متن کوتاه انگلیسی درباره زندگی روزمره + ترجمه

زندگی روزمره برای هر یک از ما معنای خاص خود را دارد و هر شخص بسته به تفکرات و اصول خود تعریف مشخصی از زندگی روزمره را دارا می باشد.در همین راستا برای شما عبارات و جملاتی را از بزرگان در خصوص زندگی روزمره به همراه ترجمه فراهم کرده ایم.

هدف هنر شستن گرد و غبار از زندگی روزمره است.

“Think before you speak. Read before you think.”


― Fran Lebowitz, The Fran Lebowitz Reader

قبل از سخن گفتن فکر کن و قبل از فکر کردن مطالعه


“Keep your face always toward the sunshine - and shadows will fall behind you.”

― Walt Whitman

همواره چهره خود را مقابل آفتاب قرار دهید سایه ها خود به خود پشت سر شما خواهند ایستاد


Write it on your heart that every day is the best day in the year.”

― Ralph Waldo Emerson

در قلب خود این را حک کنید که هر روز هترین روز سال است


“Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one”

― Bruce Lee

برای یک زندگی آسان دعا نکنید بلکه برای قدرتمند بودن در مقابل تحمل سختی ها دعا کنید


To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart.”

― Eleanor Roosevelt 

برای کنترل خود از عقل خود استفاده کنید اما برای کنترل دیگران از قلب


“Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are.”

― John Wooden

بیشتر از اینکه به شهرت خود توجه کنید،باید به شخصیت خود توجه کنید چرا که شخصیت شما دقیقا همان چیزی است که واقعا هستید،اما شهرت در واقع تقریبا آن چیزی است که دیگران فکر میکنند شما هستید


“Dream as if you will live forever; Live as if you will die today.”

― James Dean

طوری تصور کن که تا ابد زنده هستی،طوری زندگی کن که انگار همین امروز خواهی مرد


“Do all the good you can,

By all the means you can,

In all the ways you can,

In all the places you can,

At all the times you can,

To all the people you can,

As long as ever you can.”

― John Wesley 

همه امور را تا جایی که می توانید به خوبی انجام دهید

به هر وسیله ای که می توانید

به هر روشی که می توانید

در هر مکانی که می توانید

در هر زمانی که می توانید

برای همه افرادی که می توانید

تا زمانی که می توانید


“Always acknowledge a fault. This will throw those in authority off their guard and give you an opportunity to commit more.”

― Mark Twain

همواره به اشتباه خود  اعتراف کنید.اینکار سبب می شود که گاردی که شخص مقابل به خود گرفته است برداشته شود و به شما این فرصت را خواهد داد تا بیشتر به سمت جلو حرکت کنید.


“The way to happiness: Keep your heart free from hate, your mind from worry. Live simply, expect little, give much. Scatter sunshine, forget self, think of others. Try this for a week and you will be surprised.”

― Norman Vincent Peale, The Power of Positive Thinking

راه شاد بودن این است: قلب خود را از تنفر خالی کنید،ذهن خود را از نگرانی آزاد کنید،زندگی ساده ای داشته باشید،انتظار کمی داشته باشید،زیاد ببخش،خود را فراموش کن،به دیگران فکر کن،مانند آفتاب بر دیگران بتاب.این ها را برای یک هفته آزمایش کن و انجام بده.خواهی دید که شگفت زده می شوی.


You have to really use your imagination to refresh your daily life. Eric-Emmanuel Schmitt

برای تازه نگه داشتن زندگی روزمره خود  به تصورات و خیالات خود نیاز دارید


If in our daily life we can smile, if we can be peaceful and happy, not only we, but everyone will profit from it. This is the most basic kind of peace work. Thich Nhat Hanh

اگر در زندگی روزمره خود لبخند بر لب داشته باشیم،اگر در زندگی صلح طلب باشیم،نه فقط ما بلکه هر هر شخص دیگری نیز از آنها بهره مند خواهد شد.این ساده ترین اقدام صلح جویانه در زندگی است.


If your daily life seems poor, do not blame it; blame yourself that you are not poet enough to call forth its riches; for the Creator, there is no poverty. Rainer Maria Rilke

اگر در زندگی فقیر هستید،زندگی را سرزنش نکنید بلکه خود را سرزنش کنید،برای اینکه به اندازه کافی اقدامی جهت کسب آن انجام نداده اید.برای خالق فقر وجود ندارد


“Sit in a room and read--and read and read. And read the right books by the right people. Your mind is brought onto that level, and you have a nice, mild, slow-burning rapture all the time.”

― Joseph Campbell, The Power of Myth

در یک اتاق بنشینید و بخوانید-و بخوانید و بخوانید.کتب درست از نویسندگان درست را بخوانید.این باعث می شود ذهن شما در سطح آن کتاب ها به شکل مناسبی بالاتر قرار بگیرد و عامل ایجاد یک ذهن لطیف و آرام شود


Be grateful, be smart, be clean, be true, be humble, be prayerful.”

― Gordon B. Hinckley, Way To Be!: 9 Rules For Living The Good Life

سپاسگذار باشید،هوشمند باشید،پاک باشید،حقیقی باشید،پاینده باشید،شکرپذار باشید.


“Never tell your problems to anyone...20% don't care and the other 80% are glad you have them.”

― Lou Holtz

هرگز مشکلات خود را به کسی نگویید....20% از آنها اهمیت نمیدهند و 80% از آنها خوشحال هستند که شما آن مشکلات را دارید.


“May I share with you a formula that in my judgment will help you and help me to journey well through mortality... First, fill your mind with truth; second, fill your life with service; and third, fill your heart with love.”

― Thomas S. Monson

من می توانم فرمول خودم را که مرا در  در سفر مرگ کمک کرد با شما به اشتراک بگذارم:اول اینکه ذهن خود را سرشار از حقیقت کنید،دوم اینکه زندگی خود را سراسر خدت کردن کنید و سوم اینکه قلب خود را سرشار از عشق کنید


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...