تعبیر خواب ضرب و شتم چیست؟

تعبیر خواب ضرب و شتم از دید معبران اسلامی این است که بیننده  خواب از طرف کسی که در خواب از او کتک می خورد غم و ناراحتی می بیند . امام صادق (ع) می فرمایند ضرب و شتم در خواب به منزله  شفاعت، حل شدن مشکل، شرف و بزرگی، سفر، مال حرام، مجادله و بگو مگو است.

ابراهیم کرمانی درباره خواب ضرب و شتم می گوید اگر کسی در خواب ببیند با چوب مورد ضرب و شتم قرار می گیرد به این معنی است که از طرف مرد منافق و دورویی غم و ناراحتی به او می رسد. و اگر در خواب ببیند که با کلوخ مورد ضرب و شتم قرار می گیرد به این معنی است که سود و منفعتی به دست  میآورد اما اگر ببیند با کلوخ به پشت او میزنند کسی او را نصیحت می کند.

اگر بیننده خواب ببیند که توسط کسی با مشت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد تعبیر خواب او این است که به اندازه آن مشت از طرف فرد ضارب غم و ناراحتی به او می رسد. اگر کسی خواب ببیند از دیگری سیلی می خورد تعبیرش این است که از کسی حرف زشتی می ش اگر کسی ببیند توسط محتسب مورد ضرب و شتم قرار گرفته از طرف سلطان به او شغلی نیکو می دهند .

جابر مغربی درباره دیدن خواب ضرب و شتم می گوید، اگر کسی در خواب ببیند که مورد ضرب و شتم قرار می گیرد اما دلیل آن را نمی داند، به این تعبیر می شود که مال و اموال به دست می آورد و لباس نو می پوشد و اگر آن شخص ضارب غریبه بوده و دست و پای فرد را بسته باشد تعبیر بهتری نیز دارد.

تعبیر خواب ضرب و شتم با دیگران

لوک اویتنهاو می گوید خواب ضرب و شتم به معنی انتقام گیری در آینده ای نزدیک است.لیلا برایت می گوید اگر فردی در خواب ببیند که با ترکه مورد ضرب و شتم قرار می گیرد به این معنی است که به اهدافش می رسد. وو اگر ببیند خود او کسی را با ترکه می زند به این معنی است که در انجام کاری موفق نمی شود.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب ضرب و شتم می‌گوید اگر خواب ببینید کسی را با مشت مورد ضرب و شتم قرار میدهید به انجام کارهایی متهم خواهید شد.اسماعیل بن اشعث اگر کسی خواب ببیند توسط مرده ای مورد ضرب و شتم قرار میگیرد تعبیرش این است چیزی گم شده یا از دست رفته را دوباره بدست می آورد.

و اگر ببیند که مرده ای را میزند و آن مرده از این امر راضی است به این معنی است که آن شخص در آن دنیا مورد رحمت و سعادتمند است. اگر کسی خواب ببیند خودش مرده است و مورد ضرب و شتم قرار می گیرد دو معنی دارد اول اینکه دین و ایمان قوی دارد و دوم اینکه بدهی او پرداخت می شود.

کتاب سرزمین رویا ها درباره خواب ضرب و شتم می گوید اگر کسی خواب ببیند همسرش را میزند نشانه یک زندگی زناشویی خوب و آسوده و برای افراد مجرد نشانه  شانس در عشق است.اگر دختری جوان خواب ببیند مردی را می زند نشانه شانس در عشق برای او است و اگر خواب ببیند خواستگارش را می زند نشانه موفقیت بزرگ در عشق است.


بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب کتک خوردن از غریبه

تعبیر خواب با چوب کتک خوردنهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...