تعبیر خواب مار

دیدن مار در هر شکل و حالتی که باشد نشانه دشمن، فریب، حیله و آسیب است. دیدن مار در خواب برای بیننده هشدار و خطر است و بایستی خود را از آسیب‌ها در امان نگاه دارد.دیدن مار در خواب دال بر خطری است که برای بیننده غیرمنتظره است. مار در خواب نماد فردی خوش مشرب و جذاب که علاوه بر آنکه شما را مجذوب خود می‌کند توانایی آذار شما را نیز دارد.برخی معبران دیدن مار را دال بر ثروت و مال می‌دانند و این تعبیر از افسانه‌هایی برگرفته شده که ماری بر صندوقچه گنج می‌نشست و برای دستیابی با آن گنج می‌بایست تلاش‌ها و راهکارهایی بکار برد تا مار را از روی آن زدود.بنابراین اگر در عالم واقع با مشکلات مالی روبرو هستید و یا بایستی یک بدهی پرداخت کنید، باید راهکارهای کاربردی جهت پرداخت و منع مشکلات مالی ایجاد شده را از میان بردارید.دربرخی از فرهنگ‌ها معتقدند که مار نماد زنی است که برای شما نقشه های شوم و دردسر ساز دارد. زنی در زندگی شما که درعین جذابیت، خطرناک و تهدید کننده نیز می‌باشد. همچنین مارها در خواب نماد محافظ و نگهبان در رابطه با مال نیز هستند. درعالم واقع می‌تواند گویای زنی باشد که محافظ دارایی‌های شما است.

تعبیر جمعی از مارها

 دیدن تعداد بسیاری مار نماد اطرافیان شما هستند که با شما درعین حال که خویشاوند و دوستانتان هستند اما بر علیه شما نیز توطئه می‌چینند و درباره شما غیبت کرده و بر شما انرژی‌های منفی ساطع می‌کنند.دیدن دسته مارها به معنای آن است که برای بهبود وضع حال خود بایستی از جمعی یا گروهی دور شده و خداحافظی کنید.

مطلب های محبوب و پربازدید که در همین رابطه تاکنون ارسال شده :

تعبیر خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن

تعبیر خواب خوردن یک مار توسط مار دیگر

تعبیر خواب مار زرد با خال سیاه

تعبیر مار گرفتن

 اگر در خواب ببینید ماری گرفتید نشانه روبرویی با فردی است که نسبت به شما خصومت دارد. این خصومت می‌تواند در موقعیت‌های اجتماعی نظیر محل کار، همسایگان و در موقعیت‌های اجتماعی اتفاق بیفتد. مار گرفتن در خواب نشانه درگیری، جنگ، مشاجره و دعواهایی است که شما در عالم واقع خواهید داشت.اگر در عموم به دلیل مسابقه یا رقابت ماری گرفتید، نشانه خودشیفتگی و تکبر بیننده خواب است که درصدد نشان دادن قدرت خود می‌باشد.

تعبیر خواب دندان نیش مار

تعبیر نیش زدن مار

معبران نیش زدن مار را دلیل بر صدمه دیدن از شخصی که به او علاقه دارید، می‌دانند. گاه این آسیب می‌تواند از شخصی به شما رسد که انتظار و توقعش را ندارید. اگر در خواب ماری فرد را نیش بزند بیانگر آن است که به آن فرد غلبه می‌کند.نیش زدن مار دلیل بر نگرانی‌هایی که در رابطه با سلامتی تان دارید نیز می باشد. همچنین نشانه بخش از ابعاد وجود بیننده خواب مانند پرخاشگری، تغییر در خلقیات و ناسازگاری با دیگران نیز می‌باشد. بیننده خواب بایستی به درون و ناخوداگاه خود مراجعه کرده و پی به فرایند واکنش‌های خود دربرابر رویدادهای غیر قابل پیش بینی توجه کند. اگر در خواب ببینید مار دیگران را نیش می‌زند. بیانگر شنیدن سخنان زننده از سوی اطرافیان و تاثیرات منفی است.برخی معبران نیش مار سمی را دلیل بر زیان به فرد دانسته و نیش مار غیر سمی را دلیل بر سلامتی و مداوای امراض تعبیر کرده‌اند.

تعبیر دیدن مار در مکان‌های مختلف

اگر ماری در خانه دیدید به معنای دشمن و فردی است که از شما کینه به دلی دارد. ازسوی دیگر مار در خانه، نشانه آن است که دشمنتان ازجمله افرادی است که به‌مراتب با شما سر و کار دارد. اگر مار را در مکانی مانند بیابان یا جنگل ببیند دلیل بر دشمنی بیگانه است. دیدن مار در جنگل نماد بی‌وفایی، شکست در عشق و افسردگی است

 تعبیر مارهای متفاوت در خواب 

مار سبز در خواب دلیل بر دشمنی است که نمی‌تواند به شما آسیب برساند. ازسوی دیگر مار سبز گویای باروری، صلح و سازش است.مار زرد در خواب دلیل بر دشمنی مریض حال است. مار سرخ در خواب دلیل بر دشمنی است که بسیار با او معاشرت دارد. همچنین مار سرخ نماد شانس نیز می‌باشد.مار سفید در خواب دلیل بر دشمنی است که از وجه محبوبیت بین عموم برخوردار است.مار آبی در خواب به معنای روابط سرد جنسی و عاطفی است.اگر زن بارداری در خواب مار سیاه ببیند، فرزند پسر به دنیا می آورد. دیدن مار سفید برای زن باردار دلیل بر فرزند دختر است.

تعبیر خواب انواع مارها

 تعبیر فرار کردن مار

اگر در خواب مار از شما فرار کرد نماد دشمنی ناتوان و ضعیف است که از شما می‌هراسد. فرار کردن مار به معنای دور شدن ضررها و رفع بلا و آفت است که شما از آن رها و آزاد می‌شوید.

تعبیر غذا دادن به مار

اگر بیننده در خواب ببیند که به مار غذا می‌دهد یعنی به دشمنش خوبی می‌کند و نمی‌داند که دشمنش است. نماد فردی خسیس و یا ریاکاری که با فریب از شما کمکی طلب می‌کند و شما هم به‌ناچار یا از روی صمیمت از کمک به او دریغ نمی‌کنید.

پیشنهادی های دیگر توپ تاپ:

تعبیر خواب مار قرمز در خانه

تعبیر مار عظیم الجثه در خواب

تعبیر کشتن مار 

جراحت وارد کردن به مار نماد خصومت و خشونت با فرد مقابل است. اگر فردی در خواب ببیند ماری کشت دلیل بر ان است که دشمنش را مغلوب می‌کندمُردن مار دلیل بر برطرف شدن آسیب و صدمه و شکست دشمن است.حلقه زدن مار به دور فرد به معنای درگیری شدن با هیجانات خویشتن و سردرگمی می‌باشد.اگر بعد از کشتن مار احساس گناه کردید دلیل بر این است که در بیداری معضلی وجود دارد که بایستی از آن خلاص شوید. به‌طور کلی مبارزه با مار دلیل بر روبرویی با مشکل و یا خطری است که بایستی آن را از میان بردارید.

مار ترسناک

تعبیر مار بزرگ و کوچک

اندازه مار به هر اندازه‌ای که باشد دشمن آسیب وارده نیز به همان نسبت می‌باشد. مار بزرگ نشانه دشمن قوی و مار نحیف دلیل بر دشمن ضعیف است.تعبیر مار سمی در خواب نیز دلیل بر زیان و بیماری می‌باشد که شما را تهدید می‌کند.

تعبیر ماه افعی در خواب

دیدن مار افعی در خواب دلیل بر یافتن راهکارهایی برای رفع مشکلاتی است که با آنها روبرویید. همچنین مار افعی در خواب نشانه افرادی حراف که سخنان بیهوده و اهداف پوچی دارند، می‌باشد

تعبیر مار دوسر در خواب

اگر در خواب مار دو سر ببینید دلیل بر عصبانیت سرکوب شده در بیداری است. همچنین مار دو سر در خواب نشاندهنده آن است که شما از سوی دو جهت کشیده می‌شوید، به‌عبارتی دیگر میان دو راه یا دو خواسته درگیری ذهنی دارید. مار دو سر در خواب یعنی شما بایستی با اعتماد به نفس و قدرت بیشتری در رابطه با مشکلاتتان تصمیم‌گیری کنید

تعبیر نگه داشتن مار؛ به معنای روابط اجتماعی با افراد قدرتمند در امور مالی و اقتصادی است که در رابطه با امور کسب و کار و یا سرمایه‌گذاری با آنها در ارتباطید. ازسوی دیگر پرورش مار در خواب نماد آن است که بایستی در عملکردهای خود تغییراتی در جهت مثبت به وجود آورید

تعبیر نگاه کردن به مار؛ معبران نگاه کردن خیره مانند به چشمان مار را در خواب شگون و خوش‌یمن نمی‌دانند. خیره نگاه کردن مار به فرد به معنای پیروزی دشمن است

دیدن مار در خواب بر موارد زیر دلالت دارد؛

ترس، دشمن، خشونت، خصومت، خطر، زن خطرناک، نگهبانی، آسیب، ثروت، مال، بدهی، قرض، وام، موانع زندگی، باروری، ترمیم، جراحت، غلبه بر دشمن، پیروزی، نزاع، مشاجره، درگیری در روابط.

مطالب مرتبط...

50 نظر

 1. مسعودمسعودsays:

  سلام وقت بخیر . من خواب دیدم با پسر داییم که کلاس دوم ابتداییه داشتیم از یه جایی میرفتیم که جنگل نبود ولی درخت داشت سر راهمون . بعدش روی شاخه های درختان مار داشت هر درخت شاید سه چار مار روی شاخه هاش بود و ما هم ترسیدیم به اولین درخت که رسیدیم دو مار رو شاخه هاش بود که وقتی ما نگاشون کردیم پریدن تو آب و فرار کردن و همینطور که به راهمون ادامه میدادیم مارهای دیگری هم بودن ولی ما از ترس نگاشون نمیکردیم و آروم آروم عبور کردیم وقتی که از اونجا گذشتیم پسر داییم گریه کرد گفت که خیلی از مارها ترسیده. لطفآ تعبیرشو لطف کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ترسیدن از مار در این رویا ، طبق توضیحاتی که در متن هم دادیم نشان دهنده ی غلبه بر مخالفان ، بدطینتان و یا بعضی از حسدورزان است و معنای بدی ندارد.

 2. زهرازهراsays:

  سلام. وقت بخیر. مامانم خواب دیده من یک مار کوچولو آوردم تو خونه. بچه مار بوده گویا.مامانم وحشت داشته و بمن میگفته چرا اینو آوردی توخونه. ولی من مار رو دستم گرفتم و باهاش بازی میکردم. تعبیرش چیه. سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب از فرد می خواهد تا اجازه ندهد که ترس های کاذب، آرامش روانی او را مختل کند.

 3. سیمینسیمینsays:

  باسلام دیشب مادرم خواب دیدن ک پسرعموش ک حدودا یکسالی هست ک فوت کردن شبیه مار وکلش هم همینطور روی مار ودرور گردنش زخمی (مار ولی در عالم خواب میگفت ک مسعود همون پسرعموی فوت شده اش)داره دنبالش میکنه تا بش حمله کنه و مادرم هم باترس و جیغ فرار میکنه تا اینکه میره تو خونه یک سید ک فوت شده ودر شهرستانشون بوده میره اون تو و میگه ک دیگه اینجا خونه سید نمیاد واگرخودش نباشه دخترهاش هستن.ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا ریشه ی انرژی های منفی و درگیری های فکری خود را شناخته و اجازه ندهد که این افکار و احساسات منفی در او تداوم پیدا کند.

 4. سماسماsays:

  باسلام.من درخواب دیدم تو خونه مار بزرگی هس کنارشم بچه هاش بودن شبیه تخم مرغ بودن اول فکر کردم که دستشویی کرده ولی بعد دیدم که نه دارن حرکت میکنن یعنی بچه مار بودند و هرچقد که جلو حرکت میکردند از بچه ها خون میریخت زمین.باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد اجازه ندهید که خشم و ناراحتی های سرکوب شده، آرامش روانی شما را مختل کند.

 5. دختر زمستوندختر زمستونsays:

  سلام من خواب دیدم هر قسمت از خانه مان پر از مارهای زرد و‌سیاه به اندازه های خیلی بزرگ و یا کوچک‌بود و برای فرار به اتاقم امدم ولی دیدم چندتا مار بالای سقف هست و‌یکی هم دارد از در اتاقم ارام وارد اتاق میشود و فریاد زدم و درخواست کمک کردم و‌پدرم و چندنفر دیگر امدند و تمام‌مارها را گرفتند و از خانه بیرون بردند. توی خواب خیلی ترسیده بودم تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از قدرت ریسک پذیری خود برای کسب مهارت های خلاقانه و جدید استفاده کنید.

 6. رضارضاsays:

  خواب دیدم یه مار سبز رنگ و خیلی خوشگل و در عین حال بزرگ و وحشتناک تو حیاط خونمونه و میخواد وارد خونمون بشه و یبار از سوراخ پنجره نصفشو کرد داخل بعد ترسیدو رفت بیرون ولی بعد از چند دقیقه که نگاه کردیم دیدیم نیست ترسیدیم که اومده داخل خونه هرچقدر دنبالش گشتیم پیداش نکردیم بجاش یه مار نازک به رنگ قهوه ایه پررنگ پیدا کردیم بابام با دستش دمشو گرفت ولی ترسیدو نتونست بکشتش انداخت زمین بعدش دیدم یه دور دور شکمه منه و با فشاری که به شکمم وارد کردم یکم گرهش باز تر شد ولی از ترس نتونستم از خودم جداش کنم و از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که بدبینی به دیگران، آرامش روانی شما را مختل کند.

 7. PadizPadizsays:

  درود خواب دیدم تو خونه بچه ها موزیک شاد گذاشته بودن بعد ی مار طوسی رنگ از روی زمین به حالت پرواز در اومد و تو هوا شروع کرد تکون خورن بعد که موزیک عوض شد مار رفت تو آشپزخونه ی گوشه رو زمین ،مجددا که موزیک شاد پخش شد دوباره تکرار شد ،میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید ترس از نگاه و قضاوت دیگران، قدرت خلاقیت و تاثیرگذاری شما را مختل کند.

 8. سید جواد حسینیسید جواد حسینیsays:

  سلام ممنون بابت سایت خوبتون.... خواب دیدم در یه جایی شبیه به پارکینگ یه مردی از سر یه مار گرفته بود و با رفیق مرد دیگش شوخی میکرد و بعد با مار عین شلاق رفیقشو میزد بعدش مارو انداخت زمین ، یه مار خاکستری کوچک بود مار خزید و یه چیزی رو خورد به نظرم قورباقه بود. منو مادرم جلو در ایستاده بودیم خواستیم بریم بیرون یه لاکپشت کوچک از دهن مار اومد بیرون و مار خزید و رفت و ناپدید شد... بعد اون صحنه منو مادرم رفتیم بیرون که بریم سر زمین ، ماشین تو راهی سوار شدیم و تو مسیر من به مادرم گفتم چرا با ماشین من نیومدیم ، مادرم گفت راست میگی...بعد به راننده گفتیم برگرد مارو بذار جلو در خونه...که بعدش بیدار شدم ممنون میشم تعبیرش بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به کینه ورزی و دشمنی دیگران توجهی نداشته و اجازه ندهید احساس ترس، شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان در زندگی بیداری باز دارد.

 9. NNsays:

  سلام خدمتتون من خواب دیدم جایی ک نمیدونم کجاست دقیقا یه مار دیدم رنگش کاملا هم مشکی نبود ولی میدونم تیره بود و فکر میکنم ی جورایی ماره کبری بود یه لحظه موند نگام کرد منم نگاش کردم ولی اصلا ازش نمیترسیدم یا فرار نمیکردم اونم نمیومد سمتم ک بخواد نیشم بزنه یا کلا اذیتم کنه تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا از معاشرت با انسان های کینه توز و منفی خودداری کنید.

 10. مهرانهمهرانهsays:

  طرف ظهر خواب دیدم نمیدونم این خواب تعبیرداره یانه ولی خواب دیدم یک مار فوق بزرگ دور عده زیادی ازمردم به سرعت داره می پیچه وحلقه میزنه ومردم به شدت برای رهایی تلاش میکنن ولی موفق نمیشن بعد دیدم مار کشته شده وتکه تکه شده ولی احساس میکردم اون مردمی هم که دورشون حلقه زده بود همه مردن و بلعیده شدن. من خودم ناظر این جریان بودم.من درخواب دیدم مردم به شدت دراون حلقه مار درفشارن ایا میتونه اشاره داشته باشه به فشارهای اقتصادی که از طرف یک عامل کلان به مردم واردمیشه و زندگی یک عده زیادی ازمردمو نابودکرده واینکه اون فشارها ازبین میره؟ چون میگن هرجور خواب تعبیرکنید همون پیش میاد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از ارتباط با افکار و احساسات منفی که موجب از بین رفتن آرامش و سلامت روانی شما می شود خودداری کنید.

 11. دختردخترsays:

  سلام دیدم که دومار کوچک که بنظرم یعنی به دستگیره در خونمو آویزونن که فک میکنم اونی که رنگش تیره بود کمی کوچکتر بود و یه مار سبز مانندی هم دیدم هردوش یکجا بودن مث یه کیسه ولی خب مشخص بودن من یادمه یه چاقو پرت کردم برا زن داداشم که بره بکشش فکنم یا همیطوری دادمش همیطورم دیده بودمکه مار سبزه داره با اونی که فکنم کمی تیره رنگ بود(ولی اصلا یادم نیس سبز بودا)دعواهه و میزنه مستقیم به کله اون.یه دختر بچه هم یادمه با ایکه رو دسش مار گزیدگی بود داشت ماهارو فکنم هردوش بود، که بهم میپیچوندشو مث وقتی که مو رو به هم میچرخونن برا گیس کردنش و البته منم نمیدونم از دست مارا یا دختره بود که بحرحال دیدم پشت در پذیرایی رفتمه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از معاشرت با انسان های کینه توز و منفی نگر خودداری کنید.

 12. دلارادلاراsays:

  سلام مادر من خواب دیده که خواهرشور خواهرم داشته یه ما بزرگ رو میخورده. تعبیرشو میخواستم با سپاس.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی ترس ها و بدبینی هایی است که می تواند روابط شما با اطرافیان را دچار تردید ها یا چالش هایی غیر قابل پیش بینی کند. این خواب همچنین از شما می خواهد تا در مواجهه با این تردید ها، از منطق خود کمک بگیرید.

 13. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سللم من خواب دیدم سوار موتورم و دارم میرم سرکار زفتم سوپری سیگار بخرم ولی نخریدم سکه نقره دیدم که لای لواشک بود بعد اومدم بخرم که‌طرف گفت کاجش نیست و هفته دیگه میارم بعد سوار ماشین شدم فرداس با یکی از دوستام که تو بیداری سوپری داره که بریم بخریم بعد یه افعی بزرگ دیدم که یکی بهم گفت مال بدست میاری این چه تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از در میان گذاشتن اسرار خصوصی خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید.

 14. AmAmsays:

  سلام خواب دیدم ک تو خونمون با چیزی مشغولم و کنارم ی قابلمه ک توش ماهییکوجیکی و زنده بود( اولاش فک میکردم ماره)بعد خواستم یچیزیو بردارم انگار مار صورتی رنگ ۲۰ سانتی متری رو کشیدم و اونم تو پیشونیم نیشم زد و انداختم تو قابلمه و ماهی هم مرد.اما من رفتم جای نیشش رو شستم و هیچیم نشد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، از کارهای عجولانه و استرس بیهوده برحذر باشید تا بتوانید با آرامش و طمانینه در جهت رسیدن به آرزوها گام بردارید

 15. ناهیدناهیدsays:

  سلام امروز صبح خواب دیدم ازسقف دستشویی خونه سابقمون یه ماربیرون اومد بعدرفت طرف دیوار خونه پسر عمویم ولی سوراخی پیدا نکرد اومد طرف حیاط ما اون موقع زنگ زدم به اتش نشانی تا بیان مار رو بگیرن مامورها رسیدن خونمون که من از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه موفقیت در کار است.

 16. ساریناساریناsays:

  سلام خواب دیدم تو خونه قدیممون هستم دیوار حیاطمون هم سنگیه من رفتم تو حیاط که یه مار تو دیوار بود فقط سرش با دمش پیدا بود من تا مار و دیدم یه جیغ بزرگ کشیدم که هم زمان با صدای جیغ من مار دهنشو باز کرد و یه قسمت از بدنمو گرفت تو دهنش بعدش از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلاتی پیش رو دارید

 17. rrsays:

  سلام خواب دیدم تکی باغ خودمون هستیم همه جا سبز و قشنگ بود یه خانواده که من میشناختمشون اومده بودن واسه گردش مامانم جیغ زدگفت مار هستشوقتی ما رفتیم نگاکردیم دیدم یه پرنده داره مارو از زیر یه سنگ بیرون میاره ماره نقریبا سیاه و طوسی بود وقتی متر ازاد شد فرار کرد رفت مام دنبالش دویدیمو جیغ میزدیم وله ماره یه چیزی انتهای دمش داشت انتهای دمش بزرگتر بود دست و پام داشت من گفتم مثلا مارک مولک میدوه اون خانوادم اونور هی داشتن مارو نگا میکردن خوشحال بودن هی منو به همدیگه نشون میدادن منم هی میدویدمو شادی میکردم از خوشحالی یه مار شبیه اون یکی دیدم اونم فرار کرد رفت از توی چمن زار با خواهرم میدویدیم بریم تو باغ خودمون چن تا دندون مصنوعی دیدم گفتم فکر کنم اینجا بازیافت زباله انجام دادن قبلا کفه او تیکه آب بود اون خانوادم ماشینشو خراب شد ولی من اعتنا نکردم رفتم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بایستی با اعتماد به نفس و قدرت بیشتری در رابطه با مشکلاتتان تصمیم‌گیری کنید

 18. مریم حاکمیمریم حاکمیsays:

  با سلام و خسته نباشید من خواب دیدم تو یه مکانی هستم که برام ناآشناست رو بروم چندتا مار کوچک و تیره رنگ هستن ، من از مارها میترسم ولی کنار هم نمیرم و روبروشون وایستادم ، یکی از مارها میپره سمتم که منو نیش بزنه ولی نمیتونه و میفته زمین و دور میشه ازم. خیلی نگران شدم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اتفاقا این رویا غلبه کردن برخی از مخالفان و یا ناامیدی بعضی از حسدورزان در زندگی ست.

 19. FFsays:

  سلام من خواب مارهای زیاد زرد در ابعاد خیلی بزرگ کوچیک متوسط دیدم تو صحرا که تعداد زیادی برگ خشک شده ی زرد (ادور بیابون ) که میشد با مارا اشتباهشون گرفت حالا میترسیدم پا رو مارا بزارم و رو برگ ندارم . به هر زحمتی بود از صحرا اومدم بیرون توی راه تو جاده بودم پیاده که بازم مار زرد بود و برگ خشک شده ولی تعدادشون خیلی کم شده بود . ترسیده بودم .ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما ممکن است کسل شده اید و به دنبال کمی هیجان در زندگی‌تان هستید.

 20. F.F.says:

  صحرا کنار قبرستان بود و تو قبرستانم مار زرد بود. مارها بی حرکت بودن ببخشید من هی یادم میاد از خواب کل خواب همین بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مراقب حسدورزان و برخی از مخالفان در اطرافتان باشید.

 21. JJsays:

  سلام . من خواب دیدم من و خونوادم خصوصا بابام داریم تو خونمون از بالا داریم نگاه میکنیم پایین ی جایی مثل زیر خونمون بود که آب زیاد هست که توش مارماهی سیاه زیاد هست و بین مارماهی ها ماهی های سیاه هست که دارن با هم شنا میکنن ما بالای خونمون بودیم اون ماهی ها و مارماهی ها ی جایی مثل زیر زمینمون بودن ما خوشحال بودیم که به ما نمیتونم آسیبی بزنن چون خیلی پایین و زیر زمین خونه شده بود دریا.حالا ماهی ها شیرجه هم میزدن ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانة آن است که ضعف روحی خود را از بین می‌برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می‌آورد.

 22. نظری بیشه درازنظری بیشه درازsays:

  سلام استاد بزرگ من یکسال پیش خواب دیدم البته مشکل دادگاهی واختلاف خانوادگی سختی دارم دراین خواب در همان دردادگاه با پسر خاله ام هستم نگاه کردم یک سمتی از دادگاه زمین خالی بود اندازه 300مترمربع اب راکد وزلال که سنگهای نسبتاه بزرگی داخل ان اب است یک مار رنگی تقریبا یک متر ولی باریک بیشتر به رنگ زرد وسبز وقرمز بود دور خودش پیچ خورده وهیچ تکانی نمی خورد وته اب خوابیده بود در این لحظه فکر کردم پسر ان خانواده پشت سر من است سر برگردودم دیدم مار سفید بسیار بزرگی که دم پهنی مثل گوسفند داشت از بغلم داره فرار میکنه دادکشیدم به پسر خاله ام دیدم نیستش خدا شکر کردم که بودش احتمال خطری وجود داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مار در این رویا اشاره ی مستقیم به برخی از افراد مخالفی دارد که در مورد بعضی از مسائل بشدت با شما مخالفت و یا حتی دشمنی میکنند.

 23. کیوان رهنماکیوان رهنماsays:

  سلام استاد خسته نباشید من قبل از صبح خواب دیدم آب بالا اومده و با دوستام تو آبیم دوستام تا سینه تو آبن ولی من رو آب نشستم نگاه میکنم میبینم رو یه جعبه نشتم که تو گنجه تا میخوام درشو باز کنم میبینم یه مار زرد رنگ بزرگ از زید جعبه اومد بالا و نشد در جعبه رو باز کنم ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باید مراقب برخی از اطرافیان خود باشید ، ممکن است برخی از افراد با ظاهرسازی و یا تقلب فریبتان دهند.

 24. زهرازهراsays:

  سلام. من خواب دیدم دارم در یک بازاری راه میرم که انگار مخصوص فروش حیوانات بخصوص مار هست. البته حیوونای دیگه ای هم هستن که من رو میترسونن و حالتی دارن که میخوان حمله کنن ولی این کارو نمیکنن. بیشتر از همه مار ها هستن که انواع مختلف دارن. بعضی از مرد ها کلی مار روی زمین ریختن که پوستشونو گرفتن و دارن میفروشندشون. بعضی از مار ها هم زنده هستن روی زمین و من واقعا میترسم که نکنه نیشم بزنن جون دیدم یکی دو نفر رو نیش زدن. بعضی از مار ها هم به دور بدن مردا میپیچیدن. همچنین دیدم یکی از بازیگرای زن خارجی مار رو پخته به همراه پوستش که مار خوش خط و خال خاکستری بود و داشت میخورد ازش و خیلی هم دوست داشت. در ضمن مار هایی که تو بازار بودن رنگاشون به چشم نمیزد و سفید و سبز و زرد و اینا نبود. یا خاکستری بودن یا مشکی.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما به معنای دشمنانتان است که ممکن است از سوی آنها به شما گزندی برسد.

 25. سحرسحرsays:

  سلام من خواب دیدم که دوتا مار خوش خط و خال که تو خونه ای هستن که برام هم اشنا بود و فک کنم مادرم هم بود که یه پارچه سفید داد که دوتا مارو بگیرم ومن هم میگیرمشون ولی یکیش یه نیش میزنه به انگشت اشارم که نیش از سر سوزن هم کوچولو بود و من با خودم میگفتم که نیشش چقد کوچیکه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام نشانه دهنده دشمن خانگی است که به شما اسیب میرسانند

 26. اقااقاsays:

  سلام من خاب دیدم ی مار میزارم دهنم که سه تا دندان داره فک کنم سبز بود و قرار بود با اون مار ک گذاشتم ب دندان برم شکار ماری که قاتل بود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام نشانه دشمن است که به ممکن است به شما اسیب برساند

 27. Javad hoseyniJavad hoseynisays:

  سلام ممنون از سایت خوبتون خواب دیدم که تو خونه ی دهاتمون دارم تو آشپزخونه یه مار رو رو آتش میپذم.ماری که کوتاه بود و نسبت به قدش کلفت بودو رنگ تیره داشت... و اتاق کناری هم مهمون هست در حین اینکه مار می پخت داشتم به یه لباس خیلی شیک رو میپوشیدم و مرتب میکردم و بند شلوارمو میبستم... اومدم سر اجاق و خواستم مار رو که پخته بود رو جابه جا نکنم که سر مار جدا شد... با دو تا اهرم شبیه میله گرفتمش و گذاشتم روی یه نصفه آجر و ازش یه چیزی شبیه آب سمت زمین پاچید ...چندشم شد و از خواب بیدار شدم... ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام دشمنانتان در راه رسیدن به خواسته هایشان مغلوب میمانند.

 28. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم عروسیمه و با عجله لباس انتخاب میکنم و لباسای دلخواهم نبود یه لباس قرمز تنم کردم و خانوم صاحب مزون گفت لباس رو بردار و برو اون که تنم بود با یه لباس عروس داد دستم با سوییچ ماشین جلوتر رفتم ولی ماشین از عمد دستکاری شده بود به جنگلی وارد شدم که پر از مار مرده بود و یه مار خیلی بزرگ که مارهای مرده رو میخورد ، از جنگل خارج شدم برادر دامادمون مثل یه محافظ کنارم بود و با اینکه لباسم کوتاه و قرمز بود و من نگران این بودم اتفاقی بینمون نیفته ولی ایشون اصلا نگاه نمیکرد و خیلی مواظبم بود و از هم جدا شدیم به جایی رسیدم مثل دشت ولی خشک و ادمای زیادی بودن همسرم دستمو گرفت و در تمام مدت دستمو رها نمیکرد از یه گودال بزرگ که فاصله زیادی تا لبه بعدی داشت پریدیم ولی حس میکردم نیروهای منفی زیادی اونجاست و مدام ایت الکرسی میخوندم و شوهرم اسم جن اورد و من مداوم و بیشتر میخوندم شوهرم گاهی دستش شل میشد ولی من محکمتر دستشو میگرفتم و ایت الکرسی میخوندم وقتی از همه چی دست در دست هم گذشتیم توی خواب مادرم اومد و گفت فکر نمیکردم تو اینقدر به خدا نزدیک باشی و گفت همون خوابی که تو دیدی همه ما دیدیم و چطور تو اینقدر به خدا نزدیکی و بعدش از خواب بیدار شدم ( در واقعیت اصلا اهل نماز و این موارد نیستم ولی گاهی دعا میخونم ) لطفا تعبیرشو بهم بگید خیلی پریشانم ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است بعضی از افراد صراحتا از شما انتقاد کنند و یا در مورد بعضی از تصمیم گیری هایتان مانع تراشی کنند.

 29. MbMbsays:

  باسلام و تشکر از سایت خوبتون،من بعد اذان صبح خواب دیدم توی بالکن خونمان میرم و یه مار خیلی بزرگ اونجا دیدم و ترسیدم فرار کردم و رفتم بیرون ولی دوباره آمدم خونه تا لباسم و بردارم دیدم دوتا مار نازک و باریک هم از دست اون مار دارن فرار میکنند من هم دوباره فرار کردم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از دشمنانتان به شما گزندی برسد و یا حرفی به شما بزنند که موجب ناراحتیتان شود.

 30. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم تو حال خوابیدم اول یه سگ دیدم با توپم بازی میکرد بعد همون حیوون رو شبیه آهو دیدم بعد همون حیوون شبیه مار شد رفت بالکن من ترسیدم رفتم اتاق به خواهرام گقتم نرید بیرون یه مار بزرگ تو‌خونمون هست خواهر بزرگم رفت مار رو بگیره ما هم دنبالش مار رو گرفته بود اما مار سرشو اینور و اونور می چرخوند خواهرم داد میزد برید یه جای دیگه که نیشتون میزنه در همین حین مار حمله کرد به من تا از گردنم نیش بزنه که جا خالی دادم که اونجا از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از طرف اشخاصی به شما خرفی ناراحت کننده زده شوند.

 31. MojtabaMojtabasays:

  سلام. مادر من خواب دیده تو خونه قدیمی ما در سقف آن که چوبی بود ماری به رنگ بین کرمی و سفید وجود دارد. و به خواهرشوهرش آن را نشان می دهد و میترسد بلایی سر او و بچه هایش بیاید که خواهرشوهرش مار را میکشد. مرسی.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بر دشمنان شما دلالت دارد که در پی ازار رساندن به شما است

 32. الهام رنجبرالهام رنجبرsays:

  با سلام. تقریبا هفته پیش خواب دو تا مار دیدم یه دفعه به پشت سرم نگاه کردم یه مار کبری و پیش روم هم یکی دیگه که منو نگاه میکردن بعد برگشتم دیدم هیچکدوم نیستن از خواب پریدم قبل از صبح بود.دیشب هم دیدم وسط دریا هستم یه ما اومد بالا ولی به من آسیبی نرساند من هم فقط حواسم بهش بود. از انتهای دریا می دیدم دریا پرتلاطمه و ترسیدم ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام دشمنی قوی و بد جنس است که در ازاررساندن به شما درتلاش است

 33. الهام رنجبرالهام رنجبرsays:

  با سلام. چند روز پیش خواب دیدم همه چیز خوب بود یکدفعه به پشت سرم نگاه کردم دیدم یه مار که نیشش بیرونه دقیقا پشت سر منه بعد به جلو نگاه کردم دیدم یکی هم روبه روی منه بعد به عقب نگاه کردم و روبروم که غیب شده بودن. دیشب هم دوباره دیدم وسط دریا هستم موندم کدوم طرف بدم انتهای دریا پرتلاطمه و انگار می خواد یونانی بیاد. بعد یه مار هم نزدیک من از آب اومد بالا ایستاد من ترسیدم که چطوری فرار کنم. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیشتر مراقب رفت و آمد ها باشید ممکن است معنی این مورد چشم زخم یا دشمنی باشد

 34. فریدهفریدهsays:

  سلام خواب دیدم مار باریکی کنارم اومد داد زدم مار برگشت نیشم زد هرچی داد و بیداد کردم به شوهرم بی اهمیت بود بعد خون اومد بعد زیر پوست دستم خون مردگی شد و یه غریبه بهم گفت طوری نیست سمش زهر اثرش رو از دست میده این جوری و نمیکشدت

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسانی حرف های ناراحت کننده بشنوید.

 35. الساالساsays:

  سلام خواب دیدم تو مدرسه که بودم پدر یکی از هم کلاسی هام موی دوستم را کشید چنان جیغ زد منم ترسیدم و نگران بودم رفتم مدیر را صدا زدم و اومد دختر ان مرد را کتک زد و پدرش به من با خشم نگاه کرد و گفت کارت دارم منم کلی نگرانی و ترس داشتم دپرس شدم رفتم خونه همسرم بهم گفت بیا بریم باغ تا در این حال و هوا در بیای وقتی رفتیم باغ زیبا و سرسبزی بود که گرمک روی زمین افتاده بود داشتم جمع میکردم که نزدیک لونه ماری شدم همسرم گفت نرو اونجا خطر داره بیا که دیدم ماری کوچک که زرد و سیاه ترکیبی بود مرده بود داشتم نگاهش میکردم که ماری سبز رنگ از لانه بیرون امد و منو دید رفت هندوانه ی خورده شد را در دهان گرفت داشت پوست را باخود حمل میکرد که من گفتم ان را نبره با پا زدم به پوست هندوانه که یهو بهم حمله کرد و پایم را نیش زد و دندانش حس کردم در پایم فرو رفته واز درد چنان جیغ زدم که به هوا پرت شدم پایم را تکان می دادم مار نمی افتاد و از همسرم کمک میخواستم وصدایش میزدم کمک تعبیرش چیست ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن از از کسانی حرف های ناراحت کننده ای بشنوید

 36. شادیشادیsays:

  سلام وقتتون بخیر ساعت 8تا9صبح خواب دیدم که یه مار توی حموم بود ومن خیلی میترسیدم بعد یواش از حموم بیرون اومد نگاهمم کرد کاری نداشت بعد من صدای مامانم میزدم که بکشش مامانم میگفت نیستش من گفتم عنکبوت کشتیم اینم بکشیم همین که اومدم بیرون که پیداش کنم پرید روی دستم که نیش بزنه من از خواب پریدم لطفا درصورت امکان خوابم تعبیرکنید ممنون از وقتی که میزارید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی رفتار و یا حرفی ناراحت کننده ببینید

 37. عاطفهعاطفهsays:

  سلام خواب دیدم جهت آشنایی با شخصی رو نیمکت نشستیم و صحبت می‌کنیم اون یه دندون اسباب‌بازی بهم میده که رو دهنم امتحان کنم بعد متوجه میشم یه مار رفته تو گلوم به درازا و از نیشش می‌گیرم و تلاش می‌کنم درش بیارم بعد از ترس بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، به هر حال این رویا شما را از وجود برخی از افراد مخالف ، کینه توز ، حسد ورز و یا مرموز در اطرافتان باخبر می سازد.

 38. sssays:

  سلام صبح خواب دیدم کسی که با ما قهر بوده علاوه بر چیز هایی که روی سفره هست برای شام، مار هم سرو کرده منم میدونم چیه اما برای اینکه دل صاحب خونه نشکنه میگیرم از دستش و نجویده قورتش میدم مار رنگش خاکستری بود که دیدم خودش بدن مار رو در کاسه ریخته و با لذت می خوره .تعبیرش چیه لطفا بگید مرسی

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه محبت و دوستی است

 39. امینامینsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که از صحرائی باید رد بشم که پر از مار هست و من از بین تعداد خیلی زیادی مار دوییدم و رد شدم ولی در اخر که داشتم به جایی که خانوادم بود میرسیدم یه صدایی از یک مار شنیدم و مار به کمر من حمله کرد و سعی کرد من رو نیش بزنه ولی من چون یه لباس حالت کاپشن تنم بود نمیدونستم نیش به بدنم رسیده یا نه ولی باین حال رفتم و پادزهر استفاده کردم.اون مار رنگش سبز سیاه بود زیاد بزرگ نبود ولی دراز بود و بعد نیش زدن مرد. ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام دشمنانی دارید که تعدادشان کم نیست و در صدمه زدن به شما تلاش خواهند کرد

 40. شکوه سلوکیشکوه سلوکیsays:

  سلام خسته نباشید همسرم خواب دیده تو روستا کنارجوی آب با ی بچه پسر خیلیا داشتن راه میرفتن ی مار زرد بزرگ بود که از جو ردمیشدن اونم میومد دنبالشون دورکه میشد گربه میشد نزدیک که میشد مار میشد هی از این ور جو به اون ور جو هم دنبالشون میومد چند باریم پای پسر بشه مثل اینکه بمکه نیششو میزنه اما اذیت نمیکنه ممنون میشم تعبیرشو بگین با تشکر

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی بخاطر حرف ها و یا رفتارش ناراحت شوند

 41. خانیخانیsays:

  سلام در خواب دیدم که در باغی که مال خودم بود چند مار بزرگ وجود داشت و اطراف باغ میچرخیدند و یکی از مارها توسط یک لاک پشت شکار شد که وسط مار را گاز گرفته بود و من محوی تماشای انها بودم مارها سیاه بودند ویکی از آنها کمی کمتر سیاه بودو مایل به خاکستری بود ترس خیلی کمی هم داشتم درحدترس نبود میخواستم تعبیرش رو بدونم سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت و پیشرفت در امور اقتصادی است

 42. بابک باقریبابک باقریsays:

  سلام خواب دیدم اول یک صحنه از خواب که یک مار سیاه رنگ مرا دیده جلوی دری داخل حیاطمان هستش منم میخواستم دمپایی ام را بردارم ولی اون مار سیاه نیشش را به سمت من آورد که بزنه و من ترسیدم و جاخالی دادم و در صحنه ی دیگری از خوابم دیدم که تعدادی مار کوچک سیاه و دمش قرمز بود و یکیش این رنگی بود بقیه اش یادم نیست و داخل حیاطمان هم که وارد شدم پر بود از مار و از میانشان رفتم و یک مار زرد رنگ رو طناب بود و اومدش از روی کمرم رد شد و من تقلا می کردم که مار از کمرم بیفته همین سپاس

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی حرف ناراحت کننده ای بشنوید

 43. فتانهفتانهsays:

  سلام خواب دیدم در محلی که توی خواب بودم کمی اب جمع شد ،آب شفاف نبود و گل الودم نبود البته،من شنا کردم دیدم‌درونش دو سه تا مار سیاه هستش،برادرم اونارو انداخت توی نایلون و من نایلون رو دستم گرفته بودم که نیشم زدن،جای دو تا گزیدگی‌از دو تا مار افتاد روی مچ دستم،سریع فشار ش دادم‌ کمی خون اومد و خلا صه رفتم بیمارستان اما دستم کرخ و بی حس شده بود و باد کرد،بدنم و لبهام هم توی خواب بیحس شدن ولی دراخر خوب شدم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام مراقب خودباشید که دشمنان تهدیدتان خواهند کرد و مورد ازار و اذیت خواهید گرفت

 44. سمیه محمدیسمیه محمدیsays:

  سلام خسته نباشین توخواب دیدم یمار توخونس همه گردش جمع شدیم بعدمادرم یچیزگذاشت گردنش وجیغ زدبایدست گردنشودمشوگرفت وبسمت بیرون رفت منم ترسیدم دست مادرمونیش نزنه بایچیز سمت سرمارکه مادرم گردنشوگرفته بودرفتم وباهاش بازی که دست مادرمونیش نزنه یهوخاهرم جیغ زدگفت وای دیدیم یماردیگه ازتودهنش هزاران مار سفید کوچولو مث بچه مار ..مث اسپرم مانند ازتودهنش ریخت تودریا بعدهمه ناراحت بودن گفتم نگران نباشین سم میریزم میکشیم نمیزاریم لقاح کنند بعددرعالم رویادیدم که تموم اون ماراسپرم مانندها بزرگترشدن ونمیدونم شبیه ماهی بودن چی بودن وگسترش پیداکرده بودن وروبه رشد بودن وخواب عجیبی بودتعبیرچیه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگر وجود دشمنانی است در اطراف شماست که در پی ازار رساندن به شما هستند

 45. TehraniTaranehTehraniTaranehsays:

  سلام خواب دیدم دو تا از همکلاسی های دخترم به سمت من مارهای افعی سیاهی که هم اندازه من بودند پرتاب می کردند و وقتی خیلی نزدیک من می شدند من جا خالی می دادم وبعد از من مارها نا مرئی می شدند مارها به من آسیبی نزدند ولی من ترسیدم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   ممکن است از رفتار کسانی ناراحت و دل آزرده شوید

 46. مسعودمسعودsays:

  سلام خواب دیدم که مار سرخ شده می خورم لطفآ تعبیر شو لطف کنید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای عجیب است

 47. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام من خواب دیدم ببخشید میخواستم برم دستشویی یه مار به رنگ سبز بود از تو گوشه چاه میومد بیرون و ترسیده بودم باز شک داشتم مار باشه درست ندیده بودمش نزدیک شدم رفتم جلوتر دوباره اومد بیرون اینبار به حالت حمله سرش آورد بیرون ترسیدم فرار کردم تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رفع غم و اندوه است

 48. ایمانایمانsays:

  سلام خواب دیدم توی یه خونه هستیم سر سفره دایی ها و مامان وزنم هم نشستن دور سفره یه مار میاد دور دست من میپیچه از مچ دستم به پایین بعد هیعی من در تلاشم که مار از دستم جدا کنم دستمو بالا و پایین میکنم بقیه هم نشستن دور سفره فقط منو نگاه میکنن هیچ کمکی نمیکنن انیقدر دستمو بالا و پایین میبرم که خلاصه مار از دستم میوفته پایین زمین و که نگاه میکنم میبینم ماره تیکه تیکه شده . بعد میام سر سفره میشینم و اخم میکنم که چرا هیچکدومشون بهم کمک نکردن..

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات روزمره است

 49. نازنیننازنینsays:

  سلام من خواب دیدم تو صحرا بودم و داشتم انواع میوه و صیفیجات رو جمع میکردم ک نمیدونستم مال کیه البته با دختر عمم .بعد یهو ی گودال بزرگ گرد دیدم وقتی بهش نزدیک شدم دیدم یه مار خاکی رنگ توشه و داره تکون میخوره

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده دشمن است

 50. آیداآیداsays:

  سلام من خواب دیدم تو حیاط خونمون ی مار زرد کوچک هست بعد با طی سرشو کندم ک پوست تنش هم باهاش جدا شد و دیدم ک مار دو تا سر داره بعد نفهمیدم تنه ماره کجا افتاد!!!بعد از چند دقیقه دیدم تنه ماره وسط سوییشرتمه که همیشه موقع درس خوندن اونو میپوشم و وسط حیاط افتاده برادرمم کنارش بود و سریع داد زدم که کنار سوییشرتم وای نستا که تنه ماره داخلشه خلاصه نه بردارم و نه خالم که تو حیاط بود کسی کمکم نکرد که تنه ماره از تو سوییشرتم بردارم و بعد به بابام گفتم که بیاد برش داره؛تعبیرش چی میتونه باشه!!!

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بر دشمنی مکار تعبیر میشود که سعی درازار رساندن به شما راخواهندداشت