تعبیر خواب سوختن دست دیگران

خیلی از افرادی که در کتاب ها و سایت های مختلف تعبیر خواب جست و جو می کنند همواره به دنبال تعابیری نظیر سوختگی و یا سوختن اعضای بدن در خواب با عوامل مختلف هستند. در واقع می توان گفت دیدن سوختگی در خواب از جمله رایج ترین رؤیاهای شبانه ای است که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد. به نظر شما چنین خواب هایی چه تعابیر و نشانه هایی دارند؟ برای کسب اطلاعات بیشتر با این بخش از تعبیر خواب، همراه ما باشید.

تعبیر خواب سوختن دست دیگران

معبرین و تفسیرگران اسلامی تعابیری را که برای سوختن دست دیگران در خواب بیان کرده اند به صورت اختصاصی به شرایط و موقعیتی که شخص خواب بین در خواب خود با آن مواجه گشته نسبت داده اند. محمد بن سیرین می گوید اگر در خواب شخصی را بینی که در کنار آتش نشسته و در حال گرم کردن خود می باشد چنانچه بینی که تمامی دستان وی به طور کامل سوخت و سیاه شد تعبیر چنین خوابی این است که آن شخص در موقعیتی از زندگی قرار دارد که هیچ گونه تعلق و مالکیتی نسبت به آن ندارد. در واقع می توان چنین خوابی را این گونه تعبیر کرد که آن شخص فعالیتی را در کسب و کار خود آغاز میکند که سرانجام و نتیجه اش به غیر از عذاب و ناراحتی هیچ سودی برایش نخواهد داشت.

تعبیر خواب سوختن دست دیگران با آتش

به روایت امام جعفر صادق(ع) اگر در خواب خود فردی را بینید که در کنار آتش قرار گرفته بدانید که دیدن آتش در خواب هم برای شما و هم کسی که وی را در خواب دیده اید منفعت بسیاری دارد. در واقع آتش در خواب خیر و برکت و فراوانی رزق و نعمت است. اما چنانچه خواب بینید که شعله های آتش باعث سوختن دست وی گردید معنی اش آن است که او را زیان و ضرر مالی خواهد رسید.

ابراهیم کرمانی سوخته شدن دست دیگران با آتش در خواب را این چنین تعبیر کرده است: اگر در خواب خود بینیم که شخصی دستانش به وسیله آتش سوخت به طوریکه نمی تواند سوختگی را مهار کند تعبیرش بدهکاری بسیار و نیز ورشکستگی بزرگ برای آن فرد است. 

چنانچه در خواب خود به کمک آن شخص برویم و نگذاریم دستانش بسوزند معنی اش آن خواهد بود که آن شخص را در دنیای واقعی در مدیریت اموالش یاری کرده و او را از شکست حتمی مالی نجات می دهیم.

تعبیر خواب سوختن دست دیگران به روایت معبران غربی

در کتاب بسیاری معبرین غربی روایت شده که اگر کسی سوختن دست دیگران را در خواب خود بیند معنی اش آن است که در بیداری به یکی از اعضای بدن آن ها آسیب خواهد رسید. برخی دیگر از مفسرین غربی نیز اینگونه روایت می کنند اگر کسی خواب بیند که شخصی آشنا با دستان سوخته اش به طرفش می آید و قصد دست دادن با وی را دارد چنانچه دستان سوخته آن فرد توجه بیننده خواب را جلب کند معنی اش آن است که آن فرد اموال عده ای را به ناحق بالا کشیده و می خواهد بیننده خواب را نیز در چنین اعمال ناپسندی شریک کند. اما چنانچه شخص خواب بین دست های سوخته آن شخص را نگرفت معنی اش آن خواهد بود توفیق نصیبش می شود که در اعمال ناپسندانه آن شخص شریک نشود.

در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است اگر کسی را در خواب خود با دست های سوخته بینید تعبیرش آن خواهد بود که به قدر سوخته شدن دست ها، آن شخص به رنج و محنت گرفتار می شود. اگر بینید که تمامی دست های وی از نوک انگشتان تا انتهای بازوان وی سوخته و سیاه شده است نشانه آن است که آن شخص خوردن نال حرام بسیار مشغول است.

تعبیر خواب سوختن کف دست دیگران

به روایت دانیال نبی (ع) سوختن کف دست دیگران در خواب بر ظلم و ستم هایی دلالت دارد که از سوی اقوام یا اشخاصی بر روی روا می دارند. چنانچه در خواب شخصی را بینید که کف دستان وی سوخته و به یک باره شفاف و سفید می شوند نشانه آن است که آن شخص برای مدت کوتاهی مورد ظلم و ناراحتی اشخاصی قرار می گیرد لیکن به زودی از رنج و محنت رهایی می یابد. شفاف شدن به یکباره دستان بشارت بر نکویی و خلاصی آن شخص دارد.

آنلی بیتون سوختن کف دست را بر زیان مالی کمی تعبیر کرده است. آنچه که درباره این خواب در کتاب تعبیر آنلی بیتون آمده است اینگونه است که اگر در خواب خود شخصی یا اشخاصی را بینید که کف دستش سوخته باشد تعبیرش آن خواهد بود که زیان مالی کمی یا کوتاه مدتی گرفتار می شود.

آنلی بیتون در روایت دیگری اینگونه می گوید اگر کسی در خواب خود شخصی را بیند که دستانش را در میان شعله های آتش قرار داده چنانچه دستانش قرمز شده اما نسوزد نشانه آن است که آن شخص سرمایه هنگفتی را از آن خود خواهد کرد.

تعبیر خواب سوختن انگشتان دست دیگران

به روایت محمد بن سیرین اگر در خواب خود دیدید که در میان جمع انبوه از مردم قرار دارید که دور آتش بزرگی حلقه بسته و دستان خود را بر روی آن قرار داده اند. چنانچه تنها انگشتان دستشان در میان شعله های آتش بسوزند نشانه آن است که آن دسته از افراد در بازار تجارت و عدل پیروزمند خواهند شد.

تعبیر خواب سوختن انگشتان دست دیگران به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید اگر شخصی را در خواب خود دیدید که انگشتان دستش سوخته و متورم شده است تعبیرش آن خواهد بود که آن شخص برای به دست آوردن اموالش راه نادرستی را انتخاب نموده است.

تعبیر خواب سوختن انگشت دست به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید سوختن انگشتان دست در خواب به حسادت و خودخواهی شخص خواب بین دلالت دارد. اما اگر کسی خواب بیند که یکی از اطرافیانش انگشت دستان خود را از روی عمد سوزانده و وی از کار خود احساس خوشحالی می کند تعبیرش آن خواهد بود که آن شخص از روی عمد و دل به خواهی، در زندگی شخص خواب بین حسادت و خودخواهی می ورزد.

تعبیر خواب سوختن دست چپ دیگران

ابراهیم کرمانی دست چپ را بر برآورده شدن حاجت تعبیر می کند. چنانچه کسی خواب بیند که دست چپش سوخته و سیاه شده است تعبیرش آن است که از رسیدن به مراد و حاجتش درمانده و عاجز می شود.

آنلی بیتون می گوید اگر کسی شخص یا اشخاصی را در خواب خود بیند که دست چپ آن سوخته و خونین است تعبیر این خواب این است که تلاش آن ها برای رسیدن به اهدافشان بی فایده است.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


6 نظر

 1. زهرا محمدیزهرا محمدیsays:

  سلام خال دیدم یه هواپیمای جنگی سقوط کرد و منفجر شد واتيش گرفت یه پسر جوون ازش اومد بیرون که همه جاش آتیش گرفته بود هیچکس بهش کمک نکرد من دویدم وبا پتو اتيششو خاموش کردم همه بدنش ولباساش آتیش گرفته بود یادمه خييلي خسته شدم تا خاموشش کردم واز بقیه هم کمک ميخاستتم ولی کسی نیومد بالاخره نجاتش دادم وخیلی خوشحال بودم ممنون از تغییروتحول

 2. زهرا محمدیزهرا محمدیsays:

  سلام چرا تعبیر خابهامو نميگيد

 3. فیروز بهرامیفیروز بهرامیsays:

  در خواب مرحوم پدرم را که بیست سال پیش فوت کرده رادیدم که از مچ دست راست تا انگشتان اثرات سوخته گی دارد و همچنین ریش دارد و در حال خارندن بود که می گفت از سوختن است و کرم زده بود همان دست به طرف من کرد و من آنرا بوس کردم ، تعبیر چیست

 4. راحیلراحیلsays:

  سلام خواب دیدم مچ دست راستم درست جاییکه خط تاشدن مچ دستمه سوخته اما سوختگیش زیاداذیتم نمیکرد دقیقا بصورت یه خط افقی سوخته بود لطفا تعبیر کنید

 5. زهرا محمدیزهرا محمدیsays:

  سلام خسته خاب دیدم یه یه يهته ن

 6. شیدا بیگشیدا بیگsays:

  سلام من خواب دیدم بچه دختر خاله ام دستش کامل سوخته سیاه جزغاله شده بعد خالم با دختر خالم از ماشین میان بیرون دختر خالم بچه دستش بود بعد خالم میگه نیایید رضایت بدید بچه بمیره بعد ما با جیغو داد گریه زدیم بیرون فقط نگاه بچه میکردیم بعد خالم گفت دیدی خو این بچه چی شد نذاری بچت بزنه بیرون اینجوری شه میخوای بچت بمیره