بدانی تو یکی از آن نعمت هایی هستی که من کاملا بابت آن سپاسگزارم.


May Allah keep you safe, from all the bad happenings in this world. Happy Ramadan!

امیدوارم خداوند شما را از همه اتفاقات بد در این دنیا حفظ کند. رمضان مبارک باد.


I include you to my prayers this Ramadan. Enjoy the gift of Allah.

این رمضان من تو را در زمره دعا هایم قرار می دهم .از هدیه الهی لذت ببر.


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...