تعبیر خواب ادرار سگ روی انسان

اگر کسی در خواب ببینید که قسمتی از ادرار سگ خودش یا غریبه ها روی صورتش ریخته میشود چه تعبیری دارد؟ درباره نجس شدن بدن انسان توسط ادرار سگ در خواب معانی و یا تفاسیر متفاوتی وجود دارد که با هم میخوانیم

تعبیر دیدن ادرار سگ در خواب از دیدگاه ادوارد: اگر کسی خواب ببینید که سگی در حال چاله کندن و یا ادرار کردن است دلیل بر اینکه مال و یا محصولی حرام وارد زندگی او شده است دیدن ادرار و یا نجسی سگ در خواب تاویل و معنی خوبی ندارد 

تعبیر خواب ادرار سگ روی انسان از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب ببینید سگ (وحشی یا اهلی) روی بدن او ادرار میکند دلیل بر اینکه از مسیر حق و انصاف دور شده و مرتکب عمل زششت و قبیحی گردد

جابر مغربی در این باره گفته است به همان مقداری که در خواب از سگ ادرار (شاشیدن)خارج شود مال و یا بخشی از ثروت کسی که خواب دیده ضایع شود

حضرت دانیال نیز ادرار کردن سگ در خواب را گرفتن زن و یا اختیار کردن کنیز میداند

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند که اندر چاهیادرار کرد، دلیل کند که از کسیمال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همیکرد، دلیل کند که او را فرزندیآید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخیاز ادرار ریخت و برخیبا خود داشت، دلیل کند که برخیاز مال ویبرود و برخیاندوه وغم از ویجدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار ویهمیمسح کردند، دلیل کند که او را فرزندیآید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

جابر مغربیگوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همیکرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه ویبه ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.حضرت امام جعفر صادق فرماید: ادرار در خواب ، به موقع خویش، مرد را توانگریرسد. اگر درویش باشد و بنده را آزادیباشد و بیمار را شفا بود و محبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل معزولیبود و خلیفه را مرگ بود و قاضیرا عزل و بازرگان را زیان بود در تجارت.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همیکرد، دلیل کند که مال و ثروت و داراییخویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.


191 نظر

 1. نسترننسترنsays:

  باسلام..من خواب دیدم پسر خواهرم که هشت ماهشه توخونه روی پادری ادرار میکنه من سرش داد میکشم اون دوباره ادرار میکنه میخوره توصورتم ادرارش..مدفوعش هم رو پادری بود که مامانش پادری رو برمیداره میندازه بیرون..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از روزگار خود بسیار دلگیر و ناراحتید ؛ ولی باز هم خدا را شکر می‌کنید. به زودی انگیزه ای در زندگیتان پیدا میکنید که شما را به فردی کوشا و متفاوت تبدیل می‌کند.

 2. محدثهمحدثهsays:

  من در خواب دیدم که سگی به خانه ما امده و طوری ادراد میکند که ادرار اون به در و دیوار میپاشد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تنوعی در زندگی شما ایجاد خواهد شد به گونه ای که سمت و سوی زندگی شما رو به بهبودی خواهد رفت و زندگی را با طعمی بسیار شیرین تر از قبل خواهید چشید

 3. YousefYousefsays:

  من خواب دیدم باید از بین دوتا سگ رد شم اولی و رد شدم ام دومی و اشتباه رفتم فهمید پرید من و بگیره اما نتونست به ادرار کرد یکم پاچید رو پاهام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زمان زیادی که باید برای رسیدن به آرزوهایتان صرف کنید

 4. ایمانایمانsays:

  سلام من خواب دیدم با همسرم زیر پتو خوابیدیم یه سگ از تو توالت رومون ادرار کرد ادرارش پاشیده می‌شد از پشتش به سمت ما من رفتم زیر پتو که بهمون نپاشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

 5. بیلبوبیلبوsays:

  سلام من خواب دیدم سگ غریبه ای وارد خانه مان شد و به طرف من امد هرچند بقیه اعضای خانواده هم در خانه بودند درکنار من نشست و یه لحظه ارام گرفت بعد که مادرم با ظرفی شیر به سمت او امد شروع به ادرار کردن روی سرو صورت من کرد و درکمال تعجب میخواست خودرا با شیر بشوید بعد ظرف شیر راهم پرت کرد و ریخت و فرار رد و در خانه ی ما سردرگم بود و من سعی در بیرون کردن ان داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ادرار این سگ ناارم روی صورت شما بیانگر خطایی است که در اینده نزدیک مرتکب می شوید و ممکن است از طرف کسانی نیز سرزنش شوید پس هوشیار باشید تا خدای ناکرده غفلت نکنید

 6. هدی خانومهدی خانومsays:

  سلام من خواب دیدم که توی خونه م یه سگ راه میده و هر چند گاه پاشو بالا میگیره و ادرار میکنه میشه خواهش کنم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ادار سگ در خانه به علامت این است که این روزها از یکی از عزیزان خود که در اطراف شما هستند غافل شده اید ، این تعبیر برگرفته از یکی از کتب امام جعفر صادق (ع) است

 7. نگیننگینsays:

  سلام من خواب دیدم همسرم یه سگ کوچیک آورد خونه و سگ ادرار زیادی کرد اما من داشتم با دست جمع میکردم ادرارشو و میریختم تو به ظرف و خیلی عصبانی بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ریختن ادرار سگ در رویای شما نشان از زیاد شدن عصبانیت و یا بی قراری همسر شما دارد سعی کنید با صحبت های بیشتر به او آرامش دهید

 8. دینا نهالیدینا نهالیsays:

  من در خواب دیدم که سگی به من دهده شده تا او را در خانه نگه دارم ..انا از پس نگه داشتنش بر نمیامدم و در بالکن برای او ظرفی گذاشتم که رفت و انجا ادرار کرد و بعد هم در منزل آمد و از شدت زیاد انرژی این طرف و آن طرف میدوید و کنار گلدان هم مدفدع کرد...به او غذا هم دادم از گوشتی که داشتم برای خودم کباب میکردم.....و در نهایت هم خیلی از دستش کلافه بودم و او را میخداستم که بفرستم برود و جایش یکسگ دیگر بیاورم که آن سگ آمو د دقیقا همانجایی که سگ قبلی در منزل مدفوع کرده بود و دقیقا در هما ظرف داخل بالکن هم ادرار کرد...هفته ی پیش هم دوباره خواب دیدم یک سگ به منزل آورده ام و از پس نگهداریش بر نمییام و در آخر هم در کمال ناباوری در توالت ایرانی میافتد و آنجا گیر میکند و من نمیتوانم نجاتش بدهم..و کلی گریه میکنم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وجود این سگ در رویای شما نشانه ی افراد وفادار و دوست داشتنی هستند که در اطراف شما حضور دارند و همیشه سلامت و موفقیت شما را خواستارند

 9. سانازسانازsays:

  سلام.من خواب دیدم یه سگ پشتش روکرد بهم و شروع کرد ب ادرارکردن توی صورتم باشدت زیادی.صورت وبدنم کلی کثیف شد.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکست و ناکامی زودگذر

 10. حناحناsays:

  سلام من خواب دیدم سگ کوچکی که خیلی دوست داشتنی بود و در حال نوازش آن در تختم بودم روی تخت چند قطره خیلی کم ادرار کرد و از تخت پایین رفت. هر چی سعی کردم نتونستم هلش بدم پایین. در خواب برای اطمینان آن را لمس کردم و دیدم که خیس است و فکر کردم باید ملافه را بشورم. تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی یک راه فرار، رفع نگرانی و احتمال سفر است.

 11. رضارضاsays:

  خواب دیدم چندتا سگ عجیب و قریب ولاغر داشتن از کنارم رد میشدن و بعد زیر یک پل دو تا سگ داشتن باهم جماع میکردن و پوست نداشتن.مثل مرغ که پوستشو میکنن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سگ ها لاغر افراد رذل و پستی هستند که در اطرافتان حضور دارند اما قادر به صدمه رساندن به شما نیستند

 12. حمیدحمیدsays:

  سلام من خواب دیدم همراه خانمم توی باغ قدم میزدیم و میخواستیم به یه قسمت باغ که خشک شده بود اب بدیم که یه سگ سیاه بزرگ رو دیدیم خوابیده ، خواستیم یواش رد بشیم که بیدار نشه ولی یهو بیدار شد و دنبال ما دوید که مارو بگیره ولی ما فرار کردیم و از یه پله پریدیم و نتونست ما رو بگیره و چون نمیتونست از پله رد بشه همون طرف پله واستاد و پارس میکرد و دندون نشون میداد و بعد روی سر ما ادرار کرد مثل بارون بود که ما سرمون رو گرفتیم و فرار کردیم ، شاید یه خورده رومون ریخت ولی فرار کردیم. لطفا این خواب رو تعبیر کنید.با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سگ سیاه بزرگی که روی سر و صورت شما ادرار کرده بخشی از غم ها و یا مشکلاتی ست که اخیرا در اقتصاد و معیشت مردم کشور و یا شهری که در آن ساکن هستید پیش آمده ، و تعبیرش به شما باز نمیگردد

 13. سیماسیماsays:

  سلام .من خواب دیدم یه سگ ماده بزرگ که مال یکی از همراهانم بود که خوب بخاطر نمیارم کی بود توی محوطه خارجی خونه دوستمون رفت دم دستشویی اما طوری ادرار کرد که همه اش به دست و پا و لباس من پاشید و من خیلی پریشون و ناراحت شدم. من نزدیکش بودم نه اونقدر نزدیک که همه ادرارش به من بپاشه اما تمام لباسم کثیف شد..شاکی بودم و خواستم برم خودمو تمیز کنم..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   توکل به خداوند را در دشواری ها و سختی ها هرگز از دست ندهید. مطمئن باشید گره بسته شما گشوده خواهد شد.

 14. ArshinArshinsays:

  سلام من خواب دیدم رفتن مهمونی سگشون ترسیده بود پرید بغلم مثل یه انسان بااینکه همیشه ازسگ میترسیدم به روی خودم نیاوردم بغلش کردم وشروع کردم به نوازش... بعد یکم ادارارش روی جورابم ریخت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نادرستی و پنهانکاری در کار یا اطراف

 15. رضارضاsays:

  من یک کشاورزم و خواب دیدم تو باغ خودم هستم که سه تا سگ اومدن اطرافم و دم تکون میدادن . در یک جایی دراز کشیدم که دیدم یکی از سگها روی سر من ادرار کرد .همین که خواستم بلند شوم از خواب بیدار شدم البته با تکان شدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اين اعتماد به نفس توست كه راه را هموار مي‌كند. با قدرت اراده و يك روحيه خوب مي‌توان بسياري از گره‌هاي سخت را باز كرد. منتظر اتفاقات خوب باش.

 16. مهسامهساsays:

  سلام من خواب دیدم یه سگ دست صاحبش داشت از کنارم رد میشد اومد طرفم بغلش کردم خیلی خودشو برام لوس کرد من نازش کردم یهو شروع کرد ادرار کردن تا خواستم جداش کنم از خودم روی پام کفشم ریخت ادرارش میشه لطفا تعبیرش کنید واسم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با آشفتگی و اغتشاش های فکری خود را درگیر نسازید، زیرا جسم و روح شما بسیار حساس و شکننده است.

 17. ن_من_مsays:

  سلام۰ خواب دیدم سگ کوچیک و دوست داشتنی و دست آموزی اومده بود پیشم ۰ خیلی باهام انس گرفته بود در حالی که انگار من نمی شناختمش و اون اصرار داشت همه جا دنبالم بیاد۰ خیلی خوب حرفهام رو می فهمید و اطاعت می کرد ازم۰ همراهم بود توی ماشینم که یکدفعه شروع کرد به ادرار کردن خیلی زیاد۰ هر چی سعی کردم نتونستم جلوش رو بگیرم۰ حتی یادم میاد که با حرکاتش با من حرف می زد۰ تعبیرش رو برام زحمت می کشید بگید۰ من هیچ وقت سگ نداشتم در عالم واقعیت۰

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ادرار زیاد این سگ کوچک و دوست داشتنی وجود افراد متملق ریاکار و یا بی وفا را از سمت شما دور میسازد و این خوب است

 18. Z.mZ.msays:

  سلام خواب دیدم یه سگی نزدیک من بود رو پاش بلند شد روم ادرار کرد و روی پام هم مدفوع کرد.ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه ین سگ روی بدن شما هم ادرار و هم مدفوع کرده است خوب نیست و ممکن است از طرف برخی از آشنایان بد ذات خودتان زیانی به شما برسد

 19. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دیدم که یک سگ هاسکی کوچک را بغل کردم و به طرف بالا بردم و حین نوازش کردن سگ شروع به ادرار روی من کرد به طوریکه خیس خیس شدم. منم بخاطر اینکه مادرم ناراحت نشه رفتم توی توالت حیاط تا خودم را بشورم و تمیز کنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به زودی بر مشکلات و موانع چیره می‌گردید و توفیق حاصل می‌کنید

 20. سعیدسعیدsays:

  سلام من خواب دیدم تو یک بیایان شب بود یه سگ به همراه شخصی بود من داشتم رد میشدم که برم خونه ی عموم بعد اون سگ رفت بالای پشت بوم شروع کرد به ادرار کردن و من صورتم خیس شد. اون کسی که سگ همراش بود احساس میکنم دختر بوده باشه و دوست دختر عمویم هست . رنگ سگ هم اشتباه نکنم سیاه بود این خواب رو من صبح بعد از اذان صبح دیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در آمد خوب در اینده و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

 21. حامدحامدsays:

  الان یک هفته است که دو بار خواب سگ می بینم یکبار دیدم سگ در خانه ادرار میکند و به همسرم گفتم سگ را بغل کن و داخل این سطل ادرار کند و قسمتی از ادرار روی زمین ریخت و خواب بعدی یک سگ به من حمله ور شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غم و اندوه

 22. YYsays:

  سلام.من از هر حیوانی میترسم در خواب دیدم که دوستام با من شوخی میکردن و سگی برداشتن و دنبال من دویدند من خوردم زمین و سگ از دست اونا ول شد و اومد و روی کمر من تقریبا به مقدار زیادی مدفوع کرد.لطف کنید بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد

 23. الناز شریفی مقدمالناز شریفی مقدمsays:

  من درخواب دیدم زمستان بودیک سگ سفید کوچک دنبالم امد وجلوی درب مون برف زیادی بود روی برفهاوشلوار من ادرارکرد بعد من بااب زیاد شستم سگ را هم فراری دادم تعبیرش چیست مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون این اتفاق در فصل زمستان و روی برف ها رخ داده است تعبیرش نیکوست و اتفاقا نشان دهنده شسته شدن برخی از بدی ها و ناراحتی ها از زندگی شماست

 24. Rahila766Rahila766says:

  سلام من خواب دیدم در منزل پدری هستم من تو زیر زمین بودم یه سگی اومد رو وسایلی که مربوط ب دخترم بود ومیخواستم واسش ببرم وبقیه چیزای تو زیر زمین ادرار کرد من تو خواب خیلی از این مساله ناراحت بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره به بعضی از مهمان های هراس انگیز دارد

 25. محمد عیسی کامیابمحمد عیسی کامیابsays:

  لطفا خواب یکی از اقوام که خیلی نگران هست تعبیر کنید درحال گشتن دنبال قبرمادرش در قبرستان راه می رفت ویک نفرسیدی که میشناختش جلوجلوش راه می رفت ناگهان سگی زرد ادرار کرد وادرارسگ روی شلوارش پاشیده شد موقع خواب دیدن جمعه شب ۳۱شهریور ساعتش قبل از اذان صبح لطفابذل عنایت کنید تعبیرخواب را بفرمایید تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیشتر نشان دهنده ی انتقادهای تند و با لحن بد است که به شما خواهد شد

 26. حسینیحسینیsays:

  باعرض سلام واحترام دیشب نزدیک سحر خواب دیدم درحالیکه فرزند دخترم رو که پسری دوماهه هست رو درآغوش دارم از راهی رد میشدم که مثل جوی آبی بود که خشکه,یکدفعه سرو روم خیس شدانگار از بالا روی سرم آب ریخته باشن,اهمیتی ندادم تا دوباره تکرار شد,تو عالم خواب بهم گفتن سگ ادرار کرده ,نگاه کردم دیدم سسگی کرم رنگ روی جوی وایستاده بطوریکه من از زیرش رد میشم ودوباره با شدت بسیار بیشتر برویم ادرار کردبه حدی که از سر وروم سرازیرشد وناگهان از خواب پریدم وتا جاییکه یادمه توخواب احساس ناراحتی. نمیکردم لطفا تعبیرش روبفرمایید,موفق وموید باشید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   می باید بیشتر مراقب جمع خانواده ی خود باشید و از گفتن اسرار خود با بیگانگان پرهیز کنید چون سبب خوردن چشم زخم می شود

 27. مینامیناsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که خانواده ام یه سگ سیاه رو به خانه آورده اند و هیچ یک از آنها با سگ مشکلی نداشتند(در حالی که به طور کل سگ در خانه را نمیپسندند)سگ هم با آنها خوب بود ولی من میترسیدم و نمیخواستم سمتم بیاید و آن را پس میزدم...تا پس از مدتی که همه سرگرم کار خود شدند به سمتم آمد و افتاد روی من...من با یک دست گردن آن را گرفته بودم که نزدیک نشود برای گاز یا لیس زدن،( البته به نظر نمیامد که خیلی قصد آزار داشته باشد) با دست دیگر هم از زیر آن را فشار میدادم که از خودم جدایش کنم...صدایم هم انگار کسی نمیشنید...ناگهان دیدم اعضای خانواده به سمتم آمدند سگ را کنار زدند و دیدند پیرهن و دستم خیس شده...ولی نمیدانم سگ ادرار کرده بود یا ارضا شده بود! لباس هایم را شستم سگ را هم بیرون بستند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در آینده از طرف خانواده ی خود رفتار و یا خطای غلط و غیرمنطقی مشاهده کردید ، باید بدانید که این رویا تعبیر شده.

 28. شروینشروینsays:

  چند شب پیش خواب دیدم چندتا گربه تو خونه ما بود ومن خیلی شاکی بودم و بدم میکومد. ناگهان سگی پیدا شد و من خوشحال شدم. دیشب خواب دیدم که خودم سگ داشتم. داشتم میرفتم اونو ببرم دستشویی. داشتم لباس عوض میکردم که لباسمو کثیف نکنه. یه دفعه یه سگ سیاه دوبرمن اومد رو لباس تمیز من ادرار کرد. من تو خواب فقط میخندیدم. ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خنده ی شما بعد از ادرار این سگ خوب نیست و ممکن است خدای ناکرده در زندگی مرتکب غفلت و کوتاهی شوید و از این فرصت شیطان استفاده کند و باید مراقب باشید.

 29. سمیه طباطباییانسمیه طباطباییانsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم دو تا سگ دارم یکیش روی پام جیش کرد بردم سگه رو شستم پامو شستم اویکی رو هم روی ظرفشویی سر پا گرفتم جیش کرد بعد از اون دو بار دیگه هم اون سگ اول تو ظرفشویی جیش کرد و من شستمش.میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وجدان خود را در همه کارها فراموش نکنید و از آن راهنمایی بخواهید.

 30. احساناحسانsays:

  سلام من صبح بعد از نماز صبح خواب یک سگ سفید دیدم که کنار رود داشت ادرار میکرد و به من نگاه می کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از دور فقط حیوانی را دیده اید که مشغول ادرار کردن بوده و این خبر و یا پیغام بدی به همراه ندارد.

 31. ShilaShilasays:

  من خواب دیدم که بیرون هوا سرده و داخل خونه هوا گرمه همه خوابیم فقط من دراز کشیدمو بیدارم میبینم که یه دفعه ای در باز میشه یه سک سفید وارد میشه خونه رو کشت میزنه و می‌گیره یه گوشه ای میخوابه و من یه روپوش سفید دارم روش میندازم و میارمش روی فرش که بخوابه همون لحظه میبینم که در باز میشه یه سک مشکی خیلی بزرگ وارد میشه و من می ترسم ولی بهم آسیبی نمیرسونه فرداش که بیدار میشم داخل خوابم میبینم که مادرم خیلی عصبانیه و داره فرش رو که سک سفید ادرار کرده تمیز می کنه .لطفا میتونید تعبیر خواب منو بگید ؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نباید به برخی از اطرافیان خود فقط بر اساس ظاهر قضاوت یا اعتماد کنید ، اگر احتیاط نکنید خطر در نزدیکی شماست

 32. yasyassays:

  سلام،من خواب ديدم سگ و بزرگ و سفيد رنگي پامو گاز گرفت و بعد نشست روي پام و ادرار كرد دستمو كشيدم به شلوارم همه دستم پر از ادرار سگ بود تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مراقب بعضی از آشنایان که تصور میکنید کاملا قابل اطمینان هستند باشید

 33. مریم صالحیمریم صالحیsays:

  سلام صبح جمعه بعد از نماز خواب دیدم پسرم سگی خریده و آورده بود خونه ی ما من سگ را بردم سر دستشویی که در خواب دسشویی خونه ی خودمون نبود یا دستشویی مسجد بود یا رستوران یادم نیست خلاصه همگانی بود بعد سگه به شدت ادرار کرد خیلی زیاد و به همه ی لباس و صورت من هم پاشیده شد بعد مدفوع سبز رنگی کرد که بعد پاهاش که کفشم پوشیده بود عمدآ میمالید توی مدفوعش در نتیجه من شروع کردم پشت سگه بشورم از رنگ سبز مدفوعش دستام سبز رنگ شدن و خیلی به سختی رنگش می رفت هم توی خواب عصبانی بودم و هم خوشحال که به سگ یاد دادم سر دسشویی ادرار کنه و روی فرشام و مبلام ادرار نکرده البته ناگفته نمونه توی واقعیت دو سه روز هست که بحث خرید سگ بینمون بوده با دختر و پسرم قبل خواب هم خیلی استرس اینو داشتم که اگه سگه اومد روی فرش و مبلام ادار نکنه که این خوابم دیدم و من مخالفت می کردم و حتی قرار بود سگ امروز جمعه بیارن خونه الان که اینها می نویسم هنوز از سگ خبری نبست تعبیرش چی هست ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیشتر این توضیحات خبر از موفقیت زوج جوان در زندگی میدهد.

 34. زهرهزهرهsays:

  با سلام من خواب دیدم با لباس در حمام بودم یه سگ کوچک وارد حمام شد و شروع کرد به ادرار خیلی زیاد که در تمام کف حمام ادرار راه افتاد بعد من سگ را بغل گرفتم و اب را باز کردم تا ادرار شسته شود تعبیر چیست . با تشکر از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مورد مهر و عطوفت شخصی قرار می گیرید

 35. صحرا محمديصحرا محمديsays:

  من خواب ديدم يه سگ اهلي جيبي دارم كه قبلا هم داشتم واقعا اون سگ بعد روي پاهام دراز كشيده بود همش بهم ميچسبيد يدفعه شروع كرد به ادرار كردن ادرارش اينقد با فشار بود كه من دستمو گرفتم توي صورتم نپاشه اما بازم ميخورد يه كم حتي من تو خواب تعجب كردم كه اين ادرار زيادو با فشار از اين سگ بعيده بعد رفتم حموم خودمو تميز شستم بعد از چند ساعت رفتم كه سگو بشورم ديدم تبديل شده به يه سگ بزرگ تر كه همش از سرو صورتم بالا ميره بردمش تو حموم كه بشورمش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هرگز پای خود را از راه صواب بیرون نگذار و عزم خود را در انجام امور خیر جزم کن.

 36. مریم سلطانیمریم سلطانیsays:

  سلام.من خواب دیدم دوتا سگ کوچولو که درجیب مانتو ام بودند هر دو ادرار کردند و من از روی خیسی مانتو متوجه شدم و مستقیم رفتم حمام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشانه آن است که اعمال ناپسند برخی از افراد ، شما را ناراحت می سازد

 37. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من نیمه های شب خواب دیدم که یک سگ سفید و سیاه اهلی رو توی خونه ی پدربزرگم بقل کردم بقیه قصد داشتن که سگ رو بیرون کنند ولی من ازش خوشم اومده بود خودش و لوس میکرد توی دستشویی بودم اومد بقلش کردم بعد سگ ی ان ادرار کرد و روی پاهام ریخت که بردمش توی حیاط

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، هیچکس بی عیب و نقص نیست، در جهت رفع نقایص و عیوب خود بکوشید و در مسیر کمال قدم بردارید.

 38. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم توی ماشین با دوستم ‌هستم و یه سگ غریبه تو ماشین هست که مقداری تو ماشین و رو صورت من و دوستم ادرار کرد طوری که کل صورتم خیس شد و بسیار عصبانی و آشفته بودم،میشه بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در آینده بخشی از مالتان تلف و یا اینکه از دستتان برود.

 39. بهارهبهارهsays:

  خواب دیدم من و خواهرام تو کوچه بودیم که ی دختر ک سگ بغلش بود تو کوچه ایستاد و سگش شروع کرد به ادرار ک روی پای من پاشید و من تو خواب همش میگفتم خیلی نجس شدم چجور پاکش کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، به سبب اتفاقی کامتان شیرین می شود

 40. مجیدمجیدsays:

  سلام من درخواب دیدم یه سگ خودشو بهم چسبوند وحسابی تا دلش خواست روی شلوارم ادرار کرد صاحب سگم بود ولی گوش نداد به صاحبش به چه معنی هستش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سگ در خواب اشاره به غرایزی مثل ترحم و وفاداری دارد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این غرایز درونی را شناخته و به کنترل و تربیت آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری خارج شوید.

 41. کوثرکوثرsays:

  سلام من خواب دیدم خونمون یه توله سگ هست که من اصلا دوس ندارم نگه دارم خونمون ولی ازش میترسم بیرون کنم که شاید حمله کنه یه روز به همسرم میگن برداره ببره تا سگه رو میگیره بغلش ببره توله سگ شروع میکنه به ادرارکردن منم فرش اینارو جمع میکنمکه کثیف نشن بعدش از دست همسرم ناراحت میشم که چرا نتونستی ببری آخر سرهم نمیبره میمونه تو خونه و همسرم خودش میره سرکار من با سگ میمونمو ازش متنفرم ولی از ترسم کاری نمیکنم

 42. علیرضاحیدرزادهعلیرضاحیدرزادهsays:

  سلام من خواب دیدم یم سگ زنجیر کردن که رنگش سساه است که چندنفرازدوستام که نمیشانسم فقط میدونم دوست من هستندنگه داشتن وبه روی صورت من ادارمیکنه من هم با دستم صورتم رو گرفتم که به من نشاشه اما بازم ادار کرد باز چند لحضه بعد یک مکان دیگه هستم ویک سگ پاکوتاه سفیدبه من حمله میکنه دندون های طبیعی نداشت خیر تیزودرنده ب.د وپای چپمورو گاز گرفت موقعی که ازخواب بیدارشدم احساس درد داشتم پاهام باز امشب خواب دیدم یکی منو دارع وزمین هل میده باپا ومنوانداخت توی یک چاله بزرگکه موقعی ازخواب بیدار شدم به شدت بدنم احساس کوفتگی کردم من شام نمیخورم که بخان بگم غذای چرب میخوری این جور خواب ها میبینی حالا ممنون میشم جواب منو بذین این شمارمه09025388526 ممنون میشم خبربدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به ناراحتی های عاطفی شما دارد که لازم است درباره ی این مشکلات با دیگران صحبت کنید.

 43. کوثرکوثرsays:

  سلام ببخشید چرا سوال منو جواب نمیدین ولی سوال بعد منو جواب دادین.ممنون میشم اگه جواب بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا درباره ی فقدان ها و ناراحتی های احساسی خود با دیگران صحبت کنید.

 44. ساغرساغرsays:

  سلام، من خواب دیدم چندتا اسب بلند و کشیده از جلومون رد میشن، همش می ترسم خودمون بزنن،،یکی از اسبا در حال عبور روم ادرار کرد، تعبیرش چیه،،چند نفر ایستادن و با احترام به اسب ها منتظر عبور اونهان،،و البته اونجا محل کارم بود و اون افراد همکار بودن،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا احساس معذب بودن را در روابط اجتماعی از خودتان دور کنید.

 45. احمد احمدیاناحمد احمدیانsays:

  سلام خوابم این بود کهمن با یک سگ میخواستم نزدیکی کنم اونم خوشش اومد ولی قبلش روم خیلی ادرار کرد وبعدش در رفت منم دنبالش رفتم تا بشورمش با شلنگ آب دنبالش رفتم اما فرار کرد ممنون بابت زحمات

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا احساس معذب بودن را در زندگی بیداری از خودتان دور کنید.

 46. الیالیsays:

  سلام خواب دیدم تو حیاطمون دارم فرش و پتو میشورم که یک بزرگ سفیدی رو جلوی خودم دیدم دو بار ادرار کرد که روی سر و صورت منم پاشید. منم روی سگ آب ریختم که دور بشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا احساس معذب بودن را در روابط اجتماعی از خودتان دور کنید.

 47. وحیدوحیدsays:

  سلام خسته نباشید.من خواب دیدم که سگی آرام و مطیع به خونمون وارد شد سمت من اومد و روی لباس و بدن من مدفوع کرد (دستشویی شماره2) من بعد از کمی عصبانیت رفتم شستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، معنای بدی ندارد و در این مورد می تواند بیان دارد که افراد وفاداری در زندگی تان پیدا می شوند.

 48. ساقیساقیsays:

  با سلام و درود امروز صبح خواب دیدم که سگی به طرف من میاد وقتی نزدیک شد متوجه شدم که سگ نیست بلکه یه بره ست،من دراز کشیده بودم، اومد از روی سر من رد بشه یه پاش رد شد ولی پای دیگه ش گیر کرد نتونست رد شه من ترسیدم که روی صورتم ادرار کنه خواستم بلند شم که نتونستم،اونم همون موقع رو صورتم یه کم ادرار کرد.احساس کردم صورتم خیلی کثیف نشد،فک کنم بعدش پاشدم صورتم رو با دستمال پاک کردم لطفا تعبیرش رو بهم بگید ،ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن، ارامش روانی شما را مختل کند.

 49. الیالیsays:

  سلام .من خواب دیدم که یه اقایی که انگار مامور بود باسگش وارد خونه شد انگار دنباله چیزی بودن سگه تا منو دید کلی پارس کرد من میترسیدم فرار میکردم که سگه بهم حمله کرد که گازم بگیره ولی من با دستام دهنشو نگه داشته بودم دندونای خیلی بزرگی ام داشت هرلحظه منتظربودم گازم بگیره ولی نگرفت.بعدمن رفتم تواتاق پنهان شدم ازلای درداشتم نگاه میکردم که دیدم سگه کلی ادرار کرد رو زمین و فرش ولی من فرشارو دادم به صاحب سگ داشت میشست فرشارو. میشه تابیرشو بهم بگین .ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وجود این سگ در این رویا میتواند خبر دهنده از وجود افرادی در زندگی تان باشد که احتمالا در مورد بعضی از صفات یا رفتار به شما حسادت میکنند.

 50. هانيهانيsays:

  سلام من خواب ديدم دارم اساس كشي ميكنم بعد اين وسط يه سگ كوچولو خيلي خوشگل و بامزه دارم خيلي هم حواسم بهش هست من پوشكش كرده بودم كه جايي رو كثيف نكنه ولي تو پوشكش كلي ادار كرده بود وقتي اومدم عوضش كنم هم لباسم رو هم محلفه تختم رو كه داشتم روي اون پوشك عوض ميكردم كثيف كرد ، ميشه تعبيرش رو بگين بهم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. دیدن سگ در خواب به لزوم شناخت افراد و عدم دلسوزی افراطی برای آن ها تاکید دارد.

 51. سیماسیماsays:

  درخواب دیدم سگی اهلی و مهربان رو زمین ادرار کرد و قسمتی روی کفشمن ریخت و من ان را با اب غسل دادم و در خواب نجس میدانستم و مثل انسان هر حرفی میگفتیم گوش‌میداد و در اخر از سینه یک زنی که اشنا بود شیر خورد جلوی من ...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از دلسوزی برای افراد سوءاستفاده گر خودداری کنید.

 52. رضا جرضا جsays:

  سلام. من وسیله ای گم کردم.. دیشب خواب دیدم پیش یکی از دوستام هستم که اونجا کلی توله ی سگ کوچیک بود.. یکی از سگا روی بدن من ادرار کرد.. و رفیق منم کنارم نشسته بود... راستش رفیقم خونه ما بود و وقتی رفت اون وسیله گم شد...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می‌کنید

 53. MonaMonasays:

  امروز ۱۴ فروردین خواب دیدم سگ خریدم و آوردم خونه و میخوام تربیتش کنم ولی از سختیش خیلی کلافه شدم. یهو سگه بهم نشون داد که ادرار داره، از حیاط بردمش بیرون که ببرمش تو باغچه ولی یهو ادرار کرد انگار که بهش فشار اومده بود. ادرارش هم خیلی زیاد بود. از ادرارش پاشید رو دست و لباس من جوری که خیس شدم. بعد خانوادم اومدن بیرون و بابام رفت کنار سگه نشست و منم اصرار داشتم که نشین همه جا ادراری شده. بعدم بیدار شدم از خواب دیدم ساعت ۷:۵۰ صبحه. اینا تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد

 54. نسترننسترنsays:

  سلام.من خواب دیدم که سگی را خریده ایم و آن سگ روی پای من ادرار میکند و من شروع به شستن شلوارم میکنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جذابیت شما برای اطرافیان تان بیشتر خواهد شد طوری که دوست دارند با شما بیشتر در تماس باشند

 55. مارال اشتریمارال اشتریsays:

  سلام من خواب دیدم که یک سگ کوچیک قهوه ای کنار یک جدول خیاباند ادرار می کنه و انگار دوباره تو خواب دیدم یک سگ دیگه هم داره ادار می کنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اندوهگین نباشید که این دنیا ارزش غم و غصه خوردن ندارد

 56. SepideSepidesays:

  من توی این هفته دوبار خواب سگ دیدم یبار خواب دیدم که سگی بزرررگ و سیاه به داخل خونمون اومده و من از اون میترسم و میرم براش غذا بیارم و یک بارم خواب دیدم که سگ خودم در واقعیت به همراه یک سگ دیگه که در عالم رویا انگار تازه خریده بودمش توی حیاط خونه ادرار کردن و ما هم کلی مهمان داشتیم و من شروع کردم به شستن حیاط

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که در آینده باید با حسادت‌ها و مخالفت‌های دیگران مقابله می کنید.

 57. مریم.ممریم.مsays:

  سلام وقتتون بخیر من دیشب خواب دیدم که تقریبا همه اقوام خونه ما بودن (البته بیشتر اقوام پدری)،من وسط این جمع نشسته بودم به صحبت کردن که یهو یک سگ کوچیک و خیلی نازی از پشت سرم اومد پرید بغلم من کلی باهاش بازی کردم و خیلی خوشحال بودم، بقیه مهمونا هم از اینکه من با سگ بازی میکردم خوششون میومد که یهو از بغلم اومد پایین روی فرش خونه مون مدفوع و ادرار کرد،من خیلی تعجب کردم و هراسون شدم به خواهرم گفتم سریع برو بگو مامان بیاد. ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است با دیدن یک منظره و یک اتفاق به خصوص در محیط خانواده دچار هیجان شوید

 58. BrdiaBrdiasays:

  سلام. من خواب دیدم جایی میخواستم برم یه سگ مانع رفتن من میشد بعد زنجیرش رو باز کردوروی دوپا مثل انسان مدفوع کرد بعد از مدفوع دنبال من کرد و من دور شدم بعد سنگ یا مدفوع به سمت من پرت کرد ممنون میشم اکه توضیح بدید?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نیاز دارید به چیزی دارید که احساس خالی بودن شما را پر کند.

 59. ا آا آsays:

  سلام خواب دیدم با چادر به سمت خانه مادرم میرفتم و قابلمه غذا به  دست ، دم در خانه مادرم یک سگ بزرگ عصبانی ک بچه های کوچه با سنگ اورا زده بودند سد راه من شد بعد آلتش را با دست گرفته و از سر تا پای من را ادرار کرد و من کلی گریه کردم و  با گریه به سمت خانه مادرم رفتم ک خود را تمیز کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اشاره به وجود یک سگ عصبانی در این رویا داشتید ، پس باید مراقب باشید تا با کلام و رفتار خود ناخواسته سبب رنجش و یا ناراحتی اطرافیان نشوید.

 60. سالارسالارsays:

  با عرض سلام و خسته نباشید بنده دیشب خواب دیدم که در حیاط منزل سابقمون بودم و خواهرم سگی رو که میگفت از پسر خالمون گرفته(ایشون سگی ندارند اصلا)آورده بود تو حیات این سگ هم کمی وحشی بود به سمتم اومد در صورتی که داشت ادرار زیادی میکرد و ادرارش کلا تو هوا پخش شده بود و کمی از ادرارش روی صورت من ریخت. و دیدم که مادرم گربه ای داره ولی من ناراحت بودم که چرا من گربه ندارم و ۳ تا گربه ی زیبا از رو دیدم که روی پشت بوم بودن و من میخواستم با نردبون بهشون غذا بدم و یکیشون رو بگیرم. ببخشید ولی اگه میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای اجام کارهای زشت و ناپسند است.

 61. محسن . ممحسن . مsays:

  من خواب ديدم سگي روي چادر خانمي كه ميشناسمش ادرار كرده وهمسرش و اطرافيان هم ميخنديدند اين تعبيرش چي ميتونه باشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای کم شدن رزق و روزی و خیر و برکت از زندگی شخص مورد نظر است.

 62. شایان مشایان مsays:

  سلام خواب دیدم یه سگی دارم با وفا و وقت خیلی باهم میگذرونیم ولی من یکار کردم ناراحت شد و ادرار کرد در دهان من همینجوری که داشت ادرار میکرد تقریبا (دودقیقه) از خواب بیدار شدم و دهنم مزه ادرار میداد رفتم و سریع شستم تعبیر این چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از دشمنان شما به شما منفعت خواهدرسید

 63. nosratnosratsays:

  با سلام خواب دیدم سوار یک کانتینر بودیم بعد یه سگ فکر کنم معمولی و ارام احتمالا به رنگ قهوه ای روشن هم بود بعد دو تا چادر رنگی من هم کف کانتینر افتاده بودند که یهو این سگ یه مقدار کم ادرار کرد و ادرارش جاری شد به نزدیک چادر من رسید به اقام گفتم چادر من بهش ادرار شد؟ اقام با شک و احتمال گفت یه کم ناچیز ، بعد در کانتینر باز شد و سگ رفت بیرون فکر کنم ما هم میرفتیم بیرون و در همین حین در کنار یه خونه گلی دو تا مرغ نژاد لاری دیدم متمایل به رنگ تیره و رنگ مشکی هم داشت پرهاشون، با چشم های ابی درشت و زیبا، که تو بغل گرفتمشون و نگاه چشماشون میکردم میگفتم چقد زیباست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی سخن و یا رفتار ناپسندی ببینید

 64. KowsarKowsarsays:

  باسلام من خواب ديدم كه همراه با مهمان هاي من مه تازه رسيده بودن براي من يه توله سگ آوردن كه روي دستم وهمينطور خونه ام ادرار ميكرد تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی خبری دریافت کنید

 65. رامیزرامیزsays:

  سلام. من سگی را اوردم خونه همون شب خواب دیدم که چند نفر اون سگ منو تو کوچه گرفتن و سگ داره ادار میکنه اونا هم با لیوان ادار سگو میخورن و یکم مست بودن بعد سگو ازشون گرفتم بردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی رفتار ناپسندی ببینید

 66. هیوامشرقیهیوامشرقیsays:

  سلام من خواب دیدم منزل پدربزرگم درروستا هستم سگ بسیاربزرگی دارن ،ب هنگام ورود من داخل سالن پذیرایی رومن ولباسهایم ادرار زیادی کرد چندبار حتی موفع خوابیدن رو من وفرش ادرارکرد خیلی زیادبود تمام فرش ولباسبهایم پرازادرار سگ شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی رفتار ناپسندی ببینید

 67. alialisays:

  با سلام من خواب دیدم یک سگ سیاه به یکی از آشنایان خانم حمله کرد و از پشت روی آن مدفوع میکنه و من به طرف سگ حمله کردم و اون رو گشتم ولی بعدش تبدیل به مار شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از کسی حرف ناپسند و رفتار ناراحت کننده ای ببینید

 68. بشریبشریsays:

  سلام پدرم حوالی ۲ بعد از ظهر خواب دید که سگ کوچولو و نازی آمده و بر روی خواهرم ادرار کرده، همه به ویژه مادرم داد و فریاد کرده و پدرم سگ را کتک زد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشان دهنده اتفاقات جدید است

 69. HanieHaniesays:

  سلام من خواب ديدم يكى از افرادى كه ميشناسم به پشت دراز كشيده بود و سگش رو با دستاش بلند كرده بود رو شكمش. بعد سگش ادرار كرد اون خانوم شلوارشو كشيد پايين كه ادرار سگ بريزه تو شلوارش?منم كنارشون نشسته بودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از جانب دشمن سودی به شما خواهدرسید

 70. AnnaAnnasays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که بدنم درد میکند و مادرم از من نگهداری میکند . وقتی رفتم و خودم را در ایینه نگاه کردم ، دیدم نصف صورتم و قسمتی از دست ها و پاهایم سوخته است و من گفتم اهان پس بخاطر این سوختی همه جایم در میکند طوری که انگار نمیدانستم سوخته و بعدا فهمیدم. امروز عصر هم که خیلی کم خوابیدم (خواب عصرانه) خواب دیدم که من و پدر و مادرم در خانه ایم و انها به من قرص تقویتی میدادند و وقتی از پیششان رفتم تا بروم توی حیاط ، چند سگ خیلی بزرگ و سیاه رنگ که نژاد خاصی هم نداشتند قصد ورود به خانه داشتند برای همین من با عجله در خانه (سگ ها توی حیاط بودند ولی من در را بستم که توی خود خانه نیایند) را بستم. سپس مادرم با خونسردی نگاهی کرد و گفت حالا که همه جا کثیف شده خانه هم کثیف شود عیبی ندارد و در را باز کرد و من به او گفتم که این کار را نکند. سپس یکی از سگ های بزرگ سیاه وارد خانه شد و روی پاها و بدن من ادرار کرد و سپس همه سگ ها رفتند و بیدار شدم. یک دنیا ممنون میشوم اگر تعبیرش را به من بگویید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد از جانب دشمنتان به شما سودی خواهد رسید که ممکن است باعث مسرتتان شود

 71. سارا ایرانیسارا ایرانیsays:

  سلام .من خواب دیدم یه سگ ازین کوچولو خشگلا دارم و سعی دارم باهاش دوست شمو بازی کنم ولی هرکار میکردم با من دوست نمیشد و با شدت زیاد توی صورتم ادرار کرد منم‌مجبور شدم ولش کنم بره..تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سللام از جانب دشمنتان به شما سود میرسد

 72. ناصرناصرsays:

  سلام خواب دیدم سگی که مورد آزار بود نجات دادم ولی روی صورت و لباسم ادرار کرد از اون لحظه خیلی اظطراب دارم لطفا تعبیرش رو اگه ممکنه تو ایمیلم بزارید خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه همدلی و کمک شما نسبت به دیگران است

 73. saha.bzsaha.bzsays:

  سلام من خواب دیدم که یه سگ اومد خونمون و من نوازشش کردم بعد احساس کردم که میخواد ادرار کنه بلندش کردم که ادرارش تو خونه نریزه نجس بشه که یه خورده ادرار تو خونه ریخت و رفتم تو حیاط و ادرارش با فشار زیاد روی در ودیوارو باغچه و استین لباسمم خیس شد میشه تعبیرش بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است کسانی با رفتارشان شما را ناراحت کنند

 74. khalilkhalilsays:

  خواب دیدم ی سگ تو خونه رو لباسام ک در اورده بودم و ی گوشه بود رف و ادرار کرد لباسامو برداشتم همشون کثیف شده بود.لطفا تعبییرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است کسی با رفتارش شما را ناراحت کند

 75. باران اسماعیلیباران اسماعیلیsays:

  سلام من خواب دیدم همراه عموم داشتیم تو ی پارک راه میرفتیم بعد عموم ی سگ دید اذیتش کرد ولی سگ با عموم کاری نداشت چندبار دور من چرخید و اخرش روی پای من ادرار کرد و من هی بهش میگفتم من که اذیتت نکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید است

 76. وحیدوحیدsays:

  سلام من خواب دیدم در کنار سگی هستم ولی احساس میکنم سگ خوبی و به من کاری نداره وبعددیدم من وکسی که دوسش دارم درکنار هم هستیم وبه هم چسبیدیم که یه دفه اون سگ اومد وروی ما ادرار کرد روی صورتمون بدن دست پا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است از جانب دشمنتان به شما سودی برسد

 77. ساراساراsays:

  سلام من خواب ديدم بچه گرگ روي پيراهني سفيد و بلند كه به تن داشتم ادرار كرد و رنگ ادار زرد بود و خيسي آن را در خواب احساس ميكردم. ممنون ميشم تعبيرش كنيد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ، این رویا نیز هشداری است تا شما را از وجود برخی افراد با شخصیت های مرموز و ناسالم در اطرافتان باخبر سازد

 78. ساناز فیروزفرساناز فیروزفرsays:

  من خواب دیدم سگ کف دستم ادرار میکنه بعد از دستم سرازیر میشه کف ماشینی که توش بودیم،جی میشه تعبیرش؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بخاطر رفتار کسی ناراحت شوید

 79. میترامیتراsays:

  سلام. من خواب دیدم که یک سگ نسبتا بزرگ و زردرنگ بی اجازه وارد خانه ما شد و شروع کرد به ادرار کردن؛ اونقدر زیاد که مادربزرگ و مادرم رو خیس کرد ولی خیلی کم روی پاهای منم پاشید. تعبیرش چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از رفتار کسی ناراحت شوید

 80. اکرمیاکرمیsays:

  من خواب دیدم یه سگ سفید کوچولو نمیدونم از کجا ولی داشتم.ماده بود.اول تو خونه یکم جیش کردن بعد بردمش تو حموم اونجا یه عالمه جیش کرد.چند وقت بعد باز دوباره پی پی کرد.ولی توی حموم.یه جوری بود انگار من حرفشو میفهمیدم شستمش از حموم فرستادم بیرون که حموم رو بشورم.ولی یهو رفتم بیرون سگم غیب شده بود.وقتی اومدم که پی پی هارو بشورم بچه خواهرم یه عالم اسباب بازی ریخته بود همونجا.من تیکه تیکه برداشتم و انداختم دور ولی بازم به بعضی از اسباب بازی ها مونده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از جانب دشمنتان به شما سودی برسد و بر سرگرمی های جدیدی در زندگی تعبیر میشود

 81. alialisays:

  سلام من خواب دیدم که تو دانشگاه هستم و یکی از آشناهای قدیمی که خیلی سال هست هیچ رابطه ای نداریم هم تو دانشگاه ما بود و سگش رو آورده بود داهل سالن. بیرون ساختمان نشسته بودم که متوجه شدم سگ پشت سرم هست و ادرار کرده به لباسم و چند دقیقه بعد هم پشت کمرم رو گاز گرفت و ول نمیکرد کسی هم دور و برم نبود که کمک کنه خودم بادستم فک سگ رو شکستم لطفا تعبیر بفرمایید .ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه روی آوردن به مال حرام است

 82. MaryMarysays:

  من خواب ديدم كه يه سگ كوچيك رو توى بغلم گرفتم و دراز كشيدم اونم روى سينه من دراز كشيد و بعد چند دقيقه روى من ادرار كرد و من گذاشتمش زمين و رفتم لباسم رو عوض كردم و تنم رو شستم ميشه لطفأ تعبيرش كنيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه کم شدن عقل و خرد است

 83. رضارضاsays:

  سلام تقریبا صبح خواب می دیدم که وارد یه دستشویی عمومی شدم، درب دستشویی خراب بود، یه سگ وارد دستشویی شد و شروع کرد به ادرار کردن و من واسه اینکه بهم نپاشه رفتم بیرون دستشویی وایسادم ولی شدت ادرارش در حدی بود که می پاشید روی خودم و لباسم، بعد داشتم پاهامو از کمر به پایین بشورم ولی اذیت و ناراحت بودم چون میدونستم لباسام نجس شده، تو همین حالت ناراحتی از خواب بیدار شدم، تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگی خود دقت کنید ممکن است مالی حران وارد زندگیتان شود

 84. MmMmsays:

  سلام من خواب دیدم که سگی که داخل حیاط خونه ازش نگه داری میشه اومد داخل خونه و همه جای خونه رو ادرار کرد و نجست شد و من با عصبانیت میخواستم تمیز کنم که مامانم نفهمه همچین اتفاقی افتاده تعبیرش چیه به نظرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب زندگیتان باشید مال حرام وارد زندگیتان نشود

 85. علی اکبریعلی اکبریsays:

  سلام من در خواب دیدم که از پله ها پایین می ایم و یک توله سگ سفید با خال های مشکی .شروع به صحبت کردن کرد و گفت می خواهد ادرار کند اما من به او گفتم نکن این کار را .. ولی او به قدری ادرار کرد کل بدن من خیس شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، این رویا در نهایت نباید معنای بدی داشته باشد بلکه اشاره به ایمن شدن از ترس ، و یا کاسته شدن رنج و اندوه دارد.

 86. فریبافریباsays:

  سلام من خواب دیدم خونه یکی از دوستانم هستم و مرا زندانی کرده ولی در خانه آزاد بودم و سگی در آن جا بود و اول به دوستم بعد به من دستشویی کرد من در رفتم ولی یکم از ادرار آن به من ریخت چه تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر ان است که ممکن است دچار نگرانی هایی در سطح زندگی شوید

 87. سهیل سعیدیسهیل سعیدیsays:

  خواب دیدم با یه جماعتی نماز میخونیم بعد پیش نماز اشتباه خوند من گفتم اشتباه میخونی برادر همه منو گرفتن وادار به نماز کردن همونجوری ک ایستاده بودم به نماز یه سگ جوری شاشید بهم ک کل لباسام خیس شد این تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه مال حرام است

 88. مهدی آذریانمهدی آذریانsays:

  سلام خواب دیدم در خونه یک نفری بودم ی توله سگ داشت آمد روی پاچه شلوار من ادرار کرد و از من دور نمیشد تا اینکه زدمش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه بدست آوردن مال حرام است

 89. N_amiriN_amirisays:

  من خواب دیدم که ادرار سگمو پاک میکنم از روی زمین ادرارش داخل کل اتاق بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مالی حرام وارد زندگیتان شود

 90. نازنیننازنینsays:

  باسلاام من خواب دیدم که سگی رو‌که تاره به من واگذاری شده بود نوی خونه ادرار میکنه و مدفوع و مادرم با دستمال اونو تمیز میکنه و بد توی خوابم‌دیدم که سگم بدنش حشره کرده وکلی حشره سیاه رو بدنش دیدم و یکی از دوستانم گفت باید اب پیاز بزنی ب بدنش و وقتی اب پیاز رو بدنش بوده حشره هااا خیلی هاشون رفته بودن و پدرم وقتی فهمید سگ‌گرفتم کلی دعوا کرد با منو مادرم و وقتی فهمید که گرونن گذاشتشون تا بره بفروشه اونا رو

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن مال و مکنت است

 91. PegahPegahsays:

  با سلام ،من در خواب يه سگ كوچيك مشكي رنگي ديدم كه بهش پوشك بسته بودن و در خانه و بيرون خانه ي يكي از اقوامم مي چرخيد و يكم از ادرارش در خانه و حياط خانه كه پر از برف بود ريخته شد،با اينكه من در واقعيت از سگ مي ترسم ولي اين سگ آرام بود ومن ازش ترسي نداشتم،بيرون خانه پر از پرف بود و من روي برف ها راه ميرفتم و پشت در حياط روي برف ها سگ سياه بزرگ ديگري نشسته بود كه من اون رو به داخل راه ندادم و در را بستم.به نظرتان تعبيرش چيست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن عزت و ارزش و کم شدن مال و مکنت است

 92. فرشتهفرشتهsays:

  سلام خدمت استاد گرانقدر دیشب خواب دیدم که سگ بسیار بسیار بزرگی اول در خواب از من ناراحت بود وقهر بود بعد من در حیاط خانه دراز کشیدم وسگ با من اشتی کرد امد کنار من دراز کشید وبعد دیدم ادرار کرده وزمین خیس شده من ناراحت شدم که نجس شده ولی جیزی بهش نگفتم لطف میکنید تعبیرش را بگید خیلی تو فکرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کنار گذاشتن رفتارهای پسندیده است

 93. پرستوپرستوsays:

  سلام من چند وقته كه فكرم درگير سگ شده .ديشب خواب ديدم كه سگ بزرگي من رو به عنوان مامانش ميشناسه و با من اروم ميشه ولي من ترسيده بودم و ازش دور ميشدم و نتونست بياد پيش من ولي اونرو تر يك سگ كوچيك سفيد بود كه اون انگار تو خواب سگ خودم بود و بهونه گرفته بود كه ببرمش بيرون .وقتي بغلش كرده بودم و از در خونه خارج شدم ديدم كه الت تناسليش خوني شده و يك قطره رو دست راست من ادرار كرد و من سريع گذاشتمش پايين و گفتم كه نه نجس نشد دست و پاك كردم البته من خودم احساس ميكنم چند روز پيش گناه كوچيكي مرتكب شدم ايا به اين ربط داره ممنون ميشم راهنماييم كنيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است در آینده خطایی مرتکب شوید

 94. افسانه سعدابادیافسانه سعدابادیsays:

  سلام من خواب دیدم توی یک کوچه راه میرم و سمت راست و چپم سگها به طرفم ادرار میکردن که تمام بدنم از ادرار سگ خیس شده بود و حس نفرت به من داشتن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از روزگار خود بسیار دلگیر و ناراحتید ؛ ولی باز هم خدا را شکر می‌کنید. به زودی انگیزه ای در زندگیتان پیدا میکنید که شما را به فردی کوشا و متفاوت تبدیل می‌کند.

 95. رضا احمدیرضا احمدیsays:

  سلام من خواب دیدم یه جای تنگی که فرار کردن سخت بود ایستاده بودم و سگ کوچیکی اصرار داشت رو پاچه شلوارم ادرار کنه و هر چی پامو بالاتر میاوردم اونم سعی میکرد بالاتر بیاد تا اینکه تسلیمش شدم و گذاشتم رو پاچه شلوارم ادرارشو بکنه و بره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب باشید مال حرام وارد زندگیتان نشود

 96. مهتابمهتابsays:

  سلام من در خواب دیدم که یه سگ که نمیدونم گمشده بود یا امانت بود و خیلی بهش احساس دلسوزی و مهربونی داشتم تو خونمون طوری ادرار کرد که به همه جای خونه میپاشید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب باشید مال حرام وارد زندگیتان نشود

 97. ف نف نsays:

  سلام و خسته نباشید من در خواب دیدم که خوابیده و دراز کشیده بودم و سه و یا چهار تا سگ به قصد اذیت کردن روی من ادرار میریزند طوری که روی صورتم میریخت هر چی هم تلاش میکردم نمیتونستم کاری کنم چون یه نفر منو گرفته بود ولی اخرش تونستم اون مرد رو با دستام پرت کنم و با لگد سگ ها رو دور کنمو برن کنار. ممنون میشم اگه معنیشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب باشید مالی حرام وارد زندگیتان نشود که باعث خواهدشد زندگی و خانواده تان دچار بدبیاری شوند

 98. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دیدم بچه سگی کنار من ادرار میکند ویکم از ادرارش رومن پاشیده شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب باشید دچار عمل زشت و کریح نشوید

 99. رهارهاsays:

  سلان من الان مدت طولانی هست که هر شب تو خواب سگهای کوچلو و خیلی با نمک میبینم جوری که انگار تو این دنیا از اونا وجود ندارن بعضی وقتها میبینم ماله خودم هستن ولی بعضی وقتها غریبه ولی در هر دو صورت با من بسیار خوب و مهربان هستن دیشب هم خواب دیدم سگ با نمکی که ماله کسی دیگه بود کمی تو بغل من ادرار کرد که من کمی از این موضوع ناراحت شدم ولی مدام خواب سگ کوچلو و با نمک میبینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ، این رویا میتواند نمادی از ایمنی و دور بودن از آسیب یا رنج است

 100. سحر کریمیسحر کریمیsays:

  سلام من خواب دیدم ک یه سگ مثل یه بچه روی شکم من بود و ادرار کرد من چیزی نگفتم و فراموش کردن تا اینکه در ادامه خواب این اتفاق افتاد و من خیلی عصبانی شدم و وقتی که میخواستم اونو تنبیه کنم و بزنم مثل یه بچه کوچیک بود انگار سگ نبود لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن روزی و رزق در زندگیتان است فقط مراقب باشید که مال حرام وارد زندگیتان نشود

 101. فرنازفرنازsays:

  سلام من خواب ديدم سگي رو اوردم خونه به سرپرستي گرفتم بعد همش ادرار ميكرد رو من هي ميرفتم حموم و لباسامو عوض ميكردم بعد ميومدم دوباره ادرار كرد رو من و در اخر خواب ديدم رفته تو دستشويي و يه عالمه مدفوع كرد بعد از خواب پريدم، نشونه چي ميتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر این است که ممکن است مالی حرام وارد زندگیتان شود

 102. رویارویاsays:

  باسلام و عرض ادب من خواب دیدم یه سگ کوچیک سفید که برای یکی از اقوام بود در کوچه ادرار کرد و مقداری روی لباس من ریخت من داشتم میرفتم مسجد رفتم اونجا لباسم و شستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   همیشه سعی کنین در جاهایی کهگناه میشه دوری کنید چرا که آثارش برای شما هم باقی میمونه

 103. دینادیناsays:

  با سلام، خواب دیدم در یه خونه ی جدید هستم که بچه هام سه تا سگ کوچک سفید دوتا ماده یه نر دارن که داشتن میبردن بیرون بگردونن که یکیشون تو حیاط ادرار کرد که مقداریش رو صورتم پاشید درصورتی که رو صورتمو پوشوندم اما از شدتش از زمین بر میگشت به صورتم، ممنون میشم از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید مراقب باشید مال حرام وارد زندگیتان نشود

 104. زنگنهزنگنهsays:

  سلام من‌خواب دیدم خونه عموم هستن و ایشون یک سگ قهوه ای رنگ دارن من داشتم لیوانی ابکشی میکردم توحیاط و به شوخی گفتم بیاادارکن یه نگاهی انداخت بهم و بعد پاهاشو داد بالا سمت من ادرار کردن و من دوییدم و سگ باابازی گوشی دوباره طرفم اومد و دوباره پاهاشو داد بالا ادرارکرد سمتم روی لباسام صورتم همه ریخت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   با شخصی شوخی می کنید که جنبه ی شوخی ندارد و طوری به شما واکنش نشان می دهد که باعث خراب شدن موقعیت شما کنار دیگران می شود

 105. یارییاریsays:

  من خواب دیدم از بیرون میرفتم خونه تو لحظه ورودم به خونه یه سگ کوچولو که فک میکنم تو خواب ماله خودم بود روی پام ادرار کرد منم تو خواب خیلی عصبی شدم و فقط داد میزدم و گریه میکردم که خسته شدم فک میکنم تو فصل زمستان بود چون یه بوت مشکی پوشیده بودم و یه کیسه نون دستم بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باید مراقب اموال حرام باشید تا در زندگیتان وارد نشود

 106. GoliGolisays:

  مامانمم خواب دید با پدرم رفت پیاده روی بد ی سگ دنبالشون اومد بد سر پدرم ادرار کرد و چکه کمی به مادرم خورد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مراقب باشید مال حرام وارد زندگیتان نشود

 107. علیعلیsays:

  سلام و خسته نباشید خدمت شما من خواب دیدم سگ خونگی داریم که این خودش دورار واقعیته درمنزل ما اما تو خواب سگ خونگی داشتیم این سگ زرد رنگ اومد جلوی من بایه فاصله ی کوچیک شروع کرد به ادرار کردن ولی به من نپاشید و منم وقتی این صحنه رو دیدم چیزی سمتش پرتاب کردم که خورد به پاهاش برگشت سمت من و بهم حمله ورشد ولی چون خونگی بود کاری نکرد و وقتی سرش داد زدم رفت ولی جای چنگی که روی دستام بود تو خواب میسوخت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   شخصی در اطرافیان یا نزدیکان شما با شما اختلاف دارد و لحن نو کلاک بدی دارد

 108. مهسامهساsays:

  سلام،خواب ديدم خونه عموم هستم كه سگی اروم میاد تو و یه گوشه وایمیسه بهم نگاه میکنه،خوب که نگاش میکنم میبینم ادرار کرده،میشه تعبیرشو بگید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در جلسه یا جمعه کسی که با شما خصومت داره باعث ناراحتتیون میشه

 109. نیلا روزبهنیلا روزبهsays:

  سلام من خواب دیدم شب توی اتاقم صدا میاد چراغ روشن نمیشد بعد دیدم یه چیزیه رفتم جلو بغلش کردم اوردم بیرون دیدم یه توله سگه کوچولوی دوست داشتنیه به خانوادم نشونش دادم گفتم تو اتاق بوده تعجب کردن ولی دوسش داشتن گذاشتمش زمین حواسم نبود برگشتم دیدم بین دوتا فرش رو سرامیک ادرار کرده کمی هم روی فرش ریخته بلندش کردم همینطوری داشت ادرار میکرد رنگشم نارنجی بود دستمو گرفتم زیرش بردم توی دستشویی شستمش و توفکر این بودم پوشکش کنم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی که با شما خصومت داره پشت سر شما حرف میزنه

 110. اقائياقائيsays:

  در خواب ديدم يه سگ هاسكي كه براي دوستمان هست روي ران پاي من ادرار كرد و فقط شلوار از قسمت ران شلوارم خيس شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   کسی پشت سر شما حرف می زند

 111. فهیم جواهریفهیم جواهریsays:

  سلام.من خواب دیدم که محل کارم که تازه رفته بودم سگی خیلی زیبا به رنگ ابی روی میز ادرار زیادی کرد که از روی میز به مقنعه من ریخته ..خیلی حالم بد شد و شروع به ماک کردن کردم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است کارهای زشت و عمل اشتباهی را مرتکب شوید

 112. افسانه جوهریافسانه جوهریsays:

  سلام،من خواب دیدم سگ خانگی دوستم روی صورت من و دختر دو ساله ی خود اون خانوم که بغل من بود ادرار میکرد و ادرارش شبیه لجن بود،میشه لطفا تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی به شما فحاشی می کنه

 113. سپیدهسپیدهsays:

  خواب دیدم که سگی رو من ادرار میکند و هرچی تلاش میکنم بندازمش کنار اما نمیتونم بعد خودمو با شلنگ اب میکشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مراقب باشید مال حرام وارد زندگیتان نشود

 114. علی فعلی فsays:

  سلام مخلصم استاد خواب بدی دیدم کل بدنم داره میلرزه خواب دیدم که سگی که داشتم و چند روز پیش بعلت نجاستهاش فروختمش دوباره آمده خونمون و یه گوشه خونه سفره پهن بود و دوتا نان سنگک روش بود رفت و روی یکی از نان ها ادرار کرد و مثانه اش رو کامل خالی کرد اونجا بعدش من گرفتمش با قاشق کلی زدم تو سرش و کتکش زدم بعد از همون سفره یه تیکه نون برداشت خورد و منم یه تیکه نون بهش دادم اونم گرفت خورد و همسرم اون بخش ادراری نان را کند و برد تعبیرش رو لطف میکنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس جای نگرانی نداره اشاره داره به تاثیری که اون وضعیت بر روی تصمیم شما گذاشته و اینگونه خودشو بصورت ناخودآگاه نشون داده

 115. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خدمت شما خواب دیدم به طبیعت رفتم و درخت و سبزه داشت و سگ کوچکی که خیلی بانمک بود کنارم امد و ادرار زیادی کرد و به اطراف پاشید طوریکه بخشی از ادرار روی لباسم پاشید. من ناراحت شدم متوجه شدم سگ خودم است. (من در واقعیت سگی ندارم)به اطرافیانم گفتم که از جاهایی که روی زمین دراز کشیده اند بلند شوند چون ادار سگ روی زمین جاری شده بود. تعبیرش چیست؟ مرسی از لطفتان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخص پشت سر شما حرف میزنه

 116. امیر رضایامیر رضایsays:

  سلام مادر من خواب دیده که یک سگ وارد حسینه خالم میشه اونجا اداره می‌کنه تعیبیرش چیه سگ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شخصی ناراحتی رساند

 117. ناهید علیپورناهید علیپورsays:

  سلام.شب خواب دیدم سگی تو خونه منه و یه گوشه ادرار کرده و من در حاله نماز دارم حرص میخورم بعد بیرونش کردم و اون از پشت در ادرار کرد و انقد شدید بود از پشت در بهم ادرار میکرد و من گریه میکردم و به سرم میزدم و حتی دهنم پر شد و من فقط گریه میکردم و داد میزدم که از خواب پریدم..میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی امکان داره با حرفاش شما رو ناراحت کنه

 118. محمدمحمدsays:

  سلام من دیدم با دوستان رفتیم شیرنی فروشی و مقداری شیرنی خریدیم بعد همه که رفتن من میخواستم کارت بکشم که یهو دیدم سگی رو صورتم و بدنم ادرار میکنه به محض این که من صورتم رو برگردوندم سگه وایساد و قطع کرد و انگار پشیمان بود بعد من با دست به زور سگ رو حل دادم بیرون

 119. Reyhaneh TaheryReyhaneh Taherysays:

  من خواب دیدم اول باسگ مهربونی کردم و سگ جیش کرد توخونه وهمه جاشم جیش کرد. ب عالم خواب من سگو باموتور بردم وازدستم ولش کردمو باموتور رفتم روش ولی درعالم خواب قصدکشتنشونداشتم قصد فراری دادنشو داشتم

 120. saharsaharsays:

  من خواب ديدم يه سگ دارم كه بعدش بردمش تو ماشينم كه بريم بيرون بعد تو بغلم انگار بى اختيارى ادرار داشت همش ادرار ميكرد رو من بعد من گذاشتمش يه گوشه تا برم كارم رو انجام بدم و برگردم كه از خواب پريدم

 121. MehriMehrisays:

  دیدم پشت سره من و مامانم که داشتیم واسش چیزیو توضیح میدادم دوتا گربه ی رنگ تیره مثل سگها که یه پاشونو بلند میکنن ادرار میکنن دارن ادرار میکنن به طرف هم بعد که دیدن ما متوجه شدیمقطع کردن

 122. زیبازیباsays:

  سلام من خواب دیدم که روی یک میز بلند نشسته بودم صاحبش سگ سفید کوچولو رواز زمین بلند کرد و دادبه بغلم من میخاستم سگ رو از خودم دور کنم که دیدم رو من ادرار کرده

 123. ستارهستارهsays:

  سلام من خواب دیدم که خواهرم سگ سفیدی داره (در واقعیت نداره) و سگ میخواست ادرار کنه من هرچی اصرار کردم که ببرش بیرون خواهرم طولش داد و سگ روی تخت خواب من ادرار کرد و من هرکسی رو صدا کردم که سگ رو ببره کسی توجهی نکرد ، تعبیرش چیه ؟

 124. علیعلیsays:

  سلام. هنگام ظهر بود که خواب دیدم در صحرایی بودم. کنار کلبه ی کنار زمین های کشاورزی ایستاده بودم که ناگهان سگی به دنبال من دوید و من با کمی دفاع از خود وارد کلبه شدم. سگ رفت و من از داخل او را نگاه میکردم که درون توالت فرنگی بیرون کلبه مشغول ادرار کردن بسیار بود به طوری که ادرارش روی زمین جاری شد و حتی تمام بدنش هم خیس شد. کمی ادرار هم به سمت پنجره ی کلبه که در کنارش ایستاده بودم میپاشید. با تشکر از زحمات شما.

 125. شکریشکریsays:

  سلام من خواب دیدم جایی رفتم که تعداد زیادی سگ های کوچیک و خوشگل هست که صاحبان و کسی که ازشون نگه داری میکنه یه روحانی هست و لباس شیخی و عمامه داره و بنظرم میاد که سگ هاش نجس نیستن بعد به من میگه تو برو من الان میام و من می رم اونطرف تر وایمیستم اون لباسش رو عوض میکنه و لباس معمولی میپوشه و میاد و گله ی سگش هم دنبالش میاد پدر و همسرم هم پیشم هستن، پدرم در واقعیت خیلی از اینکه سگ تو خونه نگه داری کنی بدش میاد ولی وقتی سگ های اون آقا رو می بینه میگه یکی شما انتخاب کنین یکی هم ما، تا ببریم برا خودمون نگه داریم، منم خوشحال میشم و می رم یکی رو بغل میکنم که از دستم فرار میکنه و همون موقع رو شالم ادرار میکنه ولی بازم بنظرم زیاد کثیف نمیاد و میگم باشه بعدا میشورمش

 126. آرشآرشsays:

  سلام من خواب دیدم که یک سگی در حال ادرار کردن به روی میز تلوزیون خونه هستش و بعد از نزدیک شدن به شروع کرد به پاچیدن ادرار داخل دهان من هرچقدر دعواش کردم و داد کشیدم کاملا انگار لبخند میزد و ادامه میداد

 127. عاطفه ناظریعاطفه ناظریsays:

  سلام من خواب دیدم با اعضای خانواده ام به شهر دور افتاده ای میریم که اونجا خانه ای در کناره های جنگل بود پر از پلنگ که پلنگ ها ورود پیدا میکردند به خانه و من از این موضوع میترسیدم و عصبانی شدم و اینکه دیدم سگ کوچیکی اومد به سمتم و کلی ادرار کرد و یک طرف بندم خیس شد و احساس کردم ادرا او به دهانم رفته خیلی اشفته شدم خیلی 😢

 128. sssays:

  سلام من یه سگ کوچیک و دوست داشتنی دارم .. تو خواب دیدم مثل همیشه مشغول بازی کردنه و کنارش همسرم داشت کف نشیمن رو تمیز میکرد و منم خواب بودم بعد یه دفعه سگم دوید و کنار همسرم ادرار (زیاد) کرد و همسرم بلندش کرد ک ببرتش سر جاش ک ادرارش رو پاهای من و دیوار پاشیده شد :(( بعد همسرم سگمو زد :(

 129. سحرسحرsays:

  سلام در خواب سگ پشمالو کوچک سفیدی سر جلسه کنکور قبل از نشستن روی صندلی دقیقا محدوده یی که جای من بود روی زمین ادرار کرده بود تا خواستم روی صندلی بشینم پام لیز خورد و تمام لباسهام کثیف شدن بازم با اینحال سرجام نشستم و 5 دقیقه زمان بیشتر نگذشته بود که گفتن زمان به اتمام رسیده و برگه ها رو تحویل دهید و منم شروع کردم به گریه کردن واقعا حالم بد شد........البته شاغلم و از محل کارم .....اصلا راضی نیستم .ممنون

 130. ZZsays:

  سلام من در خواب دیدم یه سگ سیاه نر توی بالکن خونمون روی کفش های من و خانوادم ادرار میکند و من آن کفش را پوشیدم

 131. ملیکا مقدمملیکا مقدمsays:

  باسلام،من خواب دیدم دوتا سگ وارد خانه ماشدن وهرچی سعی کردم نتونستم ببرون بندازمشون،واینکه درآخریکی ازسگها کاملا نشسته ادرارزیادی درپذیرایی روی قالی کرده ،و نگاه که کردم دیدم چندتا لکه خون هم کناراردرار پخش هست.

 132. احساناحسانsays:

  سلام خداقوت .خواب دیدم سگی ناآشنا و کوچَک که روی پای من نشسته است ، روی ران من ادرار میکند . ممنون میشم اگه بفرمایید

 133. سمیراسمیراsays:

  سلام من خواب دیدم ی سگ خیلی مهربون که انگار مال خودم بود سمتم اومد روی زمین ادرار کرد و به شلوارمم خورد بعد رفتم شلوارم عوض کردم

 134. پپsays:

  سلام خواب دیدم در یک محله ی ناشناس برای پارک ماشینم مشکل داشتم، مرد ناشناسی اومد و ماشینم را جابجا کرد و برام پارک کرد. بعد از آن متوجه سگ سیاه بزرگی شدم که پاشو به سمت من بلند کرده و شروع به ادرار کردن روی من کرد بااینکه ازش فاصله داشتم و به سرعت جابجا میشدم ولی ادرارش با سرعت بالا به سمتم میومد و روی لباسم میریخت. ممنون از تعبیرتون

 135. آیداآیداsays:

  سلام من دو شب پشت هم خواب سگ دیدم.شب اول خواب دیدم خاله ام دو تا سگ بسیار زیبا داره..یکی از پنجره اتاق بزور میاد تو.خاله ام دنبالش میکنه میاد سمتم تبدیل به یه پسر زیبا میشه ک مث سگ داره دستموومیلیسه بعد دوباره سگ میشه بعد هی سگ میشه هی انسان... فرداشبش دیدم سگ بسیار زرد و لاغر زشتی میاد کناردتختم ک خوابم دستمو میلیسه من بدم میاد میخوام بزنمش بره ک انگار بدنم قفله بعد ادرار میکنه رو دست چپم ک من با داد بیدار میشم خیلی چندشم شد..

 136. مریم حسنیمریم حسنیsays:

  سلام.من در خواب دیدم تعداد زیادی سک مشکلی که در حال رفت وآمد بودن البته با صاحبانشان.وهمه شروع به ادار کردن شدن من داشتم رد میشدم روی پای من ادار کردن

 137. محمدعلی ایزدیمحمدعلی ایزدیsays:

  من خواب دیدم که یک سگ بروی من هم ادرارکرده وهم مدفوع لطفا بگویید تعبییر این خواب من چیست البته من این خواب را درروز دیدم درشب ندیدم

 138. مهناز اژدرپورمهناز اژدرپورsays:

  سلام نزدیکای صبح بود خواب دیدم همسرم یه سک کوچولوی سفید خریده متم میبرم پارک همش دنبالم میدوه و بازی میکنه تواون میدان پارکم بچه اژدهای بود که همش منو دنبالم میکرد وتوله سگم وبچه دورمیدان منو دنبال میکردن ومن از ترس اینکه اژدها بهم آسیب نزنه میرموسط سبزه و برگا قایم میشم ومن روی چمنا نشسته بودم که یهو ساق پای چپم گرم شد که یهو رومو برگردوندم دیدم که توله سگ کوچولوی قبلیم که خیلی دوسش داشتم که گم شده بود روی پام چیش کرده ومن از پیدا شدن اون توله سگم خوشحال شدم بغلش کردم بردم خونمون .اینم بگم که من سگ ندارم بی زحمت تعبیرش بگید

 139. علی صدیقیعلی صدیقیsays:

  سلام وخسته نباشید خواب دیدم رفتم خونه مادرم، خانه مادرم یک سگ سیاه بود با یه توله سگ که بعد اومدن دورم ومن بخاطریکه گازم نگیره نشستم روی زمین و راز کشیدم یادم نیست وسگ بزرگ نشست روی پشتم وبلند هم نمیشد بره واحساس کردم که پشت کمرم ادرار کرد ومن خیلی ترسیده بودم وهرچه هم میگفتم یکی این رو بیاره پایین کسی کمکی نکردن چون انگار درخواب سگ رو تازه خریده بودن وفقط باید داداشم اون سگ رو بهش میگفت بیاد پایین واونم خونه نبود

 140. محدثه یزدانیمحدثه یزدانیsays:

  سلام خواب دیدم سگ دارم یعنی توله سگبعد بردمش توی پارک دیدم یهو رو پام ادرار کرد تعبیرش چیه؟

 141. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم یک سگ نسبتا کوچک به همراه یکی از دخترای فامیل پدرم به خانه ما امده و من از او خوشم نمی اید و او را رها کرد و به طرف من امده و من هم حرص میخورم و میگم که این سگ را ببرید از خانه ما بیرون سگ به طرف من امده و دو پای جلو اش را با لا گرفته و ادرار کرد و بر روی لباس من که بر تن داشتم پاشید و من حرص میخوردم که ولی همه جا نجس شده اسرار داشتم که اواز خانه برود بیرون ولی کسی اهمیت نمیداد .من کلا از سگ ور بیداری هم خوشم نمیاد تعبیرش چی میشه ؟؟؟؟

 142. زهرازهراsays:

  خواب دیدم خونه ی یکی از بستگانم هستم یه دفعه سگ سفید پشمالویی سمتم امد و بعد روی پام ادار زیادی کرد هرچی خواستم از خودم دورش کنم دور نمیشد

 143. مهین کوچکیمهین کوچکیsays:

  سلام. خواب دیدم یه سگ بزرگ تو تراس خونه مونه هوا خیلی سرد بود و باران شدیدی هم می بارید رفتم پتو آوردم و انداختم روی سگ و اون فورا شروع به ادرار خیلی زیاد کرد روی من هم پاشید و من ناراحت شدم که همه جا رو نجس کرده حتی ادرار سگ همراه با باران تو خونه و راه پله ها هم اومد 😑 تعبیرش چیه؟ ممنون.

 144. آتناااآتناااsays:

  سلام من خواب دیدم که یک سگ آشنا روی صورتم ادرار میکند

 145. کیانکیانsays:

  من خواب دیدم رفتم مهمونی و وقتی میبرم حیاط خونشون یه سگ بزرگ از دیوار میاد توی حیای و پشت من وای میسته و روم چنبره میزنه بعد یه مدت صاحبش میاد و میبرتش و کقتی سگ میره من متوجه میشم که روی لباسم شاشیده و من تصمیم میگرم برم حمام کنم

 146. جوادجوادsays:

  من خواب دیدم که یکی از فامیلامون فوت کرده گذاشتنش که براش نماز بخونن و یه سگ اومد رو سرش ادرار کرد

 147. بهاربهارsays:

  من خواب دیدم در مدرسه بودم سگ از این پاپی ها پشنش رو به من کرد و خواست ادار کنه که من فرار کردم دنبالم اومد به در و دیوار میپاشید خیلی زیاد بود به منم کمی پاشید

 148. اسماعیل حیدربخشیاسماعیل حیدربخشیsays:

  سلام من خواب دیدم دوتا سگ رو ماشین میزنه بعد سگای دیگه میان که اونا رو ببرن ادرار اون دوتا سگ میپاشه رو من تعبیرش چیه؟

 149. shghyghshghyghsays:

  سلام من خواب داخل ماشین سگ بغلمه بعد کف دستم اندازه ی مشت ادرار میکنه

 150. TaraTarasays:

  سلام من خواب دیدم که لب دریا همراه جاریم و چند نفر دیگه روی شن ساحل نشستیم و جشن تولد گرفتیم بعد دیدم یه سگ اومد و کنار من نشست و چند دقیقه بعد پاشو باز کردو روی من ادرار کرد خیلی خجالت کشیدم و ناراحت شدم و از طرفیم اطرافیانم داشتن بهم می‌خندیدن منم مدام از حرصم خواستم سگو بزنم اما برام غرید و بیخیالش شدم بعد دیدم اون سگ داره با اطرافیانم بازی می‌کنه

 151. افسانه امام قلی زادهافسانه امام قلی زادهsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم یک‌سگ ب من حمله میخواست بکنه اومد ادرار کرد در قسمت اندام خصوصی من و سعی داشتم تمیز کنم بدنم رو و این خواب رو نزدیک های ظهر دیدم

 152. آرزوآرزوsays:

  خواب دیدم با همسرم دنبال خانه میگردیم و ی خانم برای پیدا کردن خانه همراهیمان میکند بعد من عصبانی شدم و از ماشین پیاده و جر و بحث یهو صدای دو سگ امد ک ب طرفمان می امدند و سر و صدا میکردند من و همسرم سریع داخل جایی رفتم ک انگار دستشویی بود و حین بستن. در کمی ادرار پاشید رو ی مان و بعد هسرم در دیگر را باز کرد و خارج شد ولی من میترسیدم نگاه ک کردم یکیش سگ بود و دیگری ادم سریع بیرون امدم و آن خانومی ک با او امده بودیم سوار ماشینمان کرد و رفتیم

 153. fatimafatimasays:

  من خواب دیدم در جایی خارج از خانه با دوستانم بودم ناگهان سگی امد و شروع کرد به ادرار کردن هر چه ادرار می کرد تمام نمیشد ناگهان دیدم پاشید روی پاهای من فرار کردم و در جایی پنهان شدم بازم مقداری ادرارش روی پاهام می پاشید. خواهش میکنم جواب بدین

 154. گلیگلیsays:

  سلام خواب دیدم خونه ی عمم هستم داشتم نمازمیخوندم سگه اومدبامهرم بازی کنه من تاحالا ندیده بودمش اومدم مهرموبگیرم توخواب اسم دخترعممو سوال کردم گفتم سگتون گازمیگیره گفت اره همون لحطه نمیدونم خودم تثت کردم یاخودش اگشتموگازاروم گرفت بعدمن ازش ترسیدم از پشت بغل کردم گازم نگیره همین که دخترعمم اومد سگوبدم یهو توهوا دیش کرد یه کمش ریخت رو چادرم بعدش سگه باهام دوست شده بود میخواست باهام بازی کنه همش دنبالم بود منم رفتم وضوگرفتم تادوباره نمازبخونم

 155. عسل کیانعسل کیانsays:

  خواب دیدم منزل برادرم هستم همه بیرون بودن ناگهان سگی قصد ورود به اتاق رو داشت که من رفتم و در رو گرفتم و اون با زور زیاد سعی داشت درو باز کنه یه دفعه با دست درو باز کرد و روی صورت من ادرار کرد و من فرار کردم به اتاق بعدی بعد زن برادرم و خواهرم اومدن

 156. parastooparastoosays:

  سلام در خواب دیدم خونه خواهرم هستم و سگ خواهرم اومد کنار مبلی که نشسته بودم و من چون دوست ندارم بهم برخورد کنه پامو جمع کردم و به سگ گفتم دور شو ازم ، سگ پاشو برد بالا و روی صورت و بدن من ادرار کرد ، طوری که کمی به داخل دهان من رفت ، من از این حالت خیلی ناراحت شدم، و مدام آب دهان بیرون می انداختم و گریان از خانه خواهرم دور شدم ، در حالیکه برای بقیه افرادداخل منزل مهم نبود

 157. محمدرضا اسماعیل پورمحمدرضا اسماعیل پورsays:

  سلام من خواب دیدم یک سگ که برای من هست ولی صاحب آن من نیستم را دارم و از سمت خونه به سمت ماشین دارم تو بغلم میبرمش که دستو پا میزند و بیقراری میکند و به دستشویی تو راه میبرمش و شروع میکند به ادرار و مدفوع کردن و ادرار آن به مقدار زیاد و شدید وقتی روی زمین میریزد منعکس مشود روی کل بدن من

 158. خ حیدریانخ حیدریانsays:

  سلام.صبح بعد نماز خواب دیدم همسرم یه توله سگ تازه متولد شده اورده تو خونه منم از ترس نجاست و الودگی کلی عصبانی بودن و غر میزدم یهو دیدم سگ طفلی ادرار کرد توی خونه و فرش و اطرفشو نجس کرد بشدت عصبی شدم.خواهرم اونجا بود سگو برد بشوره وهمسرم هم خواست بقیه فرشارو جمع کنه

 159. خ حیدریانخ حیدریانsays:

  سلام.صبح بعد نماز خواب دیدم همسرم یه توله سگ تازه متولد شده اورده تو خونه منم از ترس نجاست و الودگی کلی عصبانی بودن و غر میزدم یهو دیدم سگ طفلی ادرار کرد توی خونه و فرش و اطرفشو نجس کرد بشدت عصبی شدم.خواهرم اونجا بود سگو برد بشوره وهمسرم هم خواست بقیه فرشارو جمع کنه

 160. M.ZM.Zsays:

  درودبهتون...من خواب دیدم ناخواسته به یک سگ لگد زدم و این باعث عصبی شدنش شد و روی من ادرار کرد وخیلی بانفرت به من نگاه میکرد

 161. SiamSiamsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم یه خانومی که میشنام تبدیل به سگی کوچک شد و بعد اومد ادرار کرد روی لباس من هرچقدرهم بهش میگفتم بازم انجام داد بعدش دوباره تبدیل به انسان شد و رفت

 162. فرشادفرشادsays:

  خواب دیدم سگی سفیدی جلوی در خونمون ادرار میکنه و من اون فراری میدم که بره فکر هم میکنم هنگام رفتن بهم یه چیزی هم میگه ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایین؟

 163. محمد امین منجزیمحمد امین منجزیsays:

  با سلام و دورود با دوستان بیرون بودیم که سگ یکی از دوستان که اهلی بود رو دوستم میده بغلم که نوازشش کنم سگ عجیبی بود چشماش سیاه و سفید بود وقتی چشمانش رو دیدم ترسیدم و گفتم دورش کن هنگامی که دور شده بود ادرارش را روی پاهایم و بلوزم دیدم و اخر چشمانش به طرز عجیبی سیاه شد و لوس کرد خودشو لطفاً بهم بگید تعبیر خواب این سگ چیه

 164. هادی محمدیانهادی محمدیانsays:

  با سلام و تشکر از وب سایت عالی شما من خواب دیدم که دو تا سگ کنار هم ایستاده بودن ومن هم داشتم نگاه میکردم که یکی از سگ ها پاشو بلند کرد و ادرار کرد به روی درخت وادار سگ به لباس و صورت من پاشید ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید خیلی ذهنم رو مشغول کرده ،چون این خواب رو من نزدیک صبح و بصورت کاملا واضح دیدم

 165. عموعموsays:

  سلام. من دیشب خواب دیدم سگی را بقل کردم و اوردم تو نزدیک ماشینمون و همینطور که سگ تو بقل ام بود از روبه رو در ماشین باز بود .و قشنگ توی خواب دیدم سگ روی صندلی ماشین ما ادار کرد . و من میخاستم پاک کنم ولی آخرش هم دست خودم اداری شد هم روی صندلی بود

 166. سعیده رمضانیسعیده رمضانیsays:

  سلام خواب دیدم میرم دستشویی همینکه داخل شدم دوتا سگ یهو اومدن داخل ک‌ یکیش انگار ادرار شدید داشت خواست ادرار کنه پاشید روم و من فرار کردم بیزون حالت دستشویی روستایی بود در نداشت و پارچه اویزون بود

 167. مرضیهمرضیهsays:

  سلام . من خواب دیدم که دراز کشیده بودم توی خونه و بیخبر بودم از اینکه یه سگ داریم اون سگ وارد خونه شد و من از ترس دادو بیداد کردم و اون روی من ادرار کرد و توی یه قسمت دیگه از خواب دیدم که دست یا پای اونو ناخواسته لگد کردم و اون از بیرون به داخل اومدو دوباره روی من ادرار کرد .

 168. نجمهنجمهsays:

  سلام ! من خواب دیدم چند سگ را تازه میخرم و دو تای اونا با من خیلی صمیمی میشن و میخام نگهدارمشون یکی سیاه و دیگه خرمایی رنگ زیاد نوازش میکنمشون و دوستشون دارم و بهشون غذا میدم بعدش سگ سیاه میخواد ادرار کنه میبرمش بیرون ولی وقتی ادار میکنه میپاشه به همه جا حتا روی خودم من خیلی عصبی میشم و همه جا را آب میگیرم و خود سگ را هم آب میگیرم ولی با کمال تعجب سگ حرف میزنه و میگه اینجوری ادرار کردن بهش حال میده و من میگم تو باید همینجا باشی و منصرف میشم از نگهداری اون و وقتی برمیگردم خونه لباسهامو عوض میکنم که میبینم سگ خرمایی رنگ با دهنش آب میپاشه تو خونه و مواد خوراکی که از دهنش بیرون اومده را دوباره میخوره و من فکر میکنم این هم حتمن اینجوری ادرار میخواد کنه و بعدش میگم دیگه نمیخام سگ نگهدارم و منصرف میشم . ممنون میشم تعبیرش را بگید چون خیلی مضطرب هستم.

 169. میثممیثمsays:

  سلام در خواب دوتا سگ تقریبا متوسط دیدم که نزدیک من بودن(بیرون از خانه) و آرام بودن یکیشون دراز کشید و ادرار کرد تو صورتم و منم اینقدر زدمش ک فکر کنم مرد.(ساعت خواب تقریبا ۸یا ۹ صبح سه شنبه) ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 170. نصیرینصیریsays:

  باسلام من خواب دیدم که باخانواده به دشت وجنگل سبزی رفته بودیم بعدکه برای سرزدن به بچه هارفتم یه حیوان درشت وقهوه ای ازکوه اومدپایین من ترسیدم وفکرکردم گرگ هستش بعدباکمال تعجب دیدم که یک سگ درشت اندام هست و دورمن میچرخیدوبازی میکردبه طوری که قصددوستی بامن داشت وازشدت هیجان روی من ادرارکردوخیلی به من وابسته بود

 171. فاطمهفاطمهsays:

  باسلام ، خواب دیدم جایی بیرون از خانه بودیم شب بود صدای پارس سگ شنیدم بعد یک سگ سیاه بزرگ و هار اومد و من اونقد ترسیدم ک فرار هم نکردم چون میدونستم اگر فرار کنم منو میگیره بعد به سمتم حمله کرد ولی گاز نگرفت منو فقط یهو برگشت پشتش بهم کرد و یه عالمه ادرار کرد توی صورتم و چشمام

 172. سامسامsays:

  خواب یک سگ را دیدم که به حیات خانه اومده و جوری میشاشد که شاشش تمام حیات را فرا گرفته

 173. سروشسروشsays:

  سلام من در خواب دیدم که دارم با دوستم تو پارک قدم میزنم و سگی دنبال ما میآید و وقتی که شروع به ادرار میکند فردی سگ را در دستش گرفته است و ادرار او را به اطراف پخش میکند و کمی از ادرار هم روی من و دوستم میریزد

 174. محمدمحمدsays:

  سلام،اگر درخواب سگ دردهان کسی که خوابرو دیده ادرار کندتعبیرش چیست؟

 175. علیرضامعروفیعلیرضامعروفیsays:

  سلام.خواب دیدم یه جماعتی دنبال یه سگن گرفتنش نمیتونن نگه دارنش کوچیک بودبعدمن رفتم گرفتمش هی میخواست فرارکنه.که یدفعه ادارکرد روزیرپیراهن من خیس شد.سگ وول کردم ازخواب پریدم تعبیرش چیه ممنونم

 176. مینامیناsays:

  سلام من در خواب دیدم من و بابا و مامانم توی یه دره لحاف تشک انداختیم خوابیدیم شب بود بعد بالای اون دره سگ من هم روم ادرار کرد هم استفراغ منم یکم خورد تو صورتم ولی بقیه رو رفتم زیر لحاف بعدش سگ دوید اومد کنارم یه جورایی میخواست از دلم در بیاره منم گفتم باشه بخشیدمت و یه جای دیگه رف بخوابم به سگم جا دادم اونم بخوابه سگ هم بعد شبیه انسان شد مامانمم برگشت گفت کثیف کرد جاتو؟!برا همینه من سگ دوست ندارم هاااا

 177. نازینازیsays:

  سلام خواب دیدم کسی از دوستانم یک سگ کوچک رام و حرف شنو خودش را برای چند روز به ما داده تا مراقبش باشیم و سگ بر روی یکی از چادرهای نمازی قدیمی مادرم که الان ازآن استفاده نداریم و در کمد است ادرار کرد که به یک لحاف که زیر آن بود هم سرایت کرد و ما قصد شستن هر دو را داشتیم و مادرم گفت هر دو تمیز میشوند و جای نگرانی نیست.

 178. زهرا ساداتزهرا ساداتsays:

  سلام من خواب دیدم در روستا خانه مادرشوهرش هستیم و من قصد رفتن به بیرون رو دارم اما دوتا سگ بسیار بزرگ و وحشی دم در هستن آزمون‌هایی ک از آدم هم بزرگترین و من خیلی وحشت کردم چون به من حمله ور شدن من با خواندن آیت الکرسی با صدای بلند و با وحشت انگار طوری شد که آروم شد ولی به سمتم اومد و دور من چرخید و بوم کرد و روم ادرار کرد و بعد از در خونه رفتن و من هم رفتم بیرون و رفتم پیش مادر شوهرم و ازش پرسیدم که برای پاک شدن این ادرار باید خاکمالش کنم؟ مادرشوهرش هم بسیار ناراحت بود و همراه یکی از پسرانش که بیرون بودن و به سمت خونه میومدن باهوشون همراهی کردم تا لباسمو و تنمو پاک کنم تو خونه.

 179. میرزادهمیرزادهsays:

  سلام من خواب دیدم یک سگ نر خودش را کج کرد وبه شدت بر یکی از پاهای من از زانو به پاین ادرار کرد وبعد از آن یک سگ ماده نیز خودش را کج کرد وبا همان شدت بر پای دیگرم از زانو به پایین ادرار کرد طوری که پاچه های شلوارم وکفشهایم خیس از ادرار سگها شده بود

 180. سهرابیسهرابیsays:

  سلام من خواب دیدم خسته شده بودم روی جدول توی خیابون نشسته بودم چندتا سگ داشتن بالغ و یک توله داشتن رد میشدن که توله اومد سمتم و روی من ادرار کرد روی لباسم و صورتم هم پاشیده شد

 181. زهرا نظریزهرا نظریsays:

  سلام .خواب دیدم ی سگ خونگی تو خونمون روی پام جیش کرد.میشه تعبیرش رو لطفا بفرمایید

 182. هادلهادلsays:

  من خواب دیدم که چادر سیاه بر سر داشتم و سگم روی چادرم ادرار کرد و مچ پاهام خيس شده بود

 183. کیارشکیارشsays:

  سلام من خواب دیدم یک سگ سیاه رو بغل گرفتم بعد فهمیدم سگ داره ادرار میکنه و من ولش کردم و ادرار اون روی من و دوستام ریخت

 184. نگار احمدینگار احمدیsays:

  درخواب توله سگی دربغل داشتم که اون روی دست و صورتم ادرار کرد وپاشیید ومن فورا باآب جای ادراسگ روشستشودادم

 185. نازنين كلامترينازنين كلامتريsays:

  خواب ديدم تو خونمون يك سگ داريم انقدر دسشويي ميكنه (شاش)حتا رو منم ميريزه بعد انقدر شستمش كه تميز تميز شد

 186. نازنين كلانترينازنين كلانتريsays:

  خواب ديدم تو خونمون يك سگ داريم انقدر دسشويي ميكنه (شاش)حتا رو منم ميريزه بعد انقدر شستمش كه تميز تميز شد

 187. meisammeisamsays:

  سلام . تو خوابم قسمی کوتاه سگی کوچیک میاد و جلوی پاهام ادرار میکه و خیلی بیشتر از ادرار انسان و به طور مستقیم هم به پاهام اومدن و برخورد کردن سوزش داشت و با شستم کاملا پاک شد

 188. مهدیمهدیsays:

  سلام من خواب دیدم رفته بودم مسجد یه سگ‌سفید اونجا بود رفتم نزدیکش پرید روم انکار می‌خواست تجاوز کنه ولی خب ادرار کرد که کل لباسم رو خیس کرد ممنون میشم اگه بگین چون دوبار مثل این‌خواب رو تو هفته دیدم

 189. عاطفهعاطفهsays:

  وقت بخیر من خواب دیدم که توی یک مدرسه بودم. سگی اونجا بود متوجه شدم که میخواد ادرار کنه، هر چه بیشتر به گوشه پناه می‌بردم. انگار نزدیکتر میشد و وقتی ادرار کرد، حس کردم ادرارش روی منم ریخت و منم با خودم میگفتم آخ آخ حالا باید لباس هامو بشورم..... ممنون میشم معنی شو بگی

 190. ابراهیمیابراهیمیsays:

  باسلام.بعد از صبح دوباره خوابیدم ساعت هشت صبح تقریبا،خواب دیدم با پدرومادرم توی سفر زیارت بودیم و درحال برگشت،من برگشتم سمت خانه وشوهرخواهرم رو‌دیدم و نگران روحیه خواهرم بودم که خواهرم اومد خونه و توی راه پله یه سگ بزرگ که تو خواب میدونستم مال خواهرم اینها هست اومد چسبید به من و من خیلی خیلی ازسگ میترسم وتوی خواب همدخیلب وحشت کرده بودم که اون سگ ادرار و فکر کنم یه جورایی مدفوع شاید کرد که روی من هم ریخت و من آنقدر ناراحت ‌و‌پریشان بودم که گریه میکردم و تلاش میکردم ازاون وضعیت دربیام.

 191. س مس مsays:

  سلام من خواب دیدم محل کارم چندین سگ هست اصلا با من کاری نداشتند من فقط نگاهشون میکردم سر و صدا داشتن ، بعد رفتم اتاق مسئولمون که تو اتاقش نشسته بود سه تا سگ تو اتاقش بود سگ های کوچیک ، پا کوتاه ، دو تاشون سر همدیگرو گاز میگرفتن بعد یکیشون پاهاشو باز کرد رو اون یکی سگ ادرار کرد ، من اونجا ایستاده بودم داشتم نگاشون میکردم که یه کوچولو از ادرار رو لباسم ریخته شد ، ممنونم تعبیرش کنید