تعبیر خواب زنی که ریش دارد

تعبیر خواب زنی که ریش دارد ، در حالت کلی نمی تواند چندان خواب جالب و یا امیدوار کننده ای باشد ، چرا که داشتن ریش برای زن حتی در عالم واقعیت یا بیداری نیز موضوعی زننده و شاید زشت می باشد ، در این بخش از توپ تاپ سعی داریم تا کمی بیشتر و بهتر در مورد این قضیه به صحبت بپردازیم .

تعبیر خواب زن ریش دار چیست : اگر کسی ( زن یا دختری ) خواب دیده باشد که همچون موی بر صورت داشته و از دیدن موهای صورت خود متعجب است می تواند نماد برخی از ناراحتی های روحی یا فکری باشد که احتمالا با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد ، ممکن است این وسواس ها یا ناراحتی های عصبی مربوط به یک مسئله ی شخصی یا خانوادگی باشد و یا در مورد یک تصمیم گیری باشد و حتی مربوط به بعضی از مشکلات خانواده باشد.

تعبیر خواب زن متاهلی که ریش داشته باشد چیست : در این مورد تنها می توان یک توصیه داشت و شاید یک معنی یا یک عبارت را بطور کلی بیان کرد و این که از رابطه ها یا از حرف ها و یا معاشرت هایی که احساس می کنید بی نتیجه و بدون فایده است و فقط برای سرگرم کردن و یا لذت های موقت و گذرا می باشد ، اجتناب کنید و در واقع این رویا نمادی از نصیحت و یا تلنگر برای اجتناب از معاشرت های بیهوده و بدون ثمر می باشد.

تعبیر خواب زن ریش دار چیست : اما این احتمال نیز وجود دارد که شما در خواب یک زن و یک دختری را مشاهده کنید که ریش گذاشته است و این رفتار را عادی جلوه می دهد این رویا می تواند نمادی از برخی از عادت ها و رفتار های غلطی باشد که بعضی از افراد در جامعه رواج می دهند که مورد رضایت و یا پسند اکثریت هم نمی باشد. و در حقیقت یک تلنگر نیز برای بیننده ی خواب می باشد که مبادا از رفتار و یا از اخلاق افرادی که از آن ها شناخت کافی ندارد ، تبعیت کند.

تعبیر خواب دختر ریش دار چیست : اما شاید شما دختری را دیده باشید که ریش گذاشته است و یا حتی خودتان خواب دیده باشید که ریش دارید و با ریش های خود بازی میکنید ، آن ها را کوتاه می کنید و یا نسبت به آن بی اهمیت هستید ، در اینجا نیز تقریبا همان مطالب هم صدق میکند و و می توان رویا را نماد هایی از رنج زودگذر ، ناراحتی فکری موقت ، وسواس های بی علت ، و یا معاشرت های نه چندان صحیح بیان کرد. البته مجرد بودن و یا متاهل بودن چندان در معنا اثر گذار نیست.

اگر زنی در خواب ببینید که ریش و سبیل دارد تعبیر ان فساد و بدبختی است ابن سیرین در این باره میگویند اگر زنی در خواب ببینید که ریش و سبیل دراورده است و جلوی اینه ای مشغول کوتاه کردن ان با قیچی میباشد تعبیر ان خیر و به نشانه مال و ثروت میباشد اگر زنی در خواب ببینید که ریش و سبیل دراورده و انقدر بزرگ شده است که زیر پاهایش جاری میباشد به نشان ی مرگ میباشد اگر زنی در خواب ببیند که سبیل و ریش بلندی دارد و از این بابت نگران و متعجب است و با همسر خود بر سر این مسئله نزاع و درگیری شدیدی پیدا کرده است به تعبیر جدایی و طلاق میباشد اگر زنی در خواب ببینید که در حال آرایش ریش هایش میباشد به نشانه ی مرگ یکی از بستگان نزدیک تعبیر شده است بطور کلی و بر طبق نظر اکثر معبران داشتن ریش و سبیل برای زن در خواب همراه با تعبیر خوبی نمیباشد و به نشانه ی افسردگی بی خیری و بی برکتی در زندگی میباشد و یکی از کاربران سایت نیز بصورت جامع و کلی برای ما ایمیلی ارسال کردن و درباره تعبیر خواب ریش این مطلب بلند را ارسال نمودند

دم صبح خواب دیدم که ریش دراوردم تعبیرش چیه؟ آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش ها و زنان را به گیسوها. اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می ساخت، دلیل است کدخدائی خویش تیمار دارد. اگر بیند ریش را خضاب کرد و خضاب نمی پذیرفت، دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد. اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت. اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی. اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولکن غمگین شود. اگر بیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد. اگر بیند که ریش آیینه شد، دلیل که کدخدائی و زینت او ساخته گردد. اگر بیند که ریش او از بیماری فروریخت، دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم بود و آبرو و مالش برود. اگر بیند ریش را شانه می کرد و بخور و گلاب بر وی می زد، دلیل که کسی را شغل کند و مردمان را شکر باشد. جابر مغربی گوید: اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد. اگر کسی ریش خود را به اندازه ای بیند که ریش پدرش بود. دلیل است از پدر میراث یابد. اگر بیند که دست در ریش خود کرد و پاره ای برگرفت و آن را بینداخت، دلیل که مالش از دست برود. اگر بیند که پاره ای از ریش در چیزی نهاده و نگاه داشته بود، دلیل است مال خود را نگاه دارد و به کس ندهد. حضرت دانیال گوید: اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند کسی او را در حرم به وقت موسم سر بتراشید، دلیل که اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگین است شادمان شود، اگر بیند که بی سببی اندک ریش او می افتاد، چنانکه نقصان در وی ظاهر گردید، دلیل است از رنج و سختی فرج یابد. اگر بیند که ریش او تمام سفید گردید و هیچ سیاهی در وی نبود، دلیل که لختی از حرمت وی نقصان گردد. اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد. اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد. اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد. اگر وی ریش کسی را بگرفت و می کشید، دلیل است که مال آن کس را به میراث بستاند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ریش در خواب بر ده وجه است. اول: تیغ. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبه. چهارم: هیئت. پنجم: منزلت و مرمت. ششم: نیکوئی. هفتم: تزویج. هشتم: مال. نهم: فرزند. دهم: گرامی شدن.

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

146 نظر

 1. pegahpegahsays:

  در خواب یکی از خانم هایی که با او رابطه خوبی ندارم را دیدم که ریش کوتاه دراورده.البته من در خواب او را میشناختم ولی او من را نمیشناخت.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر خواب شما بنا بر گفته های کرمانی و شیخ طوسی دلیل بر نفاق و دوبه هم زنی یکی از دوستان نزدیک شما میباشد

 2. فاطمه فاطمه says:

  ببخشید من خواب دیدم خانمی که میشناسم ریش پرفسوری در آورده و وقتی کنار من قرار میگرف حس میکردم نامحرم است تعبیر ابن خواب چیست

 3. هستیهستیsays:

  خواب دیدم ک عروسی نزدیکانم هستم و عروس با ریش در عروسی حضور داره، معنیش چیه؟

 4. N.kN.ksays:

  دختری هستم که خواب دیدم ریش مشکی و نسبتا بلند و نرمی دارم که ناراحتم و نگران مادرم ریشم را کوتاه میکند و از این بابت خیلی خوشحال میشم که مادرم ریشم را کوتاه می کند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ریش در خواب شما به معنی خطر و یا مشکل روحی و عصبی است و کوتاه کردن ان توسط مادرتان به معنی ایمن شدن و خلاصی یافتن از مشکلات بواسطه دعای خیر مادر میباشد

 5. H.tH.tsays:

  سلام .یه دختر نوجونم اصلاح نکردم صورتمو خواب دیدم سیبیلامو با تیغ زدم تو خواب میگفتم اشکال نداره آخرش که باید میزدمشون ...ولی مادرم تو خواب از دستم ناراحت شد ...اصلا به این مسئله فکر هم نکردم یا فکرمو مشغلو نکرده ...تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام خواهرم خیر باشد انشالله ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

 6. الالsays:

  خواب دیدم که ریش در آوردم و جلوی آینه با تیغ اصلاحش میکنم و به چندین مدل مختلف. تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مواظب باشید و احتیاط کنید. کسی در کمین نشسته است که به شما ضربه بزند. ممکن است از لحاظ شغلی ضرر و زیان ببینید.

 7. منمنsays:

  سلام. مدتی است بین من و مادرم کمی کدورت پیش اومده و از هم جدا شدیم دیشب خواب دیدم که مادرم به محلی که من در آن زندگی میکنم آمده و وقتی به سراغم آمد سیبیل داشت و کمی ریش تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بدان که تا به مشکلات و سختی ها گرفتار نشوی قدر عافیت و راحتی را نخواهی دانست. کمی هم خوش اخلاق باش و از بدخلقی دست بردار.

 8. ShinShinsays:

  سلام خسته نباشید.من دختری متاهل میباشم و در خواب دیدم ک به آرایشگاه رفته بودیم و آرایشگر ریش های همسرم را کوتاه میکرد(البته ریش هایش بلند نبود)یعنی اصلاح و آراسته میکرد. تعبیرچیست؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کار شما مربوط به خود شماست ،از ایرادها و ناخشنودی های مردم و اطرافیان درمورد کاری که شروع کرده ای ناراحت نشو و به تلاش خود ادامه بده.

 9. آزاده والی نژادآزاده والی نژادsays:

  سلام.من زن هستم.مادرم که چند ساله فوت کرده اومد به خوابم دیدم ریش و سیبیل زرد دراورده گفتم پس چرا مامان ریش و سیبیلتو تمیز نکردی گفت منتظرم دوران پریودم تموم بشه بعد اصلاح کنم.تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواهرم آزاده،یک یا دو در بسته (یک یا دو مشکل) برای شما به خوبی با کمک یک شخص و تلاش خودتان برطرف خواهد شد نگرانی نداشته باشید.

 10. نیکانیکاsays:

  من صورتم خیلی مو داره بیشتر وقتا فکرم درگیرشه که اخرش مثل ریش بلند میشه با عمین فکر و تفکر بهذخواب میرم و خواب دیدم که ریش دراوردم اما اسمشو نمیشد ریش گذاشت شاید یه سانت یا دو سانت بود همشم میگفتم دیدی بالاخره شد ریش این موهات بعد خندم میگرفت میگفتم درستش میکنم عیب نداره شبشم مریض بودم گفتم شاید خواب ظن دیده باشم اما چون قبل از اذان صبح بیدار شدم گفتم شاید تبییری داشته باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواهرم نیکا، برخوردهای بهتری می‌توانی داشته باشی تغییر این برخوردها، تو را نزد او محبوب خواهد ساخت. آن وقت بسیاری از گرفتاری‌ها رفع می‌شود.

 11. دختردخترsays:

  سلام مادرم خواب دیده که من ریش و سبیل کوتاه بور در آوردم و صورتم انگار کسی که قبلا آبله داشته و الان جاش مونده شده.من دخترم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما فکر می کنید که اگر در کاری شکست خوردید هیچ مقصر نیستید بلکه تقدیر این طور بوده است ولی اگر درست عمل نمایید و پشتکار داشته باشید تقدیر هم با شماست.

 12. غزالغزالsays:

  دختری مجردهستم مامانم خواب دیده من سبیل دارم و برای اصلاح اون نخ زرد خریده،تعبیرش چی میشه??

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به جای تشويش ، در زندگی آرام پيش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقيت بر تو گشود ه شود.

 13. اسماءاسماءsays:

  خواب ديدم مادرم سبيل دراورده ومن براش اصلاح ميكنم تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از همکارانتان به شما توانایی و نیرویی خاص و خارق العاده می‌دهد و باعث پیشرفت شما می شود؛ بدون اینکه حتی خودشان بفهمند چه کمکی به شما کرده اند!

 14. یلدا جتیلدا جتsays:

  خواب دیدم ریش زبر و کوتاهی دراوردم که جلوی اینه شروع به تمیز کردنش کردم و صورتم صاف و تمیز شد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بهتر است سری به پزشک خود بزنی. چون نگرانی‌های تو را نسبت به بعضی از عوارض جسمی برطرف خواهد کرد. خستگی و افسردگی بیشتر دلایلی روحی دارد و آنها را باید بطرف کرد.

 15. مهینمهینsays:

  سلام. خواب دیدم که راهی سفر بودم(کربلا یا مکه). در آینه نگاه کردم دیدم ریش کوتاهی درآوردم و از آن خوشم می آمد ولی بعد دیدم پیشانی ام هم مو در آورده . در همان عالم خواب از یکی پرسیدم تعبیر خوابم چیه گفت که برو از اطرافیانت حلالیت بگیر چون مرگت نزدیکه. تعبیرش چی میشه؟

 16. فاطمهفاطمهsays:

  باسلام... مح شبی در خواب دیدم صورت پرمویی دارم و ریش درآوردم و به دستور مادرم آنرا با تیغ زدم و صورتم بسیار لطیف شد ...تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همت و کوشش کنی . کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش.

 17. فرزانهفرزانهsays:

  با سلام و وقت بخیر. من دختری مجرد سی ساله ام. دم صبحی خواب دیدم ریش سیاه دارم که از یه سمت بلند بود و به صورت مورب کوتاه. آینه نگاه میکردم خیلی ناراحت بودم. میشه تعبیر کنین. از موقعی که خواب دیدم خیلی فکرم مشغول شده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای کاری که انجام میدهید دلیل و مدرک دارید حق کسی را هم پایمال نمیکنید یکرنگ باشید تا مانعی سر راهتان سبز نشود و زودتر به حاجات خودت برسید

 18. عسلعسلsays:

  سلام وقت بخیر...مادرشوهر من درخواب دیده بود ک من ینی عروسش ریش دراورده و درخواب ب من میگوید ریش هایت را بزن برازنده یه خانوم نیست ک ریش داشته باشه...خواهش میکنم تعبیرشو بگید خیلی نگرانم؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با نزدیکان و آشنایان خود به مشکلات و اختلافهایی خواهید خورد که باعث خواهد شد از آنها دوری کنید

 19. مهتاب رضایی رادمهتاب رضایی رادsays:

  سلام دختر نوجوان 15 ساله ای هستم خواب دیدم ریش نسبتا کوتاه و نرمی درآوردم و از این وضع ناراحت بودم و میخواستم بپوشانمش اما حس میکنم بقیه فهمیده بودم و همه حتی خودم شوخی و مسخره میکردیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از بودن در کنار فردی که فردا ملاقاتش می کنید لذت ببرید زیرا شاید تا مدت ها چنین موقعیتی برایتان به وجود نیاید.

 20. زهرا زارعیزهرا زارعیsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم صورتم به صورت پراکنده مو در اورده بود رنگ خاصی نداشت مثل موی صورت عادی بود. فقط همینو دیدم و ساعت ۷ بیدار شدم تعبیری دارد؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مخالفتهایی که با شما می شد از بین رفته و زمان آزادی شما فرا رسیده هر هرکتی به نفع شماست . ملاقات در پیش دارید .

 21. بانوبانوsays:

  سلام من دختری مجردی هستم ک خواب دیدم ریش نسبتابلندونرمی دراوردم مثل موهام بودن واونارو تاباقیچی کوتاه کردم ولی ن همشوحدودا یه سانت تادوسانتشو نگه داشتم.بعددیدم ک کل صورتم مخصوصا گونه هام یکی دوتا مودراومد تواون خواب دوست صمیمی ام بود میشه تعبیرشوبگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از درد و اندوه نهراسید و استقامت داشته باشید و صبر و شکیبایی پیشه کنید تا در کار شما فرجی حاصل شود و شما را از نگرانی برهاند.

 22. الیالیsays:

  سلام.خسته نباشید.من دختری مجرد هستم که چندماهی هست نامزد شدم. تا حالا دوبار خواب دیدم ریش دارم.یه بار بالباس عروس بودم و خودم را توی آینه دیدم وحشت کردم واز خواب بیدار شدم.این بار هم دم صبح خواب دیدم ریش مشکی نرم نسبتا بلندی داشتم که خودم هم ازش ناراضی نبودم.خواهرم میگفت با تیغ اصلاح کن.اما وقتی توی خواب به این فکر میکردم که چطور اصلاح کنم همه ی ریشم ناپدید شد. لطفا بگید تعبیرش چیه.خیلی نگرانم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای تصمیمی که میخواهید بگیرید حتما" نظر خانواده را مد نظر قرار دهید. به خاطر داشته باشید که خودخواهی بیش از حد همیشه کار دستتان داده است

 23. علی فروتنعلی فروتنsays:

  سلام تشکر از شما من را راهنمایی کنید من دیشب خواب دیدم که با چند نفری در کنار هم نشسته بودیم و همسرم هم بود منتها به شکل مردانه و با ریش و سبیل و اصلا شکل الان خودش نبود و تقریبا به خود من شباهت داشت و با موهای مردانه و اشفته من دعواش کردم و گفتم برو ماهات را شانه کن تشکر من را راهنمایی کنید تعبیر اون چی هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به نشانه ی علاقه و ارادت قلبی شما به همسرتان است و نشانگر این است که در همه حال و احوال مراقب ایشان هستید و همین مراقبت ها او را از خطر ها و آفت ها در امان نگه میدارد

 24. علی محبیعلی محبیsays:

  باسلام.ممنون میشم منو راهنمایی کنید.در خواب دیدم که خواهرم کنارم نشسته وبا هم حرف میزنیم.دیدم خواهرم تو صورت ریش دراورده .ممنون میشم تعبیرشو بدونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر خواهر شما مجرد باشند دلالت بر این دارد که در اینده ای نزدیک وصلت خواهند کرد

 25. عالیع صالحی نیاعالیع صالحی نیاsays:

  سلام من متاهلم دیشب خواب دیدم ک صورتم موداره ولی توخواب خودم میگفتم ریش دارم وتازه داشتم سیبیل درمیاوردم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عشق شما نسبت به یک شخص، روابط دوستانه و پیمان محبت را میان شما و او محکمتر خواهد ساخت

 26. فائزهفائزهsays:

  سلام .من دختر مجردی هستم .صورتم از ناحیه پیشانی نزدیک سرم پر مو هست .امروز صبح بعد از طلوع آفتاب خواب دیدم که دارم به آینه نگاه میکنم و میدیدم ریش و سبیل نرم و کم پشتی روی صورتم روییده البته ریش ها خیلی کم بودن و زیاد به چشم نمیومدن ولی سبیلا یکم به چشم میومدن و بینشون تار های سفیدی هم بود. موهای پیشانیم هم بیشتر از حالت عادی شده و تا نزدیک ابروهام رشد کرده البته فقط قسمت چپ مو های پیشانیم رشد کرده بود ولی موهاش مشکی بود.منم که متعجب بودم به مامانم گفتم که دستگاه مو بر رو بیاره تا صورتمو اصلاح کنم و بعدش از خواب پریدم . ممنون میشم اگه تعبیرشو بم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید.

 27. حامیحامیsays:

  سلام خواب دیدم دختری که خیلی عاشقه هم بودیم و الان به دلیله نا معلومی ۴ ماهه از من دلزده شده و کامل گذاشتتم کنار ریشو سیبیله کرو کثیفی در آورده به رنگ قهوه ای و سیگارم دستشه. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ریش کثیف معشوق شما در این رویا به علامت کینه دوری و جدایی شماست

 28. تبسم مشهدیتبسم مشهدیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم صورتم ریش خیلی کوتاه در حد نیم سانت درآوردم و با ژیلت اصلاحش کردم تعبیرش چیه؟البته قبل خواب دستمو به صورتم میکشیدم و نگران موهای زائد صورتم بودم میتونه مرتبط باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خودت را براي شنيدن يك خبر مسرت‌بخش آماده كن.

 29. ZahraZahrasays:

  سلام دختری مجرد هستم دیشب خواب دیدم ریش درآوردم مشکی بود ولی یه تیکش سفید شده بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هرگز از دوستان و نزدیکان تان غافل نشوید و همیشه به آنها توجه کنید و از حال و زندگی شان باخبر شوید و با آنها دیدار داشته باشید.

 30. مینا....مینا....says:

  سلام دختر هستم .توی خوابم صورتم رو دیدم که حتی توی گردنم هم مو درآورده بود و من جلوی آیینه نگاه میکردم با تعجب و این موها وقتی کشیدمشون بلند تراز چیزی بودن که به نظر می امد و یه قسمت از صورتم پر بود و قسمت دیگ اصلا مو نداشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از عقل و منطقتان استفاده کنید تا بتوانید به موفقیت و پیروزی برسید یادتان باشد کهاستعدادها و توانایی‌های تان را قدرتمند کنید.

 31. معصومه محمدیمعصومه محمدیsays:

  سلام من خانم متاهلی هستم دیشب خواب دیدم زیر چانه ام مقداری ریشهای پراکنده و نرم در حدود نیم سانت دراوردم و خیلی متعجب و ناراحت و در فکر نابود کردن آنها بودم که خواهرم پیشنهاد لیزر کردن به من داد با توجه به اینکه من اکنون باردارم و شغلم را تازه از دست داده ام و در فکر ایجاد شغل تازه ای هستم چه تعبیری می تواند داشته باشد باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این مقدار ریشی که شما در رویای خود دیده اید بیانگر غم و رنجی است که به شما خواهد رسید اما از انجا که در صدصد از بین بردن آن ها بوده اید بزودی این دوران تمام می شود

 32. ساراساراsays:

  خواهرم خواب دیده دو تا زن کوتاه و چاق که روی صورتشون پر از مو بوده موهاش از ریش آقایون بدتر انقد زیاد بوده مثل پشم بوده اومدنو اونو میبوسیدن و باهاش روبوسی کردن اونم موهاشونو حس میکرده رو صورتش انقد حالش بدشده با ترس از خواب بیدار شده الان خیلی نگرانه اگه میشه تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک شخص مشکوک و موذی. حماقت. خیانت و دو رویی.

 33. najmehnajmehsays:

  سلام..دختر مجردی هستم.در خواب دیدم که بر روی چانه ام موهای بلند سیاه و سفیدی در آمده..بعد با مشورت مادرم به آرایشگاه رفتم که اصلاح کنم..به یاد دارم که درخواست دادم با قیچی اصلاح نشود..و دیگه از خواب بلند شدم..تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جدایی و فاصله های عاطفی با فرد یا افرادی از دوستان

 34. فاطمهفاطمهsays:

  سلام. من دختر مجردی هستم ی نفر برام خواب دیده ک ریش زیادی در اورده بودم و اونم از این موضوع خیلی تعجب کرده بود. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون این رویا را شخص دیگری برای شما دیده اند تعبیرش به همان فرد باز میگردد و به این علامت است که این شخص در روزهای پیش رو درگیر مشکلات روحی تازه ای خواهند شد

 35. دختترردختتررsays:

  سلام من یه دختر 18 ساله هستم ساعت 3 صبح خواب دیدم که تو مدرسمونم و همه چیز عادی بود و تو ایینه که به خودم نگاه کردم ریشی نداشتم ولی بعد یه مدت باز که تو ایینه نگاه کردم ریش کوتاهی دراورده بودم ولی ریشم بافته شده بود و من سعی میکردم مخفیش کنم و وقتی دست تو موهای سرم میکردم که درستش کنم رنگ موهام از حالت عادی هم روشن تر بود موهام بافته میشد و من هی بازش میکردم و دیدم که یکی از استادام که من هیچ وقت ناراحت و عصبانی ندیده بودمش از دست من خیلی ناراحت بود میشه بگین تعبییرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام دخترم رنج یا ناراحتی ممکن است بواسط ی دیدن این رویا و داشتن ریش به شما وارد شود ، شما انسانی شریف و زود رنج هستید در برابر مشکلات بی تابی نکنید و صبور باشید

 36. فرشته شمسفرشته شمسsays:

  سلام خوابهایم درهرساعتی که باشدتعبیرمیشوند وباعث نگرانی ام شده دیشب زنی جوانی رادرخواب دیدم که موهایش راکوتاه کرده بود وریش داشت به عبارتی یکی ازاشنایان بود که چندی است باسرطان دستوپنجه نرم میکند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی تشدید شدن بیماری یکی از اقوام شماست ، رنج و درد زیادی که بخاطر مریضی وارد می شود تعبیر این خواب است

 37. بنفشه سلامیبنفشه سلامیsays:

  سلام..مادرم دیشب خواب دیده که من سبیل دراوردم و بسیار تعجب کرده که من چرا سبیل دارم..مجردهستم..تعبیرش چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در رابطه ای هستید، به قهر و جدایی می رسید و پیوندی که برقرار کرده بودید گسسته می شود.

 38. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم ک تو ایینه خودمو نگاه میکنم ک میبینم ریش وسبیل دارمو وبه ریشم دست زدم ومتعجب بودم از ریش وسیبیل. درضمن مجرد هستم .ممنون از پاسخ گویی شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نزاع و درگیری در خانواده

 39. مارالمارالsays:

  سلام و درود و ممنون از زمانی که برای تعبیر خواب بازدیدکنندگان میگذارید.. دختر بالای 30 سال مجردی هستم خواب دیدم چند سانتی در زیر چانه ام ریش زبر مشکی دراوردم و تو خواب ناراحتم به مادرم با ناراحتی میگم ریش دراوردم مادرم با دست میگیره و به نظرم تو خواب میاد که وقتی دستش میگیره ریشه کوتاه تر میشه مثلا از 3 سانت میشه یک سانت و میگه این که ریش نیست ، کمه... ممنونم میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   محتمل است برای مدتی کوتاه مقدار کمی بی حوصله آشفته و یا کم همت شوید و این دلایل مشخص خود را دارد و بزودی دوباره انرژی دوباره بدست می آورید

 40. امين رودكيامين رودكيsays:

  سلام و خسته نباشيد من حدود ٥ ماه پيش به يه دختري علاقه من شدم و تقريباً كل فكرمو درگير كرده بود. اين اواخر دارم سعي ميكنم كه فراموشش كنم. اما الان حدود سه بار خواب دختر قريبه اي ديدم كه ريش داره،تو يكي از اين خواب ها ديدم كه دختره ريش پروفوسري داره لطفاً تعبيروشو بگيد بهم ممنون ميشم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می‌کنند دفاع کنید

 41. kianakianasays:

  سلام من دختر مجردی هستم که بعد از اذان صب خواب دیدم که ریش کم تراکم و کوتاهی دارم و ادامه ی خوابو اصلا یادم نمیاد میشه تعبیرشو لطف کنید و بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از یک شرایط نامساعد و ناهموار رها خواهید شد

 42. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خسته نباشید .من خواب دیدم ریش خیلی کوتاه به رنگ قهوه ای خیلی روشن تقریبا بور در آورده و جلوی آینه خودمو نگاه میکنم و خیلی از دیدم خودم تعجب کردم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این مقدار ریش و با این رنگ فقط خبر از مقدار کمی کسالت یا ناراحتی برای شما میدهد

 43. یاسمنیاسمنsays:

  خواب دیدم ریش دارم و بعد اونا رو زدم و صورتم تمیز و صاف شد و مادرم ناراضی بود از این کارم و گفت آخر کار خودتو کردی دختر مجرد هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است در همین ایام از طرف فردی آشنا به شما غم و یا ناراحتی برسد

 44. مهسامهساsays:

  سلام من خواب دیدم دارم خودمو تو آینه نگاه میکنم و مجذوب این هستم که چقدر خوشگل شدم و یه دفعه متوجه میشم که دور لبم بین لب و بینی تا روی چونم ریش های کوتاه خیلی سیاه در آوردم و شروع میکنم به کندنشون ولی انقدر زیاده که بی فایده میبینم کارم و و اینکه تو خواب دارم آماده میشم برم عروسی و اینکه من در واقعیت یه دختر مجرد هستم تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است بعضی از بدبیاری ها و یا بدشانسی ها نیز به سراغ شما بیایند ولی موارد چندان مهمی نیستند که بتوانند تاثیری در روحیه و یا رفتارتان بگذارند

 45. آرزو عسگریآرزو عسگریsays:

  سلام. زن متاهلی هستم . چند شب پیش خواب دیدم جلوی آینه صورتم رو نگاه میکنم و چانه ام پر از ریش کوتاه قهوه ای روشن ه . چند شب بعد خواب دیدم شکمم بزرگ ه و برای نوبت زایمان به بیمارستان مراجعه کرده ام ولی میگفتند حالا زوده باید ۲ هفته دیگه بیای. تعبیرش به نظر شما چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتیاط کنید ، مراقب گفتار و رفتار خود خصوصا در همین ایام پیش رو باشید ممکن است دچار زیان روحی شوید

 46. محدثه رادمهرمحدثه رادمهرsays:

  سلام من دیشب با مادرم دعوا کردیم و بعد خواب دیدم که صورتم دقیقا عین همین عکس تو سایتتون شده رومبل دراز کشیدم و به مادرم میگم من که میگم پرموم بیا اصلاح نکردم ببین چی شد می خندم بعد ک دست میزنم به صورتم یکم خودمم از حجمش تعجب می کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، پرمو بودن صورت شما اشاره به بعضی از خواسته های درونی شما دارد که قصد دارید با اراده و قدرت بیشتری برای بعضی از اهدافتان عمل کنید.

 47. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم ریش وسبیل درآوردم یه آقایی هم کنارم بودمیخواستم بتراشم وقتی رفتم جلو آینه دیدم خودشون محو شدند خیالم راحت شد ضمنا چندسال از شوهرم جداشدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زود از کوره در نروید و باعث آزار دیگران نشوید.

 48. رویارویاsays:

  سلام مجدد و درود برشما چند وقت پیش مادرم خواب دیده ک من با پسری ازدواج کردم ک ریش سیاه داره ب اندازه معمولی و یکم توی تکلمش مشکل داره و اهل شهرستانی هست ک خودمان ماله اونجاییم وهمینطور خواهرم و شوهرش رو هم دیده ک ایشون یعنی دامادمون در واقغعیت در تکلم مشکل داره و در خواب دیده ک یا خودش میگه یا من میگم که دیگ نباید دامادمون رو سرزنش کنیم بخاطره اینکه شوهر منم این طوری بوده تو خواب یعنی مشکل داشته در ترف زدن. از قضا کسی ک اون موقع دوسش داشتم اهل اون شهرستانه و با مادرم درمورد ازدواج با اون حرف زدم ولی ایشون ریش نمیزاشت معمولا و در تکلم هم مشکلی نداره ممنون از زحمات شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این احتمال می رود با چنین شخصیت و مشخصاتی که از جنس مخالف خودتان هست در مورد موضوعی مشخص هم صحبت شوید.

 49. محبوبهمحبوبهsays:

  خواب دیدم دختر برادرم که 5 سالشه ریش نرمی داره و تو خواب هم ناراحت نبود.. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا وابستگی خود را در برخی مسائل زندگی قطع کرده و به شکلی مستقل به ادامه ی پروژه های خود بپردازید.

 50. هلیاهلیاsays:

  درود. برادرم که دو سال پیش همسرش رو از دست داده، یک ماهی میشه با یه خانم مطلقه ازدواج کردن. با آشنایی که ایجاد شده بود، تمام خانواده مخالف ازدواج شون بودند. اما وقتی دیدیم برادرم و اون خانوم همدیگه رو می خوان ما دیگه کوتاه اومدیم و همگی تو عقدشون شرکت کردیم و گذشته ها رو فراموش کردیم و براشون آرزوی خوشبختی می کنیم. دیشب خواب می دیدم دوباره می خوان جشن بگیرن و داریم عروس رو می بریم آرایشگاه. عروس ریش مشکی داشت. فیلمبردار هم پشت سر ما که داشتیم عروس رو برا رفتن آرایشگاه بدرقه می کردیم ایستاده بود و من برگشتم و لبم رو به نشونه تعجب به دندون گرفتم و فیلمبردار از این حرکت فیلم گرفت و دیگران رو هم تشویق کرد تعجبشون رو نشون بدن، انگار می خواست بعد که از آرایشگاه اومدن، باز هم واکنش ما رو فیلم بگیرن. بعضی از مهمونا رو من نمی شناختم. مادرم فقط آشنا بود . سپاس گزار میشم اگه تعبیرش رو برام بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، موضوعی موجب پریشانی شما می‌شود.

 51. دخترخانومدخترخانومsays:

  سلام من همراه یه عده بودم(کمکشو بنظر بودم)که یسر افرادم میخواستن اونارو بگیرن..بعداین تکه دقیق نمیدونم کجاش بوددیدم بین یه زن و یه مردمکه زنه یه ته ریشو سیبیل فککنم داشتو انگار یکم مخلوطش سفیدم بودصورتش خیلی جوان نبود سنش جا افتاده بودیکم فکنم چروک داشت نه خیلی چشاش برنگ ماشکی بسته بود(پررنگ تیره بدون براقی)ومنم برا ایکه فککنم زیاد ازضاهرش مبخواستم حس ناراحتی نکنه یجورایی..به سبیل خودم بنظرم اشاره کردمو یعنی منم سیبیل دارم(البته حالت عادی هرخانمکه اصلاح نمیکنه)و دقیق یادم سبیلم نیس و فقط یادم انگارهمچین حسی داشتم براایکه ناراحت نشه فککنم..البته یلحظه قبل یابعدش بود فکنم که بدون ته ریش دیده بودمش(هموطور که قبلم اشاره کردم)..بعد یمورچه از رو آستین یا دستم دیدمکه بنظرم دورش کردم یا فوتش..بعد ینفرتو ظرفیکه توش خوردنی بود همراه بامورچههای زنده نزدیکمو دیدم.. بعدمن مردبغل دستمو متوجهش کردم..ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری، آرامش روانی شما را مختل کند.

 52. لیلا محمدی**لیلا محمدی**says:

  زن.متاهل دیشب خواب دیدم ریش و سبیل در حد کوتاه و موهای زاید روی صورتمه.ولی با خنده میگفتم ببین چی شده.و با تیغ مشغول تراشیدن شدم.اخرش توی دستمو نگاه کردم موهای تراشیده اندازه یه توپ کوچیک توی دستم بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد اجازه ندهید غلبه ی احساس ضعف و اعتماد به نفس باعث شود تا ویژگی ها و رفتار های مثبت خود را دست کم بگیرید.

 53. علیرضا پاشاییعلیرضا پاشاییsays:

  دیشب در خاب دیدم خانمی با ریش در منزلی با من است اورا میشناختم ولی چندیس ک از او جدا شدم ریش او نسبتا بلند نرم بود و چهره اش ب گونه ای بود ک انگار مرا نمیشناخت و از من دور بود لطفا راهنماییم کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی سردرگمی ها و تردید های جدیدی است که شما را در معرض تصمیم گیری های جدید قرار خواهند داد و لازم است با این چالش های جدید به شیوه ای منطقی برخورد کنید.

 54. زهرازهراsays:

  سلام خسته نباشید 18سالمه من خواب دیدم ریش در اوردم زیاد بلند نبود اولش خیلی تعجب کرده بودم ترسیده بودم میگفتم شاید من پسر بودم این همه سال فکر میکردم دخترم البته ته دلمم خوشحال بودم که شاید پسر باشم دیگه میتونم ازاد باشم همجا برم و..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای گناهکارنشانه توبه و برای گمراه هدایت است

 55. kimkimsays:

  سلام خسته نباشید..من دیشب داشتم فک میکردم مو های صورتم زیاد شده برم اصلاح کنم.. شب ک خابیدم خواب دیدم داشتم از ب یکی از گردن ب بالا نگا میکردم ک ته ریش مث مردا داشت وقتی ب کل صورتش رسیدم دیدم خودمم با خودم گفتم از بس اصلاح نکردی اینجوری شده خندم میومد تصمیم گرفتم برم بزنمشون ک از خواب بیدار شدم.میشه بگین ینی چی؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای شما پیش زمینه فکر و سخنتان بوده و تعبیر درستی ندارد

 56. غزلغزلsays:

  سلام از خستگی خوابم برد که خواب دیدم یکی از دوستام اومده پیشم ولی چادر سرش کرده بود و تو صورتشو گرفته بود مث مردا ریش در اورده بود میگفت موقع های دیگه کسی نمیفهمه که دختره و خودشو جای مردا جا میزنه ومن تعجب کرده بودم که اخه مگه میشه دختر اینجوری ریش داشته باشه و تو خواب میدونستم دوستمه ولی درست یادم نمیومد که کیه میشه لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه دوستی و روابط جدید است

 57. محمد اقباليمحمد اقباليsays:

  عرض ادب و احترام.تمنا دارم راهنمايي بفرماييد.ديشب نزديك هاي صبح مقداري جر و بحث با مادرم داشتم.كمي بعدش توي خواب ديدم كه مادرم مقدار كم و بسيار كوتاهي ريش به رنگ كِرم و قهوه اي خيلي روشن دراوردن(حالت ته ريش بصورت خيلي منظم و آنكادر).ايشان جلوي ايينه به خودش نگاه ميكرد و روي ريش دست كشيد و بعد بصورت كامل ريش رو اصلاح كرد و صورتش مثل هميشه صاف و يك دست شد.من داخل اين خواب حضور فيزيكي نداشتم و خودم رو نميديدم در اون مكان،فقط و فقط آگاه و واقف به جزئياتي كه ذكر شد بصورت واضح و زنده بودم..داخل اين خواب به گمانم موهاي ايشان نسبتا كوتاه بودش.. صميمانه ممنونم ميشم اگر محبت بفرماييد و راهنمايي كنيد چون بسيار مضطرب شدم از ديدن اين خواب. با تشكر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتراست از مادرتان دلجویی کنید بیانگر به وجود امدن ناراحتی و اندوه برای شما خواهدبود

 58. زینبزینبsays:

  سلام، دختر نوجوانی هستم که دم دمای صبح(مطمئن نیستم قبل از اذان صبح بود یا بعدش) خواب دیدم که روی چانه ام ریش های مشکی و کوتاهی دراوردم. با ناراحتی و تعجب از برادرم میپرسم که خیلی ریش در اوردم؟ اون هم گفت که نه خیلی نیست. میشه لطفا تعبیر خوابم رو بگین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه کم شدن رزق و روزیتان است

 59. دریادریاsays:

  سلام، من دختری مجرد هستم دیشب خواب دیدم که با بقیه در خانه بودم و من یه لحظه رفتم جلوی آینه و چانه ام را بلند کردم و دیدم قسمتی از چانه ام ریشی به اندازه ۲ سانتی درآورده بود و دستم زدم داخل ریش های مقداری از آنها درآمد و از اینکه ریش داشتم ناراحت بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه مسائل نگران کننده است

 60. فرشتهفرشتهsays:

  سلام.خواب دیدم تا یکی از دوستانم ک زیاد هم علاقه ای به او ندارم ریش پر پشتی دراورده و موهای زبری دارد.ابتدا نزدیکم بود سپس از من فاصله گرفت. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار اندوه شوند

 61. royaroyasays:

  سلام من دختر مجردم خواب ديدم كه ريش پر و بلند مثلا٥ سانتي و بوري دارم مثل مردها كه مردي غريبه اومد خونمون از ظاهر خودم خجالت كشيدم من كه بعدش رفتم زدمشون با تيغ البته تيغو نديدم فقط ديدم كه ديگه زدمشون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 62. ستایش دریسستایش دریسsays:

  سلام، خواب دیدم ریشم رو با تیغ میزنم، تعبیرش چیه ؟ اگه با ماشین موزر میزدم بهتر نبود ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رفع غم و اندوه است

 63. فاطمه زهرافاطمه زهراsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم همسایمون که چندوقتم هست ندیدمش ریش داشت وکمی هم سفید شده بودن گفتم خانم این چیه گفت پس ازفوت فلانی که من نشناختمش توخواب دیگه ریشام اومدن کوتاه نکردم.تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی دچار نگرانی هایی بشوید

 64. شیداشیداsays:

  سلام،من دختری ۳۰ساله هستم خواب دیدم که سیبیل سیاهی دارم که دوتا سه سانت هم حدودا بلندی داره و جلوی اینه خودم رو با تعجب نگاه میکردم و کمی بعد بدون نگرانی سیبیل به شکل پارچه بود و به اون حالت دادم وشبیه پرده وشال پرده درستش کردم،البته در همون پشت لبم به صورت پرده وشال پرده ارایشش کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مسائلی موجب نگرانیتان شود

 65. یلدایلداsays:

  سلام نو جوانی هستم 16 ساله خواب دیدم ریش سیاه و نرم و براق داشتم واز بابت آن اصلا ناراحت نبودم میشه تعبیرش روبگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده شرایطی است که در ان قرار دارید

 66. SetarehSetarehsays:

  سلام من خواب دیدم ک ریش و سیبیل سفید در اوردم و خیلی از این مورد ناراحت بودم که یک مرد اومد و با ماشین زدشون و باز هم خیلی استرس نگرانی داشتم تو خواب تعبیرش چی میشه میشه راهنماییم کنین ممنون

 67. ساراساراsays:

  با سلام .دیشب تو خواب دیدم آینه دستم هست تو آینه نگاه کردم دیدم ریش و سیبیل کم پشت و کوتاه دارم.دیدم دارم رنگ آبی رو صورتم و ریش و سیبیلم میزنم بعد دیدم بد شدم شروع کردم پاک کردن رنگ های آبی .خیلی ام متعجب بودم از این که ریش و سیبیل درآورده بودم .لطفا تعبیرش و بهم‌بگین .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن رزق و روزی از زندگیتان است

 68. خاطره جلیلیخاطره جلیلیsays:

  سلام ، من چن وقت پیش خواب دیدم صورتم مثل ته ریش مردا شده من سریع رفتم دکتر لیزر کردم صورتم دوباره مثل قبل شد ولی خیلی بد بود صورتم سیاه شده بود که با لیزر سفید شد حتی بهتر از الان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر رهایی برای خلاص شدن از غم هااست

 69. محنامحناsays:

  سلام من خواب دیدم ریش کوتاه و مشکی دراوردم که خیلی هم اذیتم میکرد و یه چیز اضافه روی صورتم بود و حس بدی نسبت بهش داشتم و تا اومدم بتراشمش انگار اول یه طرفش بعد یه طرف دیگش غیب شد مرسی بابت سایت خوبتون ?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگیتان مسائلی باعث نگرانی و ناراحتیتان شود

 70. ..........says:

  سلام من یه دختر نوجوان هستم دیشب خواب دیدم ریش بزی سیاه رنگی درآوردم وخیلی خوشم اومد ازش خط ریشمم یه حالت قشنگ مردونه ای پیدا کرده بود تعبیرش چیه با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است در زندگیتان تغیراتی ایجاد شود که چندان مورد رضایت و خوشنودی شما نباشد

 71. نجمهنجمهsays:

  سلام توی خواب دیدم پسری که بهش علاقه دارم با دختری که نمیشناختم گرم صحبت و تعریف بود اون دختر سیبیل داشت منم توی خواب ناراحت بودم و حرص میخوردم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسائلی دچار اندوهتان شود

 72. فتانه پیرامونفتانه پیرامونsays:

  سلام دیشب خواب دیدم موهای زیر چونم یکی در میون بلند و سیاه شدن دوباره خوال دیدم رفتم آریشگاه مثل مردا ریش پروفسوری گذاشتم به آرایشگر میگم ن کامل بزنش مامانم ناراحت میشه میشه بپرسم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورادی باعث اندوهتان شود

 73. قیدرلوقیدرلوsays:

  من مادرهستم طلاق گرفتم،، دخترم چند وقته مشکل براش پیس اومده پدرش اذیتش میکنه،،خواب دیدم ته ریش در آوردم وخیلی نگ انم به هرکی میگفتم چرا من اینطور شدم محل نمیذاشت تعبییرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مسائلی باعث نگرانیتان شود

 74. مهناز حاجیانمهناز حاجیانsays:

  سلام من خانم متاهل هستم ؛ چند روزی است که از موضوع خیانتی که دیده ام ناراحتم ؛ امروز ظهر خواب دیدم که توی آیینه نگاه میکردم و دیدم زیر چانه موی زیادی دارم به رنگ مشکی و سفید و حدودا یکی دوسانت بیشتر نبود و موهای زیر چانه ام زبر بود خیلی در خواب ناراحت بودم و با خودم میگفتم من که تازه زدم چرا اینقدر پر شده و چطور موهایم سفید شده ؛ و قتی گردنم را راست میکردم موها خیلی کم بنظر میرسید ولی وقتی گردم را به چانه ی خودم میرساندم میدیدم موها زیاد و زبر هستن و سفید و سیاه ...... خیلی نگرانم تعبیر خوابم را نمیدانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسائلی در زندگیتان باعث نگرانی و ناراحتیتان شود

 75. زیما رانیزیما رانیsays:

  من خواب دیدم همراه پسری هستم ک دوسش دارم و ریش خیلی کوتاهیی دراوردم و دست زدم بهش و تعجب کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اتفاقات هیجان انگیزی در زندگی شماست

 76. افسانهافسانهsays:

  درود بر شما دیشب خواب دیدم ریش کوتاهی دارم به رنگ مشکی و همراه کمی تارهای سفید با تعجب جلوی آینه ایستادم و میخواستم مانند مردان ریشم را با تیغ اصلاح کنم اما همینکه تیغ رو روی صورتم گذاشتم از خواب پریدم لطف میکنید اگر تعبیر خوابمو هرچند که بد باشه برام بگید پیشاپیش منتظرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن است

 77. نیلوفرنیلوفرsays:

  درود خواب دیدم سبیل سیاه و کوتاهی پشت لبم دراومده در صورتی ک من در حالت عادی پشت لبم بور و اصلا معلوم نیست تعبیرش چیست ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه برکت و نعمت در زندگیتان و رونق در کسب و کارتان است

 78. باقر عبدالهیباقر عبدالهیsays:

  من به دختری علاقه مندم و مطمعن هم هستم اونم همینقد بهم علاقه دارد ولی تا حالا بهم نگفتیم خب من چند شب پیش خواب دیدم منو واون دخترو یکی از دوستانم پیش هم نشستیم و اون دختر ریش و سبیل نرم و اندازه ای داردتعجب کردم بعدا دیدم باهم هستیم خوشحال بعد دوسه بار منو خیلی محکم بوسید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است دچار درگیری هایی در سطح کارتان شوید

 79. ف.مف.مsays:

  باسلام من خواب دیدم جاریم عین مردا ریش درآورده به رنگ جو گندمی و کمی هم فر تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تغیرات کوچکی در زندگی ایشان رخ میدهد

 80. لیلی خانیلیلی خانیsays:

  سلام من درخاب مادربزرگم را ک چندماهی است به رحمت خدارفته دیدم ک صورتش ریش داشت ک موهایش کوتاه بودونرم وسفید ومن صورتش رامیبوسم وگریه میکردم .وچهره اش خیلی غمگین بودممنون میشم تعبیرش کنید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر است میتوانید برایشان فاتحه بخوانید

 81. محمدمحمدsays:

  خواب دیدم که دوست دخترم که مدتیست باهم قهرمیباشیم اومده پیشم.دیدم که ریش داره.ریش تقریبا کوتاه مشکی وسفید رنگ.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است نزاع و درگیری هایی برایتان ایجادشود

 82. مریممریمsays:

  سلام و‌ وقت بخیر نامزد من چند شب پیش خواب دیدن که به خونه ی ما اومدن و مادر بزرگم رو با ریش های بلند تا روی شونه هاشون میبینه و تعجب میکنه تعبیرش چی هست ؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. تعبیر این رویا از دو جهت قابل بررسی است. یک، نزاع و جروبحث بین دو فرد که به یکدیگر علاقه دارند. دو، آسیبی که به سلامتی خود فرد یا یکی از آشنایان او وارد می شود.

 83. مایسامایساsays:

  سلام و خسته نباشید. من خواب دیدم یه خانواده ای میان خونمون مهمونی و زن اون مرد، ریش و سیبیل داره (خیلی کم شاید 2 سانت) بعدش سلام علیک که میکنیم زیاد تعجب نمیکنم و تو خوابم انگار یکم عادیه که بعصی خانم ها ریش داشه باشن، تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا در بر گیرنده نشانه های خوبی نیست. بهتر است صدقه بدهید.

 84. شیرینشیرینsays:

  سلام وقت بخیردیشب 14 آذر خواب دیدم دوطرف چونه ام تارهای ریش کم پشت قهوه ای در اومده که بسیار باعث تعجبمه وقتی لمسش میکنم جاش کمی درد داره و از دیگران میپرسیدم چکار کنم وکجا برم رفعش کنم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسائلی در زندگیتان باعث نگرانی و استرس شما در زندگی شوند

 85. امیر حسین احمدزادهامیر حسین احمدزادهsays:

  با سلام.اگر زنی در خواب بیندکه زنی دیگر ریش در آورده و هر دوطرف همدیگر را میشناسند نشانه چیست؟؟فقط اگه میشه سریع تر جواب منو رو بدید!!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر خیری است که ممکن است به مال و ثروت شما برسد

 86. لیلالیلاsays:

  سلام،اگه دختری خواب ببینه که یک طرف صورتش ریش پرپشت و مشکی در آورده تعبیرش چی هست،ممنون میشم جواب بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   کار اشتباهی می کنید که باعث ناراحتیتون میشه

 87. ماجدیماجدیsays:

  سلام من باردارم خواب‌ دیدم ریش درآوردم تعبیرش چیه ریشام زیر چانم بود دخترم الان چند روز دیگه چهار ماهش تموم می‌سه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است استرس هایی را متحمل شوید

 88. یزدانییزدانیsays:

  سلامٌ علیکم. مادرم خواب دیدن ک ریش درآوردن... کوتاه و بلند. چیز زیادی خاطرشون نیست.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مشغولیت های ذهنیشون رو باید کمتر کنن

 89. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خانمی مطلقه می باشم امروز بعد اذان صبح خواب دیدم ریش قهوه ای رنگی به اندازه ۱۰سانت درآوردم کی خیلی موهای نرمی داشت بعد که فهمیدم این ریش درآمده بصورت یکدفعه ای بادستم کامل گرفتم وبراحتی کنده ام که بعد از کندن اونها وانداختن در سطل زباله خوشحال شدم وهیچ موی درچانه ام نموند وتمیزشد ممنون میشم منو تو تعبیر خوابم راهنمایی کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   احترامتون رو پیش بقیه از دست میدین

 90. سمیراسمیراsays:

  سلام من دم دم های صبح بود خواب دیدم داریم با خانواده میریم بیرون آخه یهو از پنجره دیدم بیرون بالن سواری هست من ۱ساعت قبلش سوار شده بودم ولی از پنجره دیدم فیلم میگیرن به خانواده گفتم بریم شروع کردم آرایش کردم بعدش دقت کردم صورتم ریش داشت نسبتا بلند و قهوه ای تیره تا خانواده دیدن کمک کردن ژیلت آوردن تو آینه دیدم دارم از ریشه میزنم و صورت خودم بود و یهو بیدار شدم میشه تعبیرش بگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار مشکلات روحی و ناراحتی های گذرا شوید

 91. ستارهستارهsays:

  سلام دوست مجازیم که دختر لرستانی هستش این خواب رو دربارم دیده خواب بودم دیدم کنارم خوابی ولی پتو روصورتت بعد گفتم دارم باهات حرف میزنم خوابی اجی پتواز روصورتت کشیدم دیدم یاخدا اینک مرد ریشتم زرد بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار کلافگی و تشویش ذهنی شووید

 92. نگارنگارsays:

  سلام من تو خوابم سوار مترو شدم واشتباهی رفتم به یه روستا واونجا یه ایستگاه بود که من پیاده شدم وهمه جا تاریک بود واطاف کلا بیابون بود که یکم اونطرف تر یه روستا بود ویه کوه بود که مردمی که اونجا بودن ازاون کوه بالا می رفتن بعد من رفتم ایستگاه تا دوباره برگردم به خانومه کنارم نشست که تاحدودی سیبیل داشت پشت لبش ولی کلفت یاخیلی مشکی نبود بعد من شروع کردم سیبل های این خانومو بادستام میکندم اونم هیچی نمی گفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام با افرادی آشنا میشین که موفق و با هدف هستن که شما باید سعی کنین ازشون کسب تجربه کنین و وقتتون رو به بطالت نگذرونین

 93. FtmFtmsays:

  با سلام من دختری ۱۸ ساله هستم که از بچگی از جسم خود ناراضی بودم و میخواستم پسر باشم دیشب تو خوابم دیدم که تو اتاق خودم که تاریک بود و فقط یک نور کم رنگی از پشتم به ایینه ام داشت میتابید و من وقتی تو ایینه خودمو دیدم ریش نسبتا بلند و بسیار نرمی داشتم وقتی دست میزدم احساس ارامش میکردم و میخواستم این ریش بلندتر بشه ولی یه استرسی هم داشتم که خونوادم اگه دیدند چیکار کنم میشه تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به جریانات فکری اشتباه شما اشاره داره و اینکه شما در موقعیتی هم که هستین زندگی خوبی خواهین داشت

 94. هانیهانیsays:

  سلام.من خواب دیدم مادربزرگ پدرم که از دنیا رفته خیلی سرحال هست و به استقبال من میاد و منو در آغوش میگیره و حتی باهم عکس میندازیم و وقتی منو در آغوش میگیره میگه خیلی خوب شدی و ریشاتم خیلی خوب شده در حالی که حتی من تو خوابم این حس رو داشتم که من اصلا یش ندارم که همچین چیزی میگه.ممکنه تعبیرش رو بگید لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما به جایگاه بزرگی در آینده خواهید رسید، برای مادر بزرگتون سوره ی الرحمن بخونین

 95. نگارنگارsays:

  سلام من دختر مجردی ۲۴ ساله هستم که خواب دیدم که خط ریش کنار گوشم یکم بلند شده در حد پنج سانت ولی نازک و لطیف ومشکی بودن و دوسه بار با دست میکشیدمشون فقط یکم تعجب کردم ولی ناراحت با خجالت زده نبودم، میشه لطف کنید تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام آبرو و شرافت بدست میارین

 96. ShShsays:

  سلام؛مادرم دیشب خواب دیده که ریش و سبیل مشکی و زیادی رو صورتم در اومده.بابتش خیلی تعجب کرده بود مجرد هستم...لطفا تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به آبرو بزرگی میرسین

 97. محمدمحمدsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم یه زن چادری با حالتی خسته همراه با فرزندش وارد مغاذه من شد برای خرید جنس صورت زن ریش های طلایی آنکارد شده داشت و اولین باری که متوجه ریش روی صورتش شدم بسم الله گفتم ولی اتفاق خاصی نیوفتاد ازم یه لیوان آب خواست بهش دادم خیلی نگرانم خواهش میکنم تعبیرش برام بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس در موقعیتی قرار می گیرین که باعث نگرانیتون میشه اما حل میشه

 98. مبیناااامبینااااsays:

  سلام دخترمجردی هستم خواب دیدم یه طرف صورتم چند لاخ یابیشتر ریش دراومده اول کوتاه بودن بعدش بلندشدن وصاف به رنگ مشکی بودن بلندیش کم بودبه اندازه ۳سانت بودفکرکنم میخواستم بکنمشون اما ترسیدم دردم بگیره و بعدش یادم نیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام درگیری های ذهنی دارین

 99. بیتابیتاsays:

  سلام.من خواب دیدم که رفتم جلوی اینه و دیدم زیر چونم به اندازه ۲ ۳ خال موی نسبتا بلند درومده و من میخواستم اونارو بپوشونم.یکی هم کنارم بود که فکر کنم مادرم بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام عمرتان طولانی است

 100. مینا نادیان دهکردیمینا نادیان دهکردیsays:

  سلام من دختر مجرد 30 ساله هستم خواب دیدم هول صبح بود ساعت شو نمی دونم خواب دیدم صورتم ریش دارد و مت ناراحت بودم و تعجب کرده بودم ریش کوتاه مشکی یک طرف صورتم کم پشت تر بود ریشاش تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ذهنتون بخاطر آینده و ازدواجتون مشغول

 101. رامینرامینsays:

  سلام من خواب دیدم که همسرم ریش کوتا دارد تعبیرش چیست ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام درگیری ذهنی دارن

 102. ناصر صابریناصر صابریsays:

  سلام من تازه از خانمم جدا شدم دیشب تو خواب دیدم ریش کوتاه قهوه ای داره تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام درگیری های ذهنی دارد

 103. سیناسیناsays:

  سلام خواب دیدم همسر ایندمو به منزل اوردم پدرم و خواهرم نشان دادم حتی خوابیدن در خانه ما ماند اما مادرم در خانه نبود..و تا صبح دم بیدار بودیم ک باران هم‌ میزد و افتاب نیز در امده بود ک با هم به طبقه بالا رفتیم و بزرگترین رنگین کمانی میتوانست شکل بگیرد را با هم مشاهده کردیم تعبیر چیست؟؟

 104. خانم غلامیخانم غلامیsays:

  دختر مجردی هستم خواب دیدم ک زنی دارای ریش قصد نزدیک شدن بمن را دارد و من درحال فرار از او هستم معنی اش چیست؟

 105. LbiLbisays:

  سلام وقتتون بخیر دختری هستم که خواب دیدم جلوی آینه هستم و ریش های مشکی و خیلی کوتاه و خیلی مرتب و منظم دراوردم یادم نمیاد که کوتاهش کردم یا نه تعبیرش چیه؟

 106. سحرسحرsays:

  درود و خدا قوت من خواب دیدم ریش و سبیل پر و کوتاه و مشکی دارم و تعجب نکردم و بی تفاوت بودم تعبیرش چی هست ؟ممنونم

 107. دختر ۱۹۹۰دختر ۱۹۹۰says:

  خواب دیدم تو ی مراسم سلطنتی خارجی باشکوه هستم(فکر کنم همراه خانواده‌م اونجا بودم و ما تماشاچی بودیم) و خودم رو دیدم که با اینکه زیبا و نمکی بودم، مثل پسرا ریش داشتم! ریش مشکی و پرپشت.. گویا بلوز شلوارم پوشیده بودم.. و تعجب کردم اینجا که همه خانما به خودشون رسیدن و زیباییشونو به جلوه درآوردن، چرا من ریش دارم!! (در دوره نوجوانی صورتم پر از مو بود و چند هفته پیش که داشتم عکسامو مرتب میکردم از دیدن اون زمان خودم که موهای صورتم چقد بی‌ریختم کرده بودن و زیباییم مشخص نبوده ناراحت شدم و دلم برای خودم سوخت.. حتی بعضیاشو پاره کردم که دیگه نه خودم نه کسی نبینه.. گفتم شاید خوابمم به این مربوط باشه) در ضمن من مجردم و دیگه دلم میخواد ازدواج کنم

 108. Fara.zareFara.zaresays:

  دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم تو آینه به خودم نگاه کردم ریش و سبیل مشکی داشتم خیلی بلند نبود ولی پر پشت بود. بالای ریش هم تو صورتم لک های قهوه ای و سیاهی بود. همش دنبال صابون میگشتم که صورتمو بشورم

 109. حدیث MMحدیث MMsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم خونه پسری که بهش علاقه دارم وهمدیگه رو میخوایم مادرشو دیدم که لباس قرمز تنش بودو صورتش ریش زبر داشت خواستم بهش بگم بیا برات اصلاح کنم ولی چندشم شد تعبیرش چیه

 110. ......says:

  سلام دختر نوجوانی هستم...خواب دیدم مادربزرگم ریش زبر و پراکنده داره وصورتشو شسته و داره با شال من صورتشو خشک میکنه تعبیرش چیه؟

 111. ستاره زاهدیستاره زاهدیsays:

  سلام دیشب خواب جاری ام را دیدم که۹ماهه قطع رابطه کردیم دریک مهمونی که ازکنارم رد شد ریش های کوتاه زیرچانه اش بود وبه من نگاه میکرد تعبیرش چیه

 112. ش منفردش منفردsays:

  سلام خدا قوت. من زنی متاهل هستم خواب دیدم دو عدد ریش تقریبا نیم سانتی نرم زیر چانه در آوردم که در صدد کندن آن بر آمدم با موچین وقتی کندم یکی رو ریشه ای بسیار بلند داشت که احساس میکردم از سرم کنده شد تعبیرش جی میتونه باشه با توجه به اینکه مسکلات بسیار عدیده ای دوسال تحمل میکنم

 113. سعیدسعیدsays:

  سلام مردی هستم که از همسرم جدا شده ام و با خانمی آشنا شدم که ۳ ساله شوهرش ترکش کرده دیشب خواب دیدم که ریش داره و ریش های خودش رو رنگ کرده البته بگم که از شوهرش هنوز جدا نشده ولی ۳ ساله که هیچ ارتباطی باهم ندارند تا اینکه بعداز ۳ سال مهرش رو گذاشته اجرا لطفا تعبیر خوابم را بگید ممنون میشم

 114. محمد حبیبیمحمد حبیبیsays:

  با سلام مامانم خواب دیده در درآورده به اندازه دو مشت روی هم و عروسی خاله ام هست که پدربزرگم که فوت کرده با همه درگیر شده و به داماد جواب رد میدهد لطفا جواب منو بدهین. متشکرم

 115. سیدسیدsays:

  دیدن زن ریش و سبیل دار در خواب چه تعبیری دارد؟ چنین خوابی دیدم

 116. negar mahdavinegar mahdavisays:

  سلام من خانمی هستم متاهل چند سال پیش دختر خاله مادرم براثر آتش سوزی مرد که من اصلا موقع مرگش ندیدم و اونجا نبودم نمیدونم چه زمانی از سرشب بود اومد به خوابم وریش وسبیل بلن یکدستی به اندازه موهاش داشت ولی متعجب نبودیم انگار که عادی باشه بعد به من گفت با قیچی وشونه که دستم داد گفت برام یخورده کوتاهشون کن گفتم تو که ریش نمیذاشتی گفت برای تنوع گذاشتم با اینکه قیچی دستم بو وخیلی کم میزدم انگار که کاملا با تیغ زده اصلاح کردم براش بعد خوشش اومد میخام ببینم تعبیرش چیه ممنون میشم

 117. S hS hsays:

  سلام من دختر مجرد هستم خاب دیدم که به اینه نگاه میکنم ریش و سیبیل پرفسوری دراوردم ولی کم بود و به فامیلمون نشون میدم و بهش میگم ک خیلی ناراحتم ازین موضوع

 118. بهزاد امیریانبهزاد امیریانsays:

  سلام من پسر مجرد هستم خواب دیدم تو اتاق بودم که وارد پذیرایی شدم دوتا خانم که میشناختمشون یکیشون که صورتش ریش داشت تا منو دیدن بلند شدن اومدن سمت من ولی من از ترسم فرار میکردم از دستشون تعبیرش چی میشه خیلی ذهنمو درگیر کرده

 119. btsbtssays:

  سلام...من یه دخترم و یه شب خواب دیدم ریش دارشتم و جلوی ایینه بودم و تا اونهارو دیدم با قیچی جلوی ایینه اونارو کاملا کوتاه کردم...تعبیر اونو دیدم چیه..ولی جای تعجبم این بودش که دقیقا دو روز بعد دوباره همین خواب رو دیدم که ریش داشتم ولی اخر خوابم رو یادم نمیاد که کوتاه کردم یانه...میخواستم بدونم توی تعبیری که توی سایتتون هست.همین تعبیر خیر و مال وثروت رو داره یا باتوجه که دوباره خوابشو دیدم تعبیرش تغییر میکنه؟؟ اگه میشه تعبیر اونو بگین خیلی ممنون میشم... و ممنون از سایت خوبتون...

 120. شیواشیواsays:

  دختر مجرد هستم.دیدم با پسری اشنا شدم وقتی به اینه نگاه کردم ریشو سبیل داشتم و فکر کردم این پسر چه طور با ریش به من علاقه داره ? کمی بعد دوباره به اینه نگاه کردم ولی ریشو سبیلم ناپدید شد و پسر به من خرما داد و چنتا خوردم

 121. نورالدیننورالدینsays:

  دیدن ریش سیاه مادر و آنهم مریض در خواب؟

 122. علیعلیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم از کوچه نزدیک خونه خودم میگذرم. دخترانی را دیدم ک همه یک قیافه داشتند با ریش‌ها و سبیل های کوتاه. همه دختران بد نگاه میکرند انگار ب من سوء ضن داشتند. من از اینکه این‌ها ریش و سبیل دارند بسیار متعجب شده بودم. تعبیرش چیست؟

 123. بهاربهارsays:

  سلام خواب دیدم سمت راست گردنم ریش حدود ۱۰ سانتی در اومده و دارم با تیغ اصلاحش میکنم ولی دور تا دور گردنم زخم شده بود و سمت چپ سینه م شکاف برداشته بود خونریزی هم نداشت

 124. مریم حیدریمریم حیدریsays:

  سلام وقتتون بخیر.. من خواب دیدم زنداداشم ریش کوتاه و زبری داشت و داشت صحبت که می‌کرد من همش حواسم به ریشش بود.... البته داداش چند وقته رابطش رو با خانواده قطع کرده و به اصطلاح قهره....

 125. منیرەمنیرەsays:

  سلام خستە نباشید ،من دیشب خواب دیدم روی گردنم موهای زائد تقریبا یک سانتی متر دراوردە بود من توی آینە نگاه میکردم بهشون و متعجب بودم

 126. MinaaMinaasays:

  سلام و درود خانم متاهلی هستم دیشب خواب دیدم ک ریش های پراکنده ب رنگ مشکی و سفید و خاکستری دراوردم ک خیلی کوتاهن و متعجب بودم از اینکه صورتم موهای کلفت ندارد مثل صورت خانواده مادریم ک موهای زائدصورتشون خیلی کلفته و تو فکر رفته بودم ک از کی اینطوری شده ک تازه من دیدم انگار ی شبه ریش دراورده بودم و همش میگفتم چجوری از بین ببرمشون لطفا تعبیرشو بگین نگرانم

 127. سمیه اشکوریسمیه اشکوریsays:

  سلام، ببخشید پسر من ۱۷ سالش هست دیشب خواب یه دختر بچه ای رو میبینه که ریش داره ممنون میشم تعبیرش و بفرمایید .

 128. الیالیsays:

  سلام من یه دختر 17 ساله و مجرد هستم خواب دیدم که ریش های سیاه و لخت و نرمی در اورده ام که به طور منظمی رشد کرده بود و زیر چانه ام از بقیه جاها بلند تر بود و پدرم تمام ان را با تیغ از صورت من کند درحالی که من مخالفت میکردم میشه لطفا تعبیرشو بگید ممنون

 129. یاسیاسsays:

  سلام من زن متاهل هستم خواب دیدم ریش های بلندی دارم تا روی سینه هام و همرنگ موهام بود قهوه ای منم اولا خوشم میومد و به همه نشون میدادم اما نتراشیدمش اما تو ادامه خواب نبود این روزا یکم حال و روژم خوب نیست میشه لطف کنید جواب بدید

 130. با سلام من زن متاهلی هستم خواب دیدم که زیر گلوم ریش درآورده و بعضی هاشون هم سفید بود میشه لطف کنید جواب بدید

 131. مسیحمسیحsays:

  با سلام من مرد هستم خواب دیدم خانم یکی از دوستام قسمت چانه ریش در آورده البته کوتاه و مشکی و از نظر قیافه هم زشت تر شده تعبیرش چیه ممنون

 132. مریممریمsays:

  سلام من صبح خواب دیدم موهای نرمی پشت لبم در اومده اولش ناراحت بودم حسم بهم میگفت داشتم عروسی میکردم بعد خواهرم اومد برام مرتبش کرد حس خوبی بهش پیدا کردم و به نظرم خوب میومد ولی خواهرم انقدر ادامه داد تا یه چیزی مثل ته ریش موند ناراحت شدم به خودم میگفتم کاش با بند از ریشه درشون میاورد که جای ته ریش نمونه بعدش بیدار شدم

 133. منمنsays:

  سلام دختری 14 ساله هستم.خواب دیدم یکی از دوستام که دختر هست و یه سال از من بزرگتره ریشی کاملا مشکی و کوتاه دارد. در خواب چندان برایمان حائز اهمیت نبود.انگار عادی بود اما خواهرم میگفت که خیلی خوشگل شده است.ازتون خواهش میکنم تعبیر کنین

 134. هدیههدیهsays:

  سلام خسته نباشید من یک دختر مجردم امروز هنگام غروب خواب دیدم ریش خیلی کوتاهی درآوردم و خیلی از بودنش نارحتمو و دستم رو جلوی صورتم گذاشتم و از خواهرم میخوام که برام تیغ بیاره بتراشمش و با تیغ مشغولش میشم دیگه نمیدونم تراشیدمش یا نه ازتون خواهش میکنم تعبیرش کنید

 135. پارساپارساsays:

  با سلام من قراره با یه دختر از فامیل نامزد کنم و بریم برای خواستگاری دیشب تو خواب دیدم دوتا زن جادوگر با ریش و سیبیل دنبالم بودن توی جمعیت ممنون میشم راهنمایی کنید

 136. فاطمه سلیمانزادهفاطمه سلیمانزادهsays:

  سلام هنگام صبح خواب دیدم رفتم تو آینه صورتم را زده بودم اما زیر چونه ام نزده بودم و دیدم یه تیکه مثل ته ریش بود لطفاً راهنمایی بفرمایید؟

 137. PayamPayamsays:

  سلام من ۶ سال با دوست دخترم دوست بودم الان نزدیک ۱ سال که از هم جدا شدیم دیشب خواب دیدم خونه خواهرشیم شوهر خواهرش بهم میگفت بیا با هم باشگاهمون شروع کنیم و دوست دخترم کنارم بود ریش پورفسوری دراورده بود پشم سینه هم دراورده بود و تمام موها بلوند بود مثل همیشه داشت از رابطه های قبلیم میگفت قر میزد ممنون میشم تعبیر کنین

 138. MehrMehrsays:

  سلام وقت بخیر دختر ۲۱ ساله ای هستم مادر درخواب دیده که من زیر گلو و کنار صورتم موهای سیاه و تقریبا دو سانتی در اومده و خیلی نگران بوده از این بابت. تعبیرش رو میشه بهم بگین؟

 139. نیوشانیوشاsays:

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم با دوستم رفتیم بیرون در حالی که صورتم ریش و سیبیل کم و کمرنگی داشت و من خجالت کشیدم.....ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

 140. علی عبدالهیعلی عبدالهیsays:

  باسلام دم صبحی دیدم همسرم تو خیابون با چند زن دیگر ایستاده اند همه آنها چادر به سر داشتند زن من وقتی خواست چادرش را درست کند دیدم ریش مشکی کوتاهی درآورده منم خواستم بگم برو با تیغ بزن زشته. نگفتم گفتم وقتی تنها شد بهش میگم ممنون میشم تعبیرش کنید

 141. نادر صالح نژادنادر صالح نژادsays:

  خواب دیدم که خواهر رفیقم ریش دراورده بود من داخل حیاتی بودم که دربش نیمه باز بود نگاس میکردم خیل ثافو تمیزو و رنگ ریسس مشکی بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام شاید نمادی از برخی از مشکلات و یا ناراحتی های روحی برای برخی از آشنایان باشد

 142. مائده محرابیمائده محرابیsays:

  سلام من متاهلم خواب دیدم ریش های بلندی داشتم و مادر و برادرمم هم خونمون بودن و من قصد داشتم با قیچی کوتاه کنم مامانم میگفت همش رو بزن خیلی زشته ولی داداشم اصرار داشت خیلی جالبه و فقط کوتاه کنم و خودم جلوی اینه پریشون ایستاده بودم

 143. NedaNedasays:

  سلام خانمی متاهل هستم خواب دیدم ریش دراورده ام و دارم ریش هایم را با موزر میتراشم و زیر چانه امموقع اصلاح با موزر زخم میشود

 144. حسینحسینsays:

  با سلام خواب دیدم دختری ک دوسش دارم ک خودشم عاشق مکانیکی رفته داره ماشین تعمیر میکنه من با ریش خیلی بلند دیدم ک مادرش پرسید فکر میکنی دختر من چطور دختریه. ممنون میشم راهنماییم کنید بابت تعبیرش

 145. رویارویاsays:

  سلام من یک خانم متاهلم خواب دیدم توی آینه ریش از روی چونم در حد یکی دو سانت و جدا جدا از هم در آورده بودم و از این حالت متعجب بودم و استرس داشتم .خواهش میکنم تعبیرشو بگید خیلی نگرانم

 146. گیمرگیمرsays:

  سلام من پسر چهارده ساله هستم. دیشب دم صبح خواب دیدم که دختر عمه‌ام که دختری جوان هست و حدود 18 سال داره زیر فک یا همون روی گلو ریش های درشتی داره لطفاً اگه بگین تعبیر کاملش چیه ممنون میشم.