تعبیر خواب جنازه شناور روی آب

خواب دیدم جنازه مردی روی آب بصورت معلق در حال حرکت است،من به همراه شوهرم برای تفریح کنار دریا رفته بودیم و با دیدن چنین منظره ای آن چنان ترس و وحشت کرده بودم که حتی قادر نبودم شوهرم را از این اتفاق خبردار کنم و با چشمانی خیره فقط با بدن جنازه ای که روی آب بود تماشا میکردم موج های سرکش آب جسد این فرد را کم کم بردند و از نگاهم دور شد بعد از بیدار شدن بخاطر وحشت زیاد تا خود صبح خوابم نبرد لطفا تعبیرش را بهم بگید،این یکی از سوالاتی بود که تقریبا بارها در توپ تاپ مطرح شده بود و امروز بصورت اختصاصی به آن می پردازیم

تعبیر خواب جسد روی آب به فرموده ی حضرت امام جعفر صادق (ع):

اگر ببینی جسد مرده ای با جنسیت مذکر روی آب است این به نشانه ی اخلاق کردار و رفتار زشت و بد تو با همسر و فرزندانت است در واقع در این رویا جنازه نشانه ی پلیدی ها زشتی ها و صفت های ناپسند است و ماندن آن روی آب نشانه ی توبه نکردن یا اصلاح این رفتار زننده است اگر ببینی خودت کسی را میکشی و جنازه اش را داخل آب می اندازی و سپس به آن نگاه میکنی به نشانه ی مال زیاد و حرامی است که وارد منزلت می شود و سبب میشود تا پایه های زندگی ات بزودی از هم گسسته شود اگر ببینی دیگران چنین خبری را برایت آوردند تعبیر این است که تو در حق کسی ظلم روا داشته ای یا حق الناسی را پایمال کردی ممکن است یک یا چند نفر از رفتار تو بشدت دلگیر باشند اما درباره ی این موضوع تا به حال با تو سخن نگفته اند

سوال: سلام خواب دیدم که به همراه دوست پسرم در کنار دریا و در شمال هستیم و مشغول پختن کباب و ناهار برای خوردن بودیم بعد قصد بازی کردن داشتیم که تصمیم گرفتیم به لب دریا برویم ما مشغول بازی والیبال بودیم ،توپ به داخل ساحل افتاد و من برای برداشتنش دویدم موقعی که خم شدم تا توپ را بردارم دست به دست جنازه ای خورد که روی آب شنارو بود و احساس کردم جنازه دستانم را می فشارد و اجازه نمی دهد تا من به سمت معشوقم بازگردم و تا جایی که یادم می اید غش کردم و افتادم تعبیرش چیه؟

پاسخ: حادثه ای هولناک از طرف همین معشقوق برای شما ایجاد می شود که دامن گیر خودت و خانواده است میشود و محتمل است ابروریزی اساسی درست شود پیشنهاد می شود فوری نسبت به دادن صدقه اقدام نمایید تا شر احتمالی این رویا از شما دور شود

تعبیر خواب جنازه همسر روی آب به روایت خالد اصفهانی:

اگر خواب دیدی که جنازه ی همسرت(نامزدت) را روی آب می بینی این خوب است و نشانه ی طولانی تر شدن عمر همسرت است اگر دیدی با دیدن چنین وضعیتی بسیار گریه کردی یا اندوهگین شدی دلیل بر اینکه همسرت مایه تسلی و آرامش تو میشود و زندگی آرام و خوشی را برایت فراهم میسازد

تعبیر خواب دیدن جسد روی آب

در کتاب علم من ایمان من، از نوشته های علی مدنی تعبیر رویای جنازه و مرده ای که روی سطح آب شناور باشد مال حرام یا کار غیرمشروعاست. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسی خواب ببیند که دوستان یا دیگران به او خبر میدهند جنازه ای روی آب پیدا شده است از غائب به او خبر مي رسد و ابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي روی آب می بیند و میخند و حالت خونسر دارد و با دیدن چنین صحنه ای نمی هراسد خداوند او را امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت است که ديدن جنازه روی آب برای زنان و دختران در خواب خوب است زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد. مشاهده جنازه اي که به دوش مي برند نيکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بيمار باشيم بهبود مي يابيم و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم. اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود که همه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببينيم که مرده بيمار است اين هم خوب نيست و توصيه شده که بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت به سفر خودداري کند و از دخالت در اموري که مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهاي لمس جنازه. اگر در خواب ديديدم کسي که مي دانيم مرده چيزي به ما داد خوب است چون مالي به بيننده خواب مي رسد و پولي بدست مي آورد. اگر جنازه اي را ببينيد که از جاي برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهي کنيد خوب نيست. اگر جنازه اي را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.

تعبیر خواب دیدن جنازه همسر یا دیگران روی آب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مرده زنده شد.

دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است.
اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.

اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.
اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.

اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.

اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

تعبیر خواب جسد دختر داخل اب

اگر دیدی دختری بخاطر خودکشی و یا فوت شدن روی اب است و تو ان را می بینی به نشانه ی رابطه ای حرام و گناه آلودی است که با جنس مخالف خود برقرار میکنی و بعد از مدتی این خبر به گوش مردم و یا آشنایان خودت میرسد و بیم رسوا شدنت وجود دارد اگر به قصد کمک کردنش رفتی نشان از این میدهد که از اعمال و یا گناهانی که قبلا انجام داده ای توبه میکنی و رستگار شوی اگر دیدی جنازه روی آب را با خودت حمل کردی و بردی تعبیر این باشد که به شهر و دیاری دیگر کوچ کنی اگر دیدی جنازه روی آب زنده شد و با تو سخن گفت تعبیر مرگ و غم از دست دادن یکی از زنان در اقوام شماست

119 نظر

 1. یاسریاسرsays:

  سلام و خسته نباشید.در خواب دیدم که یک گنجشک داشت جنازه گنجشک دیگری رو اجبارا دنبال خودش میکشید،که توسط طنابی پاهاشون بهم وصل شده بود،و نمیتونست طناب رو باز کنه،و راه رفتن و پرواز براش مشکل شده بود،و من طناب رو پاره کردم و گنجشک پرواز کرد و رفت،،آیا تعبیری میتونه داشته باشه.مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حاجت شما روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارتان به سعادت است

 2. SamaSamasays:

  سلام در خواب ديدم كه جنازه مادرم در آبه و مورچه ها ان رو ميخورن تعبير اين خواب چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب نیست ممکن است بخاطر موضوع و اتفاق تازه ای مادرتان سخت دلخور و غمگین شوند

 3. فائزه جنتيفائزه جنتيsays:

  سلام ببخشيد من خواب ديدم كه پدرم كه تازه فوت شده تو يه تابوت پر از اب زنده شد و حالش بد بود انگار كه ميخواست بالا بياره دستشو جلوي دهنش گرفته بود و ميدويد كه بره توالت بالا بياره ميشه تعبيرشو بگيد نگرانم كرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، برای این رویا صلوات بفرستید و به جای نگران بودن تصمیم بگیرید که فاتحه ای برای روح رفتگانتان بفرستید.

 4. سحر حسنیسحر حسنیsays:

  سلام خسته نباشی خواب دیدم که پسر کوچیکم مرده وجنازش روی اب بی حرکت هست و پشتش به طرفه منه ومن صورتش را نمی بینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتیاط کنید و برنامه های کاری و یا تفریحی خود را برای مدت زمان کوتاه به تاخیر بیندازید.

 5. فائزه صداقتفائزه صداقتsays:

  سلام خواب دیدم جنازه ی پدرم روی اب است و قبر را اب برده تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیان میدارد که سختی ها و یا مشکلاتی که ناخواسته در زندگی تان ظاهر می شود با سرعت خوبی برطرف می شوند.

 6. سحر دیباسحر دیباsays:

  سلام و عرض ادب پدر من چند سالی است به رحمت خدا رفته و خواب دیدم که زنده شده و می خواد در استخر خونه شنا کنه اما چند نفر مرد چینی می خواستن غرقش کنن من هی نجاتش میدادم با گریه از آب میگرفتمش اما اون سه تا دوباره به آب مینداختش در آخر رفتم داخل آب و بغلش کردم و از آب آوردمش بیرون خیلی نگرانم میشه لطف کنین جواب بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر دهنده از دور شدن غم و اندوه می باشد.

 7. مریممریمsays:

  سلام. من خواب دیدم تعداد زیادی جنازه داخل یک حوض رودخونه مانند هستن. رودخونه انگار از وسط شهر عبور میکنه. جنازه ها خیلی زیادن داخل آب طوری که جسد ها اصلا از هم فاصله ندارن. داخلشون انگار جسد های مصنوعی هم هست. و بچه و بزرگسال قاطی هم هستن. اطرافمون هم کلی آدم هست. کنار این رودخونه چند نفر نشستن. دیدم که استخونای این جسد هارو یه تعدادیش رو بیرون آوردن مثل دست و پا و روی هم چیدن روشون اصلا گوشت نبود. در کل صحنه خیلی وحشتناکی بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، با اینکه این رویا موجب ترس و یا وحشت شما شده ولی تعبیر آن بد نیست و خبر از ایمنی و طول عمر بیشتر میدهد.

 8. آرمینآرمینsays:

  با سلام من خواب دیدم که دارم وارد یه رودخانه خشک میشم، تا وارد شدم، از کوهی که کمی دورتر بود، آب فوران کرد و رودخانه پر از آب شد، عمق آب هم اندازه ارتفاع پاهایم بود. همانطور که در حال طی کردن عرض رودخانه بودم، چندیدن جنازه هم بر روی آب دیدم. تعبیر این واب چه خواهد بود؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به باور ها و عقایدی اشاره دارد که در زندگی بیداری در حال کنار گذاشتنشان هستید.

 9. فاطمهفاطمهsays:

  سلام توروخدا زود جوابمو برام ایمیل کنید خواهس میکنم. مادرم ساعت۸صبح خواب دید که عموم که چندین ساله فوت شده توی آبه ومادربزرگم هم که فوت شده اونو از آب کشید بیردن و مامانم داشت جیغ و دادمیکرد بعد پدربزرگم که ایشونم فوت شدن اومدن پیششون بعد یهو ازخواب بیدارشد. تعبیرش چی میتونه باشع

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ظاهر رویا ترسناک و همراه با اضطراب بوده ولی تعبیر یا معنای بدی در آن یافت نمی شود و فقط برای بدست آمدن آرامش توصیه به فرستادن صلوات برای این رویا می شود

 10. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که با برادرم و یه آقا دیگه که یادم رفت کی بود، از توی یه سری استخرهای سرپوشیده و طولانی به هم مربوط با کلی سختی عبور کردیم و زیر اب جنازه های مختلف بود که انگار سالهاست اونجان و بعصی هاشون تکه شده بودند و در اخر رسیدیم به یه سالن بزرگ و کلی آدم اونجا بودن و برای استخر اون سالن باید نوبت میگرفتیم ک فک کنم دیگه نذاشتن من وارد استخر بشم و از خاب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که توجه به شکست ها و فقدان های گذشته، شما را از کسب تجربه های جدید در زندگی باز دارد.

 11. رابعه علی زادهرابعه علی زادهsays:

  سلام من خواب دیدم جنازه زنی ک کشته شده توسط مردی روی اب شناور هست و روی اب لخته ی خون هست ومن با دیدن انها میترسم و خودمو پنهان میکنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و مشکلات مالی، شما را نسبت به پیگیری اهداف و خواسته هایتان دلسرد کند.

 12. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام‌وخسته نباشید من خواب دیدم تو یه خونه قدیمی هستم‌ و دارم میرم که یهو یه جنازه دختر دیدم ولی صورتش مشخص نبود با ترس رفتم که مبادا فک کنن من کشتمش و از این که به پلیسم بگم میترسیدم که فک کنن من کشتمش بعد رفتم و به یکی از دوستام گفتم و باهم رقتیم برای دیدن بعد تو راه داداشم را دیدم بایه عالمه طاقه پارچه که روی هم چینده بود بعد که برگشتیم دیدم سه سردار سپاه اومده براس پیگیری مردم میگفتن اسم این جنازه نرگسه و سرداره اومده بود که قاتلشا پیدا کنه این چه تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، از روزهای خوش نهایت استفاده را ببرید و شاد باشید که دنیا محل گذر است و همه چیزهای دنیوی فانی خواهد بود.

 13. زهرا نظامیزهرا نظامیsays:

  سلام .اگر خواب ببینیم که یکی از اقوام در استخر در حال شنا کردن و خندیدن هست تعبیرش چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غم یا ناراحتی برای خانواده ی همان شخص.

 14. ماریا حسن پورماریا حسن پورsays:

  درود من پدربزرگم حدودا" 10 ساله فوت کرده و من دیشب خواب دیدم که جنازش و کنار برکه پیدا کردم و جنازرو بلند کردم و گذاشتم کنار و روش یه چی انداختم و رفتم به مامانم و بقیه گفتم من جنازه بابابزرگ و پیدا کردم که 28روزه اونجاست و من تاکیدم روی این 28روز بود و بقیه ها رفتن جنازه رو برداشتن و جنازه اینقد داغون شده بود که کسی نمیتونست غسلش بده و چون پدر بزرگم فرد با نماز و با خدایی بود که من اصرار داشتم که به گفته خودش غسلش بدن و من فقط گریه میکردم.میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است با دیدن برخی از صحنه ها خاطراتی برایتان زنده شود که سبب ناراحتی تان شود.

 15. پگاه خلیلیپگاه خلیلیsays:

  همسرم خواب دیده مامانش که تازه فوت شده توی آب شناوره‌ و همسرم که خودشم‌ توی اب بوده‌تلاش میکنه‌ آبهارو‌ خالی کنه تا مامانش بتونه صحبت کنه البته میگه مامانش‌ اندازه واقعی نبوده خیلی کوچیک بوده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید

 16. نانا ضیاءنانا ضیاءsays:

  سلام من خواب دیدم که از پشت پنجره در حال تماشای دریا بودم که یهو کلی جنازه به همراه موج دریا به ساحل میامد. من کلی ناراحت بودم و داشتم گریه می کردم و همسرم اومدو از من پرسید چی شده گفتم خیلی ناراحتم برای این ادم ها. از بین جنازه ها فقط یک کودکی بود که به نظر مرده بود ولی بعداز اینکه مادرش از ساحل کنارش اومد چشماشو باز کرد و زنده شد. اگر تعبیرش و بفرمایید ممنون می شم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در یکی از کارهای شخصی تان بدشانسی و حتی زیان متوجه تان شود.

 17. سحر احمدیسحر احمدیsays:

  سلام خواب دیدم ظاهرا برای تفریح با عده ای بیرون رفتیم و در سبد ظروف ملخی به سمت بیرون می پرد و فرزندم در مسیر آن خواب است وترسی از نزدیکی ملخ به فرزندم دارم و تمساحی در آب دیدم که به سمت ما می اید و به محض سر بر گرداندن به پسرم آسیب میرند و در حال خوردن کتف اونه و پسرم رو روی آب شناور و بی جان دیدم و مدام در جهت کمک به او درخواست کمک می کردم و صدام بلند نمی شد خیلی بد و سراسیمه از خواب بیدار شدم البته صدقه دادم ولی خیلی نگرانم چند شب است خواب حیوان می بینم . مثل شیر ی که می خواهد آسیب بزند و من با لگد او را دور کردم و سوار ماشین شدم و ...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما به معنای خواسته های دشمنانتان نسبت به شماست که ان شالله با صدقه برطرف میشود.

 18. روشنکروشنکsays:

  سلام من خواب دیدم جنازه های زیادی رو مردم داشتن از آب بیرون میکشیدن ولی من فقط نگاه میکردم ومذکر یا مونث بودنشون معلوم نبود چون همشون تو کیسه های آبی بودن لطف میکنید تعبیر اگه داره بگید؟واین درسته که خواب بد تو ماه شعبان ورمضان تعبیر نمیشه وخوابای خوب تعبیر دارند؟؟ممنون میشم پاسخ بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از بازگویی اسرار خود به دیگران دقت کنید و راز دل را پیش هرکسی فاش نکنید

 19. سپهدارسپهدارsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه مکانی بودیم رفتیم کنار جاده دیدیم یه چاه نسبتا بزرگ و یه جنازه رو آب شناور البته زمین خیس و میگفتیم ریزش کرده بر اثر بارون که یکی از دوستام رفت تو آب و هرکاری کرد مرده زنده نشد کمی اونور ترم یه جسد افتاده بود و هردو مذکر بودن. ممنون میشم تعبیرش کنید البته خواب بعد اذان صبح بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بعد اذان صحت درستی ندارد بااین حال برغائب به شما خبری میرسد

 20. AtenasdtAtenasdtsays:

  سلام خالم خواب دیده توی حیاط پدرش که بزرگه پر از ابه و پدرش که ( 60 روزی میشه فوت شده ) روی اب شناوره و دستو پا میزنه تا خودشو نجات بده و بالاخره دست خودشو میرسونه به نَرده پله ها و میره داخل خونه و میگه که خیلی سردشه و لرز داره میشه بگید تعبیرش چیه لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات ناراحت کننده ای ایست که روی ذهنتان اثر گذاشته

 21. AtenasdtAtenasdtsays:

  سلام . دوباره یکی دیگه از خاله هام دیشب خواب دیده که پدر بزرگم داخل راهرو خونش بی پیراهن نشسته و بدنش کلی عرق کرده و پیشونش یه زخمه خالم پرسیده کجا بودی گفته امامزاده . خیلی ازمون دارن پرسوجو میکنن?اخه پس تعبیر این چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است صدقه داده و به خداوندتوکل کنید و خیراتی برای اموات در صورت مقدوربودن دهید

 22. بهمن کریم زادهبهمن کریم زادهsays:

  سلام لطفا زودتر جواب منو بدین خیلی نگرانم من خواب پدرم را که چند ساله مرده دیدم که برای نجات کسی که داخل آب افتاده بود رفته ولی موقع برگشتن دیدم خود پدرم تو آب افتاده و غرق شده خواستم از آب در بیارم که بار اول از دستم لیز خورد و افتاد تو آب ولی بار دوم از آب بیرون آوردم و خواستم با تنفس مصنوعی زنده اش کنم که پدرم چشماشو برای مدت کوتاهی باز میکرد ولی دوباره چشماش بسته میشد که صدای مشاجره بین خانمم و مادرم و دادشم به گوشم میرسید که میگفتن ولش کن و مرده را اذیت نکن اون دیگه مرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است.میتوانید برای امواتتان خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 23. مرجانمرجانsays:

  باسلام، در خواب دیدم ک از خواب بیدار میشوم ولی روی یک تابوت در آب شناور هستم، و در کنار من یک عاااالمه افرادی هستند در آب، و همه منتظر هستیم نوبت ما بشود، از تابوت برخاستم و دیدم ک پایم به کف آب میرسد و نگرانی من رفع شد و در جلوی جمعیت بودم و زود نوبت من میرسید، نمیدانم در انتظار چه بودیم، تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سلامتی و طول عمرتان است

 24. SHAHLA ZANDSHAHLA ZANDsays:

  سلام من خواب دیدم همسرم فوت شده و من خیلی دارم براش گریه میکنم بعد یه دفعه همه جا سیاه شد و یه دریچه باز شد و یه قبرمعلوم شد درش باز شد همسرم توش بود گفتم دلم برات تنگ شد و بهم گفت هی بهم گفتن زنت میخواد ببینت منتظریم اجازه صادر بشه بعد تو آب خواب بود آب قل قل میکرد اما داغ نبود انگار تو آب راحت دراز کشیده بود چهره اش ناراحت نبود بعد اومد منو بوسید بغل کرد براش دعا کردم گفت بگو الهی امین بعد هی بهش گفتم بچه سراغتو میگیره من چکار کنم چطوری بزرگش کنم بهش گفتم برو بوسش کن بعد انگار دیدمش از غم رو دلم کم شد خیلی پریشونم اصلا یه دفعه بیدار شدم ساعت 6صبح بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که موجب ناراحتیتان میشوند

 25. حسین حسن زادهحسین حسن زادهsays:

  در خواب دیدم سه یا چهار انسان مرد روی اب افتاده و مرده است ولی یکی از انها زنده بود سه نفر مرده و بعد من توی اب راه میرفتم یکی یکی همه رو نگاه میکردم که کدام زنده هست فقط یکی زنده بود سه نفر مرده روی اب بود بعدش ی کم توی اب راه رفتم یک دفعه زیر پاهام خالی شد رفتم توی گودی اب که شنا کردم اوندم بیرون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است تخت شرایطی سخت قراربگیرید که درست و غلط را نتوانید درست تشخیص دهید

 26. سارا صاحبیسارا صاحبیsays:

  سلام. من خواب دیدم دارم با یه نفر میرم یه جایی اون طرف یادم نیست کی بود فقط احتمال میدم دختر ۷ سالم باشه اینجوری احساس میکنم که اون طرف دخترم بود. تو یه راه و جاده خاکی بودم یه رودخونه بود دو طرفش جاده خاکی و خونه ها . انگار میخواستم برم خونه کسی. نزدیک در خونه که شدم دیدم یه عالم جنازه لخت مذکر تو اب هستن خیلی بودن شناور بودن اب هم اب تمیزی نبود گل الود بود. این خواب تعبیرش چیه؟ همون شب از خواب پریدم دوباره خوابیدم خواب پدربزرگم رو دیدم که ۱۴ ساله پیش فوت کرده با کت و شلوار شیک بین چند تا مرد تو مسحد نشسته . من با یه دیس حلوا میام داخل مسجد پدربزرگم بهم اشاره میزنه و میخنده من نمیشناسمش فقط چهرش برام اشنا میومد چون خیلی جوان و خوشتیپ شده بود. هی صدام زد من دیس رو گذاشتم رو یه میز و به پدر بزرگم خیره شدم ولی سمتش نرفتم همش با سر اشاره میزد صدام میکرد یهویی از خواب پریدم .این تعبیرش چی میشه .هردوتا خواب رو تو یه شب پشت سر هم دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرو شدن با اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

 27. ندا ابراهیمیندا ابراهیمیsays:

  سلام من خواب دیدم مرده ای روی آب نیمه گل آلود و عمیقی ب سرعت رد میشد منم همراه پدرم اونو دیدم پدرم پرید تو آب خواست نجاتش بده منم بخاطر پدرم پریدم تو آب و جنازه رو گرفتم و از آب بیرون آوردیم و زنده ش کردیم تعبیریش چی میتونه باشه باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر حمایت و کمکم شما به اطرافیان در امورات جاری است

 28. باران فرحناکباران فرحناکsays:

  من پدرم ۳ ساله فوت کرده دیشب خواب دیدم پدرم در تابوت با کفن هستش ولی داخل تابوت آب رفته وهم کفن پدرم وهم تابوت خیس شده وداخل تابوت رو داشتم تمیز میکردم دیدم یه قرآن هم هست که اونم کمی خیس شده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید انشالله خیر است

 29. نگین فولادگرنگین فولادگرsays:

  سلام خواب دیدم تمام فامیل و خانواده ام در جای سرسبز که دو طرفش رودخانه بود مستقر بودیم و من یک چیز کوچکی که روش شال مشکی بود تو دستام بود میخواستم بندازمش در اب که یکی از پسرهای فامیل گفت جنازه رو تو اب اونوری میندازیم همیشه. تا که انداختمش مادربزرگم افتاد تو استخر رو به رویی.خیلی خواب عجیبی بود میشه تعبیرشو بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر روشنایی و صفا تعبیر میشود

 30. سارهسارهsays:

  سلام من خواب دیدم از سقف خونمون اب چیک چیک میکنه بعد فهمیدیم خونه همسایه مثلا لوله ترکیده و انگار تو یه شهر جدید بودیم یه رودخونه راکت و بی حرکت داست که توش پر از جنازه دختر های لخت بود ولی مردم کاری با جنازه ها نداشتن و انگار که اون دختر ها بد کاره بودن یه جای دیگه از رودخونه که معلوم نبود و من ندیم جنازه پلیسها بود که میگفتن اگه قرار باشه بیارنشون بیرون جا نیست دفنشون کنن میشه لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   می تواند نشان دهنده نیاز خانواده به امنیت بیشتر باشد.

 31. دختر بهشتدختر بهشتsays:

  سلام دایی من خواب دیدند که پدر شون رو توی جایی مثل رودخونه دارن دفن میکنند و آب از روی پدر بزرگم رد میشه تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در حالت کلی نمادی از سلامت یا طول عمر خواهد بود.

 32. ماهماهsays:

  من مادرم به فاصله چن هفته دو تا خواب میبینند خواستم تعبیرشونو بدونم اولیش خواب دیدند کسی که دوستشون دارم به همراه خانوادشون اومدند خواستگاری مادرم.منو به کنار میکشند میگند تو که گفتی 6 تا خواهر برادرند پس جرا هر لحظه زیاد میشند منم گفتم نه مامان اینا هر ثانیه زیاد میشند خواب دومشون به فاصله چند هفته همون شخص رو دیدند اومدند خواستگاری و مادرم گفتند فکر کنم قسمتت همین آدمه آدم خوبیه تعبیر خوابها چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا ارتباطی با این مطلب ندارد لطفا در مطلب خواستگار مطرح کنید ، این کامنت دقایقی دیگر حذف خواهد شد

 33. زائرزائرsays:

  سلام دیشب خواب دیدم توی یک شیشه ی بزرگ شبیه به تنگ ماهی و پر از آب ،جنازه ی چند شهید هست، من از اون آب خوردم به نیت تبرک، اما بعدش متوجه شدم جنازه ی آدمهای معمولی هم توش هست، و همونجا توی خواب نگران شدم نکنه آب کثیف باشه و مریضم کنه... و آب هم هیچ طعم و بوی بدی نداشت و تشنگیم رو رفع کرد ولی نگران از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است خیر و برکت در زندگیتان زیاد شود وشما با اتفاقات خوبی روبرو شوید

 34. فائزهفائزهsays:

  سلام خواب دیدم کنار دریا ایستاده بودم جسد های زیادی ازبچه تا جوان با لباس های خودشون نه کفن از توی کشتی می اوردنشون روی جسد ها هم اب یخ زده بود مسخواستم دورکعت نماز بخونم وسنگ های ساحل هم مهر نمازم بود اطرافم هم ادم زیادی بودند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد افرادی از رفتار شما دلگیر هستند

 35. بیتا ابراهیمبیتا ابراهیمsays:

  خواب دیدم جنازه ی یه بازیگر معروف رو انداختن تو آب و من شوکه شدم ولی میتونستم توی آب اون جنازه رو ببینم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مراقب باشید دچار تزلزل نشوید

 36. محمد صانعیمحمد صانعیsays:

  سلام ارض ادب من خواب دیدم که یکی از خویشاوندان من رفت داخل استخر اما دیگر بالا نیامد و کسی پیگیر این کار نشد یعنی یادمون شده بود بعد از ساعتی دوباره خودم که به داخل اب رفتم یادم امد و دیدم جنازه اش زیر اب افتاده و اوردمش از استخر بیرون و او زنده شد تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نشانه رفتار و کردار زشت شما در مقابل بعضی از افرادد در زندگیتان باشد

 37. احمداحمدsays:

  سلام و عرض ادب خواب دیدم با جمع همکارا رفتیم کنار زاینده رود.با یکی از همکاران از مابقی جدا شدیم و رفتیم بالاتر رودخانه.جسد های زیادی روی آب بود. هم با کفن و هم بدون کفن.از جنین بچه تا بزرگسال. اونجا شلوغ بود من ترسیده بودم و دیگران میگفتن مگه چیه؟این که طبیعی هست. بعد یه حوض اب بود نیم متر اب بیشتر نداشت همکارم مدام شیرجه میزد تو اون حوض آب.بعد که رفتیم یه نوشیدنی بخوریم چند نفر کنارم بودن همشون شبیه به همکارم که من همکارم را صدا زدم و گفتم کدوم یکی هستی؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر بدی ها و ناپاکی هایی در زندگیتان است

 38. محدثهمحدثهsays:

  سلام من خواب ديدم كه دخترى از انتظار زياد روى اب بركه اى مرده بود ، با توجه به اينكه خودم هم دختر هستم تعبير چيه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اخلاق و کردار زشت و رفتار ناپسند است

 39. شیدا صیادشیدا صیادsays:

  باسلام روستای ما در شهر زابل از توابع سیستان و بلوچستان هستش این خواب رو خواهرم دیده خواب دیده رفتیم زابل همه خواهرها با مامان و بابا فامیل میان دیدن ما تا اینکه پسرعموم میاد موقع رفتن من بهش میگم دیگه نیا اینجا ما اومدیم خودمون اینجا باشیم چند روز میگذره ما اونجا هستیم و عروس های عمو برای ما غذا درست میکنند و هیچکی به دیدن ما نمیاد خواهرم به من میگم بد کاری کردی گفتی هبچکی نیاد حالا دوباره این داستان میشه بعد میببنم تمام زابل آنقدر آب اومده که نگو همه جا تو آب هست پسرخواهرم و همسر خدابیامرزش هم هستند پسرش که با کمال راحتی میاد لب آب دراز میکشه خواهرم با همسرش توی آب روی یک سکو نشسته با هم تعربف میکنند خواهرم به همسرش میگه شیدا بد کاری کرد گفت کسی دیدنمون نیاد حالا حرف و حدیث پشت سرمون درست میشه همسرخدابیامرز خواهرم میگه نه بابا چیزی نمیشه بعد یکی از بچه های اونجا خواهرمو صدا میکنه بره پیشش یک حرفی میزنه وقتی برمیگرده پیش همسرم میبینه نیست دادو هوار میکنه مردمی که اونجا هستند میان هی میرن زیر آب و میان بالا میگن کسی اینجا نیست شوهرت را آب برده و فوت کرده خواهرم هم آنقدر گریه میکنه و داد میزنه میگه همین الان اینجا بود چطور آب اینو برده هی مجدد میرن زیر آب یک شلوار از آب میارن بیرون میگن اینم شلوارش خواهرم تو سر خودش میزنه که ای وای محسن من چی شده بعد میبینه روی کمر لباس مارک اتوشویی هست و اسم یک زن هست میگه دیدید این مال شوهرمن نیست وهمینجوری گریه و زاری میکرده و به مردم میگفته این مال شوهرم نیست ولی حرف اونا را میفهمیدم که میگفتند شوهرش مرده که با گریه حسابی از خواب پریده ده دقیقه به اذان صبح بود ممنون میشم مثل همیشه با تعبیر خوابتون مارو از دل نگرانی بیرون بیارید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، نشانه ای از برخی از دل نگرانی ها یا ترس های بیننده ی خواب در مورد پاره ای از مسائل شخصی و یا خانوادگی است و در نهایت این رویا حتی با ترسناک بودنش معنا یا تعبیر بدی ندارد

 40. masudmasudsays:

  سلام ببخشید مادرم خواب مادرش را که فوت کرده درخواب دیده و میگوید که قبرش خیس و پر از اب شده اگر میشه تعبییر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر پلیدی ها و زشتی های اخلاقی است

 41. افسانهافسانهsays:

  سلام. وقت شما بخیر خواب دیدم از ارتفاع در یک دریا یا ابگیر افتادم که فکر میکردم غرق میشم اما متوجه شدم که عمق خیلی کمی داره. بعد با جنازه یه زن مواجه شدم روی یک تشک کثیف روی اب شناور بود که البته خودش هم وضع خوبی نداشت خیلی کثیف و زخمی انگار که به قتل رسیده بود. فکر کردم زنده هست و با همراهم به اون نزدیک شدیم که کمک کنیم اما شبیه به زامبی ها به ما حمله کرد و خیلی طولانی باهاش درگیر بودیم من سعی میکردم ازش نترسم و درگیری اصلیش با همراهم بود که گاهی حس میکردم مادرم یا خواهرمه. اما یه زخم خیلی سطحی رو دست من ایجاد کرد و بهم گفت گریبان تو هم میگیره. اون زخمی بود که در بیداری و چندین روز قبل از خواب گربه ام غیر عمد رو دستم انداخته بود و حتی درحال محو شدن هست.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است با اتفاقات عجیبی روبرو شوید

 42. nazaninnazaninsays:

  خواب دیدم پدر بزرگم که مرده داره غرق میشه و دختر عمم که زندس نجاتش میده خودشو اب میبره تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   احتیاط کنید و برنامه های کاری و یا تفریحی خود را برای مدت زمان کوتاه به تاخیر بیندازید.

 43. sarasarasays:

  سلام،خواب ديدم بارون شديدي ميومد قبرستون كنار دريا بود همراه مادر و خاله و دايم رفته بوديم سر مزار براي فاتحه فرستادن كه ديديم مزار مادر بزرگم( كه ٢٧ سال پيش فوت كردن )از قبرستون جدا شده وتوي دريا شناور هستش دو نفر سايه مرد يكي بالاسر قبر يكي پايين قبر ايستاده بودن گريه ميكرديم كه چرا ديگه مزاري ازش نداريم كه به ديدنش بيايم ،دو روز پيش هم مادر و خاله ام يك سفره صلوات نذر داشتن چون سالگرد مادر بزرگ بود تعبير اين خواب رو لطف ميكنيد به ايميلم ارسال كنيد ?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است با اتفاقات عجیبی و نگران کننده ای روبرو شوید

 44. مریم فلاحمریم فلاحsays:

  با سلام در خواب دیدم جنازه پدرشوهرم بالای درب اتاق کار همسرم هست و همینطور ازش آب میچکد انگار داره یخ هایش آب میشود و از همسرم میپرسم هنوز پدر ت رو دفن نکردی؟ البته ایشون 5 ساله که فوت کردند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، هفت آیه آخر سوره ی حشر را تلاوت بفرمایید.

 45. کیانکیانsays:

  سلام خواب دیدم تو یه مغازه اشنا هستم که صدای تیر اومد و گفتم چند نفر کشتن بعد یکی بهم گفت اینجان وقتی رفتم دیدم چند جنازه روی آبه زن و مرد بودن و یه بچه هم بود که گفتم بچه بیچاره زدن بعد دونفر با موتور اومدن یکیشون صورت پوشیده بود ولی یکیشون نه و به طرفم شلیک کردن من روی زمین خوابیدم اومدن سمت ولی فرار کردن بعد که پا شدم یکی گفت نارنجک دیدم اوفتاده تو پیرهنم منم پرتش کردم به طرفشون ولی منفجر نشد دوباره یکی گفت نارنجک منفجر نشه پرتش کن اون که نارنجک انداخت یکی از دوستام بود که قایم شده بود تو خیابون ممنون میشم جوابم بدین آب که جنازه توش بود آب ڲل بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است صدقه ای دهید تا دچار دردسر وناراحتی در زندگیتان نشوید

 46. یاسیاسsays:

  سلام خسته نباشید،من خواب دیدم که بدن یه دختر کف یه استخر کم عمق بود انگار مرده بود و من با ترس بدن دختر رو بیرون کشیدم و وقتی از بقیه کمک خواستم و بقیه اومدن ،خودم اومدم به دختره نگاه کنم نبود و جلو بقیه ضایه شدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر بزرگي و مال و عزت و جاه جلال است

 47. محمد اذریمحمد اذریsays:

  در خواب دیدم کنار ی جوب اب زلال و پر خروشان وایسادم چندین نفر می ایند میگویند این جا چرا وایساده ای میگویم انگار داخل اب چیزی هست نگاه میکنن میبینن ی دختر جوان که مرده و قیافه زیبایی داشت از اب بیرون می اوردند دوباره ان طرف تر همان مرده را از اب میکشن بیرون بعد مدت کم جا دیگر میگن جنازه دیگ اینجاس میارن بیرون همان دختر ولی اینبار صورتش یکم قرمز شده بود از اب وقتی بیرون می اورند شروع میکند ب حرکت ک من از ترس از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   شما در موقعیتی قرار می گیرین که با کنجکاوی و اصرار زیاد برای فاش شدن آن به خودتون آسیب می زنین

 48. مجید میرزاییانمجید میرزاییانsays:

  سلام.من شب گذشته در خاب دیدم که یک ماشین پراید که تا بحال ندیده بودمش دست همسرم است،ولی در خواب میگفتیم ماشین پدر خانممه که تازه خریده،در صندوق عقبش تعداد پنج جنازه داخل کاور های مشکی رنگ بوده که حتی همسرم هم از انها اطلاع نداشت.خودرو را داخل خیابان پارک کردیم و رفتیم خانه که دیدم همان کاور های مردگان داخل یک استخر عمیق وسط حال منزل خودمان افتاده اند.یکی از کاور ها را بالا کشیدم و درش را باز کردم اما جنازه مذکر بود و من ان را نشناختم. بعد هم افرادی که مثل مامور و سرباز میماندن امدن و جنازه ها را بردن. یک نفر میان سال در میان ماموران بود یه چیزی بهم گفت که یادم نمونده چی گفت اما بلافاصله از خواب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام احتمالا حق الناسی به گردن شما یا همسرتون است

 49. رعنارعناsays:

  سلام مادرم ۳۴ روزه که فوت کردند دیشب خواب دیدم که همسایه مون بهم دوبار گفت که برو قبر مادرتو ببین داخلش پر از آبه. بار دوم که گفت من عصبانی شدم و داشتم قبرستون دنبال قبرش میگشتم. قبرستون یه جای خیلی سرسبزی بود که پله های سنگی و پر از درختی داشت که من از اونجا نمیشناختم قبر رو پیدا کنم. ولی مادرم خودش داخل یک ماشین سفید گران قیمت نشسته بود با چادر سفید و صورت گرد (چون بعلت بیماری فوت کردند هنگام فوت شدیدا لاغر شده بودند). من نشستم داخل همون ماشین و به مادرم گریه کنان گفتم میگن قبرت پر از آبه بریم از اون طرف بگردیم پیداش کنیم و اون هم منو نگاه میکرد. اگه ممکنه تعبیر خوابم رو بگید خیلی دلشوره دارم. ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای ارامش روحشان سوره حشر را تلاوت کنید

 50. حسین مصطفویحسین مصطفویsays:

  سلام من خواب دیدم ساعت ۳.۳۰ صبح بود دیدم رفتم به امام زاده ای که پدر خانمم آنجا خاک شده بود بعد دیدم قبر ایشون ظاهرا لوله آب داخلش ترکیده و آب داره داخل قبر پر میشه قبر یهو شکاف برداشت و جنازه اومد بالا خیلی سبک اومد رو دستام قرار گرفت من با جنازه یه گوشه نشستم تا آب داخل قبر را خالی کردن و قبر را درست کردن بعد بردم گذاشتم داخل قبر و دوباره روشا پر کردم لطفا تعبیرشا بهم بگید ممنون میشم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای ارامش روحشان سوره یس را بخوانیدانشالله خیر است

 51. ناشناسناشناسsays:

  سلام چندسال پیش مادرجان فوت بوده.خواب دیدم دایی علی اومده پیشم بودگریه میکردیم به دایی گفتم چی شده دایی علی به من گفت خاله عفت خبرمیدادن بیمارستان مادرجان مامانم فوت شده بعدش گریه میکردم بیدارشدم مادرجان مرده🤔.تعبیرشوبگید.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به مادرتون سر بزنین و براش خیرات کنید

 52. فریماهفریماهsays:

  سلام. من دیشب خواب دیدم که داخل جوی آب تعدادی جنازه با لباس هستند که همراه با جریان آب حرکت میکنند. جنازه ای که واضح دیدم جنازه یه دختر بچه با لباس صورتی بود. دختر عمه من به من گفتند که اینها جنازه یه خانواده چهار نفره هستند که به خاطر فقر خود کشی کردند. ممنون میشوم اگر تعبیر خواب من رو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اشاره به مشکلی دارد به هیچ وجه مسافرت نرین

 53. سامان میناوندسامان میناوندsays:

  سلام به شما بزرگوار من چند دقیقه پیش خواب بسیار عجیبی دیدم که واقع هنوز هم میترسم من ایران نیستم و مدتی است مهاجرت کردم در در شمال مرغداری دارد که از دور آن رودخانه ای میگذرد دیشب خواب دیدم که تعداد زیادی تاکید میکنم تعداد خیلی زیادی جسد کفن پوشیده که هر کدام در قایقی جدا گذاشته اند شناور بر دور ملک ما هستند و من در خشکی آنها را دنبال میکنم در نهایت به یک امازاده نزدیک به آنجا می رسند ۳کودک که خود را شبیه فرشته ها کردن و شاید هم فرشته بودن چون بال داشتن سر دسته ی این گروه مردگان بودند لطفا من دستم از ایران و دوستانم کوتاه است تعبیر خواب من را بگویید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ناخودآگاه شما از وضعیت حال حاضر تاثیر گرفته و افکار و احساساتتان اینگونه در خواب نمود پیدا کرده

 54. مجتبی دامغانیمجتبی دامغانیsays:

  سلام. خواب دیدم جسد نیمه جان پدرم روی اب رودخانه ای که نسبتا با شدت جریان داشت در حال حرکته و من به زحمت توانستم بدن رو بگیرم و به کنار آب بکشونم ضمن تشکر از پاسخگویی شما تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین و ختم انعام داشته باشین

 55. ایرساایرساsays:

  سلام خواب دیدم داییم که چند سال پیش مرده جنازش رو آب شناوره بعد پاش یه کم تکون میخوره زنده میشه خواستم ببینم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براش قرآن بخونین و صلوات هدیه کنید

 56. ععsays:

  سلام بنده در خواب دیدم جنازه مادربزرگ تازه مرحومم در روی پشت بام در جایی مثل حوض روی اب با چشمان باز شناور هستش تعبیر این خواب چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان قران بخوانید

 57. عادل عباس زدهعادل عباس زدهsays:

  كنار يه رودخونه ى خروشان قلاب انداخته بودم توى آب براى ماهيگيرى، يك دفعه با فشار قلابم كشيده شد توى آب و من به زحمت با فكر ماهى خيلى بزرگ بيرون آوردم كه ديدمش يك زنى رو كلاً دور بدنش چسب پيچيدند قبل از اينكه بيارمش بيرون زنده شد. دندونهاى جلوييش نبود لباساش مشكى بود، گاهى خوشحال ميشد و گاهى ناراحت از اينكه من نجاتش دادم.براى لحظه ى خيلى كوتاه هم تصور كردم عمه ام بود حسى هم كه از خواب پريدم وحشت و ترس بود. لطفاً تعبيرش رو بفرستيد.

 58. م عم عsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که به خانه ای جدید مهاجرت کرده ام و به حمام رفتم در چاه حمام زنی غرق شده بود جنازه را که دیدم وحشت کردم و موضوع را با پدرم در میان گزاشتم ولی پدرم به من گفت که به این موضوع فکر نکنم و نگرانش نباشم و جنازه همین جور زیر اب در چاه بود لطفا این رو تعبیر کنید ممنون و با سپاس

 59. ناشناسناشناسsays:

  سلام دیشب خواب دیدم جنازه برادرم که چند سال پیش مرده تو یک رودخانه شناوره و آب داره اونا میبره و منم دنبال جنازه هستم تا از آب بگیرمش

 60. مریممریمsays:

  سلام وقت بخیر بعداظهر خواب دیدم دوست پسرم در جایی مشغول به کار هست که جنازه زنانی رو روی شونه اش میگذاشت و میبرد تا دفن کنه و اون زنان انگار به قتل رسیده بودند من همش با خودم میگفتم این چه کاریه که انجام میده کار خودش خیلی بهتر بود ، جایی شبیه غسالخانه بود و چهره دوست پسرم گرفته بود ، و من هم داشتم یواشکی نگاهش میکردم که یهو دوست پسرم از پله ها اومد به سمت بالا و من دیدمش و یهو جیغ زدم و ترسیدم از بابت جنازه ای که رو دوشش بود . ممنونم تعییر بفرمایید

 61. منیر نوریمنیر نوریsays:

  سلام خواب دیدم جنازه خواهرم داخل ی کاور از زیر اب میکشم بیرون و روی جنازه پر از طلا و جواهر ریخته شده لطفا تعببر کنین

 62. ....says:

  سلام من خواب دیدم یه فرد مذکر زیر اب هسته و مرده تعبیرش چیه؟؟

 63. داوریداوریsays:

  سلام.پدرم دیشب خواب دیده ک روی کوه واستاده و جنازه من توی اب داره میره و صورتم ب صورت درخشان پیداس و ازهمون بالا داد میزن ک این دخترمه توروخدا بگیریدش و دوتا سید منو از اب درمیارن

 64. امیررضا محمدپورامیررضا محمدپورsays:

  سلام خواب دیدم پسرم که یک ساله مرده زیر آب دراز کشیده و خوابیده بعد از اینکع صدایش کردم از آب بیرون آمد و کنارم نشست تعبیرش چیست با تشکر

 65. گندمگندمsays:

  خواب دیدم یه بچه داخل یه سبد روی رودخونه مرده و دوتا گربه بودن یکیش داشت به نظر به بچه دندون میزد بخوره وداخل سبد اب بود تا بالای صورت بچه به همسرم گفتم به پلیس اطلاع بدیم گفت نمیخواد بعدشم رفتیم یه پاساژ برای خرید

 66. nilonilosays:

  سلام!خواب دیدم یه جنازه ناشناس روی آب شناوره و همه میگفتن سه روزه روی آبه و هیچکس اونو در نیاورده!خانواده ی جنازه هم فقط جیغ و گریه میکردند!من وقتی جنازه رو دیدم هی به خانوادش اصرار میکردم از آب در بیارنش!اونها میگفتن نمیتونن!هی زنگ میزرم آتش نشانی و باز هم کسی محل نمیذاشت!خودمم میخواستم برم دربیارم ولی شنا بلد نیستم!آخر کار از بس گفتم و گفتم یه مردی اومد رفت تو آب و درش آورد و گذاشتنش تو تابوت ومراسم واسش گرفتن

 67. راضیهراضیهsays:

  من خواب دیدم پدربزرگم که فوت شده تو همون قبر خودش خاک شده منتها قبر پر از اب تمیزه و برق میزد اب اما کناره های قبر گِل خیس چسبیده بود و کل قبر لب به لب اب بود اما سر پدربزرگم از اب بیرون بود کل صورتش بیرون بود ولی صورتش در هم جمع شده بود ولی اب زلال دیدم و سرش از اب بیردن بود و فقط تنش درون اب بود و روی قبر باز بود ببخشید تعبیرش چیه من دقیقا همون روزی که سر خاکش رفتم شبش این خوابو در حد خیلی کوتاه دیدم و از خواب بیدارشدم

 68. تکتم زمانیانتکتم زمانیانsays:

  سلام من قسمت مبهمی ازخوابم یادمه...اما تویه کشتی بودم...وداشتم دوتاجنازه که داخل کفن پیچیده شده بودن وبه دریا یااب می انداختم...اما من نکشته بودم اونارو...تعبیراین خواب چیه؟

 69. محمدیمحمدیsays:

  خواب دیدم تو روستا تو رودخونه دور از جونت جسدتو پیدا کردم ..انقدر گریه میکردم برات انگار غرق شده بودی ..بعداینکه مادرت فهمید مردی کلی گریه کرد باز تو یه صحنه انگار با روحت حرف میزدم ک میگفتی خودم خودمو غرق کردم ک بدونم کی برام گریه میکنه واسه کی مهمم.نوه خالم این خواب درموردم دیده لطفا تعبیرشو بگید

 70. سید مهدی ساداتسید مهدی ساداتsays:

  سلام،ببخشید خواب دیدم بهمون خبر دادن در دریا جنازه ای وجود دارد،ماهم گشتیم و با خالی کردن قسمتی از آب دریا،جنازه رو پیدا کردیم،جنازه بدون لباس بود،منم بدون هیچ ترس و دلهره ای مشغول تماشا کردن بودم و انگار خوشحال بودم که پیداش کردیم،بعدش جنازه رو بردن غسل دادن که اونجا نبودم،فقط خبرش رو رفتم به خانواده گفتم،محصل هستم تعبیرش چی میشه؟

 71. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقت بخیر من پدرم خواب دیده داخل ی چاه رو مردم پر آب کردن و یه جنازه از داخل چاه اومد بالا جنازه با کفن بوده ولی پاهاش معلوم بوده و ظاهرا مرد بوده تعبیرش چی میشه؟

 72. نواب نوابنواب نوابsays:

  سلام خواب دیدم باخوانواده بیرون هستیم که کنارمون یه استخر هست من متوجه حرکت کرده یک جانور چند پا در استخر شدم و به بقیه گفتم اژده ها ، اژده ها بعد خواهرم من رو متوجه جسد یک دختری در اب کرد که با چرخاندن متوجه شد که جسد را میشناسد

 73. مرضیهمرضیهsays:

  سلام من خواب دیدم من و بستگان از رودخانه ای با اب خشن که ته ان مشخص نیست،میخایم فقط با یک حصیر عبور کنیم.من هنوز نرفته بودم که یکی از بستگان همسرم جیغ میکشید و یه دست بریده بدون خون در دستش بود و جنازه ای رو به ساحل رسوند.و یکی از زنان خوب فامیل همسرم مرده بود.همه ی اینا در کسری از ثانیه بود

 74. آتنا مصنعآتنا مصنعsays:

  سلام وقت بخیر پدر من هشت سال پیش فوت شدند دیشب خواب دیدم ایشون توی یک جایی شبیه رودخونه در حال غرق شدن هستند خیلی سعی کردم پیداشون کنم اما نشد تا اینکه خودشون روی آب اومدند اما بیهوش بودند. به سختی از آب بیرون کشیدیم و به بیمارستان رسوندیم. میشه لطفا بگید تعبیر این خواب چیه؟ مخصوصا که نزدیک اذان صبح این خواب رو دیدم.

 75. نواب نوابنواب نوابsays:

  سلام خواب دیدم باخوانواده بیرون هستیم که کنارمون یه استخر شبیه رودخانه هست من متوجه حرکت کردن یک جانور چند پا در استخر شدم و با تحیر به بقیه گفتم اژده ها ، اژده ها... بعد خواه بزگترم در حالی که داخل استخر شده بود من رو متوجه جسد یک دختری در اب کرد که با چرخاندن جنازه متوجه شد که جسد را میشناسد وجسد برای من مجهول بود

 76. مبینامبیناsays:

  سلام من در خواب جید خودم رو دیدم ک تو تابوت روی اب شناور بود خودمم حضور داشتم و میدیدم بعدحتی سنگ قبر خودم روهم دیدم گریه میکردم ولی کسی من رو نمیدید انگار ک روح بودم مادرم هم توی خواب بود لطفا پاسخ بدید تعبیرش چیه

 77. حانیه سیفیحانیه سیفیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم خونه مادر بزرگم بودم حوضی داخل حیاط که عمق ۳و ۴متر هست کثیف میشه و پر از خون ،اونجا متوجه میشیم که دو تا جنازه اونجا هستن ،که شوهر خاله ی مادرم دو تا جنازه رو از اب در میارن .تعبیرش چی میشه؟

 78. موسویموسویsays:

  چن شب پیش خواب دیدم ی جای ک آبادی هم هست و خیلی شلوغه جنازه مادرم رو تو یک اتاق و ی جایی مث تابوت گذاشیم و منتظریم اجازه بدن ک دفنشون کنیم، داخل این جای ک مادرم رو گذاشتن آب بودش ینی جنازه مادرم تو آب شناور بود سه روز گذش و ما نتونسیم مادرم رو دفن کنیم اومدم کفن مامانمو باز کردم دیدم آروم خوابیده و بوی خوب میده بدنش، باخودم گفم بعد سه روز جنازه بو میگیره ولی مامان بو نگرفته همزمان برادرمم خواب دیده ک میخواد مادرم رو تو یک باغی دفن بکنه ولی نمیتونه قبرو بکنه واسش مادرم الان ۲۴ روز هستش ک از دنیا رفته، تعبیرش رو میشه بگید بفهمم مامان از چیزی ناراحته یا ن

 79. فاطمهفاطمهsays:

  خواب دیدم ک من و مامانم با زن عموم تو ی رودخانه هستیم ک آب رود خانه هم زیاد نیس جوری ک توش راه میرفتم پام اون گیاه سبزی ک حالت لغزنده داره هم حس میشد .ک مامانم با زن عموم چندتا جنازه ک تو کفن کامل پوشیده بودن معلومم نبود کی هستن رو پشت سر هم میندوختن تو رودخانه ک آب ببره منم نگاه میکردم و ترسیده بودم .درضمن من و مامانم با زن عموم چندماهی میشه قهریم لطفا بگین تعبیرش چیه ایمیل کنین لطفا

 80. سانازسانازsays:

  سلام خواب دیدم در استخری بزرگ که همه مرد و زن قاطی هستند بودم و همه برهنه بودند و آب زیاد بود و تعدادی زیادی مرده برهنه در آب غرق شده بودند و تعدادی که زنده بودند مرده هارا از آب بیرون می کشیدند آب استخر هم کثیف بود و من مبهوت یک گوشه وایسادم بودم خیلی وحشتناک بود

 81. مرتضیمرتضیsays:

  سلام قبل از اذان صب خواب دیدم به کنار رودخانه برای ماهیگیری میروم نزدیک رودخانه که رسیدم دیدم سه جسد در ته رودخانه روی هم قرار دارن آب روشن بود طوری که قیافه آنها واضح بود آنها طوری روی هم قرار داشتن که انگار وزنشان مانع بالا آمدنشان بر روی آب بود و انگار ته آب گرفتار شده بودن و کسی آنهارو نمتوانست ببیند تعبییرش چیست با تشکر

 82. شریعتیشریعتیsays:

  سلام خواهرم در خوابش میبینه که در جایی کال مانند، داخل آبی کثیف و گل آلود، مادرم دنبال جنازه من میگشته و خواهرم که خیلی ناراحت بوده از مردن من ناگهان به چشمم میافته که جنازه من اونورتر و داخل یک آب زلال افتاده. آیا تعبیری داره؟ دقیقا در همون روز که ایشون خواب دیدن من بیکار شدم.

 83. محمد جواد اسماعیل زادهمحمد جواد اسماعیل زادهsays:

  سلام خسته نباشید بردار هشت ساله ام میگوید که در خواب جسد من و خواهرم را با چشم های خونین بر روی آب دیده است و بدنمان سفید شده است تعبیر این خواب چیست؟

 84. مصطفی سلطان شاهیمصطفی سلطان شاهیsays:

  سلام من خواب دیدم در محل قدیممون پر از جنازه های تیکه تیکه شده توی جوب آبه که بوی گند میدن و چنتا همسایه هامون هم آنجا بودن و هیات محلمونم مراسم داشت

 85. منیره قربانیمنیره قربانیsays:

  سلام . من داداشم تازه چهل روز فوت کرده ، خواب دیدم داداشم توی جوی آب شناوره زنده هم هست لباس هم تنش نبود فقط یه شورت پوشیده بود نگران این بود ما یهویی نپریم روش بعد ما رفتیم کنارش ایستادیم پسر کوچیک من که چهار سالشه رفت لبشو بوسید . میشه تعبیرشو برام بگید ممنون میشم 😔😔😔😔

 86. منیره قربانیمنیره قربانیsays:

  سلام . من داداشم تازه چهل روز فوت کرده ، خواب دیدم داداشم توی جوی آب شناوره زنده هم هست لباس هم تنش نبود فقط یه شورت پوشیده بود نگران این بود ما یهویی نپریم روش بعد ما رفتیم کنارش ایستادیم پسر کوچیک من که چهار سالشه رفت لبشو بوسید . میشه تعبیرشو برام بگید ممنون میشم 😔😔😔😔

 87. SaraSarasays:

  سلام من خواب دیدم که ی تعداد جنازه داخل پلاستیکن و اونارو بردم انداختم تو اب که کسی متوجه نشه.انگار فکر میکردن من اونارو کشتم و منم ترسیده بودم.تعبیرش چی هست؟

 88. احمد آریاییاحمد آریاییsays:

  سلام و درود ممنون میشم پاسخ بنده بدید خیلی نگرانم. دیشب خواب دیدم خانواده خبر فوت نامزد سابقم رو به من دادند و من نامزدم رو کنار ساحل دیدم با لباسی به رنگ زیتونی و شال مشکی اما تنها بود و به مرور موج ها بالا اومدن و به اون برخورد کردن. من جلو رفتم و اون از داخل اب خارج کردم به جای امنی بردم اما از دیدن چهرش ترس داشتم(تو رابطه ی گذشته من راضی به بهم زدن رابطه نبودم و هنوز به اون شخص علاقه زیادی دارم)(دیشب متوجه شدم نامزد سابقم کرونا داره) اگر کسی تعبیر این خواب میدونه ممنون میشم به ایمیلم پیام بزنه Aryanah2505@gmail

 89. ستار Sattarستار Sattarsays:

  سلام و درود بعد از سحری خواب دیدم متو یکی از اعضای خانواده ام افتادیم تویک رودخانه بعد از طی مسافتی از آب بیرون اومدیم و هنگامی که بیرون اومدیم آب دوتا جنازه آورد که یکی شو با کمک مردم نجات دادیم که یک نظامی بود و اسلحه داشت که شکر خدا زنده بود و اون یکی رو هم گفتم نجات بدیم که یکی از همسایه ها گفت ولش کنید اون دزد بوده و زنگ زدند به ۱۱۰ بعد از اون توی یک خونه خوابیده بودم که یک خانم هم سن و سال خودم اومد کنارم نشست و یک خانم دیگه ی بچه سه چهار ماهه آورد که ما مراقبش باشیم و این بچه با برفی که باریده بود بازی خیلی قشنگ و متفکرانه ای میکرد که باعث تعجب من اون خانم شد وبعد از اون یک قطره شفاف از سقف چکید بغل دست نوزاد که من با پشت ناخن شستم بردلشم که همراه اون خانم بررسی کنیم و بعدش بیدار شدم ممنون میشم برام تعبیرکنید خیلی ذهنمو در گیر کرده

 90. میثممیثمsays:

  سلام خواب عجیبی دیدم دیدم انگار یه جایی هستم زیر زمین مانند مثل اینکه برای زمان جنگ جهانی کل زیر زمین آجری هستش میبینم آب میاد بالا سرمو زیر آب میکنم میبینم جنازه که انگار تمام دست و پاش زخم شده تو آب هستش با خودم میگم حتما چندین سال اینجا موندن اینا از یه تونل مانند میام بیرون میبینم انگار یه تپه مانند هستش جلوم ولی نمیفهمم چه طوری چندتا زیر دریایی اومدن اونجا با خودم میگم حتما زیر تپه خالی هستش و آب وجود داره این تپه هم مخفی گاه ماننده دبدم اونها هم دارن قبر میکنن بزرگ انگار میخوان چند نفرو یه جا خاک کنن تعبیرش چیه؟

 91. بهار نصربهار نصرsays:

  سلام...خواب دیدم که مجلسی هست که مثل گرفتن مراسمی برای مرده باشد بعد توی مراسم جنازه شوهر دختر خاله م که میدونستم مرده رو شناور روز آب دریا دیدم که همه داشتن البته میدیدم ...دختر متوفی هم کنارم بود من با گربه دست دراز کردم و مرده همینجور که آب به سمت پنجرهی که من داشتم نگاه میردم میومد بعد دیت دراز کردم و مرده دستمو گرفت و بعد من با گریه داشتم تو خوار برا دیگران تعریف میکردم.بعد تو خواب دیدم که غذاهای زیادی تو سفره گذاشتن و من درست کردن کبابها رو آتش میدیدم

 92. TaranehTaranehsays:

  سلام وقتتون بخیر، من تو خواب دیدم تو ساحل پراز جسدهست، جوری که ساحل اجساد میشه گفت بهش، اصلا معلوم نبودن جسدها ولی من و یه نفر دیگه با یه چیزی از وسط این جسدها زنده هارو می‌کشیدیم بیرون، میشه تعبیرش بهم بگید ممنونم🙏

 93. ساراساراsays:

  سلام من خواب دیدم که توی یه باغ که متروکه بود و زمینشو برگ درختا پوشونده بودداشتم میدویدم و فرار میکردم و موازی بااون جهتی که داشتم میدوییدم یه استخر بزرگ بود که جنازه دوتا بچه ی دوقلو دختر روی آب شناور بود البته صورتشون معلوم نبود ومن از روی لباساشون که شبیه بود تشخیص دادم دوقلوان ولی من بهشون توجه نکردم و همچنان میدویدم تا انتهای باغ به یه در بزرگ رسیدم و از باغ خارج شدم . این تعبیرش چیه؟

 94. فاطیمافاطیماsays:

  خواب دیدم کنار یه رودخونه قدم میزنم تعدادی مرده های شناور زیادی رو میبینم ک همشون چهره هاشون زیرابه و پشت به منن وتوی رودخونه در حال حرکتن.جلوتر که میرم متوجه میشم ک کلی جنازه روی زمین هس و یک نفر اشنا داره اونا رو داخل رودخونه میندازه ولی نمیدونم ک توی خواب کاره طرفم بود یا نه

 95. هادی اسماعیل پورهادی اسماعیل پورsays:

  سلام من خواب دیدم کنار مرداب عمیق هستم،با دوستان،هوا تاریکه و من یهو یه جنازه میبینم که زیر آبه،ولی دیده نمیشد کی هست همینطور که بهش نگاه میکنم،یهو چنتا سگ وحشی،میفتن دنبالم،من ترسیدم و فقط میدوییدم تعبیرش رو لطف کنید بگین،ممنون میشم

 96. سامی خسرویسامی خسرویsays:

  سلام خداقوت خواب دیدم داشتم ازکناررودخونه ردمیشدم یه آقای غریبی داخل آب بودمنتظربودگفت منتظرم جسدخانمم ویه جسددیگه نمیدونم کی بودچون هردوجسدداخل کفن بودن آب بیاره بگیرشون که آب جسدهارواورداونم مشغول این شدجسدهارودربیاره منم راهموباکسایی که باهام بدون ادامه دادم رفتیم جلوتراونای که باهام بودن گفتن گلشنگ بکندیم یه نوع گیاه توروخونه درمیادبراعفونت خوبه من توذهنم همش این بوداین جسدهاروآب اورده نکنه این گیاهاروکثیف کرده باشه به همراهام گفتم گفتن نه وازاون گیاهای داروی کنارردخونه چیدیم

 97. ترنم راستیترنم راستیsays:

  سلام خواب دیدم در چاهی که کمتر از نیم متر بود یک جسد زن کم سن و سال حدود ۱۳ سال شناور است و چشم هایش باز است و به من نگاه میکند من فهمیدم که دارد خطری را هشدار می‌دهد و دویدم دو پسر نو جوان و کودک از مرگ نجات دادم تعبیر این خواب چیست

 98. ندانداsays:

  سلام وقت بخیر . من خواب دیدم همراه خانوادم کنار دریا ایم و ناگهان من یک جسد میبینم به بقیه میگم .جسد زیر یک سقفی مثل کلبه هست وروی صورت افتاده وقتی بلندش میکنن میفهمن خانومه و درحال شیر دادن بچه بوده . هر دو مرده بودن و من براشون خیلی ناراحت بودم و ازشون میترسیدم وقتی میپرسم که این ها کی هستن میگن که از دوران جنگ تو آب موندن و الان که آب دریا کمتر شده دیده شدن بعد دوتا جنازه رو میبرن و تو ساحل دفن میکنن . ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید

 99. ستاره طهرانیستاره طهرانیsays:

  سلام خواب دیدم که یک دختر که چهره اش معلوم نبود انگار خیلی وقت بود در اب غرق شده ناگهانی روی اب امد و دوباره رفت زیر اب ولی همانجا ماند کسی هم باور نکرد که من چیزی دیدم تو اب تعبیر این خواب چه میشود؟

 100. SanilSanilsays:

  سلام من خاب دیدم با پدرم به یک استخر رفتیم و یک‌جنازه مذکر ته اون استخر بود تعبیر این خاب چیه؟

 101. زهره هلالیزهره هلالیsays:

  من در خواب دیدم که با بهترین دوستم ، برادرم و خانم پیری که کنارمان بود در استخر جنازه ی یه مردی که هودی طوسی سرش بود و مرده بود و روی آب شناور بود و برعکس هم بود یعنی صورتش توی آب بود رو دیدیم . همون موقع داخل استخر یه گرد آب به وجود میاد و برادر کوچک من داخل استخر روی جنازه می یوفته و با خوشحالی میگه که من نجات یافتم ولی بلافاصله می یوفته داخل آب و میمیره . شب میشه و چند تا راهزن من و خانم پیری رو که همراهم بود میگیرند و به یک خونه می برند .

 102. زهره هلالیزهره هلالیsays:

  من در خواب دیدم که با بهترین دوستم ، برادرم و خانم پیری که کنارمان بود در استخر جنازه ی یه مردی که هودی طوسی سرش بود و مرده بود و روی آب شناور بود و برعکس هم بود یعنی صورتش توی آب بود رو دیدیم . همون موقع داخل استخر یه گرد آب به وجود میاد و برادر کوچک من داخل استخر روی جنازه می یوفته و با خوشحالی میگه که من نجات یافتم ولی بلافاصله می یوفته داخل آب و میمیره . شب میشه و چند تا راهزن من و خانم پیری رو که همراهم بود میگیرند و به یک خونه می برند .

 103. زهره هلالیزهره هلالیsays:

  اگر میشه لطفاً بگید تعبیرش چیه خیلی نگرانم .

 104. فرشته سادات حسینیفرشته سادات حسینیsays:

  در خواب دیدم برادر مرده ام دربین آب نشسته وفقط شورت پوشیده وخیس آب است ولباس هایش روی زمین بود و کثیف بود.ازش پرسیدم چند وقته اینجایی گفت خیلی وقته اینجام،پرسیدم چیزی کشیدی؟گفت نه. به سر انگشت خود اشاره کرد و گفت فقط یه کم به این زدم.تروخدا بگید تعبیرش چی میشه؟برادرم تازه۱۱روز از مرگش میگذرد.جوان۳۱ساله بود که مرد

 105. فانیفانیsays:

  سلام.درباره جسد کف استخر آب با لباس ژولیده چیزی ندیدم.میشه راهنمایی کنید؟جسد با لباس کثیف کف استخر با آب زلال درازکش افتاده بود و چن نفری هم پیشم بودن که دست نزدن و خودم از آب درش آوردم

 106. Faride OmaraFaride Omarasays:

  سلام من خواب دیدم با خواهرم اومدیم بالا سر قبر مامانم که الان درقید حیات هست که یکدفعه میبینیم هنوز زندست و از قبر میاد بیرون و میگه هخوز موعد مرگ من نرسیده و داخل قبر رو بهم نشون میده که خیلی دوسش دارم و روز اول میترسیدم ولی الان دیگه اصلا بعد من و خواهرم خواهش میکنیم ازش که تا موعد رسیدن مرگش بیاد و‌کنار ما باشه و اونم قبول میکنه و داریم میریم خونه که من توی ذهنم میگم حالا که تا بهشت رضا اومدم یه سرم برم فاتحه واسه مامان بزرگم که الان ۶ ماهه فوت کرده بخونم وقتی میرم سنگ قبر رو‌میزنم کنار که ببینم شاید اونم زنده باشه که میبینم خیلی باد کرده و توی آب شناوره و یکی دوتا مگس هم توی آب افتاده و به خواهرم میگم مامانو سرشو‌گرم‌کنه که این‌صحنه مامان بزرگمو‌نبینه و‌همش به خودم میگم داخل قبر که باید خاک باشه چرا آبه

 107. Mahsa FeyziMahsa Feyzisays:

  سلام خواب های من با اختلاف زمانی مثل سریال شده است مثل اینکه هر هفته ادامه خواب عجیب ترسناک هفته ی قبل رو میبینم داخل همش هم جنازه ی یک غریبه و رفتن به خانه ی بزرگ قدیمی را دارد فقط اینکه ادامش رو میبینم برام عجیبه چرا اینجوری میشه؟

 108. ع _ پع _ پsays:

  تعبیر خواب دختر مجردی که ببینه با پدرش جلو خونه مادر بزرگش رو دریا میبیند که طوفانی هست و کشتی و قایقها شکسته و برادرش از دریا عبور میکنه و بر نمی گردد و مرده ها روی آب شناور طرفشون میان و در همین حین همش گریه میکنن و از برادر و داییش کمک میخوان چیه؟؟

 109. الساالساsays:

  سلام خواب دیدم نتونستم شخص مرده رو نگه دارم دستم افتاد آب تا چانه داخل آب بود و آب تمیز و زلال بود

 110. صالحیصالحیsays:

  باسلام خواب دیدم داشتم کنار دریا از چیزهایی که آب به ساحل میاره انگشتر جمع میکردم که یک جنازه دیدم که دستش پیدا بود ۲تا انگشتر ازدستش در آوردم ودر حین در اوردن انگشترها دست تکان خورد ومن برادرم که فوت کرده را صدا میزدم از ترس اگر لطف کنید تعبیر خواب مرا بگویید

 111. sogandsogandsays:

  سلام من گربمو ۲ ماهی میشه که گم کردم تو خواب دیدم که برادرم جنازشو از تو یه بشکه پر از اب در اورد تعبیرش چی میشه؟

 112. امید مرادیامید مرادیsays:

  سلام من پدرم 5 سال فوت کرده خاله من در خواب دیده یه رود خونه بود که پدرم یک دفع داخل آب می افته و خودم دنبال اون بدو بدو مبرم و هی میگم بابا بابا و نمیتونم نجاتش بدم میره من خیلی گریه میکنم بعد بلند میشیم میرم جای دیگه دندون خالم می‌شکنه تعبیر این خواب چیه لطفاً بگید این خواب را خالم دیده بهم گفته

 113. بهنام محمدیبهنام محمدیsays:

  سلام درخواب برای تفریح با همسرم به مکانی رفته بودیم که دیدم دو جنازه مرد در کانال آب شناور است و پاهای آنها در هم قفل شده بود و فامیل های آنها قصد بیرون آوردن آنها را داشتند . من اول خواستم کمک کنم ولی بعد منصرف شدم و پیش همسرم برگشتم ولی باز دلم طاقت نیاورد و سراسیمه رفتم و داخل کانال آب شدم هر چه من میدویدم آب کانال قبل از من خشک میشد. جنازه ها رفته بودند . در بین راه که میدویدم فامیل های جنازه ها را که قبلا برای نجات رفته بودند در حال برگشت میدیدم که موفق نشده بودند و داشتند برمی‌گشتند ولی من همچنان میدویدم . تاجایی که متوجه شدم کانال آب وجود ندارد و من داخل بازاری شلوغ همانطور سراسیمه به دنبال جنازه ها میگشتم . متوجه شدم مسیر را اشتباه رفته ام بعد بیدار شدم . این خواب را حدود سحرگاه دیدم تعبیرش چیست؟

 114. بهنام محمدیبهنام محمدیsays:

  سلام درخواب برای تفریح با همسرم به مکانی رفته بودیم که دیدم دو جنازه مرد در کانال آب شناور است و پاهای آنها در هم قفل شده بود و فامیل های آنها قصد بیرون آوردن آنها را داشتند . من اول خواستم کمک کنم ولی بعد منصرف شدم و پیش همسرم برگشتم ولی باز دلم طاقت نیاورد و سراسیمه رفتم و داخل کانال آب شدم هر چه من میدویدم آب کانال قبل از من خشک میشد. جنازه ها رفته بودند . در بین راه که میدویدم فامیل های جنازه ها را که قبلا برای نجات رفته بودند در حال برگشت میدیدم که موفق نشده بودند و داشتند برمی‌گشتند ولی من همچنان میدویدم . تاجایی که متوجه شدم کانال آب وجود ندارد و من داخل بازاری شلوغ همانطور سراسیمه به دنبال جنازه ها میگشتم . متوجه شدم مسیر را اشتباه رفته ام بعد بیدار شدم . این خواب را حدود سحرگاه دیدم تعبیرش چیست؟

 115. زینب عزیزیزینب عزیزیsays:

  سلام برادرم درخوابش ۴الی۵جنازه درزیراب دیده است .ممنون میشم راهنمایی کنید وتعبیرش رالطف کنید

 116. سلمان کاویانسلمان کاویانsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم نزدیک یک رودخانه ای بودم که آب آن ساکن بود و یک دفعه چیزی را روی آب شناور دیدم که از دور متوجه شدم جسد یک انسان است اما آریان نبود و داخل کفنی سیاه رنگ بود و چند دقیقه بعد متوجه شدم که آن جسد نه سر دارد و نه پا اما چیزی ندیدم و آن جسد روی آب شناور بود و اطرافیان چند بار گفتند که او نه سر دارد و نه پا

 117. حسینحسینsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم مرد مسنی در حال ماهیگیری از ردخانه زلال وعمیقی که وسط شهر میگذشت بود ماهی به قلاب گرفت و من آن ماهی را بیرون کشیدم، ماهی خیلی بزرگ و سبز و طلایی بود ولی در عین حال جنازه پسری در آب دیدم که بسمت کف رودخانه درحال غرق شدن بود، آب انقدر زلال و عمیق بود که رسیدن جنازه به کف آب را دیدم، خواب عجیبی بود اگه تعبیرشو بگید خیلی ممنون میشم

 118. مهدیهمهدیهsays:

  من خواب دیدم من و شوهرم رفتیه بودیم استخر، یکدفعه یه موج بزرگی به من زد و یه جنازهه به من برخوردکرد،اول دستاشو بانصف صورتشودیدم که تیره پوست بود و من بشدت ترسیدم و داد میزدم شوهرم هم اومد جنازه رو گرفت داد به مامور استخر.ولی من خیلی ترسیده بودم.تعبیرش چیه؟

 119. مریم مهدویمریم مهدویsays:

  سلام، وقت بخیر مادرم خواب دیده مادر پدرم‌که دوسال فوت کرده جنازش بر روی آب دریاست همسرش و پدرم درحال آرام گریه کردن هستن ،تعبیرش را ممنون‌میشم بفرمایید