تعبیر خواب عوض شدن چهره معشوق

درباره تعبیر خواب عوض شدن چهره معشوق در کتب تفسیرگران غربی و اسلامی گفتنی های سودمند بسیاری است. همان طور که می دانید یکی از نشانه های بزرگ پروردگار که به تمامی بندگانش ارزانی داشته خواب و رؤیا است. این را هم می دانیم که خوابیدن به معنای واقعی جدا شدن روح از بدن است.

 در چنین موقعیتی است که روح از بدن جدا شده و به آسمان ها می رود. به همین دلیل است که دیدن هر گونه خواب و رؤیایی برای ما امکان پذیر است. سؤال اینجا است که آیا تاکنون شما هم در خواب خود با اتفاقاتی همچون عوض شدن چهره عزیزانتان مواجه شده اید؟ آیا دیدن چنین خوابی شما را هم شگفت زده کرده است و نگران از اینکه عوض شده چهره آن ها در خواب چه تعبیری می تواند داشته باشد؟

حقیقت آن است که در دنیای واقعی با ملاقات کردن هر یک از اطرافیانمان و دیدن چهره آن ها تا حدودی می توانیم حالت درونی­شان را تشخیص دهیم. اینجا است که معبران و تفسیرگران خواب، عوض شده چهره انسان ها را در خواب بر تغییر و تحولات زندگی شخصی آن ها در دنیای واقعی تعبیر کرده اند.

ناگفته نماند تعبیر چنین خواب هایی نیز به حالات و موقعیت شخص خواب بین بستگی دارد. ما در این بخش از مطلب خود تصمیم داریم  گفتنی های تازه ای را درباره تعبیر خواب عوض شدن چهره معشوق خدمت شما عزیزان آماده کنیم. پس همراه ما باشید.

تعبیر خواب عوض شدن چهره معشوق چیست؟

محمد بن سیرین می گوید تعبیر خواب عوض شدن چهره کسی بر موقعیت شخصی وی در دنیای واقعی دلالت دارد. چه بسا اگر آن شخص معشوق و یا یکی از عزیزان بیننده خواب نیز باشد. به تعبیر ایشان چنانچه شخصی در خواب خود بیند که چهره یکی از عزیزانش تغییر کرده و به چهره دیگری مبدل گشته است اگر چهره آن شخص برای بیننده خواب ناخوشایند باشد نشانه آن است که تغییراتی در زندگی فرد ایجاد می شود که موقعیت کاری، اجتماعی و یا حتی شخص را تحت الشعاع قرار می دهد.

آنلی بیتون می گوید تغییر کردن چهره معشوق در خواب به اتفاقاتی که در آینده نزدیک خواهند افتاد تعبیر نموده است. به روایت آنلی بیتون چنانچه فردی خواب بیند که چهره معشوق تغییر نموده به گونه ای که او را نمی شناسد تعبیرش آن است که رابطه دوستی و الفت میان آن ها به جدایی و اندوه ختم می شود. 

همچنین وی می گوید اگر شخص خواب بیند در خواب خود بیند که چهره معشوق بسیار پیر و شکسته به نظر می رسد نشانه آن است که طول عمر وی کوتاه است. در جایی دیگر چنین خوابی را به شکست در موقعیت مالی و اجتماعی فرد تعبیر نموده است.

تعبیر خواب شاد شدن چهره معشوق

امام صادق(ع) می فرمایند: دیدن چهره شاد و خوشحال معشوق در خواب نشانه سعادت و خوشبختی است. به این تعبیر اگر کسی چهره معشوقش را در خواب بیند که تغییر کرده به طوری که بسیار شاد و خنده رو است. چنانچه بیننده خواب از این وضعیت بسیار خرسند و راضی باشد نتیجه اش آن است که سعادت و نیک بختی به زندگی آن ها روی خواهد کرد.

ابراهیم کرمانی نیز می گوید چنانچه شخصی خواب بیند که چهره معشوقش بسیار شاد و سرزنده است به طوری که خود نیز با نگاه کردن مکرر در آینه احساس شادمانی می کند نشانه آن است که زندگی آن ها روی جدید و مسرت بخشی از خود نشان می دهد. ایشان همچنین در روایتی دیگر چنین خوابی را بر سه وجه تعبیر می کنند: اول شرف و بزرگی/ دوم سعادت و نیک بختی و سوم تغییرات جدید و مسرت بخش در زندگی

تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق

به روایت دانیال نبی: هر کسی در خواب خود چهره معشوق یا یکی از عزیزانش را زشت و ناپسند بیند تعبیر چنین خوابی به طینت و باطن آن شخص اشاره دارد. به احتمال بسیار این خواب به اعمال زشتی اشاره دارد که از سوی معشوق بیننده خواب انجام شده است و در واقع می خواهد نشان دهد که آن شخص از اعمال ناپسندی که انجام داده توبه کند.

منوچهر مطیعی تهرانی چنین می گوید: دیدن چهره زشت و ناپسند معشوق در خواب بر بد رویی و بدنامی آن شخص در میان مردم دلالت می کند. اگر خواب بینید که چهره معشوق یا یکی از عزیزانتان بسیار ناپسند و ناخوشایند شده است به طوری که از چهره زشت وی احساس ترس و وحشت دارید نشانه آن است که آن شخص در میان مردم دارای شخصیت ناپسندی است.

تعبیر خواب زیبا شدن چهره معشوق

به روایت محمد بن سیرین اگر کسی چهره معشوق خود را در خواب بسیار زیبا بیند. به طوری که جمال و زیبایی وی را بیشتر از آن بیند که در دنیای واقعی است تفسیرش آن است که مقام و منزلتش در میان مردم بالاتر خواهد رفت. به روایت ایشان زیباتر شدن چهره معشوق در خواب به منزلت و شرف بیشتر آن شخص در میان مردم اشاره دارد.

لوک اوینتهاو می گوید دیدن چهره ظریف و زیبای معشوق در خواب به رسیدن به مراد و آرزو در دنیای واقعی اشاره دارد. چنانچه در خواب خود بینید که چهره معشوقتان بسیار زیبا و نورانی گشته به گونه ای که جمال و زیبایی اش بر شما هم انعکاس یابد نشانه آن است زندگی طولانی و با نشاطی را کنار وی خواهید داشت. در تعبیر دیگر لوک اوینتهاو دیدن صورت بسیار زیبا و نیکو معشوق در خواب به دریافت خبرهای بسیار خوش و امیدوار کننده اشاره دارد.

تعبیر خواب دورو شدن چهره معشوق

اسماعیل بن اشعث چنین می گوید: چنانچه فردی در خواب بیند که چهره معشوق عزیزش تغییر کرده به نوعی که بیند وی را دو رو است تعبیر این خواب به منافق بودن و شخصیت دورویی آن فرد اشاره دارد. اما اگر بیند دو روی معشوق زیبا و پسندیده بود نشانه آن است که آن فرد در میان مردم به واسطه گر معروف است که دست به انجام کارهای خیر و خداپسندانه ای می زند. اما اگر بیند یک چهره آن زشت و چهره دیگرش زیبا است تعبیرش آن خواهد بود که معشوق یا کسی که خواب را دیده در ظاهر درستکار اما باطنی زشت و ناپسند دارد.

تهیه کننده : توپ تاپ

1 نظر

  1. سیاوشسیاوشsays:

    عرض سلام بنده خواب دیدم خانمی که خیلی دوسشون دارم، می گفتن: «چهرم شبیه میمون شده، دستام شبیه میمون شده، خیلی زشت شدم...» و ناراضی بودن از ظاهر خودش... بنده ام می دیدم که صورتشون شبیه میمون شده اما دستاشون طبیعی بودن و من لبخند می زدم و با آرامش خدمتشون عرض می کردم: « خیر، اصلا اینطور نیست و خیلیم خوب هستین!» ممنون می شم اگه تعبیر این خوابو بفرمایید...