تعبیر خواب مار

دیدن مار در هر شکل و حالتی که باشد نشانه دشمن، فریب، حیله و آسیب است. دیدن مار در خواب برای بیننده هشدار و خطر است و بایستی خود را از آسیب‌ها در امان نگاه دارد.دیدن مار در خواب دال بر خطری است که برای بیننده غیرمنتظره است. مار در خواب نماد فردی خوش مشرب و جذاب که علاوه بر آنکه شما را مجذوب خود می‌کند توانایی آذار شما را نیز دارد.برخی معبران دیدن مار را دال بر ثروت و مال می‌دانند و این تعبیر از افسانه‌هایی برگرفته شده که ماری بر صندوقچه گنج می‌نشست و برای دستیابی با آن گنج می‌بایست تلاش‌ها و راهکارهایی بکار برد تا مار را از روی آن زدود.بنابراین اگر در عالم واقع با مشکلات مالی روبرو هستید و یا بایستی یک بدهی پرداخت کنید، باید راهکارهای کاربردی جهت پرداخت و منع مشکلات مالی ایجاد شده را از میان بردارید.دربرخی از فرهنگ‌ها معتقدند که مار نماد زنی است که برای شما نقشه های شوم و دردسر ساز دارد. زنی در زندگی شما که درعین جذابیت، خطرناک و تهدید کننده نیز می‌باشد. همچنین مارها در خواب نماد محافظ و نگهبان در رابطه با مال نیز هستند. درعالم واقع می‌تواند گویای زنی باشد که محافظ دارایی‌های شما است.

تعبیر جمعی از مارها

 دیدن تعداد بسیاری مار نماد اطرافیان شما هستند که با شما درعین حال که خویشاوند و دوستانتان هستند اما بر علیه شما نیز توطئه می‌چینند و درباره شما غیبت کرده و بر شما انرژی‌های منفی ساطع می‌کنند.دیدن دسته مارها به معنای آن است که برای بهبود وضع حال خود بایستی از جمعی یا گروهی دور شده و خداحافظی کنید.

مطلب های محبوب و پربازدید که در همین رابطه تاکنون ارسال شده :

تعبیر خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن

تعبیر خواب خوردن یک مار توسط مار دیگر

تعبیر خواب مار زرد با خال سیاه

تعبیر مار گرفتن

 اگر در خواب ببینید ماری گرفتید نشانه روبرویی با فردی است که نسبت به شما خصومت دارد. این خصومت می‌تواند در موقعیت‌های اجتماعی نظیر محل کار، همسایگان و در موقعیت‌های اجتماعی اتفاق بیفتد. مار گرفتن در خواب نشانه درگیری، جنگ، مشاجره و دعواهایی است که شما در عالم واقع خواهید داشت.اگر در عموم به دلیل مسابقه یا رقابت ماری گرفتید، نشانه خودشیفتگی و تکبر بیننده خواب است که درصدد نشان دادن قدرت خود می‌باشد.

تعبیر خواب دندان نیش مار

تعبیر نیش زدن مار

معبران نیش زدن مار را دلیل بر صدمه دیدن از شخصی که به او علاقه دارید، می‌دانند. گاه این آسیب می‌تواند از شخصی به شما رسد که انتظار و توقعش را ندارید. اگر در خواب ماری فرد را نیش بزند بیانگر آن است که به آن فرد غلبه می‌کند.نیش زدن مار دلیل بر نگرانی‌هایی که در رابطه با سلامتی تان دارید نیز می باشد. همچنین نشانه بخش از ابعاد وجود بیننده خواب مانند پرخاشگری، تغییر در خلقیات و ناسازگاری با دیگران نیز می‌باشد. بیننده خواب بایستی به درون و ناخوداگاه خود مراجعه کرده و پی به فرایند واکنش‌های خود دربرابر رویدادهای غیر قابل پیش بینی توجه کند. اگر در خواب ببینید مار دیگران را نیش می‌زند. بیانگر شنیدن سخنان زننده از سوی اطرافیان و تاثیرات منفی است.برخی معبران نیش مار سمی را دلیل بر زیان به فرد دانسته و نیش مار غیر سمی را دلیل بر سلامتی و مداوای امراض تعبیر کرده‌اند.

تعبیر دیدن مار در مکان‌های مختلف

اگر ماری در خانه دیدید به معنای دشمن و فردی است که از شما کینه به دلی دارد. ازسوی دیگر مار در خانه، نشانه آن است که دشمنتان ازجمله افرادی است که به‌مراتب با شما سر و کار دارد. اگر مار را در مکانی مانند بیابان یا جنگل ببیند دلیل بر دشمنی بیگانه است. دیدن مار در جنگل نماد بی‌وفایی، شکست در عشق و افسردگی است

 تعبیر مارهای متفاوت در خواب 

مار سبز در خواب دلیل بر دشمنی است که نمی‌تواند به شما آسیب برساند. ازسوی دیگر مار سبز گویای باروری، صلح و سازش است.مار زرد در خواب دلیل بر دشمنی مریض حال است. مار سرخ در خواب دلیل بر دشمنی است که بسیار با او معاشرت دارد. همچنین مار سرخ نماد شانس نیز می‌باشد.مار سفید در خواب دلیل بر دشمنی است که از وجه محبوبیت بین عموم برخوردار است.مار آبی در خواب به معنای روابط سرد جنسی و عاطفی است.اگر زن بارداری در خواب مار سیاه ببیند، فرزند پسر به دنیا می آورد. دیدن مار سفید برای زن باردار دلیل بر فرزند دختر است.

تعبیر خواب انواع مارها

 تعبیر فرار کردن مار

اگر در خواب مار از شما فرار کرد نماد دشمنی ناتوان و ضعیف است که از شما می‌هراسد. فرار کردن مار به معنای دور شدن ضررها و رفع بلا و آفت است که شما از آن رها و آزاد می‌شوید.

تعبیر غذا دادن به مار

اگر بیننده در خواب ببیند که به مار غذا می‌دهد یعنی به دشمنش خوبی می‌کند و نمی‌داند که دشمنش است. نماد فردی خسیس و یا ریاکاری که با فریب از شما کمکی طلب می‌کند و شما هم به‌ناچار یا از روی صمیمت از کمک به او دریغ نمی‌کنید.

پیشنهادی های دیگر توپ تاپ:

تعبیر خواب مار قرمز در خانه

تعبیر مار عظیم الجثه در خواب

تعبیر کشتن مار 

جراحت وارد کردن به مار نماد خصومت و خشونت با فرد مقابل است. اگر فردی در خواب ببیند ماری کشت دلیل بر ان است که دشمنش را مغلوب می‌کندمُردن مار دلیل بر برطرف شدن آسیب و صدمه و شکست دشمن است.حلقه زدن مار به دور فرد به معنای درگیری شدن با هیجانات خویشتن و سردرگمی می‌باشد.اگر بعد از کشتن مار احساس گناه کردید دلیل بر این است که در بیداری معضلی وجود دارد که بایستی از آن خلاص شوید. به‌طور کلی مبارزه با مار دلیل بر روبرویی با مشکل و یا خطری است که بایستی آن را از میان بردارید.

مار ترسناک

تعبیر مار بزرگ و کوچک

اندازه مار به هر اندازه‌ای که باشد دشمن آسیب وارده نیز به همان نسبت می‌باشد. مار بزرگ نشانه دشمن قوی و مار نحیف دلیل بر دشمن ضعیف است.تعبیر مار سمی در خواب نیز دلیل بر زیان و بیماری می‌باشد که شما را تهدید می‌کند.

تعبیر ماه افعی در خواب

دیدن مار افعی در خواب دلیل بر یافتن راهکارهایی برای رفع مشکلاتی است که با آنها روبرویید. همچنین مار افعی در خواب نشانه افرادی حراف که سخنان بیهوده و اهداف پوچی دارند، می‌باشد

تعبیر مار دوسر در خواب

اگر در خواب مار دو سر ببینید دلیل بر عصبانیت سرکوب شده در بیداری است. همچنین مار دو سر در خواب نشاندهنده آن است که شما از سوی دو جهت کشیده می‌شوید، به‌عبارتی دیگر میان دو راه یا دو خواسته درگیری ذهنی دارید. مار دو سر در خواب یعنی شما بایستی با اعتماد به نفس و قدرت بیشتری در رابطه با مشکلاتتان تصمیم‌گیری کنید

تعبیر نگه داشتن مار؛ به معنای روابط اجتماعی با افراد قدرتمند در امور مالی و اقتصادی است که در رابطه با امور کسب و کار و یا سرمایه‌گذاری با آنها در ارتباطید. ازسوی دیگر پرورش مار در خواب نماد آن است که بایستی در عملکردهای خود تغییراتی در جهت مثبت به وجود آورید

تعبیر نگاه کردن به مار؛ معبران نگاه کردن خیره مانند به چشمان مار را در خواب شگون و خوش‌یمن نمی‌دانند. خیره نگاه کردن مار به فرد به معنای پیروزی دشمن است

دیدن مار در خواب بر موارد زیر دلالت دارد؛

ترس، دشمن، خشونت، خصومت، خطر، زن خطرناک، نگهبانی، آسیب، ثروت، مال، بدهی، قرض، وام، موانع زندگی، باروری، ترمیم، جراحت، غلبه بر دشمن، پیروزی، نزاع، مشاجره، درگیری در روابط.

مطالب مرتبط...

22 نظر

 1. مسعودمسعودsays:

  سلام وقت بخیر . من خواب دیدم با پسر داییم که کلاس دوم ابتداییه داشتیم از یه جایی میرفتیم که جنگل نبود ولی درخت داشت سر راهمون . بعدش روی شاخه های درختان مار داشت هر درخت شاید سه چار مار روی شاخه هاش بود و ما هم ترسیدیم به اولین درخت که رسیدیم دو مار رو شاخه هاش بود که وقتی ما نگاشون کردیم پریدن تو آب و فرار کردن و همینطور که به راهمون ادامه میدادیم مارهای دیگری هم بودن ولی ما از ترس نگاشون نمیکردیم و آروم آروم عبور کردیم وقتی که از اونجا گذشتیم پسر داییم گریه کرد گفت که خیلی از مارها ترسیده. لطفآ تعبیرشو لطف کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ترسیدن از مار در این رویا ، طبق توضیحاتی که در متن هم دادیم نشان دهنده ی غلبه بر مخالفان ، بدطینتان و یا بعضی از حسدورزان است و معنای بدی ندارد.

 2. زهرازهراsays:

  سلام. وقت بخیر. مامانم خواب دیده من یک مار کوچولو آوردم تو خونه. بچه مار بوده گویا.مامانم وحشت داشته و بمن میگفته چرا اینو آوردی توخونه. ولی من مار رو دستم گرفتم و باهاش بازی میکردم. تعبیرش چیه. سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب از فرد می خواهد تا اجازه ندهد که ترس های کاذب، آرامش روانی او را مختل کند.

 3. سیمینسیمینsays:

  باسلام دیشب مادرم خواب دیدن ک پسرعموش ک حدودا یکسالی هست ک فوت کردن شبیه مار وکلش هم همینطور روی مار ودرور گردنش زخمی (مار ولی در عالم خواب میگفت ک مسعود همون پسرعموی فوت شده اش)داره دنبالش میکنه تا بش حمله کنه و مادرم هم باترس و جیغ فرار میکنه تا اینکه میره تو خونه یک سید ک فوت شده ودر شهرستانشون بوده میره اون تو و میگه ک دیگه اینجا خونه سید نمیاد واگرخودش نباشه دخترهاش هستن.ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا ریشه ی انرژی های منفی و درگیری های فکری خود را شناخته و اجازه ندهد که این افکار و احساسات منفی در او تداوم پیدا کند.

 4. سماسماsays:

  باسلام.من درخواب دیدم تو خونه مار بزرگی هس کنارشم بچه هاش بودن شبیه تخم مرغ بودن اول فکر کردم که دستشویی کرده ولی بعد دیدم که نه دارن حرکت میکنن یعنی بچه مار بودند و هرچقد که جلو حرکت میکردند از بچه ها خون میریخت زمین.باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد اجازه ندهید که خشم و ناراحتی های سرکوب شده، آرامش روانی شما را مختل کند.

 5. دختر زمستوندختر زمستونsays:

  سلام من خواب دیدم هر قسمت از خانه مان پر از مارهای زرد و‌سیاه به اندازه های خیلی بزرگ و یا کوچک‌بود و برای فرار به اتاقم امدم ولی دیدم چندتا مار بالای سقف هست و‌یکی هم دارد از در اتاقم ارام وارد اتاق میشود و فریاد زدم و درخواست کمک کردم و‌پدرم و چندنفر دیگر امدند و تمام‌مارها را گرفتند و از خانه بیرون بردند. توی خواب خیلی ترسیده بودم تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از قدرت ریسک پذیری خود برای کسب مهارت های خلاقانه و جدید استفاده کنید.

 6. رضارضاsays:

  خواب دیدم یه مار سبز رنگ و خیلی خوشگل و در عین حال بزرگ و وحشتناک تو حیاط خونمونه و میخواد وارد خونمون بشه و یبار از سوراخ پنجره نصفشو کرد داخل بعد ترسیدو رفت بیرون ولی بعد از چند دقیقه که نگاه کردیم دیدیم نیست ترسیدیم که اومده داخل خونه هرچقدر دنبالش گشتیم پیداش نکردیم بجاش یه مار نازک به رنگ قهوه ایه پررنگ پیدا کردیم بابام با دستش دمشو گرفت ولی ترسیدو نتونست بکشتش انداخت زمین بعدش دیدم یه دور دور شکمه منه و با فشاری که به شکمم وارد کردم یکم گرهش باز تر شد ولی از ترس نتونستم از خودم جداش کنم و از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که بدبینی به دیگران، آرامش روانی شما را مختل کند.

 7. PadizPadizsays:

  درود خواب دیدم تو خونه بچه ها موزیک شاد گذاشته بودن بعد ی مار طوسی رنگ از روی زمین به حالت پرواز در اومد و تو هوا شروع کرد تکون خورن بعد که موزیک عوض شد مار رفت تو آشپزخونه ی گوشه رو زمین ،مجددا که موزیک شاد پخش شد دوباره تکرار شد ،میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید ترس از نگاه و قضاوت دیگران، قدرت خلاقیت و تاثیرگذاری شما را مختل کند.

 8. سید جواد حسینیسید جواد حسینیsays:

  سلام ممنون بابت سایت خوبتون.... خواب دیدم در یه جایی شبیه به پارکینگ یه مردی از سر یه مار گرفته بود و با رفیق مرد دیگش شوخی میکرد و بعد با مار عین شلاق رفیقشو میزد بعدش مارو انداخت زمین ، یه مار خاکستری کوچک بود مار خزید و یه چیزی رو خورد به نظرم قورباقه بود. منو مادرم جلو در ایستاده بودیم خواستیم بریم بیرون یه لاکپشت کوچک از دهن مار اومد بیرون و مار خزید و رفت و ناپدید شد... بعد اون صحنه منو مادرم رفتیم بیرون که بریم سر زمین ، ماشین تو راهی سوار شدیم و تو مسیر من به مادرم گفتم چرا با ماشین من نیومدیم ، مادرم گفت راست میگی...بعد به راننده گفتیم برگرد مارو بذار جلو در خونه...که بعدش بیدار شدم ممنون میشم تعبیرش بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به کینه ورزی و دشمنی دیگران توجهی نداشته و اجازه ندهید احساس ترس، شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان در زندگی بیداری باز دارد.

 9. NNsays:

  سلام خدمتتون من خواب دیدم جایی ک نمیدونم کجاست دقیقا یه مار دیدم رنگش کاملا هم مشکی نبود ولی میدونم تیره بود و فکر میکنم ی جورایی ماره کبری بود یه لحظه موند نگام کرد منم نگاش کردم ولی اصلا ازش نمیترسیدم یا فرار نمیکردم اونم نمیومد سمتم ک بخواد نیشم بزنه یا کلا اذیتم کنه تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا از معاشرت با انسان های کینه توز و منفی خودداری کنید.

 10. مهرانهمهرانهsays:

  طرف ظهر خواب دیدم نمیدونم این خواب تعبیرداره یانه ولی خواب دیدم یک مار فوق بزرگ دور عده زیادی ازمردم به سرعت داره می پیچه وحلقه میزنه ومردم به شدت برای رهایی تلاش میکنن ولی موفق نمیشن بعد دیدم مار کشته شده وتکه تکه شده ولی احساس میکردم اون مردمی هم که دورشون حلقه زده بود همه مردن و بلعیده شدن. من خودم ناظر این جریان بودم.من درخواب دیدم مردم به شدت دراون حلقه مار درفشارن ایا میتونه اشاره داشته باشه به فشارهای اقتصادی که از طرف یک عامل کلان به مردم واردمیشه و زندگی یک عده زیادی ازمردمو نابودکرده واینکه اون فشارها ازبین میره؟ چون میگن هرجور خواب تعبیرکنید همون پیش میاد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از ارتباط با افکار و احساسات منفی که موجب از بین رفتن آرامش و سلامت روانی شما می شود خودداری کنید.

 11. دختردخترsays:

  سلام دیدم که دومار کوچک که بنظرم یعنی به دستگیره در خونمو آویزونن که فک میکنم اونی که رنگش تیره بود کمی کوچکتر بود و یه مار سبز مانندی هم دیدم هردوش یکجا بودن مث یه کیسه ولی خب مشخص بودن من یادمه یه چاقو پرت کردم برا زن داداشم که بره بکشش فکنم یا همیطوری دادمش همیطورم دیده بودمکه مار سبزه داره با اونی که فکنم کمی تیره رنگ بود(ولی اصلا یادم نیس سبز بودا)دعواهه و میزنه مستقیم به کله اون.یه دختر بچه هم یادمه با ایکه رو دسش مار گزیدگی بود داشت ماهارو فکنم هردوش بود، که بهم میپیچوندشو مث وقتی که مو رو به هم میچرخونن برا گیس کردنش و البته منم نمیدونم از دست مارا یا دختره بود که بحرحال دیدم پشت در پذیرایی رفتمه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از معاشرت با انسان های کینه توز و منفی نگر خودداری کنید.

 12. دلارادلاراsays:

  سلام مادر من خواب دیده که خواهرشور خواهرم داشته یه ما بزرگ رو میخورده. تعبیرشو میخواستم با سپاس.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی ترس ها و بدبینی هایی است که می تواند روابط شما با اطرافیان را دچار تردید ها یا چالش هایی غیر قابل پیش بینی کند. این خواب همچنین از شما می خواهد تا در مواجهه با این تردید ها، از منطق خود کمک بگیرید.

 13. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سللم من خواب دیدم سوار موتورم و دارم میرم سرکار زفتم سوپری سیگار بخرم ولی نخریدم سکه نقره دیدم که لای لواشک بود بعد اومدم بخرم که‌طرف گفت کاجش نیست و هفته دیگه میارم بعد سوار ماشین شدم فرداس با یکی از دوستام که تو بیداری سوپری داره که بریم بخریم بعد یه افعی بزرگ دیدم که یکی بهم گفت مال بدست میاری این چه تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از در میان گذاشتن اسرار خصوصی خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید.

 14. AmAmsays:

  سلام خواب دیدم ک تو خونمون با چیزی مشغولم و کنارم ی قابلمه ک توش ماهییکوجیکی و زنده بود( اولاش فک میکردم ماره)بعد خواستم یچیزیو بردارم انگار مار صورتی رنگ ۲۰ سانتی متری رو کشیدم و اونم تو پیشونیم نیشم زد و انداختم تو قابلمه و ماهی هم مرد.اما من رفتم جای نیشش رو شستم و هیچیم نشد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، از کارهای عجولانه و استرس بیهوده برحذر باشید تا بتوانید با آرامش و طمانینه در جهت رسیدن به آرزوها گام بردارید

 15. ناهیدناهیدsays:

  سلام امروز صبح خواب دیدم ازسقف دستشویی خونه سابقمون یه ماربیرون اومد بعدرفت طرف دیوار خونه پسر عمویم ولی سوراخی پیدا نکرد اومد طرف حیاط ما اون موقع زنگ زدم به اتش نشانی تا بیان مار رو بگیرن مامورها رسیدن خونمون که من از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه موفقیت در کار است.

 16. ساریناساریناsays:

  سلام خواب دیدم تو خونه قدیممون هستم دیوار حیاطمون هم سنگیه من رفتم تو حیاط که یه مار تو دیوار بود فقط سرش با دمش پیدا بود من تا مار و دیدم یه جیغ بزرگ کشیدم که هم زمان با صدای جیغ من مار دهنشو باز کرد و یه قسمت از بدنمو گرفت تو دهنش بعدش از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلاتی پیش رو دارید

 17. rrsays:

  سلام خواب دیدم تکی باغ خودمون هستیم همه جا سبز و قشنگ بود یه خانواده که من میشناختمشون اومده بودن واسه گردش مامانم جیغ زدگفت مار هستشوقتی ما رفتیم نگاکردیم دیدم یه پرنده داره مارو از زیر یه سنگ بیرون میاره ماره نقریبا سیاه و طوسی بود وقتی متر ازاد شد فرار کرد رفت مام دنبالش دویدیمو جیغ میزدیم وله ماره یه چیزی انتهای دمش داشت انتهای دمش بزرگتر بود دست و پام داشت من گفتم مثلا مارک مولک میدوه اون خانوادم اونور هی داشتن مارو نگا میکردن خوشحال بودن هی منو به همدیگه نشون میدادن منم هی میدویدمو شادی میکردم از خوشحالی یه مار شبیه اون یکی دیدم اونم فرار کرد رفت از توی چمن زار با خواهرم میدویدیم بریم تو باغ خودمون چن تا دندون مصنوعی دیدم گفتم فکر کنم اینجا بازیافت زباله انجام دادن قبلا کفه او تیکه آب بود اون خانوادم ماشینشو خراب شد ولی من اعتنا نکردم رفتم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بایستی با اعتماد به نفس و قدرت بیشتری در رابطه با مشکلاتتان تصمیم‌گیری کنید

 18. مریم حاکمیمریم حاکمیsays:

  با سلام و خسته نباشید من خواب دیدم تو یه مکانی هستم که برام ناآشناست رو بروم چندتا مار کوچک و تیره رنگ هستن ، من از مارها میترسم ولی کنار هم نمیرم و روبروشون وایستادم ، یکی از مارها میپره سمتم که منو نیش بزنه ولی نمیتونه و میفته زمین و دور میشه ازم. خیلی نگران شدم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اتفاقا این رویا غلبه کردن برخی از مخالفان و یا ناامیدی بعضی از حسدورزان در زندگی ست.

 19. FFsays:

  سلام من خواب مارهای زیاد زرد در ابعاد خیلی بزرگ کوچیک متوسط دیدم تو صحرا که تعداد زیادی برگ خشک شده ی زرد (ادور بیابون ) که میشد با مارا اشتباهشون گرفت حالا میترسیدم پا رو مارا بزارم و رو برگ ندارم . به هر زحمتی بود از صحرا اومدم بیرون توی راه تو جاده بودم پیاده که بازم مار زرد بود و برگ خشک شده ولی تعدادشون خیلی کم شده بود . ترسیده بودم .ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما ممکن است کسل شده اید و به دنبال کمی هیجان در زندگی‌تان هستید.

 20. F.F.says:

  صحرا کنار قبرستان بود و تو قبرستانم مار زرد بود. مارها بی حرکت بودن ببخشید من هی یادم میاد از خواب کل خواب همین بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مراقب حسدورزان و برخی از مخالفان در اطرافتان باشید.

 21. JJsays:

  سلام . من خواب دیدم من و خونوادم خصوصا بابام داریم تو خونمون از بالا داریم نگاه میکنیم پایین ی جایی مثل زیر خونمون بود که آب زیاد هست که توش مارماهی سیاه زیاد هست و بین مارماهی ها ماهی های سیاه هست که دارن با هم شنا میکنن ما بالای خونمون بودیم اون ماهی ها و مارماهی ها ی جایی مثل زیر زمینمون بودن ما خوشحال بودیم که به ما نمیتونم آسیبی بزنن چون خیلی پایین و زیر زمین خونه شده بود دریا.حالا ماهی ها شیرجه هم میزدن ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانة آن است که ضعف روحی خود را از بین می‌برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می‌آورد.

 22. نظری بیشه درازنظری بیشه درازsays:

  سلام استاد بزرگ من یکسال پیش خواب دیدم البته مشکل دادگاهی واختلاف خانوادگی سختی دارم دراین خواب در همان دردادگاه با پسر خاله ام هستم نگاه کردم یک سمتی از دادگاه زمین خالی بود اندازه 300مترمربع اب راکد وزلال که سنگهای نسبتاه بزرگی داخل ان اب است یک مار رنگی تقریبا یک متر ولی باریک بیشتر به رنگ زرد وسبز وقرمز بود دور خودش پیچ خورده وهیچ تکانی نمی خورد وته اب خوابیده بود در این لحظه فکر کردم پسر ان خانواده پشت سر من است سر برگردودم دیدم مار سفید بسیار بزرگی که دم پهنی مثل گوسفند داشت از بغلم داره فرار میکنه دادکشیدم به پسر خاله ام دیدم نیستش خدا شکر کردم که بودش احتمال خطری وجود داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مار در این رویا اشاره ی مستقیم به برخی از افراد مخالفی دارد که در مورد بعضی از مسائل بشدت با شما مخالفت و یا حتی دشمنی میکنند.