تعبیر خواب چرک

فکر می کنید دیدن چرک در خواب چه تعبیری می تواند داشته باشد؟ در این مجال قصد داریم به بیان تعبیر خواب چرک از نظر معبران بزرگ بپردازیم. لازم به ذکر است منظور از چرک در این جا چرکی است که در محل زخم و جوش و ... ایجاد می شود نه کثیفی و آلودگی های بدن و لباس و ... با تعبیر خواب چرک همراه ما باشید.

تعبیر خواب چرک از دید محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در رابطه با دیدن چرک در خواب می گوید: دیدن چرک در خواب به معنی مال و اموال است و به صورت کلی اگر کسی در خواب ببیند چرک در بدنش جمع شده است به معنی جمع شدن پول و ثروت و دارایی می باشد.

تعبیر خواب خوردن چرک از دید محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در مورد خوردن چرک در خواب می گوید: اگر کسی در خواب ببیند چرک را می مکد و می خورد نشان دهنده آن است که مال حرام استفاده خواهد کرد.

تعبیر خواب خوردن چرک به روایت جابر مغربی

جابر مغربی راجع به خوردن چرک در خواب عقیده دارد: اگر کسی در خواب ببیند دملی را شکافته و چرک و خون آن را می خورد  به معنی آن است که به مقدار چرکی که خورده مال و اموال جمع خواهد کرد.

تعبیر خواب چرک ، تعبیر خواب خوردن چرک ، تعبیر خواب بیرون آمدن چرک

تعبیر خواب به وجود آمدن چرک از دید محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در رابطه با معنای ایجاد چرک در بدن در عالم خواب می گوید: اگر کسی در خواب ببیند در بدن او زخمی به وجود آمده است که در آن چرک و خون جمع و ایجاد شده به مفهوم آن است که به میزان زخم و چرک آن پول و ثروتی برای او ذخیره می شود اما اگر در خواب ببیند که در محل زخم بدن او چرک و خونی جمع نشده به معنی آن است که در مال و اموالش دچار ضرر و زیان و کاستی می شود.

تعبیر خواب به وجود آمدن چرک از دید جابر مغربی

جابر مغربی در رابطه با تعبیر ایجاد چرک در بدن می گوید: اگر شما در خواب ببینید شخصی شما را به وسیله سلاحی زخمی کرده و شما متوجه نشدید آن شخص چه کسی بوده است و در محل زخم شما چرک جمع شده به این مفهوم است که به مقدار آن چرک مال حرام به دست می آورید.

تعبیر خواب بیرون آمدن چرک از دید محمد بن سیرین

محمد بن سیرین راجع به بیرون آمدن چرک در خواب می گوید: اگر کسی در خواب ببیند چرک از بدنش بیرون می آید نشانه آن است که دچار ضرر و زیان مالی و کاهش در اموال می شود. اگر کسی در خواب ببیند چرک از بدنش بیرون می آید اما دوباره سر جای خودش بر می گردد یعنی به اندازه آن چرک دچار ضرر و زیان و کاستی در مال و اموال می شود اما مجددا مال و اموالش به وضعیت قبلی بر می گردد. اگر مردی در خواب ببیند چرک از آلت تناسلی او بیرون می آید نشانگر آن است که بیننده خواب صاحب فرزند معلولی خواهد شد.

مطالب پیشنهادی این بخش :

تعبیر خواب کثیفی گوش

تعبیر خواب ترکیدن جوش چرکی

تعبیر خواب دمل چرکی در اعضای مختلف بدن

3 نظر

 1. راتاراتاsays:

  درود "در خواب ديدم به اندازه يك جوش دستم زده بود كه از آن فقط چرك سفيد در آوردم و به يكباره تمام بدنم را پر از آن ديدم اما تمامي چرك سفيد بودن "سپاس از تعبير خوابم 🙏

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید توجه وسواسی به قضاوت و نگاه دیگران باعث شود تا قدرت خلاقیت و ایده های شخصی خود را سرکوب کنید.

 2. پریساپریساsays:

  سلام. در خواب دیدم تو فضای اتاق و نه حمام با کیسه بدون سفیداب، روی پاهم می کشم و گوله گوله چرک میریزه. و خیلی راحتم چرکم میمومد.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام هیچ خبر و منفعتی در دیدن رویا نیست

 3. جلالجلالsays:

  سلام خاب میدیدم که سر انگشتای دستو فشار میدم چرک و کرم میومد بیرون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام خوابتان به معنای رفغ غم و اندوه از زندگیتان است.