تعبیر خواب سوختن پا با آب جوش

همه آنچه که قرار است درباره تعبیر خواب سوختن پا با آب جوش بدانید. سوختن پا با آب جوش در کتاب‌های ما می تواند تعابیر و تفاسیر گوناگونی داشته باشد. بسیاری معبرین می گویند داشتن رؤیای شبانه ای که در آن پاهایتان سوخته باشند بر نداشتن اعتدال و ایستادگی شما در برابر مشکلات زندگی تان دلالت دارد. 

در مقابل بسیاری معبرین دیگر از جمله خواب گزاران غربی تعابیر و تفاسیر متفاوت تری درباره چنین خوابی ارائه کرده اند. به همین منظور ما امروز تصمیم گرفتیم مطالب کامل و جامعی را با تمام جزئیات درباره تعبیر خواب سوختن پا با آب جوش در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

تعبیر خواب سوختن پا با آب جوش چیست؟

به طور کلی خواب هایی که به سوختن پا مربوط می شوند را می توان اینگونه تعبیر کرد که شخص خواب بین توانایی و اعتماد به نفس کافی برای بر عهده گرفتن یک مسئولیت یا کاری را ندارد. به عبارتی از پذیرفتن یک مسئولیت احساس ندامت و پشیمانی می کند. 

حال سؤال اینجا است که آیا سوختن پا با آب جوش هم چنین تعبیر و تفسیری دارد؟ اجازه دهید این سؤال با تفسیر خواب یکی معبرین بزرگ اسلام ابراهیم کرمانی پاسخ دهیم. وی دیدن خواب سوختن پا با آب جوش را به این شیوه تعبیر می کند: اگر کسی خواب بیند که پاهایش با آب جوش سوخته اند به گونه ای که درد بسیار شدیدی را تحمل می کند تعبیرش آن است که در مکانی قدم خواهد گذاشت که در آن  فتنه و آشوب بسیاری پابرجا است.

محمد بن سیرین یکی دیگر از بزرگ ترین و شناخته شده ترین خواب گزاران اسلامی نیز درباره چنین خوابی می گوید اگر شخصی خواب بیند که خود به عمد پاهایش را با آب جوش و بسیار داغ سوزانده است به طوری که خود هیچ گونه درد و گزندی را احساس نکند معنی اش آن است که صاحب خواب از حقوق خود در برابر دیگران دفاع خواهد کرد.

تعبیر خواب سوختن پا با آب جوش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن پا در خواب را بر پدر و مادر تعبیر کرده است. به روایت ایشان اگر کسی خواب بیند که هر دو پایش با آب جوش سوخت تعبیرش آن است که والدینش از وی درباره موضوعی آزرده خاطر هستند. در واقع چنین خوابی هشداری برای بیننده خواب است که به وی نشان دهد مهر و عطوفت والدینش را به جا آورد.

در تعبیر دیگری از مطیعی تهرانی چنانچه خواب بینید که هردو پایتان تا زانو با آب جوش کتری سوخته است به طوری که التهاب و درد آن در خواب شما را عذاب می دهد چنانچه پس از بیدار شدن تا مدت ها احساس سوزش پاها از ذهنتان بیرون نرود بدانید که معنی و مفهوم خوابتان چیزی به غیر از به ضایع رفتن شهرت و اعتبارتان در میان اهل خانه و جامعه نخواهد بود.

تعبیر خواب سوختن یک پا با آب جوش

دانیال نبی (ع) سوختن پا با آب جوش را در خواب بر از دست دادن مال و مکنت تعبیر نموده است. به روایت ایشان اگر کسی خواب بیند یک پای وی با آب جوش سوخت معنی اش آن است که نیمی از اموال خود را از دست می دهد.

در تعبیر دیگری از ایشان اگر صاحب چنین رؤیایی در خواب خود شخصی را بیند که از روی عمد پای وی را با آب جوش کتری بسوزاند و وی را بشناسد تعبیر چنین خوابی این است که بی شک نیمی از اموال شخص خواب بین توسط فردی که پای وی را سوزانده تصاحب خواهد شد.

لیلا برایت می گوید تعبیر خواب سوختن یک پا با آب جوش بر از دست دادن موقعیت های کاری و مالی برای شخص خواب بین دلالت دارد. به روایت لیلا برایت چنانچه خواب بینید که مشغول تهیه چایی یا غذا هستید که به یک باره کتری پر از آب جوش بر روی پایتان واژگون اگر یکی از پاهایتان در خواب با آب جوش سوخته شد نشانه آن است که سفری که برایش مدت ها برنامه ریزی نموده اید کنسل خواهد شد.

به روایت آنلی بیتون دیدن آثار سوختگی بر روی پاها در خواب بر وجود رقبای قدرتمند در زندگی کاری شخص خواب بین دلالت دارد. اگر شخصی در خواب خود بیند که یکی از پاهایش با آب جوش سوخت و پس از مداوا نیز لکه های سوختگی را بر روی پایش دید به عبارتی آثار سوختگی پا با آب جوش از میان نرفت نشانه آن است که وجود رقبای قوی در راستای موفقیت و ترقی در کار در انتظار بیننده خواب است.

تعبیر خواب سوختن مچ پا با آب جوش

اما جعفر صادق(ع) تعبیر خواب سوختن مچ پا با آب جوش را بر پنج وجه می دانند: اول فقر و تنگدستی، دوم کوتاهی عمر، سوم از دست دادن فرزند، چهارم نرفتن به مسافرت و پنجم ناکامی در رسیدن به آرزوها.

آنلی بیتون می گوید اگر خواب بینید که مچ هردو پایتان توسط شخصی با آب جوش سوخته شد به گونه ای که درد و ناراحتی بسیاری احساس کنید معنی اش آن است که وقوع حوادثی که انتظارش را هم ندارید آرزوهایتان را از میان خواهند برد.

تعبیر خواب سوختن پای چپ با آب جوش کتری

لوک اوینتهاو آب جوش کتری را بر نفاق و دشمنی و پا را بر اعتبار و مال تعبیر نموده است. وی می گوید اگر کسی خواب بیند که مچ هردو پایش با آب جوش سوخته و متورم شده است به طوری که دیگران هم از وضعیت وی مطلع شوند معنی این خواب برای شخص خواب بین این خواهد بود که شخصی یا اشخاصی از روی دشمنی و نفاق باعث از دست رفتن اعتبار و فرد می شوند. احتمال دارد چنین خوابی هشداری برای شخص خواب بین باشد که از دشمنی و نفاقی که اطرافش را احاطه و خود از آن بی خبر است دوری کند.

تعبیر خواب سوختن کف پا با آب جوش

محمد بن سیرین می گوید اگر در خواب بینی کف پای تو در آب جوش بسوزد معنی اش آن است که به ترس و دلهره دچار می شوی. اگر شخصی در خوابت بیاید و کف هر دو پایت را با آب جوش بسوزاند به طوری که توان راه رفتن را از تو بگیرد معنی اش آن خواهد بود که شخصی باعث به فساد رفتن دین تو می شود.

ابراهیم کرمانی نیز می گوید اگر در خانه دیگران پاهایت را با آب جوش غسل دادی و کف پاهایت را بسوزاندی نشانه آن است که ایمانت دچار ضعف شده و به ظاهر ادعای مسلمانی می کنی

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


1 نظر

  1. مریم مومنیمریم مومنیsays:

    سلام من چند بار با فاصله های زمانی مختلف یه سری خواب با یه موضوع مشخص دیدم خیلی نگرانم میشه بگین تعبیرشو ؟!