متن انگلیسی راجع به زندگی (2)

.What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که ما در ذهن خود از چگونگی آن می سازیم!


.Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.


.Life is a onetime offer, use it well

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن.


.Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم.


.Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن.


.Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it

زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی.


.This is your life, and it’s ending one minute at a time

این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود.


.It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly

این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند.


.Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it

زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند.


.Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving

زندگی همانند دوچرخه‌سواری است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید.


.Enjoy life. There’s plenty of time to be dead

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای مرده بودن وجود دارد.


.Here is the test to find whether your mission on Earth is finished: if you’re alive, it isn’t

یک آزمون برای فهمیدن اینکه مأموریت شما در زمین به پایان رسیده، وجود دارد: اگر شما هنوز زنده هستید، مأموریتتان در زمین هنوز تمام نشده است.


.So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about

سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی چیزها برای لبخند کردن وجود دارد.


.There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است.


.If you do what you need, you’re surviving. If you do what you want, you’re living

اگر شما کاری را می‌کنید که به آن نیاز دارید، شما زنده می‌مانید. اگر شما آنچه را دوست دارید انجام دهید، شما زندگی می‌کنید


گردآورنده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...