جملات تاکیدی برای برگرداندن عشق

اگر معشوق تان با شما وارد رابطه بوده و به هر دلیلی رابطه اش با شما تمام شده شما می توانید به واسطه عبارات تاکیدی و جملات مثبت کاری کنید که او به شما و زندگی تان باز گردد و دوباره رابطه تان با او آغاز شود. از کلام شما بر شما حکم می شود پس اگر میخواهید اتفاقی مثبت رخ دهد جملاتی مثبت به زبان آورید.

در ادامه این مطلب جملات مثبت و عبارات تاکیدی زیبایی برای برگرداندن معشوق تهیه کرده ایم که شما را به خواندن آنها دعوت میکنیم.

جملات مثبت برای بگرداندن معشوق

خدای درونم مسیری را به من نشان می دهد تا در کار عشق ابدیم قرار بگیرم.

***********

خدای درونم یاریگر من است تا عشق ابدی ام دوباره وارد زندگی ام شود.

***********

خدای درونم به من کمک می کند تا عشق ابدی ام خود به سمتم بیاید.

***********

خدای درونم مشغول به کار است تا عشقم را در فرکانس من قرار دهد.

***********

خدای درونم به من کمک میکند تا عشقم را دوباره به دست آورم.

***********

خدای درونم به یاری من می شتابد تا عشقم را دوباره زنده کنم.

***********

خدای درونم همراه من است تا در به دست آوردن عشقم بهترین عملکرد را داشته باشم.

***********

اکنون قرار است دست عشقم در دستان من باشد.

***********

اکنون عشقم می خواهد خود دوباره به زندگی ام برگردد.

***********

اکنون تمام کائنات مشغول به کار هستند تا عشقم را به زندگی من برگردانند.

***********

اکنون من به عشقم میرسم.

***********

اکنون یاد و خاطر من در ذهن عشقم زنده است.

***********

اکنون عشقم نیز به مانند من تمایل دارد تا رابطه را از سر بگیریم.

***********

اکنون عشقم به من فکر میکند.

***********

اکنون عشقم به مانند من که عاشق او هستم عاشق من است.

***********

اکنون عشقم دوست دارد که دوباره رابطه مان زنده شود.

***********

اکنون هم من عشقم و هم عشقم مرا دوست دارد.

***********

احساس میکنم قرار است دوباره به رابطه ام بازگردم.

***********

احساس میکنم معشوقم هم عاشق من هستم.

***********

احساس میکنم معشوقم مرا دوست دارد و میخواهد که دوباره با من وارد رابطه شود.

***********

احساس میکنم رابطه قبلی ام قرار است دوباره شروع شود و این بار زیباتر از قبل بشود.

***********

احساس میکنم که شخصی که او را معشوقم می دانم قرار است دوباره به زندگی ام راه پیدا کند.*

**********

احساس میکنم خدا هم میخواهد که من دوباره در کنار معشوقم قرار بگیرم.

***********

احساس میکنم تمام کائنات مشغول به کار شده اند تا مرا کنار معشوقم قرار دهند.

***********

احساس میکنم من و عشقم کاملا با هم هم فرکانس هستیم.

***********

من لایق آنم تا دوباره معشوقم مرا دوست داشته باشد.

***********

من لایق آن تا عشقم به من بازگردد.

***********

من لایق دوست داشته شدنم.

***********

من لایق عشق معشوقم نسبت به خود هستم.

***********

من لایق رابطه ای بسیار زیبا با معشوقم هستم.

***********

من لیاقت آن را دارم که هم مسیر عشقم در زندگی شوم.

***********

من لیاقت آن را دارم تا کسی که او را دوست دارم دوباره مرا عشقم خطاب کند.

***********

من لایق بهترین رابطه روی کره زمین هستم.

***********

من لایق بودن در کنار آن کسی هستم که مرا می فهمد و درکم می کند.

***********

من لایق آنم تا دستم در دستان کسی باشد که از ته دل او را دوست دارم و عاشقش هستم.

***********

چرا معشوقم اینقدر مرا دوست دارد؟

***********

چرا معشوقم اینقدر خواهان رابطه مجدد با من است؟

***********

چرا دوباره مسیر من با معشوقم یکی می شود؟

***********

چرا احساس میکنند دنیا و کائنات خود کاری میکنند تا من و عشقم دوباره هم مسیر شویم؟

***********

چرا احساس میکنم همه چیز و همه کس به من می گویند که تو لایق زندگی در کنار عشقت هستی؟

***********

چرا گویی من و عشقم برای هم ساخته شده ایم؟

***********

چرا هر روز احساس نزدیکی بیشتری به عشقم می کنم؟

***********

چطور دنیا کاری کرده و میکند تا عشقم دوباره به زندگی ام باز گردد.

***********

چقدر راحت دوباره با عشق همیشگی ام وارد رابطه شدم.

***********

چقدر راحت توانستم دوباره در دل عشق و معشوق ابدی ام جای بگیرم.

***********

از آنجا که لایق عشق معشوقم هستم خیلی راحت توانستم قلب او را از آن خود کنم.

***********

چقدر راحت معشوقم مرا در قلب خود جا داد.

***********

چقدر راحت توانستم دوباره دستم را در دستان معشوقم بگیرم.

***********

چقدر راحت توانستم عشق قدیمی و همیشگی ام را دوباره به زندگی ام راه دهم.

***********

چقدر راحت توانستم به عشقم بفهمانم که او را بیشتر از هر کسی دوست دارم.

***********

قدرت کامیابی بخش خدا کمکم میکند تا عشق من در دل معشوقم پر رنگ تر از هر وقتش بشود.

***********

قدرت کامیابی بخش خدا یاریگرم می شود تا عشقم مرا بیشتر از هر کسی دوست داشته باشه.

***********

قدرت کامیابی بخش خدا یاریگرم می سازد تا معشوقم دوباره وارد رابطه با من شود.

***********

قدرت کامیابی بخش خدا کمکم میکند تا عشق بفهمد که بی نهایت عاشقانه او را دوست دارم.

***********

قدرت کامیابی بخش خدا مهر مرا به دل معشوقم انداخته.

***********

قدرت کامیابی بخش خدا کاری میکند تا من دوباره معشوقم را در آغوش احساس کنم.

***********

قدرت کامیابی بخش خدا هم میخواهد که من و عشقم در یک مسیر قرار بگیریم.

***********

ثمرات نیکوی رابطه مجدد با عشقم تمام زندگی ام را در بر میگیرد.

***********

ثمرات نیکوی عشق معشوقم به من حال خوب و احساس خوب است.

***********

ثمرات نیکوی رابطه مجدد با معشوقم خوشبختی من در حال و آینده است.

***********

ثمرات نیکوی رابطه مجدد با عشقم این است که حالم بهتر می شود.

***********

ثمرات نیکوی رابطه مجدد با عشقم بی نهایت زیاد هستند.

***********

ثمرات نیکوی رابطه مجدد با عشقم قرار است از من انسانی خوشبخت به معنای واقعی بسازد.

***********

ثمرات نیکوی رابطه مجدد با عشقم یک زندگی سراسر خوشحالی و حال خوب است.

***********

به طرزی معجزه آسا دوباره با عشقم وارد رابطه می شوم.

***********

به طرزی معجزه آسا عشقم دوباره مرا دوست می دارد.

***********

به طرزی معجزه آسا عشقم خود به رابطه باز میگردد.

***********

به شکلی معجزه آسا عشق من در دل معشوقم دوباره جان می گیرد.

***********

به شکلی معجزه آسا قدم به قدم به عشق و معشوق همیشگی ام دارم دوباره نزدیک و نزدیک تر می شوم.

***********

به شکلی معجزه آسا خدا راه هایی در زندگی ام قرار می داد که با وارد شدن به آنها عشق عشقم را به دست می آورم.

***********

به شکلی معجزه آسا کائنات خود کاری میکنند تا رابطه ای که با معشوقم داشته ام دوباره پر رنگ و قدرتمند بشود.

***********

خدا را شکر میکنم که معشوقم خود مایل به آمدن به رابطه است.

***********

خدا را شکر میکنم که عشقم فهمیده که من او را از ته دل دوست دارم.

***********

خدا را شکر که خود کاری میکند تا من به راحتی زندگی در کنار معشوقم را تجربه کنم.

***********

خدا را شکر میکنم که در تقدیر من نام معشوقم را حک کرده.

***********

خدا را شکر میکنم که معشوقم به مانند من اشتیاقی فراوان دارد تا رابطه مان را دوباره از سر بگیرد.

***********

خدا را شکر میکنم که عشق معشوقم نسبت به من درست به مانند عشق من به او بی اندازه است.

***********

معشوق من در انتظار من است تا دوباره با او وارد رابطه شوم.

***********

تمام کائنات در انتظار آن هستند تا من دوباره به رابطه با معشوقم برگردم.

***********

تمام هستی یاریگرم می سازند تا آنچه که از من و عشقم انتظارز می رود رخ دهد یعنی ما دوباره با هم وارد رابطه شویم.

***********

گویی خدا هم انتظار آن را می کشد تا من دوباره دستم در دستان عشقم قرار بگیرد.

***********

گویی همه چیز و همه کس به یاری من می شتابند تا دوباره همه چیز را به حالت اول برگردانم و در کنار عشقم قرار بگیرم.

***********

در بهترین زمان من و معشوقم دوباره به سوی هم باز میگردیم.

***********

در بهترین زمان من و معشوقم در مدار هم قرار میگیریم.

***********

در بهترین زمان ازدواج من و معشوقم اتفاق می افتد.

***********

در بهترین زمان معشوقم دوباره به من ابراز علاقه می کند.

***********

در بهترین زمان من دوباره به معشوقم ابراز علاقه می کنم.

***********

در بهترین زمان بهترین کلمات را برای ابراز دوباره علاقه ام به معشوقم استفاده می کنم.

***********

در بهترین زمان خدا مرا یاری می سازد تا به معشوقم دوباره بگویم که دوستش دارم.

***********

در بهترین زمان بهترین عملکرد را نسبت به معشوقم برای بازگرداندنش به رابطه خواهم داشت.

***********

من آهنربای عشق هستم و معشوقم رو به خودم جذب میکنم.

***********

من آهنربای اتفاقات مثبت بسیاری هستیم که یکی از این اتفاقا بازگشتن معشوقم به زندگی ام است.

***********

من آهنربای نیکی ها هستم و یکی از اتفاقات تیک ارتباط دوباره ام با معشوقم است.

***********

من آهنربای خوبی ها هستم و می دانم که معشوقم که از جنس خوبی است دوباره به من باز می گردد.

***********

من آهنربای تمام زیبایی ها هستم و می دانم که معشوقم که زیباترین خلقت خداست دوباره به سوی من می آید و رابطه اش را با من آغاز میکند.

***********

به یمن قدرت خود نشانه های ورود معشوقم به زندگی ام را می بینم.

***********

به یمن قدرت خدا احساس میکنم که به زودی قرار است معشوقم را ملاقات کنم.

***********

به یمن قدرت خدا معشوقم دوباره عشقش به من شکل گرفته و مرا دوست می دارد.

***********

به یمن قدرت خدا میبینم که همه چیز گویی طبق برنامه ای خاص به پیش می رود تا من دوباره به معشوقم برسم.

***********

به یمن قدرت خدا دارم کم کم حضور معشوقم را در زندگی ام احساس میکنم.

***********

به یمن قدرت بی نهایت خدا، معشوقم که بی نهایت عاشق او هستم قرار است که به زندگی ام وارد شود و این بار تا بی نهایت در کنار من باشد.

***********

کاملا طبیعی است که معشوقم مرا دوست داشته باشد چرا که من لایق دوست داشته شدنم.

***********

کاملا طبیعی است که معشوقم دوباره به رابطه با من بازگردد چرا که من لیاقتش را دارم.

***********

کاملا طبیعی است که من و معشوقم دوباره به عنوان پارتنر یکدیگر شناخته شویم چرا که هر دوی ما کاملا در فرکانس هم قرار داریم.

***********

کاملا طبیعی است که رابطه من و معشوقم دوباره از سر گرفته شود و من و او این بار عاشقانه تر از قبل با هم زندگی کنیم.

***********

کاملا طبیعی است که من و معشوقم بتوانم دوباره رابطه ای قدرتمند و زیبا را در کنار هم شکل بدهیم.

***********

من از رابطه زیبایی که قرار است دوباره با معشوقم شکل بگیرد رضایت دارم.

***********

من از اینکه دوباره به رابطه با معشوقم بازگردم رضایت دارم.

***********

معشوقم از اینکه دوباره به رابطه با من بازگردد رضایتمند است.

***********

من از اینکه دوباره کسی را که دوستش دارم را به عنوان پارتنر وارد زندگی ام کنم رضایت دارم.

***********

من از اینکه دوباره رابطه ام را با عشقم شروع کنم و این بار عاشقانه تر از قبل رابطه ام را حفظ کنم رضایت دارم.

***********

من در اقیانوس مهربانی خدا غرق شده ام و یکی از مهربانی های خدا در حق من آوردن دوباره معشوقم به زندگی ام است.

***********

من در اقیانوس رحمت خدا هستم و این را آمدن دوباره عشقم به زندگی ام تصدیق میکنم.

***********

من در اقیانوس عشق خدا در حال غرق شدنم و این را از عشق بنده ای که معشوق من است متوجه شده ام.

***********

من در اقیانوس عشق معشوقم در حال غرق شدنم.

***********

وسعت عشق معشوقم نسبت به من به مانند دریای بی کرانی است که گویی انتهایی ندارد.

***********

عشقم نسبت به من علاقه فراوانی دارد و به پای این علاقه دوباره حاضر می شود که با من وارد رابطه شود.

***********

هر روز عشق معشوقم نسبت به من بیشتر و بیشتر می شوم.

***********

نشانه های ورود معشوقم به زندگی ام هر روز بیشتر از قبل می شوند.

***********

گویی عشق من به معشوقم هر روز بیشتر و بیشتر می شود و پاسخ خدا به این عشق آوردن دوباره معشوقم به زندگی ام است.

***********

من معشوقم را بی نهایت بار دوست دارم و خدا و کائنات در جواب این دوست داشتن عشق و علاقه متقابل معشوقم را به من هدیه می دهند.

***********

از آنجایی که معشوقم را تا بی نهایت دوست دارم، خدا هم بی نهایت راه سر راهم قرار می دهد تا دوباره رابطه ام را با معشوقم آغاز کنم.

***********

عشق الهی موجب شده تا عشق معشوقم به من دوباره زنده شود و جان بگیرد.

***********

عشق الهی کاری میکند تا من به عشق زمینی خود که معشوقم هست دوباره دست پیدا کنم.

***********

عشق الهی خدا کاری میکند که به بنده اش به معشوق همیشگی اش دوباره دست پیدا کند و این بار رابطه با او را بیشتر از قبل حفظ کند.

***********

از ثمرات عشق الهی در زندگی ام این است که عشق معشوقم را دوباره به خودم احساس میکنم.

***********

از شما متشکریم که تا انتهای مطلب همراه ما بودید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به این عبارات تاکیدی داشتید می توانید از بخش نظرات آن را با ما به اشتراک بگذارید.


در ادامه تماشا کنید :

شعرهای عاشقانه درباره بازگشت یار

متن انگلیسی در مورد شکست عشقی + معنی2 نظر

  1. Sonia BrownSonia Brownsays:

    آیا این عبارات واقعا تاثیری میگذارند؟ ‌‌چقدر طول میکشه تا به حقیقت بپیوندند؟

  2. FatemeFatemesays:

    ایا حقیقت دارد؟