عکس نوشته انسان های گرگ نما

 

عکس آدم های گرگ نما

***************************

عکس نوشته انسان گرگ نما

گرگ در لباس میش
مانند رفتنت ؛ به خرامانم آرزوست
چون نازکی رخت گل ؛ ریحانم آرزوست
اندر هوای صبح دلنگیز در هلند
دیدار صحن شاه خراسانم آرزوست
بی طاقتم زبسکه شنیدم مدام کذب
نشنیدن دروغ به فراوانم آرزوست
گرگی که درلباس یکی میش میچرد
تشخیص آن زمیش به چوپانم آرزوست
بسیار وجه را همه در قالب حقوق
خوردند با ریا همه ایمانم آرزوست
جائیکه فقر اکثر مردان نصیب هست
رحمی به حالشان زمسلمانم آرزوست
شخصی اگر فقیر بمیرد زبی دوا
یک دم ترحمی ز پزشکانم آرزوست

عکس نوشته انسان گرگ نما

گرگی که لباسِ میش بر تن می کرد
اژدهایی بود، که لباسِ گرگ می پوشید

عکس نوشته انسان گرگ نما

گرگی به سان گله ای بود
تا برباید میشان ز گله
گرگ ناقلا بود در اندیشه بد
و پندارش همه بود ریشه در تاریکی
گریزان از نور و روشنایی
میشی به سان گله بود
دانا و زیرک و به هوش
بود کردار و پندارش همه نکو
دشمن تاریکی و عاشق نور بود
چو گرگ با لباس میش
درآمد میان گله میشان
میش راست اندیش و نیکو سرشت
بشناخت و آگاه شد ز نیت گرگ پلید
فراری بداد میشان را ز دست گرگ
مرز میان گرگ و میش
شد مرز بین تاریکی و نور
از آن روزگاران دور تا به حال
مثال سپیده دم شد مثال گرگ و میش

عکس نوشته انسان گرگ نما

عکس نوشته انسان گرگ نما

عکس نوشته انسان گرگ نما

عکس نوشته انسان گرگ نما

عکس نوشته انسان گرگ نما

عکس نوشته انسان گرگ نما

گردآورنده: توپ تاپ

2 نظر

  1. applespapplespsays:

    بدخو ، عمرش کم است . اُرد بزرگ

  2. applespapplespsays:

    بدخو ، عمرش کم است . اُرد بزرگ