تعبیر خواب مار

دیدن مار در هر شکل و حالتی که باشد نشانه دشمن، فریب، حیله و آسیب است. دیدن مار در خواب برای بیننده هشدار و خطر است و بایستی خود را از آسیب‌ها در امان نگاه دارد.دیدن مار در خواب دال بر خطری است که برای بیننده غیرمنتظره است. مار در خواب نماد فردی خوش مشرب و جذاب که علاوه بر آنکه شما را مجذوب خود می‌کند توانایی آذار شما را نیز دارد.برخی معبران دیدن مار را دال بر ثروت و مال می‌دانند و این تعبیر از افسانه‌هایی برگرفته شده که ماری بر صندوقچه گنج می‌نشست و برای دستیابی با آن گنج می‌بایست تلاش‌ها و راهکارهایی بکار برد تا مار را از روی آن زدود.بنابراین اگر در عالم واقع با مشکلات مالی روبرو هستید و یا بایستی یک بدهی پرداخت کنید، باید راهکارهای کاربردی جهت پرداخت و منع مشکلات مالی ایجاد شده را از میان بردارید.دربرخی از فرهنگ‌ها معتقدند که مار نماد زنی است که برای شما نقشه های شوم و دردسر ساز دارد. زنی در زندگی شما که درعین جذابیت، خطرناک و تهدید کننده نیز می‌باشد. همچنین مارها در خواب نماد محافظ و نگهبان در رابطه با مال نیز هستند. درعالم واقع می‌تواند گویای زنی باشد که محافظ دارایی‌های شما است.

تعبیر جمعی از مارها

 دیدن تعداد بسیاری مار نماد اطرافیان شما هستند که با شما درعین حال که خویشاوند و دوستانتان هستند اما بر علیه شما نیز توطئه می‌چینند و درباره شما غیبت کرده و بر شما انرژی‌های منفی ساطع می‌کنند.دیدن دسته مارها به معنای آن است که برای بهبود وضع حال خود بایستی از جمعی یا گروهی دور شده و خداحافظی کنید.

مطلب های محبوب و پربازدید که در همین رابطه تاکنون ارسال شده :

تعبیر خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن

تعبیر خواب خوردن یک مار توسط مار دیگر

تعبیر خواب مار زرد با خال سیاه

تعبیر مار گرفتن

 اگر در خواب ببینید ماری گرفتید نشانه روبرویی با فردی است که نسبت به شما خصومت دارد. این خصومت می‌تواند در موقعیت‌های اجتماعی نظیر محل کار، همسایگان و در موقعیت‌های اجتماعی اتفاق بیفتد. مار گرفتن در خواب نشانه درگیری، جنگ، مشاجره و دعواهایی است که شما در عالم واقع خواهید داشت.اگر در عموم به دلیل مسابقه یا رقابت ماری گرفتید، نشانه خودشیفتگی و تکبر بیننده خواب است که درصدد نشان دادن قدرت خود می‌باشد.

تعبیر خواب دندان نیش مار

تعبیر نیش زدن مار

معبران نیش زدن مار را دلیل بر صدمه دیدن از شخصی که به او علاقه دارید، می‌دانند. گاه این آسیب می‌تواند از شخصی به شما رسد که انتظار و توقعش را ندارید. اگر در خواب ماری فرد را نیش بزند بیانگر آن است که به آن فرد غلبه می‌کند.نیش زدن مار دلیل بر نگرانی‌هایی که در رابطه با سلامتی تان دارید نیز می باشد. همچنین نشانه بخش از ابعاد وجود بیننده خواب مانند پرخاشگری، تغییر در خلقیات و ناسازگاری با دیگران نیز می‌باشد. بیننده خواب بایستی به درون و ناخوداگاه خود مراجعه کرده و پی به فرایند واکنش‌های خود دربرابر رویدادهای غیر قابل پیش بینی توجه کند. اگر در خواب ببینید مار دیگران را نیش می‌زند. بیانگر شنیدن سخنان زننده از سوی اطرافیان و تاثیرات منفی است.برخی معبران نیش مار سمی را دلیل بر زیان به فرد دانسته و نیش مار غیر سمی را دلیل بر سلامتی و مداوای امراض تعبیر کرده‌اند.

تعبیر دیدن مار در مکان‌های مختلف

اگر ماری در خانه دیدید به معنای دشمن و فردی است که از شما کینه به دلی دارد. ازسوی دیگر مار در خانه، نشانه آن است که دشمنتان ازجمله افرادی است که به‌مراتب با شما سر و کار دارد. اگر مار را در مکانی مانند بیابان یا جنگل ببیند دلیل بر دشمنی بیگانه است. دیدن مار در جنگل نماد بی‌وفایی، شکست در عشق و افسردگی است

 تعبیر مارهای متفاوت در خواب 

مار سبز در خواب دلیل بر دشمنی است که نمی‌تواند به شما آسیب برساند. ازسوی دیگر مار سبز گویای باروری، صلح و سازش است.مار زرد در خواب دلیل بر دشمنی مریض حال است. مار سرخ در خواب دلیل بر دشمنی است که بسیار با او معاشرت دارد. همچنین مار سرخ نماد شانس نیز می‌باشد.مار سفید در خواب دلیل بر دشمنی است که از وجه محبوبیت بین عموم برخوردار است.مار آبی در خواب به معنای روابط سرد جنسی و عاطفی است.اگر زن بارداری در خواب مار سیاه ببیند، فرزند پسر به دنیا می آورد. دیدن مار سفید برای زن باردار دلیل بر فرزند دختر است.

تعبیر خواب انواع مارها

 تعبیر فرار کردن مار

اگر در خواب مار از شما فرار کرد نماد دشمنی ناتوان و ضعیف است که از شما می‌هراسد. فرار کردن مار به معنای دور شدن ضررها و رفع بلا و آفت است که شما از آن رها و آزاد می‌شوید.

تعبیر غذا دادن به مار

اگر بیننده در خواب ببیند که به مار غذا می‌دهد یعنی به دشمنش خوبی می‌کند و نمی‌داند که دشمنش است. نماد فردی خسیس و یا ریاکاری که با فریب از شما کمکی طلب می‌کند و شما هم به‌ناچار یا از روی صمیمت از کمک به او دریغ نمی‌کنید.

پیشنهادی های دیگر توپ تاپ:

تعبیر خواب مار قرمز در خانه

تعبیر مار عظیم الجثه در خواب

تعبیر کشتن مار 

جراحت وارد کردن به مار نماد خصومت و خشونت با فرد مقابل است. اگر فردی در خواب ببیند ماری کشت دلیل بر ان است که دشمنش را مغلوب می‌کندمُردن مار دلیل بر برطرف شدن آسیب و صدمه و شکست دشمن است.حلقه زدن مار به دور فرد به معنای درگیری شدن با هیجانات خویشتن و سردرگمی می‌باشد.اگر بعد از کشتن مار احساس گناه کردید دلیل بر این است که در بیداری معضلی وجود دارد که بایستی از آن خلاص شوید. به‌طور کلی مبارزه با مار دلیل بر روبرویی با مشکل و یا خطری است که بایستی آن را از میان بردارید.

مار ترسناک

تعبیر مار بزرگ و کوچک

اندازه مار به هر اندازه‌ای که باشد دشمن آسیب وارده نیز به همان نسبت می‌باشد. مار بزرگ نشانه دشمن قوی و مار نحیف دلیل بر دشمن ضعیف است.تعبیر مار سمی در خواب نیز دلیل بر زیان و بیماری می‌باشد که شما را تهدید می‌کند.

تعبیر ماه افعی در خواب

دیدن مار افعی در خواب دلیل بر یافتن راهکارهایی برای رفع مشکلاتی است که با آنها روبرویید. همچنین مار افعی در خواب نشانه افرادی حراف که سخنان بیهوده و اهداف پوچی دارند، می‌باشد

تعبیر مار دوسر در خواب

اگر در خواب مار دو سر ببینید دلیل بر عصبانیت سرکوب شده در بیداری است. همچنین مار دو سر در خواب نشاندهنده آن است که شما از سوی دو جهت کشیده می‌شوید، به‌عبارتی دیگر میان دو راه یا دو خواسته درگیری ذهنی دارید. مار دو سر در خواب یعنی شما بایستی با اعتماد به نفس و قدرت بیشتری در رابطه با مشکلاتتان تصمیم‌گیری کنید

تعبیر نگه داشتن مار؛ به معنای روابط اجتماعی با افراد قدرتمند در امور مالی و اقتصادی است که در رابطه با امور کسب و کار و یا سرمایه‌گذاری با آنها در ارتباطید. ازسوی دیگر پرورش مار در خواب نماد آن است که بایستی در عملکردهای خود تغییراتی در جهت مثبت به وجود آورید

تعبیر نگاه کردن به مار؛ معبران نگاه کردن خیره مانند به چشمان مار را در خواب شگون و خوش‌یمن نمی‌دانند. خیره نگاه کردن مار به فرد به معنای پیروزی دشمن است

دیدن مار در خواب بر موارد زیر دلالت دارد؛

ترس، دشمن، خشونت، خصومت، خطر، زن خطرناک، نگهبانی، آسیب، ثروت، مال، بدهی، قرض، وام، موانع زندگی، باروری، ترمیم، جراحت، غلبه بر دشمن، پیروزی، نزاع، مشاجره، درگیری در روابط.

مطالب مرتبط...

111 نظر

 1. مسعودمسعودsays:

  سلام وقت بخیر . من خواب دیدم با پسر داییم که کلاس دوم ابتداییه داشتیم از یه جایی میرفتیم که جنگل نبود ولی درخت داشت سر راهمون . بعدش روی شاخه های درختان مار داشت هر درخت شاید سه چار مار روی شاخه هاش بود و ما هم ترسیدیم به اولین درخت که رسیدیم دو مار رو شاخه هاش بود که وقتی ما نگاشون کردیم پریدن تو آب و فرار کردن و همینطور که به راهمون ادامه میدادیم مارهای دیگری هم بودن ولی ما از ترس نگاشون نمیکردیم و آروم آروم عبور کردیم وقتی که از اونجا گذشتیم پسر داییم گریه کرد گفت که خیلی از مارها ترسیده. لطفآ تعبیرشو لطف کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ترسیدن از مار در این رویا ، طبق توضیحاتی که در متن هم دادیم نشان دهنده ی غلبه بر مخالفان ، بدطینتان و یا بعضی از حسدورزان است و معنای بدی ندارد.

 2. زهرازهراsays:

  سلام. وقت بخیر. مامانم خواب دیده من یک مار کوچولو آوردم تو خونه. بچه مار بوده گویا.مامانم وحشت داشته و بمن میگفته چرا اینو آوردی توخونه. ولی من مار رو دستم گرفتم و باهاش بازی میکردم. تعبیرش چیه. سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب از فرد می خواهد تا اجازه ندهد که ترس های کاذب، آرامش روانی او را مختل کند.

 3. سیمینسیمینsays:

  باسلام دیشب مادرم خواب دیدن ک پسرعموش ک حدودا یکسالی هست ک فوت کردن شبیه مار وکلش هم همینطور روی مار ودرور گردنش زخمی (مار ولی در عالم خواب میگفت ک مسعود همون پسرعموی فوت شده اش)داره دنبالش میکنه تا بش حمله کنه و مادرم هم باترس و جیغ فرار میکنه تا اینکه میره تو خونه یک سید ک فوت شده ودر شهرستانشون بوده میره اون تو و میگه ک دیگه اینجا خونه سید نمیاد واگرخودش نباشه دخترهاش هستن.ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا ریشه ی انرژی های منفی و درگیری های فکری خود را شناخته و اجازه ندهد که این افکار و احساسات منفی در او تداوم پیدا کند.

 4. سماسماsays:

  باسلام.من درخواب دیدم تو خونه مار بزرگی هس کنارشم بچه هاش بودن شبیه تخم مرغ بودن اول فکر کردم که دستشویی کرده ولی بعد دیدم که نه دارن حرکت میکنن یعنی بچه مار بودند و هرچقد که جلو حرکت میکردند از بچه ها خون میریخت زمین.باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد اجازه ندهید که خشم و ناراحتی های سرکوب شده، آرامش روانی شما را مختل کند.

 5. دختر زمستوندختر زمستونsays:

  سلام من خواب دیدم هر قسمت از خانه مان پر از مارهای زرد و‌سیاه به اندازه های خیلی بزرگ و یا کوچک‌بود و برای فرار به اتاقم امدم ولی دیدم چندتا مار بالای سقف هست و‌یکی هم دارد از در اتاقم ارام وارد اتاق میشود و فریاد زدم و درخواست کمک کردم و‌پدرم و چندنفر دیگر امدند و تمام‌مارها را گرفتند و از خانه بیرون بردند. توی خواب خیلی ترسیده بودم تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از قدرت ریسک پذیری خود برای کسب مهارت های خلاقانه و جدید استفاده کنید.

 6. رضارضاsays:

  خواب دیدم یه مار سبز رنگ و خیلی خوشگل و در عین حال بزرگ و وحشتناک تو حیاط خونمونه و میخواد وارد خونمون بشه و یبار از سوراخ پنجره نصفشو کرد داخل بعد ترسیدو رفت بیرون ولی بعد از چند دقیقه که نگاه کردیم دیدیم نیست ترسیدیم که اومده داخل خونه هرچقدر دنبالش گشتیم پیداش نکردیم بجاش یه مار نازک به رنگ قهوه ایه پررنگ پیدا کردیم بابام با دستش دمشو گرفت ولی ترسیدو نتونست بکشتش انداخت زمین بعدش دیدم یه دور دور شکمه منه و با فشاری که به شکمم وارد کردم یکم گرهش باز تر شد ولی از ترس نتونستم از خودم جداش کنم و از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که بدبینی به دیگران، آرامش روانی شما را مختل کند.

 7. PadizPadizsays:

  درود خواب دیدم تو خونه بچه ها موزیک شاد گذاشته بودن بعد ی مار طوسی رنگ از روی زمین به حالت پرواز در اومد و تو هوا شروع کرد تکون خورن بعد که موزیک عوض شد مار رفت تو آشپزخونه ی گوشه رو زمین ،مجددا که موزیک شاد پخش شد دوباره تکرار شد ،میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید ترس از نگاه و قضاوت دیگران، قدرت خلاقیت و تاثیرگذاری شما را مختل کند.

 8. سید جواد حسینیسید جواد حسینیsays:

  سلام ممنون بابت سایت خوبتون.... خواب دیدم در یه جایی شبیه به پارکینگ یه مردی از سر یه مار گرفته بود و با رفیق مرد دیگش شوخی میکرد و بعد با مار عین شلاق رفیقشو میزد بعدش مارو انداخت زمین ، یه مار خاکستری کوچک بود مار خزید و یه چیزی رو خورد به نظرم قورباقه بود. منو مادرم جلو در ایستاده بودیم خواستیم بریم بیرون یه لاکپشت کوچک از دهن مار اومد بیرون و مار خزید و رفت و ناپدید شد... بعد اون صحنه منو مادرم رفتیم بیرون که بریم سر زمین ، ماشین تو راهی سوار شدیم و تو مسیر من به مادرم گفتم چرا با ماشین من نیومدیم ، مادرم گفت راست میگی...بعد به راننده گفتیم برگرد مارو بذار جلو در خونه...که بعدش بیدار شدم ممنون میشم تعبیرش بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به کینه ورزی و دشمنی دیگران توجهی نداشته و اجازه ندهید احساس ترس، شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان در زندگی بیداری باز دارد.

 9. NNsays:

  سلام خدمتتون من خواب دیدم جایی ک نمیدونم کجاست دقیقا یه مار دیدم رنگش کاملا هم مشکی نبود ولی میدونم تیره بود و فکر میکنم ی جورایی ماره کبری بود یه لحظه موند نگام کرد منم نگاش کردم ولی اصلا ازش نمیترسیدم یا فرار نمیکردم اونم نمیومد سمتم ک بخواد نیشم بزنه یا کلا اذیتم کنه تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا از معاشرت با انسان های کینه توز و منفی خودداری کنید.

 10. مهرانهمهرانهsays:

  طرف ظهر خواب دیدم نمیدونم این خواب تعبیرداره یانه ولی خواب دیدم یک مار فوق بزرگ دور عده زیادی ازمردم به سرعت داره می پیچه وحلقه میزنه ومردم به شدت برای رهایی تلاش میکنن ولی موفق نمیشن بعد دیدم مار کشته شده وتکه تکه شده ولی احساس میکردم اون مردمی هم که دورشون حلقه زده بود همه مردن و بلعیده شدن. من خودم ناظر این جریان بودم.من درخواب دیدم مردم به شدت دراون حلقه مار درفشارن ایا میتونه اشاره داشته باشه به فشارهای اقتصادی که از طرف یک عامل کلان به مردم واردمیشه و زندگی یک عده زیادی ازمردمو نابودکرده واینکه اون فشارها ازبین میره؟ چون میگن هرجور خواب تعبیرکنید همون پیش میاد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از ارتباط با افکار و احساسات منفی که موجب از بین رفتن آرامش و سلامت روانی شما می شود خودداری کنید.

 11. دختردخترsays:

  سلام دیدم که دومار کوچک که بنظرم یعنی به دستگیره در خونمو آویزونن که فک میکنم اونی که رنگش تیره بود کمی کوچکتر بود و یه مار سبز مانندی هم دیدم هردوش یکجا بودن مث یه کیسه ولی خب مشخص بودن من یادمه یه چاقو پرت کردم برا زن داداشم که بره بکشش فکنم یا همیطوری دادمش همیطورم دیده بودمکه مار سبزه داره با اونی که فکنم کمی تیره رنگ بود(ولی اصلا یادم نیس سبز بودا)دعواهه و میزنه مستقیم به کله اون.یه دختر بچه هم یادمه با ایکه رو دسش مار گزیدگی بود داشت ماهارو فکنم هردوش بود، که بهم میپیچوندشو مث وقتی که مو رو به هم میچرخونن برا گیس کردنش و البته منم نمیدونم از دست مارا یا دختره بود که بحرحال دیدم پشت در پذیرایی رفتمه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از معاشرت با انسان های کینه توز و منفی نگر خودداری کنید.

 12. دلارادلاراsays:

  سلام مادر من خواب دیده که خواهرشور خواهرم داشته یه ما بزرگ رو میخورده. تعبیرشو میخواستم با سپاس.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی ترس ها و بدبینی هایی است که می تواند روابط شما با اطرافیان را دچار تردید ها یا چالش هایی غیر قابل پیش بینی کند. این خواب همچنین از شما می خواهد تا در مواجهه با این تردید ها، از منطق خود کمک بگیرید.

 13. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سللم من خواب دیدم سوار موتورم و دارم میرم سرکار زفتم سوپری سیگار بخرم ولی نخریدم سکه نقره دیدم که لای لواشک بود بعد اومدم بخرم که‌طرف گفت کاجش نیست و هفته دیگه میارم بعد سوار ماشین شدم فرداس با یکی از دوستام که تو بیداری سوپری داره که بریم بخریم بعد یه افعی بزرگ دیدم که یکی بهم گفت مال بدست میاری این چه تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از در میان گذاشتن اسرار خصوصی خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید.

 14. AmAmsays:

  سلام خواب دیدم ک تو خونمون با چیزی مشغولم و کنارم ی قابلمه ک توش ماهییکوجیکی و زنده بود( اولاش فک میکردم ماره)بعد خواستم یچیزیو بردارم انگار مار صورتی رنگ ۲۰ سانتی متری رو کشیدم و اونم تو پیشونیم نیشم زد و انداختم تو قابلمه و ماهی هم مرد.اما من رفتم جای نیشش رو شستم و هیچیم نشد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، از کارهای عجولانه و استرس بیهوده برحذر باشید تا بتوانید با آرامش و طمانینه در جهت رسیدن به آرزوها گام بردارید

 15. ناهیدناهیدsays:

  سلام امروز صبح خواب دیدم ازسقف دستشویی خونه سابقمون یه ماربیرون اومد بعدرفت طرف دیوار خونه پسر عمویم ولی سوراخی پیدا نکرد اومد طرف حیاط ما اون موقع زنگ زدم به اتش نشانی تا بیان مار رو بگیرن مامورها رسیدن خونمون که من از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه موفقیت در کار است.

 16. ساریناساریناsays:

  سلام خواب دیدم تو خونه قدیممون هستم دیوار حیاطمون هم سنگیه من رفتم تو حیاط که یه مار تو دیوار بود فقط سرش با دمش پیدا بود من تا مار و دیدم یه جیغ بزرگ کشیدم که هم زمان با صدای جیغ من مار دهنشو باز کرد و یه قسمت از بدنمو گرفت تو دهنش بعدش از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلاتی پیش رو دارید

 17. rrsays:

  سلام خواب دیدم تکی باغ خودمون هستیم همه جا سبز و قشنگ بود یه خانواده که من میشناختمشون اومده بودن واسه گردش مامانم جیغ زدگفت مار هستشوقتی ما رفتیم نگاکردیم دیدم یه پرنده داره مارو از زیر یه سنگ بیرون میاره ماره نقریبا سیاه و طوسی بود وقتی متر ازاد شد فرار کرد رفت مام دنبالش دویدیمو جیغ میزدیم وله ماره یه چیزی انتهای دمش داشت انتهای دمش بزرگتر بود دست و پام داشت من گفتم مثلا مارک مولک میدوه اون خانوادم اونور هی داشتن مارو نگا میکردن خوشحال بودن هی منو به همدیگه نشون میدادن منم هی میدویدمو شادی میکردم از خوشحالی یه مار شبیه اون یکی دیدم اونم فرار کرد رفت از توی چمن زار با خواهرم میدویدیم بریم تو باغ خودمون چن تا دندون مصنوعی دیدم گفتم فکر کنم اینجا بازیافت زباله انجام دادن قبلا کفه او تیکه آب بود اون خانوادم ماشینشو خراب شد ولی من اعتنا نکردم رفتم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بایستی با اعتماد به نفس و قدرت بیشتری در رابطه با مشکلاتتان تصمیم‌گیری کنید

 18. مریم حاکمیمریم حاکمیsays:

  با سلام و خسته نباشید من خواب دیدم تو یه مکانی هستم که برام ناآشناست رو بروم چندتا مار کوچک و تیره رنگ هستن ، من از مارها میترسم ولی کنار هم نمیرم و روبروشون وایستادم ، یکی از مارها میپره سمتم که منو نیش بزنه ولی نمیتونه و میفته زمین و دور میشه ازم. خیلی نگران شدم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اتفاقا این رویا غلبه کردن برخی از مخالفان و یا ناامیدی بعضی از حسدورزان در زندگی ست.

 19. FFsays:

  سلام من خواب مارهای زیاد زرد در ابعاد خیلی بزرگ کوچیک متوسط دیدم تو صحرا که تعداد زیادی برگ خشک شده ی زرد (ادور بیابون ) که میشد با مارا اشتباهشون گرفت حالا میترسیدم پا رو مارا بزارم و رو برگ ندارم . به هر زحمتی بود از صحرا اومدم بیرون توی راه تو جاده بودم پیاده که بازم مار زرد بود و برگ خشک شده ولی تعدادشون خیلی کم شده بود . ترسیده بودم .ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما ممکن است کسل شده اید و به دنبال کمی هیجان در زندگی‌تان هستید.

 20. F.F.says:

  صحرا کنار قبرستان بود و تو قبرستانم مار زرد بود. مارها بی حرکت بودن ببخشید من هی یادم میاد از خواب کل خواب همین بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مراقب حسدورزان و برخی از مخالفان در اطرافتان باشید.

 21. JJsays:

  سلام . من خواب دیدم من و خونوادم خصوصا بابام داریم تو خونمون از بالا داریم نگاه میکنیم پایین ی جایی مثل زیر خونمون بود که آب زیاد هست که توش مارماهی سیاه زیاد هست و بین مارماهی ها ماهی های سیاه هست که دارن با هم شنا میکنن ما بالای خونمون بودیم اون ماهی ها و مارماهی ها ی جایی مثل زیر زمینمون بودن ما خوشحال بودیم که به ما نمیتونم آسیبی بزنن چون خیلی پایین و زیر زمین خونه شده بود دریا.حالا ماهی ها شیرجه هم میزدن ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانة آن است که ضعف روحی خود را از بین می‌برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می‌آورد.

 22. نظری بیشه درازنظری بیشه درازsays:

  سلام استاد بزرگ من یکسال پیش خواب دیدم البته مشکل دادگاهی واختلاف خانوادگی سختی دارم دراین خواب در همان دردادگاه با پسر خاله ام هستم نگاه کردم یک سمتی از دادگاه زمین خالی بود اندازه 300مترمربع اب راکد وزلال که سنگهای نسبتاه بزرگی داخل ان اب است یک مار رنگی تقریبا یک متر ولی باریک بیشتر به رنگ زرد وسبز وقرمز بود دور خودش پیچ خورده وهیچ تکانی نمی خورد وته اب خوابیده بود در این لحظه فکر کردم پسر ان خانواده پشت سر من است سر برگردودم دیدم مار سفید بسیار بزرگی که دم پهنی مثل گوسفند داشت از بغلم داره فرار میکنه دادکشیدم به پسر خاله ام دیدم نیستش خدا شکر کردم که بودش احتمال خطری وجود داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مار در این رویا اشاره ی مستقیم به برخی از افراد مخالفی دارد که در مورد بعضی از مسائل بشدت با شما مخالفت و یا حتی دشمنی میکنند.

 23. کیوان رهنماکیوان رهنماsays:

  سلام استاد خسته نباشید من قبل از صبح خواب دیدم آب بالا اومده و با دوستام تو آبیم دوستام تا سینه تو آبن ولی من رو آب نشستم نگاه میکنم میبینم رو یه جعبه نشتم که تو گنجه تا میخوام درشو باز کنم میبینم یه مار زرد رنگ بزرگ از زید جعبه اومد بالا و نشد در جعبه رو باز کنم ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باید مراقب برخی از اطرافیان خود باشید ، ممکن است برخی از افراد با ظاهرسازی و یا تقلب فریبتان دهند.

 24. زهرازهراsays:

  سلام. من خواب دیدم دارم در یک بازاری راه میرم که انگار مخصوص فروش حیوانات بخصوص مار هست. البته حیوونای دیگه ای هم هستن که من رو میترسونن و حالتی دارن که میخوان حمله کنن ولی این کارو نمیکنن. بیشتر از همه مار ها هستن که انواع مختلف دارن. بعضی از مرد ها کلی مار روی زمین ریختن که پوستشونو گرفتن و دارن میفروشندشون. بعضی از مار ها هم زنده هستن روی زمین و من واقعا میترسم که نکنه نیشم بزنن جون دیدم یکی دو نفر رو نیش زدن. بعضی از مار ها هم به دور بدن مردا میپیچیدن. همچنین دیدم یکی از بازیگرای زن خارجی مار رو پخته به همراه پوستش که مار خوش خط و خال خاکستری بود و داشت میخورد ازش و خیلی هم دوست داشت. در ضمن مار هایی که تو بازار بودن رنگاشون به چشم نمیزد و سفید و سبز و زرد و اینا نبود. یا خاکستری بودن یا مشکی.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما به معنای دشمنانتان است که ممکن است از سوی آنها به شما گزندی برسد.

 25. سحرسحرsays:

  سلام من خواب دیدم که دوتا مار خوش خط و خال که تو خونه ای هستن که برام هم اشنا بود و فک کنم مادرم هم بود که یه پارچه سفید داد که دوتا مارو بگیرم ومن هم میگیرمشون ولی یکیش یه نیش میزنه به انگشت اشارم که نیش از سر سوزن هم کوچولو بود و من با خودم میگفتم که نیشش چقد کوچیکه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه دهنده دشمن خانگی است که به شما اسیب میرسانند

 26. اقااقاsays:

  سلام من خاب دیدم ی مار میزارم دهنم که سه تا دندان داره فک کنم سبز بود و قرار بود با اون مار ک گذاشتم ب دندان برم شکار ماری که قاتل بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه دشمن است که به ممکن است به شما اسیب برساند

 27. Javad hoseyniJavad hoseynisays:

  سلام ممنون از سایت خوبتون خواب دیدم که تو خونه ی دهاتمون دارم تو آشپزخونه یه مار رو رو آتش میپذم.ماری که کوتاه بود و نسبت به قدش کلفت بودو رنگ تیره داشت... و اتاق کناری هم مهمون هست در حین اینکه مار می پخت داشتم به یه لباس خیلی شیک رو میپوشیدم و مرتب میکردم و بند شلوارمو میبستم... اومدم سر اجاق و خواستم مار رو که پخته بود رو جابه جا نکنم که سر مار جدا شد... با دو تا اهرم شبیه میله گرفتمش و گذاشتم روی یه نصفه آجر و ازش یه چیزی شبیه آب سمت زمین پاچید ...چندشم شد و از خواب بیدار شدم... ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام دشمنانتان در راه رسیدن به خواسته هایشان مغلوب میمانند.

 28. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم عروسیمه و با عجله لباس انتخاب میکنم و لباسای دلخواهم نبود یه لباس قرمز تنم کردم و خانوم صاحب مزون گفت لباس رو بردار و برو اون که تنم بود با یه لباس عروس داد دستم با سوییچ ماشین جلوتر رفتم ولی ماشین از عمد دستکاری شده بود به جنگلی وارد شدم که پر از مار مرده بود و یه مار خیلی بزرگ که مارهای مرده رو میخورد ، از جنگل خارج شدم برادر دامادمون مثل یه محافظ کنارم بود و با اینکه لباسم کوتاه و قرمز بود و من نگران این بودم اتفاقی بینمون نیفته ولی ایشون اصلا نگاه نمیکرد و خیلی مواظبم بود و از هم جدا شدیم به جایی رسیدم مثل دشت ولی خشک و ادمای زیادی بودن همسرم دستمو گرفت و در تمام مدت دستمو رها نمیکرد از یه گودال بزرگ که فاصله زیادی تا لبه بعدی داشت پریدیم ولی حس میکردم نیروهای منفی زیادی اونجاست و مدام ایت الکرسی میخوندم و شوهرم اسم جن اورد و من مداوم و بیشتر میخوندم شوهرم گاهی دستش شل میشد ولی من محکمتر دستشو میگرفتم و ایت الکرسی میخوندم وقتی از همه چی دست در دست هم گذشتیم توی خواب مادرم اومد و گفت فکر نمیکردم تو اینقدر به خدا نزدیک باشی و گفت همون خوابی که تو دیدی همه ما دیدیم و چطور تو اینقدر به خدا نزدیکی و بعدش از خواب بیدار شدم ( در واقعیت اصلا اهل نماز و این موارد نیستم ولی گاهی دعا میخونم ) لطفا تعبیرشو بهم بگید خیلی پریشانم ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است بعضی از افراد صراحتا از شما انتقاد کنند و یا در مورد بعضی از تصمیم گیری هایتان مانع تراشی کنند.

 29. MbMbsays:

  باسلام و تشکر از سایت خوبتون،من بعد اذان صبح خواب دیدم توی بالکن خونمان میرم و یه مار خیلی بزرگ اونجا دیدم و ترسیدم فرار کردم و رفتم بیرون ولی دوباره آمدم خونه تا لباسم و بردارم دیدم دوتا مار نازک و باریک هم از دست اون مار دارن فرار میکنند من هم دوباره فرار کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از دشمنانتان به شما گزندی برسد و یا حرفی به شما بزنند که موجب ناراحتیتان شود.

 30. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم تو حال خوابیدم اول یه سگ دیدم با توپم بازی میکرد بعد همون حیوون رو شبیه آهو دیدم بعد همون حیوون شبیه مار شد رفت بالکن من ترسیدم رفتم اتاق به خواهرام گقتم نرید بیرون یه مار بزرگ تو‌خونمون هست خواهر بزرگم رفت مار رو بگیره ما هم دنبالش مار رو گرفته بود اما مار سرشو اینور و اونور می چرخوند خواهرم داد میزد برید یه جای دیگه که نیشتون میزنه در همین حین مار حمله کرد به من تا از گردنم نیش بزنه که جا خالی دادم که اونجا از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از طرف اشخاصی به شما خرفی ناراحت کننده زده شوند.

 31. MojtabaMojtabasays:

  سلام. مادر من خواب دیده تو خونه قدیمی ما در سقف آن که چوبی بود ماری به رنگ بین کرمی و سفید وجود دارد. و به خواهرشوهرش آن را نشان می دهد و میترسد بلایی سر او و بچه هایش بیاید که خواهرشوهرش مار را میکشد. مرسی.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر دشمنان شما دلالت دارد که در پی ازار رساندن به شما است

 32. الهام رنجبرالهام رنجبرsays:

  با سلام. تقریبا هفته پیش خواب دو تا مار دیدم یه دفعه به پشت سرم نگاه کردم یه مار کبری و پیش روم هم یکی دیگه که منو نگاه میکردن بعد برگشتم دیدم هیچکدوم نیستن از خواب پریدم قبل از صبح بود.دیشب هم دیدم وسط دریا هستم یه ما اومد بالا ولی به من آسیبی نرساند من هم فقط حواسم بهش بود. از انتهای دریا می دیدم دریا پرتلاطمه و ترسیدم ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دشمنی قوی و بد جنس است که در ازاررساندن به شما درتلاش است

 33. الهام رنجبرالهام رنجبرsays:

  با سلام. چند روز پیش خواب دیدم همه چیز خوب بود یکدفعه به پشت سرم نگاه کردم دیدم یه مار که نیشش بیرونه دقیقا پشت سر منه بعد به جلو نگاه کردم دیدم یکی هم روبه روی منه بعد به عقب نگاه کردم و روبروم که غیب شده بودن. دیشب هم دوباره دیدم وسط دریا هستم موندم کدوم طرف بدم انتهای دریا پرتلاطمه و انگار می خواد یونانی بیاد. بعد یه مار هم نزدیک من از آب اومد بالا ایستاد من ترسیدم که چطوری فرار کنم. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیشتر مراقب رفت و آمد ها باشید ممکن است معنی این مورد چشم زخم یا دشمنی باشد

 34. فریدهفریدهsays:

  سلام خواب دیدم مار باریکی کنارم اومد داد زدم مار برگشت نیشم زد هرچی داد و بیداد کردم به شوهرم بی اهمیت بود بعد خون اومد بعد زیر پوست دستم خون مردگی شد و یه غریبه بهم گفت طوری نیست سمش زهر اثرش رو از دست میده این جوری و نمیکشدت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسانی حرف های ناراحت کننده بشنوید.

 35. الساالساsays:

  سلام خواب دیدم تو مدرسه که بودم پدر یکی از هم کلاسی هام موی دوستم را کشید چنان جیغ زد منم ترسیدم و نگران بودم رفتم مدیر را صدا زدم و اومد دختر ان مرد را کتک زد و پدرش به من با خشم نگاه کرد و گفت کارت دارم منم کلی نگرانی و ترس داشتم دپرس شدم رفتم خونه همسرم بهم گفت بیا بریم باغ تا در این حال و هوا در بیای وقتی رفتیم باغ زیبا و سرسبزی بود که گرمک روی زمین افتاده بود داشتم جمع میکردم که نزدیک لونه ماری شدم همسرم گفت نرو اونجا خطر داره بیا که دیدم ماری کوچک که زرد و سیاه ترکیبی بود مرده بود داشتم نگاهش میکردم که ماری سبز رنگ از لانه بیرون امد و منو دید رفت هندوانه ی خورده شد را در دهان گرفت داشت پوست را باخود حمل میکرد که من گفتم ان را نبره با پا زدم به پوست هندوانه که یهو بهم حمله کرد و پایم را نیش زد و دندانش حس کردم در پایم فرو رفته واز درد چنان جیغ زدم که به هوا پرت شدم پایم را تکان می دادم مار نمی افتاد و از همسرم کمک میخواستم وصدایش میزدم کمک تعبیرش چیست ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن از از کسانی حرف های ناراحت کننده ای بشنوید

 36. شادیشادیsays:

  سلام وقتتون بخیر ساعت 8تا9صبح خواب دیدم که یه مار توی حموم بود ومن خیلی میترسیدم بعد یواش از حموم بیرون اومد نگاهمم کرد کاری نداشت بعد من صدای مامانم میزدم که بکشش مامانم میگفت نیستش من گفتم عنکبوت کشتیم اینم بکشیم همین که اومدم بیرون که پیداش کنم پرید روی دستم که نیش بزنه من از خواب پریدم لطفا درصورت امکان خوابم تعبیرکنید ممنون از وقتی که میزارید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی رفتار و یا حرفی ناراحت کننده ببینید

 37. عاطفهعاطفهsays:

  سلام خواب دیدم جهت آشنایی با شخصی رو نیمکت نشستیم و صحبت می‌کنیم اون یه دندون اسباب‌بازی بهم میده که رو دهنم امتحان کنم بعد متوجه میشم یه مار رفته تو گلوم به درازا و از نیشش می‌گیرم و تلاش می‌کنم درش بیارم بعد از ترس بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، به هر حال این رویا شما را از وجود برخی از افراد مخالف ، کینه توز ، حسد ورز و یا مرموز در اطرافتان باخبر می سازد.

 38. sssays:

  سلام صبح خواب دیدم کسی که با ما قهر بوده علاوه بر چیز هایی که روی سفره هست برای شام، مار هم سرو کرده منم میدونم چیه اما برای اینکه دل صاحب خونه نشکنه میگیرم از دستش و نجویده قورتش میدم مار رنگش خاکستری بود که دیدم خودش بدن مار رو در کاسه ریخته و با لذت می خوره .تعبیرش چیه لطفا بگید مرسی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه محبت و دوستی است

 39. امینامینsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که از صحرائی باید رد بشم که پر از مار هست و من از بین تعداد خیلی زیادی مار دوییدم و رد شدم ولی در اخر که داشتم به جایی که خانوادم بود میرسیدم یه صدایی از یک مار شنیدم و مار به کمر من حمله کرد و سعی کرد من رو نیش بزنه ولی من چون یه لباس حالت کاپشن تنم بود نمیدونستم نیش به بدنم رسیده یا نه ولی باین حال رفتم و پادزهر استفاده کردم.اون مار رنگش سبز سیاه بود زیاد بزرگ نبود ولی دراز بود و بعد نیش زدن مرد. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دشمنانی دارید که تعدادشان کم نیست و در صدمه زدن به شما تلاش خواهند کرد

 40. شکوه سلوکیشکوه سلوکیsays:

  سلام خسته نباشید همسرم خواب دیده تو روستا کنارجوی آب با ی بچه پسر خیلیا داشتن راه میرفتن ی مار زرد بزرگ بود که از جو ردمیشدن اونم میومد دنبالشون دورکه میشد گربه میشد نزدیک که میشد مار میشد هی از این ور جو به اون ور جو هم دنبالشون میومد چند باریم پای پسر بشه مثل اینکه بمکه نیششو میزنه اما اذیت نمیکنه ممنون میشم تعبیرشو بگین با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی بخاطر حرف ها و یا رفتارش ناراحت شوند

 41. خانیخانیsays:

  سلام در خواب دیدم که در باغی که مال خودم بود چند مار بزرگ وجود داشت و اطراف باغ میچرخیدند و یکی از مارها توسط یک لاک پشت شکار شد که وسط مار را گاز گرفته بود و من محوی تماشای انها بودم مارها سیاه بودند ویکی از آنها کمی کمتر سیاه بودو مایل به خاکستری بود ترس خیلی کمی هم داشتم درحدترس نبود میخواستم تعبیرش رو بدونم سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت و پیشرفت در امور اقتصادی است

 42. بابک باقریبابک باقریsays:

  سلام خواب دیدم اول یک صحنه از خواب که یک مار سیاه رنگ مرا دیده جلوی دری داخل حیاطمان هستش منم میخواستم دمپایی ام را بردارم ولی اون مار سیاه نیشش را به سمت من آورد که بزنه و من ترسیدم و جاخالی دادم و در صحنه ی دیگری از خوابم دیدم که تعدادی مار کوچک سیاه و دمش قرمز بود و یکیش این رنگی بود بقیه اش یادم نیست و داخل حیاطمان هم که وارد شدم پر بود از مار و از میانشان رفتم و یک مار زرد رنگ رو طناب بود و اومدش از روی کمرم رد شد و من تقلا می کردم که مار از کمرم بیفته همین سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی حرف ناراحت کننده ای بشنوید

 43. فتانهفتانهsays:

  سلام خواب دیدم در محلی که توی خواب بودم کمی اب جمع شد ،آب شفاف نبود و گل الودم نبود البته،من شنا کردم دیدم‌درونش دو سه تا مار سیاه هستش،برادرم اونارو انداخت توی نایلون و من نایلون رو دستم گرفته بودم که نیشم زدن،جای دو تا گزیدگی‌از دو تا مار افتاد روی مچ دستم،سریع فشار ش دادم‌ کمی خون اومد و خلا صه رفتم بیمارستان اما دستم کرخ و بی حس شده بود و باد کرد،بدنم و لبهام هم توی خواب بیحس شدن ولی دراخر خوب شدم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب خودباشید که دشمنان تهدیدتان خواهند کرد و مورد ازار و اذیت خواهید گرفت

 44. سمیه محمدیسمیه محمدیsays:

  سلام خسته نباشین توخواب دیدم یمار توخونس همه گردش جمع شدیم بعدمادرم یچیزگذاشت گردنش وجیغ زدبایدست گردنشودمشوگرفت وبسمت بیرون رفت منم ترسیدم دست مادرمونیش نزنه بایچیز سمت سرمارکه مادرم گردنشوگرفته بودرفتم وباهاش بازی که دست مادرمونیش نزنه یهوخاهرم جیغ زدگفت وای دیدیم یماردیگه ازتودهنش هزاران مار سفید کوچولو مث بچه مار ..مث اسپرم مانند ازتودهنش ریخت تودریا بعدهمه ناراحت بودن گفتم نگران نباشین سم میریزم میکشیم نمیزاریم لقاح کنند بعددرعالم رویادیدم که تموم اون ماراسپرم مانندها بزرگترشدن ونمیدونم شبیه ماهی بودن چی بودن وگسترش پیداکرده بودن وروبه رشد بودن وخواب عجیبی بودتعبیرچیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر وجود دشمنانی است در اطراف شماست که در پی ازار رساندن به شما هستند

 45. TehraniTaranehTehraniTaranehsays:

  سلام خواب دیدم دو تا از همکلاسی های دخترم به سمت من مارهای افعی سیاهی که هم اندازه من بودند پرتاب می کردند و وقتی خیلی نزدیک من می شدند من جا خالی می دادم وبعد از من مارها نا مرئی می شدند مارها به من آسیبی نزدند ولی من ترسیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از رفتار کسانی ناراحت و دل آزرده شوید

 46. مسعودمسعودsays:

  سلام خواب دیدم که مار سرخ شده می خورم لطفآ تعبیر شو لطف کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای عجیب است

 47. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام من خواب دیدم ببخشید میخواستم برم دستشویی یه مار به رنگ سبز بود از تو گوشه چاه میومد بیرون و ترسیده بودم باز شک داشتم مار باشه درست ندیده بودمش نزدیک شدم رفتم جلوتر دوباره اومد بیرون اینبار به حالت حمله سرش آورد بیرون ترسیدم فرار کردم تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رفع غم و اندوه است

 48. ایمانایمانsays:

  سلام خواب دیدم توی یه خونه هستیم سر سفره دایی ها و مامان وزنم هم نشستن دور سفره یه مار میاد دور دست من میپیچه از مچ دستم به پایین بعد هیعی من در تلاشم که مار از دستم جدا کنم دستمو بالا و پایین میکنم بقیه هم نشستن دور سفره فقط منو نگاه میکنن هیچ کمکی نمیکنن انیقدر دستمو بالا و پایین میبرم که خلاصه مار از دستم میوفته پایین زمین و که نگاه میکنم میبینم ماره تیکه تیکه شده . بعد میام سر سفره میشینم و اخم میکنم که چرا هیچکدومشون بهم کمک نکردن..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات روزمره است

 49. نازنیننازنینsays:

  سلام من خواب دیدم تو صحرا بودم و داشتم انواع میوه و صیفیجات رو جمع میکردم ک نمیدونستم مال کیه البته با دختر عمم .بعد یهو ی گودال بزرگ گرد دیدم وقتی بهش نزدیک شدم دیدم یه مار خاکی رنگ توشه و داره تکون میخوره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده دشمن است

 50. آیداآیداsays:

  سلام من خواب دیدم تو حیاط خونمون ی مار زرد کوچک هست بعد با طی سرشو کندم ک پوست تنش هم باهاش جدا شد و دیدم ک مار دو تا سر داره بعد نفهمیدم تنه ماره کجا افتاد!!!بعد از چند دقیقه دیدم تنه ماره وسط سوییشرتمه که همیشه موقع درس خوندن اونو میپوشم و وسط حیاط افتاده برادرمم کنارش بود و سریع داد زدم که کنار سوییشرتم وای نستا که تنه ماره داخلشه خلاصه نه بردارم و نه خالم که تو حیاط بود کسی کمکم نکرد که تنه ماره از تو سوییشرتم بردارم و بعد به بابام گفتم که بیاد برش داره؛تعبیرش چی میتونه باشه!!!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر دشمنی مکار تعبیر میشود که سعی درازار رساندن به شما راخواهندداشت

 51. یگانهیگانهsays:

  سلام من خواب دیدم یه عالمه مار یکی به یکی میان تو خونمون و رد میشن میرن حالا داداش و ابجیم هم هستن ابجیم یک کدوم از مارها رو گرفت . حالا نامزدمم اومده خونمون میگه من تو جیبم گردوهست پسته نیست یه عالمه گردو تو جیبش بود از تو خونمون برداشته بود. تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است بخاطر رفتار کسانی ناراحت و یا دل آزرده شوید

 52. آرزو ۶۴آرزو ۶۴says:

  با سلام خواب دیدم یه مار مرده توی خونمون هست و بعد از مدتی زنده شد و توی خواب از اینکه بهمون نیش بزنه و حمله کنه می ترسیم همش اضطراب حمله مار رو داشتم یه بار هم زدمش ولی هیچ کارش نشد و از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است کسانی با رفتارشان موجب ناراحتیتان شوند

 53. جعفریجعفریsays:

  سلام خواب دیدم در دستشویی هستم ومارسبزکوچک اما خیلی دراز ازسوراخی بیرون می آید ولی من سر مار را با دسته جارو به کردم وکشتمش . لطفاً تعبیرش چیست.تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر دشمن خود پیروز خواهید شد

 54. زهرازهراsays:

  دیشب خواب دیدم مادرخاستگارم دعوتم کرده خونشون وتعدادی فامیل هم انجا بودند همه حرف میزدند ومن از انجاخارج شدم ودر آبی شنامیکردم که دیدم مار بزرگ وسبز از توی اب به سمتم میاد خاستم فرارکنم که دوردستم پیچید و از خاب بیدارشدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه مهمانی رفتن است

 55. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم در خانه ای چند طبقه هستم که هر طبقه متعلق به یکی از دوستانمان بود. وقتی وارد واحد یکی از دوستان شدم دیدم مارمولک های کوچک و بزرگ زیادی روی دیوار اتاقشان در حال حرکت بود...و می گفت در کانال کشی کولر هم ماری بزرگ پنهان است و ارس از این را دارند که مبادا بیرون بیاید و نیششان بزند من حسابی ترسیده بودم و از آنها خواستم دیگر آنجا نمانند ولی با خونسردی گفتند تا یکی دو روز دیگر که حقوق بگیرند از شر مار راحت میشوند. وقتی به واحد خودمان برگشتم به در و دیوار نگاهی انداختم و خوشحال بودم که چه قدر خانه ی تمیز و بی حشره دارم ولی در دل نگران دوستانم بودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر وجود داشتن دشمنانی در اطراف شما هستند که سعی در ازار رساندن به شما را دارند

 56. موناموناsays:

  سلام من خواب ديدم تو يه جعبه اى كه چند تا حيوون كوچك بود يه مار سياه سفيد متوسط رو به درشت از جعبه به سمت من پريد كه نيشم بزنه و من گرفتمش كه نتونست به من اسيب بزنه و بلند همسرمو صدا ميزدم كه بياد كمكم و همسرم اومد و با يه چيزى رو گردن مار گذاشت و فشار ميداد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است کسانی با رفتارشان موجب ناراحتیتان شوند

 57. AliAlisays:

  با سلام و احترام خواب دیدم در روستای مادریزرگم هستیم پر از مار بود تو خیابون نزدیک به آن و داخل خاته مارها رنگارنگ بود کوچک و بزرگ از همه رنگ

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به شما نشان می دهد که بایستی در این بازه زمانی مشخص، چالش ها را قبول کنید.

 58. مریممریمsays:

  با سلام عصر چند لحظه خوابم برد، خواب دیدم یه شخصی که نمیدونم می‌شناختمش یا نه، یک نار دورش پیچیده از کمرش تا نزدیک گردنش. اون شخص هم اصلا نمی‌ترسید حتی لبخند هم می‌زد گاهی. منم متعجب نگاهش میکردم. تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه رویارویی با موقعیت های جدید است

 59. رزمیرزمیsays:

  سلام خسته نباشید.من خواب دیدم یه جایی مثل حالت جنگله.با یه عده ادمی که من نمیشناسم،ولی هر جا میرن منم میرم باهاشون.یه جایی میرفتن که پله پله بود و رو پله ها چمن بود.زیر چمن ها مار بود.مار بزرگ و کوچیک و من خیلی میترسیدم و با احتیاط میرفتم.اونا تا اخر رفتن وای اخر راه هیچی نبود.من گفتم برگردین چیزی نیست.موقع برگشت یک لحظه پام لیز خورد و چمن انگار کشیده شد سمت پایین که میخواستم بیوفتم پایین.درخواست کمک که کردم یکی از اونها چمن رو گرفت نزاشت بیوفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده وجود داشتن دشمنانی در اطرافتان هستند که در صدد اذیت رساندن به شما هستند

 60. ارام.دارام.دsays:

  سلام..دیشب تا صبح چند بار خواب مار دیدم و چند بار از ترس بیدار شدم ولی باز خواب میدیدم ..اول یه مار سیاه بزرگ بود و یه کروکودیل که برادرم اورده بود خونه و من بشدت ازش میترسیدم و چون ترس نشون میدادم مار میومد دنبال من...وسطش خوابهای بد دیگه هم دیدم ولی بیشتر همون مار بود پدرم خواست ببرش بیرون که دور بایام حلقه زد بعد داداشم با یه چیزی زد تو بدنش که جفت نر مار از بدنش اومد بیرون و از ترس بیدار شدم..بعد طلوع افتاب دوباره خواب دیدم یه مار که سرش ابی بود و بقیش سیاه ولی کوچیکتر از قبلی تو خونه است و باز از ترسش داد زدم و از خواب بیدار شدم پریشب هم خواب جن و شهاب یا ستاره های دنباله دار قاطی دیدم...ی جن تو خونه بود که صورتش مشخص نبود و سطح صورتش سفید بود و من بشدت ازش میترسیدم حتی با داد از خواب پریدم ولی به غیر جن خواب شهاب یا ستاره های دنباله دار قشنگی دیدم که به مامانم میگفتم نگاشون کن که چقدر قشنگن ...لطفا تعبیرش بگید و اینکه اینا به هم ربط دارن؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به توانایی ها در مقابله با چالش های زندگی واقعی اشاره دارد

 61. ارام.دارام.دsays:

  سلام..دیشب تا صبح چند بار خواب مار دیدم و چند بار از ترس بیدار شدم ولی باز خواب میدیدم ..اول یه مار سیاه بزرگ بود و یه کروکودیل که برادرم اورده بود خونه و من بشدت ازش میترسیدم و چون ترس نشون میدادم مار میومد دنبال من...وسطش خوابهای بد دیگه هم دیدم ولی بیشتر همون مار بود پدرم خواست ببرش بیرون که دور بایام حلقه زد بعد داداشم با یه چیزی زد تو بدنش که جفت نر مار از بدنش اومد بیرون و از ترس بیدار شدم..بعد طلوع افتاب دوباره خواب دیدم یه مار که سرش ابی بود و بقیش سیاه ولی کوچیکتر از قبلی تو خونه است و باز از ترسش داد زدم و از خواب بیدار شدم پریشب هم خواب جن و شهاب یا ستاره های دنباله دار قاطی دیدم...ی جن تو خونه بود که صورتش مشخص نبود و سطح صورتش سفید بود و من بشدت ازش میترسیدم حتی با داد از خواب پریدم ولی به غیر جن خواب شهاب یا ستاره های دنباله دار قشنگی دیدم که به مامانم میگفتم نگاشون کن که چقدر قشنگن ...لطفا تعبیرش بگید و اینکه اینا به هم ربط دارن؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای دور شدن ضررها و رفع بلا و آفت است که شما از آن رها و آزاد می‌شوید.

 62. ندانداsays:

  سلام من خواب مادربزرگ فوت شده رو دیدم که در خواب در حال فوت بودن و من گریه میکروم و مادرم قرآن می خوانند،، مادربزرگم در حواب چهره نورانی و مهربان ولی بسیار پیر و خسته بودند. در عین حال من با جارویی بلند ۴ مار کوچک همانند کرم خاکی و ۲ مار متوسط به رنگ نارجی را با آب و جارو داخل راه آب و فاضلاب مینداختم . ممنون میشم بفرمائید تعبیرش چیست . با تشکر🙏🏻🙏🏻

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برایش خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 63. هستی دیانتهستی دیانتsays:

  سلام خواب دیدم مراسم ختم عموم که چند ماهی هست فوت کردن هستیم خونه مادر بزرگم تمیز کردیم و داریم مراسم میگیریم من کنار دختر عموم و کمکش میکردم کنارمون مار سیاه بزرگی بود ولی کاری بهمون نداشت دختر عموم اصلا ازش نمیترسید و مار همینجور عادی نگاه میکرد و کاری نداشت یه لحظه من ترسیدم و از کنارش رفتم داشتم میرفتم تو حیاط که شلنگ اب با فشار باز بود شلنگ برداشتم اینقدر فشارش زیاد بود که اب پاشید رو بقیه و من شلنگ گرفتم انداختم تو طویله ممنون میشم تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برای امواتتان فاتحه ای بخوانید

 64. ميناميناsays:

  باسلام.مامانم خواب ديده منوخواهرم از بيابون ميگذريم ك مامانمم پشت سرمونه ك ماراي مختلفي رو اطرافمون ميبينه داد ميزنه تا مارو از وجود مارها باخبر بكنه منو خواهرم داشتيم ب مارها نگا ميكرديم اونام بما نگا ميكردن ولي كاري باما نداشتن .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگی به خانواده خود اعتمادکنید و مراقب دشمنانتان باشید که در اطرافتان قصد اذیت رساندن به شما را دارند

 65. زهرازهراsays:

  سلام من خواب یک مار زرد رنگ رو دیدم که از شاخه ای آویز بود و به سمتم اومد که نیشم بزنه و میدونستم که جای فرار ندارم .قبل نیش زدن خودمو کنار کشیدم بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است کسی با رفتارش موجب ناراحتیتان شود

 66. محمدمحمدsays:

  با سلام و عرض ادب (این خواب را از طرف یکی از بستگانم برای شما نقل میکنم) در خواب دیدم در یک مزرعه هستیم که تمام آن را خیار کاشته بودند و خیارهای خوش رنگی روئیده بود، ناگاه دیدم این خیارها چشم در آورده و به مارهایی به رنگ خیار تبدیل شدند. و من ترسیدم ناگاه دیدم یکی از این مارها روی سر دخترم است که من تلاش کردم او را آگاه کنم و او را راهنمایی کنم که آن را از خودش دور کند. ممنون میشم ما را راهنمایی بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر وجود داشتن دشمنانی در اطرافتان است

 67. مشکوهمشکوهsays:

  سلام من خاب دیدم تو خونه ای که مربوط به پدر یا عموم بود دارم بیرون میرم توی پارکینگ یه مار دیدم زرد رنگ کوچک اما کم کم طولش بیشتر میشد یه بار کوچک دیدم یه بار طویلتر اما موجودی شبیه هزار پا مار رو بلعید اما دوباره هم مار دیدم یه بار خط دار سفید وسیاه کوچک یه بار دیدم سرش بالا آورد واز عرض پهن شد هی سرو صدا می کردم که بابا اینجا ماره بیا بکشش اما مار حواسش به من نبود یه بار دیدم مثل سنجاقک مار پرید . انگار مار یه لحظه ناپید شد انگار رفته بود و من نگران بچه ها بودم که از اونجا رد نشند که مار داره وهمش پدر مادرم و صدا میزدم . ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دشمنی است که قصد اذیت رساندن به شما را دارند

 68. MrvMrvsays:

  سلام. توی خوابم یه بچه‌ماری رو دیدم که پوستش قهوه‌ای بود و رگه‌های زرد داشت و به نظر میرسید یکم سرش بزرگتر از حالت عادی بود و نیشش رو تند تند نشون میداد. یه بچه مار دیگه هم دیدم که نشانه‌هاس دقیق یادم نیست اما به نظرم سبز بود.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دشمن است

 69. دختر پاییزدختر پاییزsays:

  سلام دیشب برادرم خواب دید من و اون در جنگلی هستیم و مار های زیادی در آن جنگل هست که به رنگ های صورتی زرد و .....و من و برادرم از ترس فرار کردیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده وجود داشتن دشمنانی در اطرافتان هستند

 70. فاطمهفاطمهsays:

  سلام و سپاس خواب دیدم در جایی که ظاهرا مکانی تفریحی بود با خانواده می رفتیم جای با صفایی بود و چشمه ئ آبی جوشان بود و از باریکه ای بیرون می زد. دستم را با آن آب خیس کردم و با خانواده به راه افتادم که برویم سمت اتاقی که ظاهرا حیواناتی نگه داری میشد در طی مسیر که بچه ها هم بازی می کردند مارهایی چمبره زده بودند کوچک و بزرگ در جاههایی که درست دیده نمیشدند و فقط در صورتی که به آنها نزدیک می شدیم می دیدیم. بک جا نزدیک بود پای من روی یک مار سفید بزرگ برود ولی مردی کمکم کرد که پایم روی مار نرود. یکی از برادرهایم که در حال بازی بود توپش که اندازه توپ پینگ پنگ بود دقیقا جلوی ماری افتاد ولی برادرم سریع توپ را برداشت و من عصبانی بودم چون ممکن بود مار او را نیش بزند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون در زندگیتان روزگار خوشی را سپری خواهید کرد ولی در زندگی با دشمنانی دست و پنجه نرم خواهید کرد

 71. سسsays:

  سلام من دیدم یه گربه سیاه تو خونمونه بعد متوجه شدم یه بلبل هم میخواد بخوره که رفتم اون پرنده رو ازش بگیرم ولی متاسفانه قسمته دمشو توری کند که وقتی پرنده تو دستم بود زجر میکشثد و خونی شده بود و یهو نمیدونم چی شد یه مار دیدم که اگه اشتباه نکنم به گربه نیش زد و هم بعدشم قصد داشت به من یا پرنده حمله کنه و نیش بزنه البته حس میکنم خودمو میخواست بزنه اما من ندیدم بتونه نیشم بزه ونه اون پرنده رو نیش ندیدم بتونه بزنه.. ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر مشاجراتی است که ممکن است در اطرافتان رخ دهد

 72. مسعودجلیلیمسعودجلیلیsays:

  سلام وقت بخیر.من خواب دیدم یه ماراومد دستم گرفت منم ماروگرفتم ولش کردم رفت مارسیاه بودتعبیرش چیشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است کسی با رفتارش شما را ناراحت کند

 73. زهراااازهرااااsays:

  با سلام و احترام ....! امروز صبح خواب میدیدم در جایی نا آشنا ( خانه مانند) هستم .ماری میدیدم که تیره رنگ ( خاکستری مقداری متمایل به سبز )بود .دورتر از او ایستاده بودم و تماشایش میکردم .او ایستاده بود و دهنش باز و عصبانی بود اما به من نگاه نمیکرد.انگار میخواست به کسی حمله کند اما نمیتوانست .البته دقیقا یادم نیست اوضاع چگونه بود .شاید هم طرفش من بودم .نمیدانم . بعد یهو دیدم مار کنارم ایستاده و من سرش را در دستم گرفتم و او همچنان عصبانی و دهنش باز بود .سرش روبه روی صورتم بود و نزدیک بود( در دستم گرفته بودم سرش رو ) .میخواست بهم حمله کنه و احتمالا نیش بزنه اما اصلا نتوانست و سر مار به صورتم یا بدنم برخورد نکرد و موفق نشد .اما من با دیدن این صحنه هراسان شدم و یهو از خواب پریدم ...با سپااااس ♡♡♡

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معناست که: شاید لازم باشد کاری انجام دهید که برای شما غیر عادی باشد یا رفتاری نشان دهید که از شخصیت شما دور است.

 74. شهاب احدیشهاب احدیsays:

  سلام من خواب دیدم که جلوی در خونه وایسادم که دیدم با داداشام که یدفعه ی موشی میره زیره ماشین من ولی از اون طرف درنمیاد زیرماشین رو نگاه میکنیم میبینم ی مار خیلی بزرگ اونجاس که هر هرکار میکردیم بیرون نمیومد رفتم از خونه چوب بیارم دیدم داخل خونه چندتا مارکوچیک هست که با داداشام اونارو کشتیم و اومدیم بیرون دیدیم از زیرماشین دراومده و خواستیم بزنیمش که فرار کرد بالای پشت بو که یدفعه از بالا به پایین افتاد اومد داخل خونه که پاخل داداشم با چوب زدش که من رفتم سمتش به من حمله کرد بعد به داداشم حمله کرد ولی آخر مرد و منم پوستش رو کندم داخل دسم انداختمش که احساس کردم پوست گرم و کلفتی داره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر درگیری شما با دشمنانتان است که با پیروزی شما همراه خواهدشد

 75. اوااواsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که وسط روزه و جلوی در یک باغ بزرگ ایستاده ام بعد میبینم با یکی کنار یک استخر زمینی بزرگی ایستاده ام که اب های تمیزی داره بعد یه مار بزرگ سبز که رنگش گاهی تیره و گاهی روشنه رو میبینم که توی ابه و نه سرش معلومه و نه تهش و وسطش مثل طناب روی هم اومده و انگار داشت توی اب بر میگشت سپس انتهای خوابم یک مار تیره رنگ میبینم که زبون قرمزش از دهنش در اومده است و بهم نگاه میکنه من ۱۹ سالمه و فردا قراره نتایج کنکورم بیاد به خاطر همین کمی نگران شدم و این خواب رو برای مادرم تعریف کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیش بینی کننده درگیری و مشاجره با دوستان نزدیک و یا اعضای خانواده می باشد

 76. سارا کریمیسارا کریمیsays:

  سلام امیدوارم تعبیر خواب رو بهم بگید ممنون خواب دیدم یکی سر من رو گرفته و موهام طوری قرار گرفته که یه مار مرتب از موهای من داره میخوره و تغذیه میکنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر اذیت شما از جانب دشمنتان است

 77. حمیدرضاحمیدرضاsays:

  سلام.مادرم خواب دیده تو یه انباری قدیمی که هست تا در نیمه باز داره وایستادم و یه مار خاکی رنگ دنبال منه و به سمت هر دری میرم که فرار کنم در بسته میشه...داخل انبار هم ظروف قدیمی و مقداری آذوقه دام هم بود... ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بخاطر رفتار کسی ناراحت و دل آزرده شوید

 78. علیرضا آذرکیاعلیرضا آذرکیاsays:

  سلام خواب دیدم یک مار در خانه داریم و من به او غذا میدهم و روز هایی که فرصت نمیکردم به این مار غذا بدم خودش میرفت و شکار میکرد و اغلب موجودات مزاحم خانه را مثل مارمولک،قورباغه و از این قبیل را شکار میکرد و میخورد. یکبار سر این مارو گرفتم و دیدم زهر این مار خارج شد و بعد از دهانش مقدار زیادی مایع سیاه و قرمز غلیظی خارج شد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از پتانسیل کامل شما برای حل مشکلات خبر می دهد

 79. helmahelmasays:

  سلام روزبخیر من خواب دیدم که با دختر خالم رو یه جایه سر بسته ایم که مثل تپه پر سنگ های ساحلی من داشتم از تپه میرفتم بالا یدفه دیدم پایین تپه یه مار طوسی هست که مار قیافش خیلی خشن بود بعد من بدو بدو تپرو اومدم بالا ماره ام داشت میومد پشتم بعدهمش میخواست به منو دختر خالم که انگار مامانم بود حمله کنه اومدیم بکشیمش مار عصبی شد شبیه داداشم شد داداشم مامانمو گرفته بود میکوبید زمین تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت های جدید است

 80. ٠٠٠٠٠٠says:

  سلام خسته نباشيد من امروز چند تا خواب ديدم ،( خواب مار هايي بزرگ و با طرحي عجيب) هر جايي ميرفتم كلي مار گنده شبيه بادكنك هاي دراز يهو ظاهر ميشدند انگاري كه وزني نداشتند از زمين روي هوا تكون ميخردند ،) خيلي برام اشنا بودند انگار اون ها رو چند بار ديگه ديده بودم چهره خبيث با نيشخند و چشماي بزرگ و شاخ داشتند و رنگي رنگي بودن مثل مار پولكي انگار نبودن چند رنگ سبز (بيشتر) ، صورتي ، نارنجي ، ٠٠٠ توشون بود يادمه ميخواستم برم خونمون پيش دروازه ورودي به يه خانم آشنا كه به سمتي ميرفت كه (أصلا خونشون اون سمتي نبود ) گفتم من همچنين مار هايي رو ميبينم اون با لبخند و بيخيالي گفت اره اره و سرش رو پايين آور و به سمت راهش رفت و من خيلي متعجب و وحشت زده بودم دروازمون كه باز شد ديدم كلي علف تو باغمون (كه دور حياط هست )جمع شده و همه جا سبزه و اون مار هاي چاق (شبيه اژدها ) هم پشت علف زار ها هي تكون ميخوردند و سرشون رو به سمتم ميآوردند به طوري كه از حياط رد ميشدم ممكن بود من رو بگيرن انگار تابحال اين همه مار جايي نديده بودم، بعد من تو خواب گفتم تو ميتوني و از اونجا با وحشت رد شدم و حتي لحظه اي نزديك بود يه مار كوچك منو بگيره ،كه نتونست . " اميدوام واضح گفته باشم "

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر وجود داشتن دشمنانی در اطرافتان عستند که قصد ازار رساندن به شما را دارند

 81. NaziNazisays:

  سلام من خواب دیدم دوتا مار رنگی یکیش زرد بود تو سقف آشپزخونمونن یکیشو گرفتم ،چرخید تو دستم پامو نیش زد منم حرصم گرفت سرشو چیدم ،بعد همین که سرشو چیدم توی زهرش غرق شدم و هر کاری میکردم کسی متوجه نمیشد که نجاتم بده ،باحالت بدی از خواب پا شدم میترسم ،ممنون میشم اگه تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از رفتار کسی ناراحت شوید

 82. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم یه مار باریک و کوچک بنفش رنگ از در خونمون وارد. شد من گفتم این کرمه بعد. گفتن نه این ماره... ممنون میشم اگه خوابم روتعبیرکنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دشمن در زندگیتان است

 83. سحرسحرsays:

  سلام دیشب خواب دیدم توی یه خونه ناشناسم..ولی تو خواب اون خونه رو میشناختم.یه بار به مار کوچیک به اندازه ی مارمولک جلو راهم سبز شد اما یادم نمیاد چجوری کشته شد به دو نیم افتاده بود رو زمین...بعد رفتم به دسشویی یاو دیدم تو سبد پشت دسشویی یه مار سیاه که خال های زرد داشت نشسته...قیافه مار رو ندیدم فقط دیدم یه مار اون توعه.و بسیار وحشت کردمو همش گریه میکردم.تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ؛ در هر حالت کشته شدن مار در این رویا نمادی از شکست و یا ناامیدی برای بدخواهانتان در ادامه ی زندگی خواهد بود.

 84. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم تو ماشین بودیم ماشینمون جایی برخورد کرد پیاده شدیم بعد دیدم یه دفعه اب بالا اومد به هر طرف نگا میکردم میدیدم مار تو اب از جلوم رد میشدن منم ترسیده بودم بعد هم ماهی از پیشم رد میشدن اب بازم بالا میومد بعد یه مار افعی بزرگ دیدم یه ماشین درحال رد شدن بود با اون سوار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما دشمن زیاد دارید مواظب خود باشید

 85. فریبافریباsays:

  سلام من معشوقم خواب دیده با داداشش تو یه زیر زمین بودن میخواسته بخابع ی مار دیده توپله هست مارای کوچیک خیلی خطرناک قرمز خطای مشکی توش ب داداشش ک گفته داداشش گفته اینجا ک مار نیست یهو عشقم دیده ماره بالا سرشه اومدن بگیرنش هر دوشونو نیش زده ماره رو کشتن اما بدنشون ضعیف شده. داداش بزرگش از راه میرسه قضیه رو بهش میگن بعدیهو من با یه گونی بزرگ ازهمون مارها میام تو میندازم تو جونشون غش غش میخندم و میگم من از اولم هدفم نابودی تو بوده داداششم سرکوبش میزنه ک بیا اینم همون دختری ک بخاطرش تو روی مامان بابا وایسادی اینم دست مزدت. تعبیرش چیه در صورتی ک من واقعا دوسش دارم دوساله ب پاشم ب دلایلی هنوز ازدواج نکردیم. تازه من مارا رو تو دست ک میگرفتم کوچیک میشدن در حدی ک گم میشدن اخرم نیششون زده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر وجود داشتن دشمنانی در اطراف شما تعبیر میشود که در صدد ازار رساندن به شما هستند مراقب خود باشید

 86. delikiz_turksdelikiz_turkssays:

  سلام در خواب دیدم یکی از فامیلامون مار خریده وتوخونه میمونیم منم از ترسم همش اینور اونور میپرم داد میزنم خیلی میترسیدم تو خواب همش قایم میشدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دشمن است

 87. هلماهلماsays:

  سلام من خواب دیدم یه مار کوتاه سفید قهوه ای روشن با کله بزرگ به من نگاه میکنه منم دوتا سنگ میندازم سرش میمیره تعبیرش چیع؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر فائق امدن بر دشمنانتان است

 88. AfsaneAfsanesays:

  سلام خواب ديدم شوهرم كه فوت كرده با يك لباس بلند كرم رنگ و چوبي در دستش ايستاده كه ماري ميآيد و شوهرم با چوب آن را مي كشد و دوباره ماري ديگر مي آيد و مار خودش فرار ميكند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه افرادی است که قصد دخالت در زندگیتان را دارند

 89. بارانبارانsays:

  سلام خسته نباشید..من در خواب دیدم از بالکن خونه استفراغ میکنم و از درون استفراغ ریخته شده روی زمین حیاط مار زنده میبینم..در خواب من و دوستانم دنبال راهی برای کشتن مار ها بودیم..وقتی وسایل لازم برای اتش زدنشون پیدا کردم از خواب بیدار شدم..لطفا تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باید در انجام کارهایتان بیشتر مراقب خودتان باشید

 90. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم یه مار توی شیشه بود داشت میومد بیرون و من هم داخل یک خونه ای غریبه بودم من از مار تنفر دارم بخاطر همین شیشه رو برداشتم و پرتش کردم از پنجره بیرون یهو دیدم یه پسر بچه با موهای بلند سفید شازده صداش میکردن (شبیه شخصیت رمان شازده کوچولو بود) بچه ها رو دور خودش جمع کرده بود و نمیدونم چیکار میکردن تا من مار رو پرت کردم بیرون بهم گفت چرا پرتش کردی اون به زودی بر میگرده رفتم توی اتاق دیدم مار بزرگتر شده و رنگش هم سیاه شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مهمان ناخوانده ای به خانه شما بیاید

 91. موناموناsays:

  سلام خواب ديدم يه جايى بودم با دوستم يا انگار خواهرم ديدم يه مارو ته گلوم ديدم از گلوم كشيدم بيرون بعد از يكى دو ساعت ديگه يه مارو از دماغم كشيدم بيرون كه از ديتم در رفت سريع پريدم پامو گذاشتم رو گردنش كشتمش رنگ مارها هم به خاكسترى تيره ميزد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مجذوب بعضی از کارهای دیگران قرار بگیرید

 92. minaminasays:

  سلام خواب دیدم که در یک جاده ای هستم که در طول مسیر ماری خیلی بزرگ بود طوری که بزرگی ماربه طول جاده بود هر جا جاده پیچ داشت مار هم به همون شکل بود مار سیاه رنگ و درشت بود ،ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مهمان و یا دوستی به خانه شما بیاید

 93. امیر علیامیر علیsays:

  من خواب دیدم ماری که به نظر مابای سیاه یا کبرا بود به طرفم شیرجه زد و دهنش رو باز کرد و به گردنم نیش زد و نیشش رو تقریبن حس کردم ولی بعد حس کردم دردی نداره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر دشمنی است که در صدد ازار رساندن به شما هستند

 94. مهدیسمهدیسsays:

  سلام و درود..من خواب دیدم ک با خواهرم کنار یه رودخونه بودیم..در حال حرف زدن..یهو یه مردی با یه چوب بلند گفت تکون نخورید یه مار نزدیک شماس توی آب..بعد اون چوب بلند رو دراز کرد سمت آب رودخونه.. یه مار خیلی دراز و بلند ولی باریک رو با اون چوب انداخت زیرش و بلندش کرد..ماهم ترسیدیم و من هی به خواهرم میگفتم نگاه کن چقد درازه و چقد نزدیک ما بود..اون مارم وقتی چوب رو انداخت زیرش و بلندش کرد خودشو کامل جمع کرد دور چوب و خیلی کوچیک شد..ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دشمنی است که در صددازار رساندن به شما هستند

 95. لادنلادنsays:

  سلام. من خواب دیدم برادر و مادر زنداداش کوچکم یک مار را داخل یک کوزه دهانه گشاد که درش هم بسته بودن ، برده بودن دفتر یک شخص عالم و دانا که ازش راه چاره بخوان از دست این ماره. در ضمن در عالم واقعیت زنداداشم با ما دشمنی داره.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، نمادی از غیبت ، تشدید شدن حسادت رقابت و یا دشمنی از جانب اطرافیان نسبت به شما خواهد بود.

 96. علیعلیsays:

  استاد خواب دیدم دارم غذایی خوشمزه با نوشابه خوشمزه میخورم ک نمیدونم چی میخوردم و ته ظرفم مارهای درسته و کوچک پخته شده بود یکیو برداشته و از طرف دم خوردم ولی مزه خامیش و کلا چندشم شد و از دهنم بیرون اوردن و کمی گازش زدم ومزش کردم(امروز بعد چندوقت بیکاری مغازه ای بیانه کردم ایا تعبیرش این بود و پیام خوابم چییت؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، خوردن مار در این رویا اشاره ای بر غلبه بر موانع یا سختی هایی دارد که احتمالا در زمینه ی کاری یا زندگی با آن مواجه خواهید بود.

 97. زهرازهراsays:

  خاب دیدم رفتم سرکارم وسط اداره یک مار کبری بود از هرکی می‌پرسیدم چیه چیشده هیشکی حرف نمزد وفقط منو نگاه میکردن باترس رفتم تو اتاقم مار هم اومد دنبالم و نگاهم می‌کرد وچپ وراست میرفت منم پتو رو گرفتم سمتش وقتی حمله کرد تو پتو پیچوندم و گذاشتمش کنار انگار یادم رف مار لا پتوعه چون سرمو گذاشتم رو پتوعه وتلویزیون دیدم یهو یادم افتاد باترس پتو روبیروت انداختم مار هم دراومدورفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر خطرات و اتفاقات و احتمالاتی است که برای شما غیر منتظره است

 98. ندانداsays:

  مامانم خواب دیده توی یه محیط باز یک مار سیاه کوچولو میخواد به من نزدیک بشه اما مامانم ماره را میترسونه و اون هم فرار میکنه تو یه سوراخ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه دخالت های دیگران در امور زندگی شماست

 99. NazaninNazaninsays:

  سلام خواب دیدم خونه ی دوستم هستیم یه مار کوچیک همش منو دنبال میکنه و من ازش فرار میکنم در اخر وارد پاچه شلوارم شد و در معرض دید بودم همش با دستم نگهش میداشتم و نمیتونستم شلوارمو در بیارم تا از شرش خلاص شم.در اخر از دستش خیلی اذیت شدم و اومدم از بالای شلوارم درش بیارم ک مار به یه پرنده تبدیل شد و رفت.تعبیرش چیه ب نظرتون؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار ناراحتی هایی از جانب اطرافیانتان شوید و نشان دهنده دشمن است

 100. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید،پدر خواب دیده که دراز کشیده و زیرش دو تا مار سیاهه یکیش مریض بود جون نداشت ولی اون یکی خیلی میلولید پدرم تکون میخورد اما نمی تونست بلند شه به کمی هم ترسیده بود.ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگردشمنانی در اطراف شما هستندکه در صدد اذیت رساندن به شما هستند

 101. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید پدرم دیشب خواب دیدن یه جایی دراز کشیدن دو تا مار سیاهه یکیش مریض بود جون نداشت اما اون یکی خیلی میجنبید پدرم میخواست بلند شه اما نمیتونست و یکمی هم ترسیده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، دو مار سیاه در این رویا احتمالا نشان دهنده ی دو مخالف و یا دو حسود در بین اطرافیان یا اقوامتان خواهد بود.

 102. زینب ستودهزینب ستودهsays:

  سلام من خواب دیدم تو محوطه دانشگاهم ۴تا بچه مار خاکی رنگ روشکممن ومن ب مادرشوهرم میگفتم اونارو زود بردارن که نیشم‌میزنن ...مادر شوهرمم کمکم کردن...مادرشوهرمم سه تاشو سریع برداشن میخواستن اخریشو بردارن میترسیدم میگفتم الان نیش میزنه که اطراف نافمو گاز گرفت و مادر شوهرم کشیدنش ولی گوشتی کنده نشد میشه تعبیرشو بگین خیلی ذهنمو درگیرکرده من یه دختر۲۰ساله ام که ۲ ساله عقد کردم و ۲ماهه رفتیم خونه خودمون وعروسی گرفتیم ..دانشجوام ورابطم باخانواده شوهرم خوبه یه حسی بهم میگه این خواب تعبیرمیشه وتعبیرش واسم خیلی‌مهمه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسائلی در زندگیتان باعث ناراحتی و نگرانی شما شود و نمادی از دشمن است

 103. فاطمههفاطمههsays:

  با سلام و خسته نباشید. من مجردم .من خواب دیدم که روی بدن من یک مار سفید و یک مار سبز است که روی بدن من حرکت می کردند و اندازه آنها متوسط بود و خیلی بزرگ نبودند. با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه دخالت دیگران در امور زندگیتان است

 104. سپیدهسپیدهsays:

  سلام من خواب دیدم شب تو خیابون بودم یه مار خیلی بزرگ هم اندازه اژدها بود و انگار ایستاده بود(نه اینکه دست و پا داشته باشه ولی خیلی بزرگ بود و حالت ایستاده داشت) تو فاصله دوری از من بود ولی به خوبی دیده میشد یه مردی انگار ادعا میکرد میتونه کنترلش کنه (از اون مرد به خاطر این طرز فکرش خیلی خوشم نمیومد) داشت باهاش میجنگید مار دهنش رو باز کرد و مرد در دهانش بود اما مار نتونست اون مرد رو بخوره و در آخر مار به دور گردن اون مرد پیچید انگار مار اون مرد رو کشت ولی مطمئن نبود ولی در همان حال مرده مار رو کشت تو خواب با خودم میگفتم بازم خیالمون راحت شد که مار مرد و احساس آرامش کردم. ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نمادی از دشمن و انسانهای بد خواه و بدسیرت در زندگیتان است که ممکن است برایتان دردسر ایجاد کنند

 105. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم داخل حیاطمون یه عالمه خاک ریختن یه دونه مار سیاه لاغر ولی دراز میره داخل خاکا در میاد دوباره از اون ور میره داخل پدرو مادرم داشتن نگاه میکردن گفتم بیاید این ور زنگ میزنیم میان میگیرنش بعد عروس عمه بابام اومد گفت تو پارکینگم یه مار دیگه هست بابامم رفت از جلو نگاه کنه کشیدمش کنار نذاشتم برع ممنون میشم تعبیرشو بگین با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نمادی از دشمن و افراد مکار در زندگیتان باشد

 106. علیرضاعلیرضاsays:

  سلام خاب دیدم خونه قدیمیمون ۴ تا مار خاکی رنگ کوچیک وجود داشت که گرفتیمش سه تاش رو مامانم انداخت داخل آب جوش تا بمیرن یکی از مار ها عاشق گل بود و روی گل ها می خوابید اونو مامانم نکشت از بین ما عروسمون خیلی می‌ترسید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه دشمنان اطرافتان است

 107. MMsays:

  با سلام در خواب تعدادی مار را مشاهده کردم که در حیاط خانه مان قرار داشتن ..مار بزرگ هم وجود داشت دیدم که از پنجره به داخل خانه نگاه میکنن و مادر و پدرم را صدا کردم دیدم 2 ماه خود را به در نزدیک کردن چون در شیشع ای بود سریع بستم و یک ماه نشت جلو در و مار دوم دهانش را باز کرد و دندات هایش را به در میزد ..بعد خودم را دیدم که مار ها بهم نزدیک میشدن ولی هیج نیش نمیزددن یا خودشان را از دیوار به بیرون کوچه پرت میکردند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نیرنگ های دشمنانتان نسبت به شماست

 108. شبنمشبنمsays:

  سلام تشکر میکنم بابت زحماتتان که مردم رو چشم انتظار نمیذارین..من یک خوابی دیدم که خیلی ترسیدم بعد از بیدار شدن. خواب دیدم تمام دندان هایم ریختن و پس از ریختن همه آن ها از دندان بزرگم ماری کوچک طوسی و سیاه رنگ بیرون آمد..میشه تعبیر خوابمم رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه نیرنگ و کینه دشمنانتان است

 109. اوا۳۰اوا۳۰says:

  سلام مدیر عزیز و گرامی خواب دیدم بسیاری از مارهارو ک کوچک هم هستن در مشتم گرفتم مارها تیره بودن تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه نیت های بد دشمنانتان است

 110. شبنمشبنمsays:

  با سلام. من خواب دیدم سه تا مار بسیار بلند حدودا ده متر شایدم بلند تر که دوتا شون مشکی بود یکیشون مشکی و رنگ سبزم توش داشت که این مارا تو خونه بودن من تو خواب مشهد دانشجو بودم اونجا بودن همه جا بودن مار مشکی با رگه های سبز مرده بود تو قبری که تازه کنده شده بود رفته بود من روش خاک ریختم دو تا مار سیاه بلند هنوز بودن . دو تا قبر خالی تازه کنده شده هنوز بودن ولی من ندیدمشون فقط شنیدم که گفتن دو تا قبر دیگه تازه کنده شده هست ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه روبرویی با فردی است که با شما خصومت دارد

 111. اذراذرsays:

  سلام. خواب دیدم مار درازی تبدیل به مارمولک شد مارمولک رنگش خاکی بود ، تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نشان دهنده هشدار و خطری باشد بهتر است خودرا از اسیب هادر امان نگه دارید