تعبیر خواب جوجه تیغی مرده

تعبیر خواب جوجه تیغی که مرده است از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 

اگر کسی در خواب ببیند که جوجه تیغی را ببینید که در حال مردن است و نظاره گر این تصویر باشد تا زمانی که جوجه تیغی بمیرد دلیل بر فرزند شوم و ناخلف است . اگر فردی در خواب ببیند که در حال خوردن گوشت جوجه تیغی هست، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

تعبیر خواب جوجه تیغی بزرگ از دیگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 

تعدادی از معبران دیدن جوجه تیغی یا خارپشت بزرگ را دلیل بر دزد و دزدی میدانند . اگر فردی در خواب ببیند با جوجه تیغی خیلی بزرگی در حال بازی کردن است و به چشمان جوجه تیغی خیره شده است خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر کسی در خواب ببیند به یکم جوجه تیغی بزرگ غذا میدهد با بدخواه دوست می شوید. اگر جوجه تیغی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

تعبیر خواب جوجه تیغی از ابن سیرین

جوجه تیغی مرده و یا زنده اش در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته اند دیدن ماکیان و جوجه تیغی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه تیغی باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند. اگر در خواب جوجه تیغی ها هنوز کوچک هستند و با به سختی راه میروند وبا تعداد زیاد هستند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد. به طور کلی دیدن خارپشت شادی و نعمت و برکت است. دیدن جوجه تیغی های بزرگتر که با رنگ سیاه هستند  تعبیر آن را در ماکیان و مرغ بجوئید. هر چه تعداد جوجه تیغی هاییکه در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر است. اگر کسی جوجه تیغی به شما داد به شما خدمت و محبت می کند. اگر تعدادی جوجه تیغی را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند. دیدن جوجه تیغی در هر حال خوب است. حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار مریضی شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده. این خبر از ضرر و زیان است. جوجه بیمار ، بیماری است. جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

تعبیر خواب تیغ جوجه تیغی از دیگاه شیخ منجمی

تیغ جوجه تیغی مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. داشتن تیغ مصاحبت و ملازمت با چنین دوستی است. اگر در خواب ببینیم تیغ جوجه تیغی به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد توجه و عنایت قرار می گیریم یا نامه و پیغامی دریافت می کنیم. اگر مسافری یا غایبی داریم از او خبری به ما می رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می فرستد. اگر تیغ جوجه تیغی که به سوی ما انداخته شده آسیب رساند و در خواب دیدیم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت می شویم و کاری می کنیم که سر زبان ها می افتیم و پشت سر ما بد خواهند گفت. اگر ببینیم ما با تیغ جوجه تیغی ها تیراندازی میکنیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می گیرد. اگر دختر دم بختی تیغ جوجه تیغی در دست دارد  یا تیغی به سوی او افکنده می شود نیکو است چون مورد توجه قرار می گیرد.


13 نظر

 1. جوجه تیغی جوجه تیغی says:

  با سلام خواب دیدم که یه جوجه تیغی را اوررم خونه و تو اتاق خودم باهاش بازی میکنم و روش دست میکشم رنگش مشکی و سفید بود تعبیرش چیه

 2. مهلامهلاsays:

  سلام خواب دیدم یه جوجه تیغی کوچکی کف دستم بود ویکی از تیغهاش میخواست دستسمو زخمی کنه و انداختمش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه شما فوری جوجه تیغی را از ترس زخم شدن دست به زمین انداخته اید خوب است و نشان میدهد زیان و تهدیدی از جانب دیگران به شما نخواهد رسید

 3. زهرازهراsays:

  سلام من توخواب دیدم باخواهرم توخونه خودم هستیم.۲تاحیوون سیاه کوچیک دیدم من گفتم به نظرم موشه ولی خواهرم گفت خارپشته.که من ترسیدم ورفتم عقب ولی خواهرم یه نایلون سیاه برداشت وجفتشون روتوش انداخت.بعدمن جرات کردم برم نایلون روبردارم.لطفاخوابم روتعبیرکنید.مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هشداری است که شما در خطر گمراه شدن به واسطه ی رفتارهای بیهوده ی خودتان قرار نگیرید !

 4. ساراساراsays:

  سلام وقت بخیر, خواب دیدم در باز گذاشتم و یه جوجه تیغی اومد داخل خونه منم ازش بدم میومد میخاستم بیرونش کنم که بهم گفت اگه اذیتم کنی تیغ پرت میکنم به چشمت, منم ترسیدم و برادرم گرفتش و انداختش نایلون و پرتش کرد بیرون, ولی دوباره از پنجره اومد تو اتاق من و همش سعی داشت بره تو لباسی که تنم بود, ولی من نذاشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زودرنج هستید و زود از کوره در می روید، مراقب باشید چون ممکن است اطرافیان را از خود رنجانده و پشیمان شوید.

 5. فاطمهفاطمهsays:

  سلام. خسته نباشین, من و همسرم چندماهه جدا شدیم و فرزند نداریم, دیشب خواب دیدم یه پسر دوساله داشتم, تو خونه همسرم بودم و داشتیم جدا میشدیم, همسرم بهم گفت پسرمون هم برای خودت من دیگه هیچ حقی بهش ندارم, منم دست پسرم گرفتم که بیام بیرون ولی پسرم رفت باباش بغل کرد که خداحافظی کنه بعد نظر همسرم عوض شد دیگه نمیتونست از پسرم جداشه, یجوری به من نگاه میکرد انگار دوس داشت بمونم, ممنون میشم تعبیرش بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای آرامش دل و شفای روح باید به سمت خدا بروید و از عبادت غافل نشوید

 6. موناموناsays:

  باسلام.من خواب دیدم توی اتاق هستم وقسمتی از کمد دیواریم باز هست اول فکر کردم یه موش از کمد دیواری اومده ولی بعدا دیدم دوتا جوجه تیغی که یکیشون خیلی کوچیک بود ویکیش بزرگ تر که من تو خواب میگفتم مادر وبچه هستن به خودم گفتم حتما از بالای پشت بام اومدن تو کمد دیواری واون قسمت کمد دیواری که شکسته اومدن تو اتاق اولش هی مامانم وداداشمو صدا میزدم که میترسیدم بهم تیغ بندازه بالشتم گرفتم جلوی خودم که اگر تیغ انداخت توی چشمم نخوره وروی تخت خوابیده بودم بعد یه مدت دیگه نمیتونستم مامانمو صدا بزنم انگار صدام در نمیومد بعد دیدم یه چیزی بهم چسبیده دیدم اون جوجه تیغی کوچولو انگار ترسیده باشه چسبیده به من ورش داشتم وداشتم نوازشش میکردم وانگار داشتم آرومش میکردم که یهو دیدم جوجه تیغی بزرگ هم داره میاد سمتم ونزدیکم بود ودستمو بو میکرد ولی دیدم جوجه تیغی بزرگ دیگه خار نداره وپشتش صاف صافه وداشت دستمو بو میکرد وانگار تشکر میکرد ازم وخوشش اومده بود ازم رنگشون هم فکر کنم قهوه ای تیره بود وبعد از خواب بیدارشدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبرازاخبارخوشایند دارد اما ممکن است جنبه ی ناخوشایندی نیز دراین خواب مستقرباشد ازنظرشخصیت اجتماعی پیشرفت خواهیدکرد ولی ازنظر تجاری یاکاری بانگرانی واضطراب مواجه خواهید شد

 7. مصطفیمصطفیsays:

  من در خواب دیدم در یک حیاط دو جوجه تیغی بزرگ به طرفم تیر میزنن و به بدنم فرو میرود ور درد دارد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دشمنی است زشت دیدار و بد خو

 8. فرزانهفرزانهsays:

  سلام من تو خوابم نزدیک به شاید هزارتا جوجه تیغی دیدم که کوچکترینش اندازه بند انگشت بود بزرگترینشم تقریبا اندازه دست همشونم تو حیاطمون بودن منم پله هارو میرفتم پایین که همشون برگشتن سمت من و نگام میکردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه کم شدن مال و مکنت است

 9. الیالیsays:

  با سلام.من خواب دیدم از کوچه ای که آشناست با همسرودخترم می گذرم که چند نفرو میبینیم تو ماشین جیغ میزنن میگن جلو ماشینه زندست اونجاست.اولش متوجه نشدیم فکر کردیم الکي .ما رد شدیم دیدیم يه جوجه تیغی تقریبابزرگ دویدیم سرکوچه.جوجه تیغی هم یه تیغ سمت همون ماشین پرتاب کرد بعدش اومدش سمت شوهرم یه تیغ به اون پرتاب کرد منو دخترم درحال فراربوديم که اومد از کنار ما فرار کرد رفت تو یه مسجدبرگشت مارو نگاه کرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید مراقب باشید دچار افراد نابکار و مکار در زندگیتان باشید

 10. بیلبوبیلبوsays:

  سلام من خواب دیدم داداشم تبدیل به جوجه تیغی شده و یه عده میخواسن بگیرنش و من و اون فرارکردیم و من کمکش میکردم و اون ادما دنبالمون بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام یه دوره ی بی اعتمادی نسبت به بقیه براش پیش میاد

 11. ستاره رهنماستاره رهنماsays:

  سلام. خواب دیدم داداشم داره یه عالمه جوجه تیغی کباب شده میخوره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روحیه ی حساسی دارن و زودرنج می باشن

 12. حناحناsays:

  سلام خواب دیدم یه جوجه تیغی بزرگ ک البته تیغ نداشت تو حیاط مامان بزرگم بود و من و زنموم سعی داشتیم ک بیرونش کنیم.وقتی بیرونش کردیم دوباره از زیر در وارد حیاط شد.تعبیرشو میشه بگید؟

 13. حناحناsays:

  سلام خواب دیدم یه جوجه تیغی بزرگ ک البته تیغ نداشت تو حیاط مامان بزرگم بود و من و زنموم سعی داشتیم ک بیرونش کنیم.وقتی بیرونش کردیم دوباره از زیر در وارد حیاط شد.تعبیرشو میشه بگید؟