تعبیر خواب جنازه شناور روی آب

خواب دیدم جنازه مردی روی آب بصورت معلق در حال حرکت است،من به همراه شوهرم برای تفریح کنار دریا رفته بودیم و با دیدن چنین منظره ای آن چنان ترس و وحشت کرده بودم که حتی قادر نبودم شوهرم را از این اتفاق خبردار کنم و با چشمانی خیره فقط با بدن جنازه ای که روی آب بود تماشا میکردم موج های سرکش آب جسد این فرد را کم کم بردند و از نگاهم دور شد بعد از بیدار شدن بخاطر وحشت زیاد تا خود صبح خوابم نبرد لطفا تعبیرش را بهم بگید،این یکی از سوالاتی بود که تقریبا بارها در توپ تاپ مطرح شده بود و امروز بصورت اختصاصی به آن می پردازیم

تعبیر خواب جسد روی آب به فرموده ی حضرت امام جعفر صادق (ع):

اگر ببینی جسد مرده ای با جنسیت مذکر روی آب است این به نشانه ی اخلاق کردار و رفتار زشت و بد تو با همسر و فرزندانت است در واقع در این رویا جنازه نشانه ی پلیدی ها زشتی ها و صفت های ناپسند است و ماندن آن روی آب نشانه ی توبه نکردن یا اصلاح این رفتار زننده است اگر ببینی خودت کسی را میکشی و جنازه اش را داخل آب می اندازی و سپس به آن نگاه میکنی به نشانه ی مال زیاد و حرامی است که وارد منزلت می شود و سبب میشود تا پایه های زندگی ات بزودی از هم گسسته شود اگر ببینی دیگران چنین خبری را برایت آوردند تعبیر این است که تو در حق کسی ظلم روا داشته ای یا حق الناسی را پایمال کردی ممکن است یک یا چند نفر از رفتار تو بشدت دلگیر باشند اما درباره ی این موضوع تا به حال با تو سخن نگفته اند

سوال: سلام خواب دیدم که به همراه دوست پسرم در کنار دریا و در شمال هستیم و مشغول پختن کباب و ناهار برای خوردن بودیم بعد قصد بازی کردن داشتیم که تصمیم گرفتیم به لب دریا برویم ما مشغول بازی والیبال بودیم ،توپ به داخل ساحل افتاد و من برای برداشتنش دویدم موقعی که خم شدم تا توپ را بردارم دست به دست جنازه ای خورد که روی آب شنارو بود و احساس کردم جنازه دستانم را می فشارد و اجازه نمی دهد تا من به سمت معشوقم بازگردم و تا جایی که یادم می اید غش کردم و افتادم تعبیرش چیه؟

پاسخ: حادثه ای هولناک از طرف همین معشقوق برای شما ایجاد می شود که دامن گیر خودت و خانواده است میشود و محتمل است ابروریزی اساسی درست شود پیشنهاد می شود فوری نسبت به دادن صدقه اقدام نمایید تا شر احتمالی این رویا از شما دور شود

تعبیر خواب جنازه همسر روی آب به روایت خالد اصفهانی:

اگر خواب دیدی که جنازه ی همسرت(نامزدت) را روی آب می بینی این خوب است و نشانه ی طولانی تر شدن عمر همسرت است اگر دیدی با دیدن چنین وضعیتی بسیار گریه کردی یا اندوهگین شدی دلیل بر اینکه همسرت مایه تسلی و آرامش تو میشود و زندگی آرام و خوشی را برایت فراهم میسازد

تعبیر خواب دیدن جسد روی آب

در کتاب علم من ایمان من، از نوشته های علی مدنی تعبیر رویای جنازه و مرده ای که روی سطح آب شناور باشد مال حرام یا کار غیرمشروعاست. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسی خواب ببیند که دوستان یا دیگران به او خبر میدهند جنازه ای روی آب پیدا شده است از غائب به او خبر مي رسد و ابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي روی آب می بیند و میخند و حالت خونسر دارد و با دیدن چنین صحنه ای نمی هراسد خداوند او را امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت است که ديدن جنازه روی آب برای زنان و دختران در خواب خوب است زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد. مشاهده جنازه اي که به دوش مي برند نيکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بيمار باشيم بهبود مي يابيم و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم. اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود که همه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببينيم که مرده بيمار است اين هم خوب نيست و توصيه شده که بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت به سفر خودداري کند و از دخالت در اموري که مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهاي لمس جنازه. اگر در خواب ديديدم کسي که مي دانيم مرده چيزي به ما داد خوب است چون مالي به بيننده خواب مي رسد و پولي بدست مي آورد. اگر جنازه اي را ببينيد که از جاي برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهي کنيد خوب نيست. اگر جنازه اي را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.

تعبیر خواب دیدن جنازه همسر یا دیگران روی آب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مرده زنده شد.

دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است.
اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.

اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.
اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.

اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.

اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

تعبیر خواب جسد دختر داخل اب

اگر دیدی دختری بخاطر خودکشی و یا فوت شدن روی اب است و تو ان را می بینی به نشانه ی رابطه ای حرام و گناه آلودی است که با جنس مخالف خود برقرار میکنی و بعد از مدتی این خبر به گوش مردم و یا آشنایان خودت میرسد و بیم رسوا شدنت وجود دارد اگر به قصد کمک کردنش رفتی نشان از این میدهد که از اعمال و یا گناهانی که قبلا انجام داده ای توبه میکنی و رستگار شوی اگر دیدی جنازه روی آب را با خودت حمل کردی و بردی تعبیر این باشد که به شهر و دیاری دیگر کوچ کنی اگر دیدی جنازه روی آب زنده شد و با تو سخن گفت تعبیر مرگ و غم از دست دادن یکی از زنان در اقوام شماست

35 نظر

 1. یاسریاسرsays:

  سلام و خسته نباشید.در خواب دیدم که یک گنجشک داشت جنازه گنجشک دیگری رو اجبارا دنبال خودش میکشید،که توسط طنابی پاهاشون بهم وصل شده بود،و نمیتونست طناب رو باز کنه،و راه رفتن و پرواز براش مشکل شده بود،و من طناب رو پاره کردم و گنجشک پرواز کرد و رفت،،آیا تعبیری میتونه داشته باشه.مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حاجت شما روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارتان به سعادت است

 2. SamaSamasays:

  سلام در خواب ديدم كه جنازه مادرم در آبه و مورچه ها ان رو ميخورن تعبير اين خواب چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب نیست ممکن است بخاطر موضوع و اتفاق تازه ای مادرتان سخت دلخور و غمگین شوند

 3. فائزه جنتيفائزه جنتيsays:

  سلام ببخشيد من خواب ديدم كه پدرم كه تازه فوت شده تو يه تابوت پر از اب زنده شد و حالش بد بود انگار كه ميخواست بالا بياره دستشو جلوي دهنش گرفته بود و ميدويد كه بره توالت بالا بياره ميشه تعبيرشو بگيد نگرانم كرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، برای این رویا صلوات بفرستید و به جای نگران بودن تصمیم بگیرید که فاتحه ای برای روح رفتگانتان بفرستید.

 4. سحر حسنیسحر حسنیsays:

  سلام خسته نباشی خواب دیدم که پسر کوچیکم مرده وجنازش روی اب بی حرکت هست و پشتش به طرفه منه ومن صورتش را نمی بینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتیاط کنید و برنامه های کاری و یا تفریحی خود را برای مدت زمان کوتاه به تاخیر بیندازید.

 5. فائزه صداقتفائزه صداقتsays:

  سلام خواب دیدم جنازه ی پدرم روی اب است و قبر را اب برده تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیان میدارد که سختی ها و یا مشکلاتی که ناخواسته در زندگی تان ظاهر می شود با سرعت خوبی برطرف می شوند.

 6. سحر دیباسحر دیباsays:

  سلام و عرض ادب پدر من چند سالی است به رحمت خدا رفته و خواب دیدم که زنده شده و می خواد در استخر خونه شنا کنه اما چند نفر مرد چینی می خواستن غرقش کنن من هی نجاتش میدادم با گریه از آب میگرفتمش اما اون سه تا دوباره به آب مینداختش در آخر رفتم داخل آب و بغلش کردم و از آب آوردمش بیرون خیلی نگرانم میشه لطف کنین جواب بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر دهنده از دور شدن غم و اندوه می باشد.

 7. مریممریمsays:

  سلام. من خواب دیدم تعداد زیادی جنازه داخل یک حوض رودخونه مانند هستن. رودخونه انگار از وسط شهر عبور میکنه. جنازه ها خیلی زیادن داخل آب طوری که جسد ها اصلا از هم فاصله ندارن. داخلشون انگار جسد های مصنوعی هم هست. و بچه و بزرگسال قاطی هم هستن. اطرافمون هم کلی آدم هست. کنار این رودخونه چند نفر نشستن. دیدم که استخونای این جسد هارو یه تعدادیش رو بیرون آوردن مثل دست و پا و روی هم چیدن روشون اصلا گوشت نبود. در کل صحنه خیلی وحشتناکی بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، با اینکه این رویا موجب ترس و یا وحشت شما شده ولی تعبیر آن بد نیست و خبر از ایمنی و طول عمر بیشتر میدهد.

 8. آرمینآرمینsays:

  با سلام من خواب دیدم که دارم وارد یه رودخانه خشک میشم، تا وارد شدم، از کوهی که کمی دورتر بود، آب فوران کرد و رودخانه پر از آب شد، عمق آب هم اندازه ارتفاع پاهایم بود. همانطور که در حال طی کردن عرض رودخانه بودم، چندیدن جنازه هم بر روی آب دیدم. تعبیر این واب چه خواهد بود؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به باور ها و عقایدی اشاره دارد که در زندگی بیداری در حال کنار گذاشتنشان هستید.

 9. فاطمهفاطمهsays:

  سلام توروخدا زود جوابمو برام ایمیل کنید خواهس میکنم. مادرم ساعت۸صبح خواب دید که عموم که چندین ساله فوت شده توی آبه ومادربزرگم هم که فوت شده اونو از آب کشید بیردن و مامانم داشت جیغ و دادمیکرد بعد پدربزرگم که ایشونم فوت شدن اومدن پیششون بعد یهو ازخواب بیدارشد. تعبیرش چی میتونه باشع

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ظاهر رویا ترسناک و همراه با اضطراب بوده ولی تعبیر یا معنای بدی در آن یافت نمی شود و فقط برای بدست آمدن آرامش توصیه به فرستادن صلوات برای این رویا می شود

 10. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که با برادرم و یه آقا دیگه که یادم رفت کی بود، از توی یه سری استخرهای سرپوشیده و طولانی به هم مربوط با کلی سختی عبور کردیم و زیر اب جنازه های مختلف بود که انگار سالهاست اونجان و بعصی هاشون تکه شده بودند و در اخر رسیدیم به یه سالن بزرگ و کلی آدم اونجا بودن و برای استخر اون سالن باید نوبت میگرفتیم ک فک کنم دیگه نذاشتن من وارد استخر بشم و از خاب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که توجه به شکست ها و فقدان های گذشته، شما را از کسب تجربه های جدید در زندگی باز دارد.

 11. رابعه علی زادهرابعه علی زادهsays:

  سلام من خواب دیدم جنازه زنی ک کشته شده توسط مردی روی اب شناور هست و روی اب لخته ی خون هست ومن با دیدن انها میترسم و خودمو پنهان میکنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و مشکلات مالی، شما را نسبت به پیگیری اهداف و خواسته هایتان دلسرد کند.

 12. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام‌وخسته نباشید من خواب دیدم تو یه خونه قدیمی هستم‌ و دارم میرم که یهو یه جنازه دختر دیدم ولی صورتش مشخص نبود با ترس رفتم که مبادا فک کنن من کشتمش و از این که به پلیسم بگم میترسیدم که فک کنن من کشتمش بعد رفتم و به یکی از دوستام گفتم و باهم رقتیم برای دیدن بعد تو راه داداشم را دیدم بایه عالمه طاقه پارچه که روی هم چینده بود بعد که برگشتیم دیدم سه سردار سپاه اومده براس پیگیری مردم میگفتن اسم این جنازه نرگسه و سرداره اومده بود که قاتلشا پیدا کنه این چه تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، از روزهای خوش نهایت استفاده را ببرید و شاد باشید که دنیا محل گذر است و همه چیزهای دنیوی فانی خواهد بود.

 13. زهرا نظامیزهرا نظامیsays:

  سلام .اگر خواب ببینیم که یکی از اقوام در استخر در حال شنا کردن و خندیدن هست تعبیرش چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غم یا ناراحتی برای خانواده ی همان شخص.

 14. ماریا حسن پورماریا حسن پورsays:

  درود من پدربزرگم حدودا" 10 ساله فوت کرده و من دیشب خواب دیدم که جنازش و کنار برکه پیدا کردم و جنازرو بلند کردم و گذاشتم کنار و روش یه چی انداختم و رفتم به مامانم و بقیه گفتم من جنازه بابابزرگ و پیدا کردم که 28روزه اونجاست و من تاکیدم روی این 28روز بود و بقیه ها رفتن جنازه رو برداشتن و جنازه اینقد داغون شده بود که کسی نمیتونست غسلش بده و چون پدر بزرگم فرد با نماز و با خدایی بود که من اصرار داشتم که به گفته خودش غسلش بدن و من فقط گریه میکردم.میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است با دیدن برخی از صحنه ها خاطراتی برایتان زنده شود که سبب ناراحتی تان شود.

 15. پگاه خلیلیپگاه خلیلیsays:

  همسرم خواب دیده مامانش که تازه فوت شده توی آب شناوره‌ و همسرم که خودشم‌ توی اب بوده‌تلاش میکنه‌ آبهارو‌ خالی کنه تا مامانش بتونه صحبت کنه البته میگه مامانش‌ اندازه واقعی نبوده خیلی کوچیک بوده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید

 16. نانا ضیاءنانا ضیاءsays:

  سلام من خواب دیدم که از پشت پنجره در حال تماشای دریا بودم که یهو کلی جنازه به همراه موج دریا به ساحل میامد. من کلی ناراحت بودم و داشتم گریه می کردم و همسرم اومدو از من پرسید چی شده گفتم خیلی ناراحتم برای این ادم ها. از بین جنازه ها فقط یک کودکی بود که به نظر مرده بود ولی بعداز اینکه مادرش از ساحل کنارش اومد چشماشو باز کرد و زنده شد. اگر تعبیرش و بفرمایید ممنون می شم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در یکی از کارهای شخصی تان بدشانسی و حتی زیان متوجه تان شود.

 17. سحر احمدیسحر احمدیsays:

  سلام خواب دیدم ظاهرا برای تفریح با عده ای بیرون رفتیم و در سبد ظروف ملخی به سمت بیرون می پرد و فرزندم در مسیر آن خواب است وترسی از نزدیکی ملخ به فرزندم دارم و تمساحی در آب دیدم که به سمت ما می اید و به محض سر بر گرداندن به پسرم آسیب میرند و در حال خوردن کتف اونه و پسرم رو روی آب شناور و بی جان دیدم و مدام در جهت کمک به او درخواست کمک می کردم و صدام بلند نمی شد خیلی بد و سراسیمه از خواب بیدار شدم البته صدقه دادم ولی خیلی نگرانم چند شب است خواب حیوان می بینم . مثل شیر ی که می خواهد آسیب بزند و من با لگد او را دور کردم و سوار ماشین شدم و ...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما به معنای خواسته های دشمنانتان نسبت به شماست که ان شالله با صدقه برطرف میشود.

 18. روشنکروشنکsays:

  سلام من خواب دیدم جنازه های زیادی رو مردم داشتن از آب بیرون میکشیدن ولی من فقط نگاه میکردم ومذکر یا مونث بودنشون معلوم نبود چون همشون تو کیسه های آبی بودن لطف میکنید تعبیر اگه داره بگید؟واین درسته که خواب بد تو ماه شعبان ورمضان تعبیر نمیشه وخوابای خوب تعبیر دارند؟؟ممنون میشم پاسخ بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از بازگویی اسرار خود به دیگران دقت کنید و راز دل را پیش هرکسی فاش نکنید

 19. سپهدارسپهدارsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه مکانی بودیم رفتیم کنار جاده دیدیم یه چاه نسبتا بزرگ و یه جنازه رو آب شناور البته زمین خیس و میگفتیم ریزش کرده بر اثر بارون که یکی از دوستام رفت تو آب و هرکاری کرد مرده زنده نشد کمی اونور ترم یه جسد افتاده بود و هردو مذکر بودن. ممنون میشم تعبیرش کنید البته خواب بعد اذان صبح بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بعد اذان صحت درستی ندارد بااین حال برغائب به شما خبری میرسد

 20. AtenasdtAtenasdtsays:

  سلام خالم خواب دیده توی حیاط پدرش که بزرگه پر از ابه و پدرش که ( 60 روزی میشه فوت شده ) روی اب شناوره و دستو پا میزنه تا خودشو نجات بده و بالاخره دست خودشو میرسونه به نَرده پله ها و میره داخل خونه و میگه که خیلی سردشه و لرز داره میشه بگید تعبیرش چیه لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات ناراحت کننده ای ایست که روی ذهنتان اثر گذاشته

 21. AtenasdtAtenasdtsays:

  سلام . دوباره یکی دیگه از خاله هام دیشب خواب دیده که پدر بزرگم داخل راهرو خونش بی پیراهن نشسته و بدنش کلی عرق کرده و پیشونش یه زخمه خالم پرسیده کجا بودی گفته امامزاده . خیلی ازمون دارن پرسوجو میکنن😢اخه پس تعبیر این چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است صدقه داده و به خداوندتوکل کنید و خیراتی برای اموات در صورت مقدوربودن دهید

 22. بهمن کریم زادهبهمن کریم زادهsays:

  سلام لطفا زودتر جواب منو بدین خیلی نگرانم من خواب پدرم را که چند ساله مرده دیدم که برای نجات کسی که داخل آب افتاده بود رفته ولی موقع برگشتن دیدم خود پدرم تو آب افتاده و غرق شده خواستم از آب در بیارم که بار اول از دستم لیز خورد و افتاد تو آب ولی بار دوم از آب بیرون آوردم و خواستم با تنفس مصنوعی زنده اش کنم که پدرم چشماشو برای مدت کوتاهی باز میکرد ولی دوباره چشماش بسته میشد که صدای مشاجره بین خانمم و مادرم و دادشم به گوشم میرسید که میگفتن ولش کن و مرده را اذیت نکن اون دیگه مرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است.میتوانید برای امواتتان خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 23. مرجانمرجانsays:

  باسلام، در خواب دیدم ک از خواب بیدار میشوم ولی روی یک تابوت در آب شناور هستم، و در کنار من یک عاااالمه افرادی هستند در آب، و همه منتظر هستیم نوبت ما بشود، از تابوت برخاستم و دیدم ک پایم به کف آب میرسد و نگرانی من رفع شد و در جلوی جمعیت بودم و زود نوبت من میرسید، نمیدانم در انتظار چه بودیم، تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سلامتی و طول عمرتان است

 24. SHAHLA ZANDSHAHLA ZANDsays:

  سلام من خواب دیدم همسرم فوت شده و من خیلی دارم براش گریه میکنم بعد یه دفعه همه جا سیاه شد و یه دریچه باز شد و یه قبرمعلوم شد درش باز شد همسرم توش بود گفتم دلم برات تنگ شد و بهم گفت هی بهم گفتن زنت میخواد ببینت منتظریم اجازه صادر بشه بعد تو آب خواب بود آب قل قل میکرد اما داغ نبود انگار تو آب راحت دراز کشیده بود چهره اش ناراحت نبود بعد اومد منو بوسید بغل کرد براش دعا کردم گفت بگو الهی امین بعد هی بهش گفتم بچه سراغتو میگیره من چکار کنم چطوری بزرگش کنم بهش گفتم برو بوسش کن بعد انگار دیدمش از غم رو دلم کم شد خیلی پریشونم اصلا یه دفعه بیدار شدم ساعت 6صبح بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که موجب ناراحتیتان میشوند

 25. حسین حسن زادهحسین حسن زادهsays:

  در خواب دیدم سه یا چهار انسان مرد روی اب افتاده و مرده است ولی یکی از انها زنده بود سه نفر مرده و بعد من توی اب راه میرفتم یکی یکی همه رو نگاه میکردم که کدام زنده هست فقط یکی زنده بود سه نفر مرده روی اب بود بعدش ی کم توی اب راه رفتم یک دفعه زیر پاهام خالی شد رفتم توی گودی اب که شنا کردم اوندم بیرون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است تخت شرایطی سخت قراربگیرید که درست و غلط را نتوانید درست تشخیص دهید

 26. سارا صاحبیسارا صاحبیsays:

  سلام. من خواب دیدم دارم با یه نفر میرم یه جایی اون طرف یادم نیست کی بود فقط احتمال میدم دختر ۷ سالم باشه اینجوری احساس میکنم که اون طرف دخترم بود. تو یه راه و جاده خاکی بودم یه رودخونه بود دو طرفش جاده خاکی و خونه ها . انگار میخواستم برم خونه کسی. نزدیک در خونه که شدم دیدم یه عالم جنازه لخت مذکر تو اب هستن خیلی بودن شناور بودن اب هم اب تمیزی نبود گل الود بود. این خواب تعبیرش چیه؟ همون شب از خواب پریدم دوباره خوابیدم خواب پدربزرگم رو دیدم که ۱۴ ساله پیش فوت کرده با کت و شلوار شیک بین چند تا مرد تو مسحد نشسته . من با یه دیس حلوا میام داخل مسجد پدربزرگم بهم اشاره میزنه و میخنده من نمیشناسمش فقط چهرش برام اشنا میومد چون خیلی جوان و خوشتیپ شده بود. هی صدام زد من دیس رو گذاشتم رو یه میز و به پدر بزرگم خیره شدم ولی سمتش نرفتم همش با سر اشاره میزد صدام میکرد یهویی از خواب پریدم .این تعبیرش چی میشه .هردوتا خواب رو تو یه شب پشت سر هم دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرو شدن با اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

 27. ندا ابراهیمیندا ابراهیمیsays:

  سلام من خواب دیدم مرده ای روی آب نیمه گل آلود و عمیقی ب سرعت رد میشد منم همراه پدرم اونو دیدم پدرم پرید تو آب خواست نجاتش بده منم بخاطر پدرم پریدم تو آب و جنازه رو گرفتم و از آب بیرون آوردیم و زنده ش کردیم تعبیریش چی میتونه باشه باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر حمایت و کمکم شما به اطرافیان در امورات جاری است

 28. باران فرحناکباران فرحناکsays:

  من پدرم ۳ ساله فوت کرده دیشب خواب دیدم پدرم در تابوت با کفن هستش ولی داخل تابوت آب رفته وهم کفن پدرم وهم تابوت خیس شده وداخل تابوت رو داشتم تمیز میکردم دیدم یه قرآن هم هست که اونم کمی خیس شده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید انشالله خیر است

 29. نگین فولادگرنگین فولادگرsays:

  سلام خواب دیدم تمام فامیل و خانواده ام در جای سرسبز که دو طرفش رودخانه بود مستقر بودیم و من یک چیز کوچکی که روش شال مشکی بود تو دستام بود میخواستم بندازمش در اب که یکی از پسرهای فامیل گفت جنازه رو تو اب اونوری میندازیم همیشه. تا که انداختمش مادربزرگم افتاد تو استخر رو به رویی.خیلی خواب عجیبی بود میشه تعبیرشو بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر روشنایی و صفا تعبیر میشود

 30. سارهسارهsays:

  سلام من خواب دیدم از سقف خونمون اب چیک چیک میکنه بعد فهمیدیم خونه همسایه مثلا لوله ترکیده و انگار تو یه شهر جدید بودیم یه رودخونه راکت و بی حرکت داست که توش پر از جنازه دختر های لخت بود ولی مردم کاری با جنازه ها نداشتن و انگار که اون دختر ها بد کاره بودن یه جای دیگه از رودخونه که معلوم نبود و من ندیم جنازه پلیسها بود که میگفتن اگه قرار باشه بیارنشون بیرون جا نیست دفنشون کنن میشه لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   می تواند نشان دهنده نیاز خانواده به امنیت بیشتر باشد.

 31. دختر بهشتدختر بهشتsays:

  سلام دایی من خواب دیدند که پدر شون رو توی جایی مثل رودخونه دارن دفن میکنند و آب از روی پدر بزرگم رد میشه تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در حالت کلی نمادی از سلامت یا طول عمر خواهد بود.

 32. ماهماهsays:

  من مادرم به فاصله چن هفته دو تا خواب میبینند خواستم تعبیرشونو بدونم اولیش خواب دیدند کسی که دوستشون دارم به همراه خانوادشون اومدند خواستگاری مادرم.منو به کنار میکشند میگند تو که گفتی 6 تا خواهر برادرند پس جرا هر لحظه زیاد میشند منم گفتم نه مامان اینا هر ثانیه زیاد میشند خواب دومشون به فاصله چند هفته همون شخص رو دیدند اومدند خواستگاری و مادرم گفتند فکر کنم قسمتت همین آدمه آدم خوبیه تعبیر خوابها چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا ارتباطی با این مطلب ندارد لطفا در مطلب خواستگار مطرح کنید ، این کامنت دقایقی دیگر حذف خواهد شد

 33. زائرزائرsays:

  سلام دیشب خواب دیدم توی یک شیشه ی بزرگ شبیه به تنگ ماهی و پر از آب ،جنازه ی چند شهید هست، من از اون آب خوردم به نیت تبرک، اما بعدش متوجه شدم جنازه ی آدمهای معمولی هم توش هست، و همونجا توی خواب نگران شدم نکنه آب کثیف باشه و مریضم کنه... و آب هم هیچ طعم و بوی بدی نداشت و تشنگیم رو رفع کرد ولی نگران از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است خیر و برکت در زندگیتان زیاد شود وشما با اتفاقات خوبی روبرو شوید

 34. فائزهفائزهsays:

  سلام خواب دیدم کنار دریا ایستاده بودم جسد های زیادی ازبچه تا جوان با لباس های خودشون نه کفن از توی کشتی می اوردنشون روی جسد ها هم اب یخ زده بود مسخواستم دورکعت نماز بخونم وسنگ های ساحل هم مهر نمازم بود اطرافم هم ادم زیادی بودند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد افرادی از رفتار شما دلگیر هستند

 35. بیتا ابراهیمبیتا ابراهیمsays:

  خواب دیدم جنازه ی یه بازیگر معروف رو انداختن تو آب و من شوکه شدم ولی میتونستم توی آب اون جنازه رو ببینم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مراقب باشید دچار تزلزل نشوید