تعبیر خواب شکستن آینه شمعدان

جابر مغربی نوشته اند دیدن آینه شمعدان شکسته در خواب به نشانه ی قهر و یا جدا شدن دو فرد عاشق است یا به معنی خراب شدن رابطه ای عاشقانه بواسطه ی دخالت های بیجای دیگران،در هر صورتی دیدن چنین رویایی تعبیر خوبی به همراه ندارد اگر دیدی آینه شمعدان سر سفره عقد بی دلیل می شکند و فرو می ریزد تعبیر شکستن دل و یا گریستن زیاد است اگر دیدی دیگران اقدام به شکستن اینه شمعدان می کنند تعبیر رنجیدن و یا آزرده شدن تو توسط جمعی از اقوام نزدیک است اگر ببینی خودت آینه و شمعدان را می شکنی و این کار را از روی عصبانیت زیاد انجام دادی مسبب جدایی و یا پاره شدن رابطه ای خواهی شد،

سوال:سلام خواب دیدم که به جشن عقد یکی از دوستان صمیمی ام رفته ام و بعد در هنگام خواندن خطبه ی عقد توسط روحانی حاضر در مجلس ناگهان آینه شمعدان بزرگی که در وسط سفره قرار داشت می شکند و با صدای وحشتناکی رو می ریزد انقدر صحنه بد بود که عروس و داماد هم پا به فرار گذاشتند تعبیرش چیه؟

پاسخ:چون شما آینه شکسته شده را در سفره عقد دوست خود دیده اید تعبیر شکستن دل و یا ناراحت شدن شما توسط همان دوست است و محتمل است کدورتی سنگین در ایده نزدیک بین شما و ایشان ایجاد شود

دانیال پیامبر نیز فرموده اند دیدن رویایی آینه و شمعدان شکسته برای پسران و مردان مجرد به نشانه ی غم بزرگ و یا گریه فراوانی است که بخاطر سواستفاده ی جنس مخالف از احساس صاحب رویا پدید می آید و برای زنان و دختران مجرد نیز به معنای گسستن رابطه و یا کینه جویی است

اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد. اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود. اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد. چنان چه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند.عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند. پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش است. امام صادق  ع  مي فرمايد اگر دختري در آينه نگاه کند شوهر مي کند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند که مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي کند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد.

شیخ طوسی می گوید اگر دیدی اینه و شمعدانی را از قبل بصورت شکسته شده می بینی این خوب است و به نشانه مرحم زخم هاست و ممکن است دیدار با دوست یار و یا آشنایی حال تو را بهتر و بهتر کند 

تعبیر خواب شکسته شدن آینه و شمعدان توسط دیگران

حضرت امام صادق (ع) می فرمایند:

آئينه : خبرهاي ناخوشايند ، اتفاقات شوم
شکستن آثينه : با اميدهاي خود خداحافظي کنيد

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد.

۲ـ ديدن آينة شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است.

۳ـ ديدن ديگران در آينه ، نشانة آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت.

۴ـ ديدن حيوانات در آينه ، نشانة نوميد شدن و زيان مالي است.

۵ـ اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانة ناموفق.

۶ـ اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد. يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد.

۷-اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد.

شخصی به نزد ابراهیم کرمانی رسید و به ایشان گفت خواب دیدم که مراسم عقد و وصلت خودم می باشد که روبه روی ما پارچه ای بزرگ پهن کرده بودند و میان پارچه یک آینه بزرگ و یک شمعدان زیبا قرار داده بودند و منتظر بودیم تا صیغه محرمیت بین من و همسرم خوانده شود که یکی از بستگان همسرم با لگد و با پای راست خود به اینه زد و اینه را از عمد شکست تعبیرش چیست؟

پاسخ: از این شخص و از این فرد در زندگی ات دوری کنی و با ایشان رفت و امد یا ملاقات خود را فوری قطع کن چرا که ممکن است برای تو در اینده ایجاد دردسر و مزاحمت هایی فراوان کند

خالد اصفهانی نوشته اند،بیماری وسواس،مرض های سخت و شدید،اختلافات بزرگ و شدید خانوادگی،گم شدن فرزند،بیمار شدن مادر،از تعبیر و معانی خواب شکسته شدن آینه توسط فردی است که قبلا مرده،اگر دیده ای مرده آینه منزل محل کار و یا ...را می شکند و تو آن مرده را هم میشناسی این بسیار نحس و شوم است و خبری های بد و ناگواری را ممکن است بدست صاحب رویا برساند و بهتر است فوری نسبت به دادن صدقه اقدام کند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...