تعبیر خواب پشم

از نظر علم تعبیر خواب دیدن پشم در عالم رویا خوب و نیکوست. پشم به عنوان محصول ارزشمندی که از چهارپایان به دست ما می رسد در عالم خواب هم موضوعی باارزش و اهمیت است. در ادامه تعابیر مختلفی را که از دیدن پشم، لباس پشمی و موضوعات مرتبط با آنها در خواب بیان شده است می بینیم.

معنی دیدن پشم در خواب چیست؟

تحلیلگران خواب، دیدن پشم را در خواب به رزق و روزی تعبیر می کنند. معنی دیگر آن پول و پس اندازی است که اضافه بر مخارج روزانه در جایی ذخیره کرده ایم. اگر کسی در خواب ببیند پشم دارد یا پشم خریده است و یا کسی به او پشم هدیه داده است به معنی به دست آوردن مال و اموال و نعمت زیاد است. اگر کسی در خواب ببیند مقدار کمی پشم دارد یعنی پول کمی به دستش می رسد و اگر مقدار زیادی پشم ببیند که آنها را روی هم چیده است و می داند همه آنها متعلق به خود اوست یعنی اموال بسیار زیادی به دست می آورد. دیدن طناب پشمی در خواب به این معنی است که کارها از جنبه مالی دچار پیچیدگی می شود. اگر کسی در خواب ببیند شخصی در حال بافتن طناب از پشم است نشان دهنده آن است که شخص بافنده در کارش دچار مشکل و آشفتگی می شود. اگر کسی در خواب ببیند آن طناب پشمی متعلق به او است یا برای او بافته می شود و یا خودش بافنده طناب است یعنی گره افتادن در کار به او مرتبط می شود. دیدن پشم نبافته در خواب از پشم بافته بهتر است. اگر کسی در خواب ببیند مقداری پشم از مغازه خریده یا از راه دیگری به دست آورده نشانه کسب روزی حلال و بی شک و شبهه است. اگر کسی در خواب ببیند مقداری پشم به او دادند که آن را ببافد یعنی شغلی در اختیار او قرار می دهند که برای او سود و منفعت در پی دارد. اگر دختر جوانی خود را در خواب در حال ریسیدن دوک ببیند نشانه آن است که ازدواج می کند و اگر مشاهده کند از پشم پارچه ای می بافد یعنی شوهری ثروتمند نصیبش می شود. دیدن لباس پشمی در خواب به معنی کسب مال و دارایی است. 

تعبیر خواب پشم از دید معبران بزرگ

محمد بن سیرین می گوید: معنی دیدن پشم در خواب به هر صورتی که باشد روزی و مال و اموال حلال است. پشم نبافته تعبیر بهتر و نیکوتری دارد. اگر کسی در خواب ببیند جوراب پشمی به پا کرده است نشانه آن است که یک کنیز زیبا را به خدمت می گیرد یا با زنی زیبا ازدواج می کند.

جابر مغربی در رابطه با تعبیر خواب پشم می گوید: معنی پشم شتر در خواب اموال و دارایی هایی از سوی پادشاه است. برخی از تعبیرگران نیز عقیده دارند تعبیر آن ارث و میراث است.

ابراهیم کرمانی در رابطه با معنی دیدن پشم در خواب عقیده دارد: اگر کسی در خواب ببیند لباس پشمی پوشیده است یعنی با یک زن ثروتمند ازدواج می کند. اگر کسی در خواب ببیند پشم را دور می ریزد بیانگر آن است که مال خود را هدر می دهد و اگر ببیند پشم را می سوزاند یعنی مالش را خرج می کند.

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب کلاه برای زن

تعبیر خواب پوشیدن جوراب سفید

تعبیر خواب زدن موی پا

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...