متن های انگلیسی زیبا درباره قلب انسان با ترجمه

بسیاری از افراد به دنبال نوشته هایی همزمان با ترجمه انگلیسی در خصوص قلب هستند تا از انها استفاده کنند.در این نوشتار برای شما مجوعه ای ارزشمند در خصوص عبارات و جملات مرتبط با قلب قرار داده ایم

قلب مهربان سر منشا خوشبختی به حساب می آید، وسبب می شود همه چیز در مجاورت آن به سمت لبخند زدن برود

واشنگتن ایروینگ


A loving heart is the beginning of all knowledge.

Thomas Carlyle

یک قلب عاشق شروعی برای تمامی دانش هاست


“As the river enters into the ocean,

so my heart touches Thee.”

― Kabir, Songs of Kabir

"همانطور که رودخانه وارد اقیانوس می شود،

بنابراین قلبم تو را لمس می کند"

- کابیر، آهنگ های کبیر


Our hearts are lamps for ever burning... ~Henry Wadsworth Longfellow

قلبهای ما لامپهایی برای هر آتشی هستند.


As a painter paints pictures on a wall, the intellect goes on creating the world in the heart always. ~Brahmananda Saraswati

مانند یک نقاش که بر روی دیوار نقاشی خلق می کند عقل همواره به ساختن دنیا در قلب می پردازد.


Accept the seasons of your heart, even as you have always accepted the seasons that pass over your fields.... ~Khalil Gibran, The Prophet, 1923

همانطوری که عبور فصل های مختلف از زمین هایتان را پذیرش کرده اید،عبور فصل های مختلف  از قلب خود را نیز قبول کنید.


The heart always sees before than the head can see. Thomas Carlyle

قلب همیشه قبل از اینکه مغز بتواند ببیند،میبیند.


The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Helen Keller

بهترین و زیباترین چیزها در دنیا قابل دیدن یا لمس شدن نیستند.آنها باید توسط قلب احساس شوند.


The heart that truly loves never forgets.

قلبی که صادقانه عاشق باشد هرگز فراموش نمیکند.


Love can heal a broken heart.

عشق این توانایی را دارد تا یک قلب شکسته را درمان کند


The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart. Benjamin Franklin

قلب یک انسان نادان در دهانش قرار دارد اما دهان یک انسان عاقل در قلبش واقع شده است.


You cannot kindle a fire in any other heart until it is burning in your own.

نمی توانید در یک قلب آتشی را روشن کنید تا زمانی که قلب شما را در خود نسوزاند.


The heart has its reasons of which reason knows nothing: we know this in countless ways. Blaise Pascal

قلب دلایل خود را دارد که دلیل آنها را نمی داند.ما این را به روشهای بی شماری می دانیم.


It is a weakness that I lead from my heart, and not my head? Diana, Princess of Wales

این یک ضعف است که من قلبم را رهبری می کنم اما مغزم را نه؟


It is not flesh and blood, but heart which makes us fathers and sons. Johann Christoph Friedrich von Schiller

این گوشت و خون نیست بلکه قلب است که ما را مبدل به پدر یا فرند می کند.


Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts. Albert Einstein

تعداد افراد کمی وجود دارند که با چشمانشان می بینند و با قلب خود احساس می کنند.


 Some people carry their heart in their head and some carry their head in their heart. The trick is to keep them apart yet working together. David Hare

برخی از افراد قلبشان را در مغزهایشان جای داده اند و مغزشان را در قلبشان،مهم این است که مغز و قلب از یکدیگر جدا باشند و با یکدیگر تعامل داشته باشند.


As the arteries grow hard, the heart grows soft. H. L. Mencken

همانقدری که شریان ها به سختی بزرگ می شوند و رشد می کنند قلب اما به نرمی بزرگ می شود.


The head learns new things, but the heart forever practices old experiences. Henry Ward Beecher

سر مسائل جدید را فرا می گیرد اما قلب تا ابد تجارب گذشته را تمرین(مرور) می کند.


To wear your heart on your sleeve isn't a very good plan; you should wear it inside, where it functions best. Margaret Thatcher

اینکه قلب خود را بر روی آستین خود قرار دهید ایده خوبی نیست،باید آن را در داخل جایی که بهترین عملکرد را دارد قرار دهید.


“A broken heart is just the growing pains necessary so that you can love more completely when the real thing comes along.“

J.S.B. Morse

یک قلب شکسته در واقع دردهای در حال رشد لازم که می توانید بیشتر عشق بورزید زمانی که یک چیز واقعی به سمت شما می آید.


“Sometimes it takes a heartbreak to shake us awake and help us see we are worth so much more than we’re settling for.“

Mandy Hale

گاهی اوقات یک سکته قلبی رخ می دهد تا به ما یک شوک وارد کرده و ما را بیدار کند تا به ما کمک کند که ببینیم خیلی بیشتر از آنچه تصور میکنیم با ارزش تر هستیم.


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


1 نظر

  1. FaranakFaranaksays:

    یه آدم عصبی با یه قلب مهربونم