متوسطه اول و دوم یعنی کلاس چندم

در نظام آموزشی ایران ، تحصیل در دبیرستان در دو دوره متوسطه اول و متوسطه دوم انجام می شود. متوسطه اول شامل پایه های هفتم، هشتم و نهم و متوسطه دوم شامل پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد.

متوسطه اول و دوم یعنی کلاس چندم

دوره متوسطه اول:

دوره متوسطه دوم:

بنابراین، دانش آموزانی که در پایه هفتم دبیرستان تحصیل می کنند، کلاس هفتم هستند. دانش آموزانی که در پایه هشتم دبیرستان تحصیل می کنند، کلاس هشتم هستند و دانش آموزانی که در پایه نهم دبیرستان تحصیل می کنند، کلاس نهم هستند.

دانش آموزانی که در پایه دهم دبیرستان تحصیل می کنند، کلاس دهم هستند. دانش آموزانی که در پایه یازدهم دبیرستان تحصیل می کنند، کلاس یازدهم هستند و دانش آموزانی که در پایه دوازدهم دبیرستان تحصیل می کنند، کلاس دوازدهم هستند.

دانش آموزانی که در پایه نهم دبیرستان تحصیل می کنند، پس از اتمام این دوره، باید در آزمون هدایت تحصیلی شرکت کنند تا رشته تحصیلی خود را برای ادامه تحصیل در دوره متوسطه دوم انتخاب کنند.

توضیحات تکلمیلی :

در ایران، دوره متوسطه به دو دوره سه ساله تقسیم می شود: دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه.

دوره اول متوسطه شامل پایه های هفتم، هشتم و نهم می شود. به این ترتیب، دانش آموزانی که در کلاس هفتم هستند، در دوره اول متوسطه و کلاس هفتم قرار دارند. دانش آموزانی که در کلاس هشتم هستند، در دوره اول متوسطه و کلاس هشتم قرار دارند. و دانش آموزانی که در کلاس نهم هستند، در دوره اول متوسطه و کلاس نهم قرار دارند.

دوره دوم متوسطه شامل پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم می شود. به این ترتیب، دانش آموزانی که در کلاس دهم هستند، در دوره دوم متوسطه و کلاس دهم قرار دارند. دانش آموزانی که در کلاس یازدهم هستند، در دوره دوم متوسطه و کلاس یازدهم قرار دارند. و دانش آموزانی که در کلاس دوازدهم هستند، در دوره دوم متوسطه و کلاس دوازدهم قرار دارند.

در نظام آموزشی جدید، دوره ابتدایی شش ساله است و پس از آن، دانش آموزان وارد دوره متوسطه می شوند. دوره متوسطه شامل دو دوره سه ساله است: دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه. دوره اول متوسطه شامل پایه های هفتم، هشتم و نهم می شود و دوره دوم متوسطه شامل پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم می شود.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...