تعبیر خواب جنازه شناور روی آب

خواب دیدم جنازه مردی روی آب بصورت معلق در حال حرکت است،من به همراه شوهرم برای تفریح کنار دریا رفته بودیم و با دیدن چنین منظره ای آن چنان ترس و وحشت کرده بودم که حتی قادر نبودم شوهرم را از این اتفاق خبردار کنم و با چشمانی خیره فقط با بدن جنازه ای که روی آب بود تماشا میکردم موج های سرکش آب جسد این فرد را کم کم بردند و از نگاهم دور شد بعد از بیدار شدن بخاطر وحشت زیاد تا خود صبح خوابم نبرد لطفا تعبیرش را بهم بگید،این یکی از سوالاتی بود که تقریبا بارها در توپ تاپ مطرح شده بود و امروز بصورت اختصاصی به آن می پردازیم

تعبیر خواب جسد روی آب به فرموده ی حضرت امام جعفر صادق (ع):

اگر ببینی جسد مرده ای با جنسیت مذکر روی آب است این به نشانه ی اخلاق کردار و رفتار زشت و بد تو با همسر و فرزندانت است در واقع در این رویا جنازه نشانه ی پلیدی ها زشتی ها و صفت های ناپسند است و ماندن آن روی آب نشانه ی توبه نکردن یا اصلاح این رفتار زننده است اگر ببینی خودت کسی را میکشی و جنازه اش را داخل آب می اندازی و سپس به آن نگاه میکنی به نشانه ی مال زیاد و حرامی است که وارد منزلت می شود و سبب میشود تا پایه های زندگی ات بزودی از هم گسسته شود اگر ببینی دیگران چنین خبری را برایت آوردند تعبیر این است که تو در حق کسی ظلم روا داشته ای یا حق الناسی را پایمال کردی ممکن است یک یا چند نفر از رفتار تو بشدت دلگیر باشند اما درباره ی این موضوع تا به حال با تو سخن نگفته اند

سوال: سلام خواب دیدم که به همراه دوست پسرم در کنار دریا و در شمال هستیم و مشغول پختن کباب و ناهار برای خوردن بودیم بعد قصد بازی کردن داشتیم که تصمیم گرفتیم به لب دریا برویم ما مشغول بازی والیبال بودیم ،توپ به داخل ساحل افتاد و من برای برداشتنش دویدم موقعی که خم شدم تا توپ را بردارم دست به دست جنازه ای خورد که روی آب شنارو بود و احساس کردم جنازه دستانم را می فشارد و اجازه نمی دهد تا من به سمت معشوقم بازگردم و تا جایی که یادم می اید غش کردم و افتادم تعبیرش چیه؟

پاسخ: حادثه ای هولناک از طرف همین معشقوق برای شما ایجاد می شود که دامن گیر خودت و خانواده است میشود و محتمل است ابروریزی اساسی درست شود پیشنهاد می شود فوری نسبت به دادن صدقه اقدام نمایید تا شر احتمالی این رویا از شما دور شود

تعبیر خواب جنازه همسر روی آب به روایت خالد اصفهانی:

اگر خواب دیدی که جنازه ی همسرت(نامزدت) را روی آب می بینی این خوب است و نشانه ی طولانی تر شدن عمر همسرت است اگر دیدی با دیدن چنین وضعیتی بسیار گریه کردی یا اندوهگین شدی دلیل بر اینکه همسرت مایه تسلی و آرامش تو میشود و زندگی آرام و خوشی را برایت فراهم میسازد

تعبیر خواب دیدن جسد روی آب

در کتاب علم من ایمان من، از نوشته های علی مدنی تعبیر رویای جنازه و مرده ای که روی سطح آب شناور باشد مال حرام یا کار غیرمشروعاست. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسی خواب ببیند که دوستان یا دیگران به او خبر میدهند جنازه ای روی آب پیدا شده است از غائب به او خبر مي رسد و ابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي روی آب می بیند و میخند و حالت خونسر دارد و با دیدن چنین صحنه ای نمی هراسد خداوند او را امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت است که ديدن جنازه روی آب برای زنان و دختران در خواب خوب است زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد. مشاهده جنازه اي که به دوش مي برند نيکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بيمار باشيم بهبود مي يابيم و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم. اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود که همه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببينيم که مرده بيمار است اين هم خوب نيست و توصيه شده که بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت به سفر خودداري کند و از دخالت در اموري که مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهاي لمس جنازه. اگر در خواب ديديدم کسي که مي دانيم مرده چيزي به ما داد خوب است چون مالي به بيننده خواب مي رسد و پولي بدست مي آورد. اگر جنازه اي را ببينيد که از جاي برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهي کنيد خوب نيست. اگر جنازه اي را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.

تعبیر خواب دیدن جنازه همسر یا دیگران روی آب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مرده زنده شد.

دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است.
اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.

اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.
اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.

اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.

اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

تعبیر خواب جسد دختر داخل اب

اگر دیدی دختری بخاطر خودکشی و یا فوت شدن روی اب است و تو ان را می بینی به نشانه ی رابطه ای حرام و گناه آلودی است که با جنس مخالف خود برقرار میکنی و بعد از مدتی این خبر به گوش مردم و یا آشنایان خودت میرسد و بیم رسوا شدنت وجود دارد اگر به قصد کمک کردنش رفتی نشان از این میدهد که از اعمال و یا گناهانی که قبلا انجام داده ای توبه میکنی و رستگار شوی اگر دیدی جنازه روی آب را با خودت حمل کردی و بردی تعبیر این باشد که به شهر و دیاری دیگر کوچ کنی اگر دیدی جنازه روی آب زنده شد و با تو سخن گفت تعبیر مرگ و غم از دست دادن یکی از زنان در اقوام شماست

10 نظر

 1. یاسریاسرsays:

  سلام و خسته نباشید.در خواب دیدم که یک گنجشک داشت جنازه گنجشک دیگری رو اجبارا دنبال خودش میکشید،که توسط طنابی پاهاشون بهم وصل شده بود،و نمیتونست طناب رو باز کنه،و راه رفتن و پرواز براش مشکل شده بود،و من طناب رو پاره کردم و گنجشک پرواز کرد و رفت،،آیا تعبیری میتونه داشته باشه.مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حاجت شما روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارتان به سعادت است

 2. SamaSamasays:

  سلام در خواب ديدم كه جنازه مادرم در آبه و مورچه ها ان رو ميخورن تعبير اين خواب چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب نیست ممکن است بخاطر موضوع و اتفاق تازه ای مادرتان سخت دلخور و غمگین شوند

 3. فائزه جنتيفائزه جنتيsays:

  سلام ببخشيد من خواب ديدم كه پدرم كه تازه فوت شده تو يه تابوت پر از اب زنده شد و حالش بد بود انگار كه ميخواست بالا بياره دستشو جلوي دهنش گرفته بود و ميدويد كه بره توالت بالا بياره ميشه تعبيرشو بگيد نگرانم كرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، برای این رویا صلوات بفرستید و به جای نگران بودن تصمیم بگیرید که فاتحه ای برای روح رفتگانتان بفرستید.

 4. سحر حسنیسحر حسنیsays:

  سلام خسته نباشی خواب دیدم که پسر کوچیکم مرده وجنازش روی اب بی حرکت هست و پشتش به طرفه منه ومن صورتش را نمی بینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتیاط کنید و برنامه های کاری و یا تفریحی خود را برای مدت زمان کوتاه به تاخیر بیندازید.

 5. فائزه صداقتفائزه صداقتsays:

  سلام خواب دیدم جنازه ی پدرم روی اب است و قبر را اب برده تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیان میدارد که سختی ها و یا مشکلاتی که ناخواسته در زندگی تان ظاهر می شود با سرعت خوبی برطرف می شوند.

 6. سحر دیباسحر دیباsays:

  سلام و عرض ادب پدر من چند سالی است به رحمت خدا رفته و خواب دیدم که زنده شده و می خواد در استخر خونه شنا کنه اما چند نفر مرد چینی می خواستن غرقش کنن من هی نجاتش میدادم با گریه از آب میگرفتمش اما اون سه تا دوباره به آب مینداختش در آخر رفتم داخل آب و بغلش کردم و از آب آوردمش بیرون خیلی نگرانم میشه لطف کنین جواب بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر دهنده از دور شدن غم و اندوه می باشد.

 7. مریممریمsays:

  سلام. من خواب دیدم تعداد زیادی جنازه داخل یک حوض رودخونه مانند هستن. رودخونه انگار از وسط شهر عبور میکنه. جنازه ها خیلی زیادن داخل آب طوری که جسد ها اصلا از هم فاصله ندارن. داخلشون انگار جسد های مصنوعی هم هست. و بچه و بزرگسال قاطی هم هستن. اطرافمون هم کلی آدم هست. کنار این رودخونه چند نفر نشستن. دیدم که استخونای این جسد هارو یه تعدادیش رو بیرون آوردن مثل دست و پا و روی هم چیدن روشون اصلا گوشت نبود. در کل صحنه خیلی وحشتناکی بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، با اینکه این رویا موجب ترس و یا وحشت شما شده ولی تعبیر آن بد نیست و خبر از ایمنی و طول عمر بیشتر میدهد.

 8. آرمینآرمینsays:

  با سلام من خواب دیدم که دارم وارد یه رودخانه خشک میشم، تا وارد شدم، از کوهی که کمی دورتر بود، آب فوران کرد و رودخانه پر از آب شد، عمق آب هم اندازه ارتفاع پاهایم بود. همانطور که در حال طی کردن عرض رودخانه بودم، چندیدن جنازه هم بر روی آب دیدم. تعبیر این واب چه خواهد بود؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به باور ها و عقایدی اشاره دارد که در زندگی بیداری در حال کنار گذاشتنشان هستید.

 9. فاطمهفاطمهsays:

  سلام توروخدا زود جوابمو برام ایمیل کنید خواهس میکنم. مادرم ساعت۸صبح خواب دید که عموم که چندین ساله فوت شده توی آبه ومادربزرگم هم که فوت شده اونو از آب کشید بیردن و مامانم داشت جیغ و دادمیکرد بعد پدربزرگم که ایشونم فوت شدن اومدن پیششون بعد یهو ازخواب بیدارشد. تعبیرش چی میتونه باشع

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ظاهر رویا ترسناک و همراه با اضطراب بوده ولی تعبیر یا معنای بدی در آن یافت نمی شود و فقط برای بدست آمدن آرامش توصیه به فرستادن صلوات برای این رویا می شود

 10. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که با برادرم و یه آقا دیگه که یادم رفت کی بود، از توی یه سری استخرهای سرپوشیده و طولانی به هم مربوط با کلی سختی عبور کردیم و زیر اب جنازه های مختلف بود که انگار سالهاست اونجان و بعصی هاشون تکه شده بودند و در اخر رسیدیم به یه سالن بزرگ و کلی آدم اونجا بودن و برای استخر اون سالن باید نوبت میگرفتیم ک فک کنم دیگه نذاشتن من وارد استخر بشم و از خاب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که توجه به شکست ها و فقدان های گذشته، شما را از کسب تجربه های جدید در زندگی باز دارد.