تعبیر خواب چغندر

چغندر گیاهی از خانواده اسفناجیان است که ریشه ای غده ای و قندی دارد. برگ های گیاه چغندر درشت و پهن می باشند. ریشه پهن چغندر محل ذخیره مواد غذایی است. ریشه مخروطی شکل چغندر از نظر غذایی و دارویی کاربرد دارد. چغندر برخلاف این که در عالم بیداری برای درمان تعداد زیادی از امراض و بیماری ها مورد استفاده است در عالم خواب و رویا نشانه غم و غصه و ناراحتی است. اگر در خواب چغندر دیده اید و یا در خواب دیده اید در حال خوردن چغندر هستید همراه ما باشید تا تعبیر خواب چغندر را به روایت معبران بزرگ با هم ببینیم.

تعبیر خواب چغندر به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در رابطه با تعبیر خواب چغندر می گوید: دیدن چغندر در خواب به معنی غم و ناراحتی است. همچنین دیدن چغندر در خواب به معنی سود کم از سوی زنان است.

تعبیر خواب چغندر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب چغندر می گوید: معبران در رابطه با تعبیر خواب چغندر نوشته اند که به مفهوم اندوه و ناراحتی است و بهتر است که خورده نشده و بیننده خواب آن را در عالم رویا دور بیندازد چون دور انداختن آن به معنی دوری کردن از رنج ها و بلاها تعبیر می شود. دیدن چغندر در خواب غم و ناراحتی اندکی دارد اما در کل به مفهوم بهره وری و دستیابی به سود است.

تعبیر خواب چغندر به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون راجع به تعبیر خواب چغندر عقیده دارد: اگر کسی که حرفه او کشاورزی است در خواب مشاهده کند که چغندرها بیشتر از حد معمول رشد کرده اند نشانه آن است که محصول فراوانی به دست می آورد و در صلح و آرامش خواهد بود.

تعبیر خواب خریدن چغندر

تعبیر خواب خریدن چغندر به روایت مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی در رابطه با تعبیر خواب داشتن و خریدن چغندر می گوید: اگر شما در خواب ببینید چغندر دارید یا از مغازه ای چغندر خریده اید دیدن این خواب بیانگر آن است که سود و منفعتی به دست می آورید که در نتیجه به دست آوردن آن غم و ناراحتی و اندوه ایجاد خواهد شد. داشتن چغندر در خواب نشان دهنده آن است که شما مقدمات انجام دادن کاری را فراهم می کنید که باعث سود و منفعت است ولی در عین حال غم انگیز نیز می باشد. یعنی به لحاظ احساسی شما را غمگین و ناراحت می کند اما از جنبه مادی به سود و منفعت دست پیدا می کنید. بیرون کشیدن چغندر از خاک در عالم خواب نیز چنین تعبیری را خواهد داشت.

تعبیر خواب خوردن چغندر به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون در رابطه با خواب خوردن چغندر بیان می دارد: اگر کسی در خواب ببیند به همراه دیگران چغندر می خورد نشانه آن است که خبرهای خوب زیادی در راه است.

تعبیر خواب چغندر پخته ، تعبیر خواب لبوی داغ

تعبیر خواب چغندر پخته (لبو)

منوچهر مطیعی تهرانی در رابطه با تعبیر خواب چغندر پخته یا لبو می گوید: دیدن چغندر پخته یا همان لبو در خواب به معنی مال و اموال مفت و ارزان قیمت است و پول سهل الوصولی که بدون این که خواسته باشید و یا آگاهی داشته باشید از جایی به دست شما می رسد.

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب لبو می گوید: اگر کسی در خواب ببیند چغندرهای پخته ای را در یک ظرف کثیف سر سفره آورده اند علامت آن است که بیننده خواب نسبت به مسائلی آگاه می شود که سبب پریشانی خاطر و ناراحتی او می شوند.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...