تعبیر خواب جن و قران خواندن

همه آنچه که قرار است درباره تعبیر خواب جن و قران خواندن بدانید. ممکن است هر یک از ما در خواب خود جن، پری و یا ارواح را ببینیم. تعابیر گوناگونی درباره این دسته از خواب ها از سوی خواب گذاران و معبران ارائه شده است.

 اما نمی توان به طور دقیق یک تعبیر را به تمامی حالات و موقعیت های شخص خواب بین نسبت داد. بسیاری معبران در رابطه با تعبیر خواب جن و قران خواندن در حالت کلی نظرات یکسانی داده اند و عموم آن ها چنین اظهار می کنند که دیدن خواب جن و قران خواندن به مبارزه با مشکلات و سختی هایی اشاره دارد که قرار است به زودی در زندگی فرد اتفاق بیفتد. 

برخی معبران غربی نیز دیدن این خواب را بر رهایی از دشمنی و فتنه ها تعبیر کرده اند. ما در این بخش از مطلب خود می خواهیم تعبیر خواب جن و قران خواندن را بنا به حالات گوناگون فرد خواب بین از دیدگاه خواب گذاران مختلف مورد بررسی قرار دهیم. اگر شما هم به دنبال چنین تعابیری هستید حتماً ما را تا اتمام شدن این مطلب همراهی کنید.

تحلیل و تعبیر خواب جن و قران خواندن چیست؟

خواب گذاران و تعبیر گران خواب در رابطه با داخل شدن اجنه به خواب های ما و همچنین قران خواندن به طور جداگانه تعابیر گوناگونی ارائه داده اند. در حالت کلی جن در خواب به معنای دولت و بزرگی است و قران خواندن بنا به هر دلیلی در خواب نشانه ای از پایداری در دین است. اما اگر کسی خواب بیند که شخصی در قالب جن ظاهر شده و در مکانی ناآشنا در حال قران خواندن است.

چنانچه شکل و شمایل جن برای فرد خواب بین آشنا و شناخته شده باشد تعبیرش بر فزونی طول عمر می باشد. ابوهریره درباره چنین خوابی اینگونه روایت می کند: از رسول خدا (ص) روایت شده دیدن جن در خواب و قران خواندن آن دولت و کامروایی است. اگر کسی خواب بیند که با اجنه روبه­رو شده که آن ها در یک مکان مقدسی در حال قران خواندن هستند معنی اش آن خواهد بود که اقبال و مال و نعمت بسیاری بر وی روی خواهد آورد.

تعبیر خواب جن و قران خواندن به روایت امام جعفر صادق(ع)

اما جعفر صادق قران خواندن اجنه در خواب را بر چهار وجه تعبیر می کنند: اول سلامتی یافتن از امراض، دوم ثروتمندی و توانگری، سوم کام یافتن و رسیدن به مراد دل، چهارم استقامت در دین. به روایت ایشان اگر شخصی در خواب خود را در قالب جن بیند که در حال ختم قران است دلیل که حاجتش روا شود. اگر بیند که قران را با صدای بلند می خواند تعبیرش آن است که رونق در کارش فزونی می یابد.

تعبیر خواب جن و قران خواندن در مسجد

ابراهیم کرمانی می گوید چنانچه شخصی در خواب خود بیند که با یک اجنه در مکان مقدسی همانند مسجد ظاهر گشته که با وی در حال قران خواندن است معنی اش آن است که از غم و گرفتاری که به آن دچار گشته رهایی می یابد. 

اگر شخص خواب بین همراه با جن نیمه ای از قران را تلاوت کرد دلیلش آن خواهد بود که بر طول عمر وی افزوده می شود. جابر مغربی قران خواندن به اجنه در مسجد را بر شفا یافتن در بیماری ها تعبیر می کند. به روایت ایشان اگر شخصی در خواب بیند که اجنه در حال قران خواندن هستند و وی نیز با آن ها همراهی می کند نشانه آن خواهد بود که به زودی از بستر بیماری رهایی می یابد.

تعبیر خواب جن و بلند قران خواندن به روایت مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی دیدن خواب جن و قران خواندن او با صدای بلند را بسیار نیک و پسندیده تعبیر نموده است. در واقع ایشان چنین روایت می کنند: اگر خواب بینیم که خود یا یکی از اعضای خانواده مان در قالب جن ظاهر شده ایم و با صدای بلند برای جمعی در حال تلاوت قران هستیم تعبیرش آن است که در بیداری به راهنمایی و یاری اطرافیانمان خواهیم شتافت. به روایت دیگر ایشان قران خواندن در خواب آن هم در قالب جن به ایمنی یافتن از آفات و بیماری دلالت دارد.

تعبیر خواب جن و قران خواندن از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید اگر کسی در خواب بیند که یک جن برایشان قران می خواند چنانچه آیه رحمت و از قران را برایش تلاوت نمود نشانه آن است که مورد لطف و رحمت پروردگار قرار می گیرد. اما اگر جن یا اجنه آیه عذاب را برای فرد خواب بین در خواب تلاوت کرد تعبیرش بر گناهانی است که وی مرتکب گشته است. در حقیقت دیدن و تعبیر این خواب گواهی از آن است که شخص خواب بین از گناهانش توبه کند.

تعبیر خواب جن و خواندن قران پاره

یوسف نبی(ع) دیدن خواب جن و قران خواندن از روی کتاب قران پاره شده را اینگونه تعبیر می نمایند: اگر کسی خواب بیند شخصی در قالب جن برایش از یک کتاب قران پاره شده تلاوت می کند تعبیرش خوب نیست. در واقع چنین خوابی به بی برکت شدن مال و روزی شخص خواب بین دلالت دارد. 

به تعبیر دیگری از ایشان اگر کسی در خواب خود بیند که در قالب اجنه ظاهر شده و در حال تلاوت کردن از روی یک کتاب قران پاره شده است معنی اش آن خواهد بود در برابر نعمت های خداوند ناسپاس است.

تعبیر خواب جن و قران خواندن برای دوست

اگر خواب بینید که به شکل جن در آمده اید و در حال قران خواندن برای دوست خود هستید. چنانچه وی از این کار شما بسیار خوشحال و خرسند باشد نشانه آن است که اموال بسیاری به یاری شما به دست خواهد آورد. اما اگر بینید که او قران خواندن شما را به سخره گرفت نشانه آن است بلا و گرفتاری سختی گربیانگیرش می شود.

تعبیر خواب جن و ختم قران

در کتاب سرزمین رؤیاها درباره تعبیر خواب جن و ختم قران چنین آمده است: اگر شخصی خواب بیند که دیگران او را در قالب جن می بینند و وی برایشان قران را ختم نمود نشانه آن است که به مراد خود خواهد رسد به طوریکه دیگران شاهد پیروزمندی و کامروایی وی خواهند بود.   


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب چیزی از جن گرفتن

تعبیر ترسیدن از جن در خواب

تعبیر خواب جن در چندین حالت مختلف

تعبیر خواب رابطه داشتن با جن2 نظر

  1. جلالجلالsays:

    سلام.خاب میدیدم که تو خونم.احساسم تو خاب سنگین بود.حضور چیز دیگه رو حس میکردم.قران رو باز کردم و شروع کردم بلند به خوندن.بعدش چند تا جن و تو همین مایه ها از تو پتو و دیوار خونه فرار کردن به بیرون رفتن.ممنون میشم تعبیرش کنین

  2. روشا عدالتخواهروشا عدالتخواهsays:

    من خوب دیدم مادربزرگم توسط روح شیطانی تسخیر شده و من با قرآن اون رو رو بیرون آوردم تعبیرش چیه؟