دانستنی هایی درباره تعبیر خواب لباس صورتی

هدف ما از نوشتن این بخش از دانستنی هایی خود، جمع آوری مطالبی جامع درباره تعبیر خواب لباس صورتی است.

آیا می دانید دیدن خواب لباس صورتی چه تعبیری دارد؟ بارها این اتفاق افتاده که در خواب خود، لباس های رنگارنگ مختلفی مشاهده کرده ایم و یا به هر نوعی خواب لباس دیده ایم. شاید تصورمان بر این باشد که هیچ لباسی محوریتی در خواب و رویایمان ندارد. 

به عبارتی دیدن خواب لباس در انواع رنگ های مختلف نمی تواند تفسیر و تعبیر خاصی داشته باشد. اگر به یکی از کتاب های تعبیر خواب و یا تفسیر یکی از معبران بزرگ خواب مراجعه کنید آنگاه متوجه می شوید که واقعیت چیز دیگری است. 

به واقع هر یک از مفسران خواب تعابیر جداگانه و متفاوتی بر اساس نشانه های خواب در رابطه با لباس و رنگ لباس بیان کرده اند. به طوری که دیدن هر نوع خوابی که به لباس ربط داشته باشد تعابیر مربوط به خودش را دارد. در ادامه این بخش از تعبیر خواب همراه ما باشید تا با هم به تحلیل و تعبیر خواب لباس صورتی بپردازیم.

همه چیز درباره تعبیر خواب لباس صورتی

بسیاری از معبران تعبیر خواب لباس صورتی را صرفه نظر از حالات و موقعیت عملکردی  از فرد خواب بین می دانند که به چشم دیگران می آید. به واقع دیدن لباس صورتی در خواب نشانه ای از وضعیت و موقعیت زندگی شخص خواب بین است. اگر در خواب خود دیدید لباس صورتی بر تن دارید نشانه ای از عملی است که جلوی دیگران قرار می دهید. 

چنانچه لباس صورتی را مناسب و شایسته خود ندانستید. به طوری که از پوشیدن آن در نزد دیگران احساس ناخوشایندی دارید معنی اش آن است که شما همواره در تلاش هستید تا چیزی را به دیگران تحمیل کنید اما موفق نمی شوید.

بسیاری معبران دیگر نیز تعابیر دیگری درباره دیدن خواب لباس صورتی دارند. اگر شخصی در خواب خود بیند که لباس صورتی بر تن دارد و اینکه تمامی لباس هایش کثیف و خاکی است. به طوری که کماکان تلاش می کند آن را تمیز و پاکیزه کند. 

بیانگر آن است که شخص خواب بین همواره در تلاش است که چیزی را که باب میل و رضایتش نیست از شخصیتش عوض کند. بدون شک چنین خوابی نشانه ای از آن است که هر شخصی نیاز به یک سری تغییرات درونی دارد و گاهی اوقات نیاز است تا عادات قدیمی خود را تغییر دهد.

تعبیر خواب لباس صورتی جدید

شاید دیدن خواب لباس صورتی آن هم برند و مارک دار اندکی تعجب برانگیز و تا حدودی خنده دار باشد. اما از آنجایی که لباس پوشیدن در دنیای واقعی امری رایج است و ما هر روزه با آن سروکار داریم. حتی در همه اطرافمان انواع مختلفی از آن را مشاهده می کنیم. از این رو قطع به یقین دیدن لباس صورتی برند در خواب هم می تواند معنایی نمادین داشته باشد.

بسیاری معبران غربی درباره این خواب چنین می پندارند که دیدن لباس صورتی برند در خواب نمادی از نگرش و طرز فکر جدید است. اگر کسی در خواب خود بیند که در جمع انبوهی از انواع لباس های جدید و برند قرار دارد که در آن میان یک دست لباس صورتی برند( نوع لباس فرقی نمی کند) معنی اش آن است که وارد شیوه جدیدی از زندگی می شود. همچنین اگر بیند که قیمت لباس برایش مشخص است معنی اش آن است که شخص خواب بین در تلاش است که این شیوه جدید و متفاوت از زندگی را به هر قیمتی که باشد بپذیرد.

تعبیر خواب لباس صورتی به روایت محمد بن سیرین

تعبیر خواب لباس صورتی به روایت محمد بن سیرین بنا به حالات و موقعیت فرد خواب بین متفاوت خواهد بود. ایشان در چند جای مختلف تعابیر متفاوتی درباره این خواب بیان نموده اند.

به طور کلی به روایت محمد بن سیرین تعبیر خواب لباس صورتی شانس و موفقیت استثنایی است و چنین بیان می کند: اگر شخصی در خواب خود بیند لباس صورتی بر تن دارد و خود از پوشیدن آن راضی و خرسند باشد معنی اش آن است که به زودی به موفقیتی استثنایی نائل می آید. 

اما اگر بیند همان لباس صورتی بر تن وی تنگ آید تعبیرش آن خواهد بود که در موقعیتی قرار خواهد گرفت که وی در آن احساس محدودیت خواهد کرد. مثلاً یک شخصی که چنین خوابی را می بیند ممکن است در یک موقعیت جدید و موفقیت آمیزی قرار گیرد اما یک سری محدودیت ها هم به دنبال آن وجود داشته باشد و شخص ناچار آن را بپذیرد.

همچنین ایشان می فرمایند اگر کسی در خواب خود بیند که یک دست لباس صورتی شل و ول بر تن دارد تعبیرش این گونه است که شانس بسیار خوبی به او روی خواهد کرد که وی لایق آن موقعیت نیست. به روایت ابن سیرین لباس شل و ول و ناهماهنگ صورتی نشانه ای از فراتر بودن یک موقعیت برای شخصی است که لایق آن نیست.

تعبیر خواب لباس کودک صورتی

به روایت امام صادق تعبیر خواب لباس کودک صورتی نشانه ای از عشق و شادی و مهربانی است. ایشان لباس کودک را بر پاکی و خوشحالی تعبیر می کنند و این چنین می فرمایند: اگر شخصی در خواب خود بیند که یک دست لباس دخترانه صورتی خریده است معنی اش آن است که برای رسیدن به خوشحالی و خوشبختی قدم های بسیاری برداشته است. 

همچنین اگر شخصی خواب بیند که به وی لباس صورتی کودکانه هدیه داده اند و او نمی داند علتش چیست نشانه آن است که در دنیای بیداری و واقعیت از سوی خانواده و اطرافیان، بدون علت و دلیلی به وی عشق و مهربانی می ورزند.

از آنجایی که رنگ صورتی رابطه مستقیمی با احساسات زنانه دارد و از طرفی هم لباس کودک نشانه ای از صداقت و پاکی است. اگر زنی چنین خوابی را بیند معنی اش رسیدن به شادکامی و نیک بختی است.

تعبیر خواب خرید لباس صورتی

حضرت دانیال نبی می فرمایند: اگر زنی در خواب، خود را در فروشگاهی پر از لباس بیند که در حال خریدن لباس صورتی رنگ باشد. معنی اش آن است که امنیت بسیار بزرگ تمامی زندگی او را فرا خواهد گرفت. 

همچنین ایشان می فرمایند خرید لباس صورتی زیبا از یک مغازه به شرطی که شخص خواب بین از خرید خود راضی و خوشحال باشد نشانه ای از حرمت و آبرومندی است و برکت دنیا نصیب شخص خواب بین می شود.

اما اگر کسی خواب بیند که به وی یک دست لباس صورتی فقیرانه داده اند که از پوشیدن آن امتناع می کند. معنی اش زیان و خسارتی است که ممکن است دامنش را بگیرد. هر اندازه که از پوشیدن آن لباس کراهت داشته باشد همان قدر زیان نصیبش خواهد شد.

تعبیر خواب لباس صورتی به روایت لوک اوینتهاو

لوک اوینتهاو می گوید دیدن خواب لباس صورتی بر 5 چیز دلالت دارد. اول شانس و موفقیت، دوم خوشبختی، سوم احترام، چهارم ازدواج ناگهانی و پنجم افتخار. همچنین درباره خواب لباس صورتی می گوید اگر کسی خواب بیند که سراغ کمد لباس هایش رفته و در میان آن ها چشمش به لباس صورتی قدمی افتد و آن را بپوشد معنی اش آن است که شانس و اقبال به وی روی خواهد کرد.

تعبیر خواب لباس صورتی کثیف و خاکی

کثیف یا خاکی بودن لباس صورتی در خواب بر وقوع یک اتفاق ناگهانی در زندگی دلالت دارد که نیاز است شخص خواب بین محتاطانه از آن عبور کند. اگر کسی خواب بیند که لباس صورتی بر تن دارد و آن را خاکی و کثیف می بیند معنی اش آن است موقعیتی برای آسیب زدن به وی سر راهش قرار می گیرد.

اگر بیند که مدام تلاش می کند لباسش را تمیز کند تعبیرش آن خواهد بود که همواره تلاش می کند چیزی را که باعث آزارش است از شخصیتش حذف نماید. همچنین بیانگر آن است که خود را درگیر اتفاقی که در زندگی اش می افتد نکند.

تعبیر خواب لباس صورتی پاره

اگر خواب بینید لباس صورتی که بر تن دارید پاره گشته و شما از پوشیدن آن رنج می برید بر این امر دلالت دارد که از مشکلات خانوادگی که دچار شده اید احساس عجز و ناتوانی می کنید. جابر مغربی می گوید دیدن لباس صورتی پاره پاره نشانه ای از آشفتگی و بی نظمی در کارها است. 

اگر کسی در خواب خود بیند که خود با قیچی مشغول پاره کردن لباس صورتی اش است معنی اش آن می شود که خود در کارهایش اختلال و بی نظمی ایجاد می کند.

تعبیر خواب لباس صورتی پاره به روایت دانیال نبی

حضرت دانیال نبی درباره پاره شدن لباس صورتی در خواب چنین می فرمایند: اگر شخصی خواب بیند که لباس صورتی رنگی که بر تن دارد پاره گشته معنی اش آن است که رازی از وی بر عام فاش می شود. 

همچنین اگر بیند که دیگران لباس وی را پاره کرده اند نشانه آن است غم و ناراحتی از سوی کسی بر وی دچار می شود. اما اگر کسی خواب بیند که لباس صورتی پاره شده را از تن در آورد. معنی اش خوب و پسندیده است. ایشان در آوردن لباس صورتی پاره شده از تن را رهایی از غم و فقر می دانند.

تعبیر خواب گم کردن لباس صورتی  

بسیاری معبران غربی دیدن لباس صورتی در خواب را نشانه از وضعیت مالی کنونی فرد می دانند. در تعبیر گم کردن لباس صورتی در خواب چنین می گویند: اگر کسی خواب بیند که لباس صورتی خود را گم کرده و نمی داند چگونه آن را پیدا کند معنی اش آن است که مشکلات مالی برایش پیش می آید که نمی داند چگونه آن ها را برطرف نماید.


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب لباس مجلسی با این رنگ ها

تعبير خواب لباس زرد رنگ

همه چیز در مورد تعبیر خواب لباس قهوه ای


12 نظر

 1. موناموناsays:

  سلام و وقت بخیر . خواب دیدم لباس صورتی و کفش صورتی پوشیدم با یه روسری پولکدارو زرق و برقدار و رفتم خونه دختر خواهر همسرم و باهم داریم درس میخونیم . ممنون میشم تعبیربفرمایید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس وضعیت زندگی تون شاد و مرفه میشه

 2. نازنیننازنینsays:

  سلام من مجردم وخواب دیدم یه جایی هستم ولی نمیدانم کجا بود.آنجا یه لباس صورتی خیلی زیبا که به چوب لباسی بود آویزان بودومن تالباس رادیدم ایستادم وشروع کردم ازپایین به لباس نگاه کردن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواسته ای دارین

 3. مصطفی بیاتیمصطفی بیاتیsays:

  سلام خواب دیدم در منزلی هستم به آشپزخانه رفتم و بر روی یک میز مقدار بسیار زیادی شیرینی دیدم . یکی از آنها که خیلی بزرگ بود را برداشتم و گاز زدم سپس دستهایم را شستم و وارد سالن شدم دیدم دایی بنده ایستاده . دست چپم را به پهلوی راست ایشان زدم و لباس صورتی ایشان خیس شد و شروع به گفتگو کردیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شادی برایتان اتفاق می افتد

 4. MaryammMaryammsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که لباس صورتی تنمه ک دامنش پف داره بد میخاسم با خالم برم خونه معشوقم هنگامی که میخاسیم بریم گفتم زشته من با این لباس بیام مثل بچه ها شدم و خالمم گفت اره بد لباسمو عوض کردمو مانتو و شلوار عیدمو پوشیدم مانتوم سرخابیه

 5. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم دوست پسرم بهم ی پیرهن صورتی نو و زیبا هدیه داده و از دیدن اون هدیه خوشحال بودم چه تعبیری داره البته دوتا شلوار اسپرت مشکی یجور یکی مارک دار و یکی ساده برام هدیه گرفته بود

 6. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم دوست پسرم بهم ی پیرهن صورتی نو و زیبا هدیه داده و از دیدن اون هدیه خوشحال بودم چه تعبیری داره البته دوتا شلوار اسپرت مشکی یجور یکی مارک دار و یکی ساده برام هدیه گرفته بود

 7. HHsays:

  سلام خواب ديدم زن داداشم سر تا پا حتي جوراباشم صورتي بود اومده بود خونمون

 8. ر.شیریر.شیریsays:

  سلام یکی از اقوام خیلی دور خواب دیده که من یه لباس صورتی خیلی خوشگل و نو تنمه تعبیر ش چیه؟

 9. فرشتهفرشتهsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدیم که تو روستا خاله م لایس نو خودشو به من داد اونم رنگ کالباسی ودنباله داربود تهبیرش چیه

 10. عاطفه علینژادعاطفه علینژادsays:

  سلام دیشب خواب دیدم تو بازارم ،جمعیتی هم تو بازار هستن،یه مغازه دار بهم یه پیرهن به رنگ سیاه میده ک من از یه پیراهن توری گلبهی رنگ خوشم میاد و اینو انتخاب میکنم و مغازه دار بعنوان هدیه بهم تقدیم میکنه.منم ازگرفتنش خیلی خوشحالبودم.

 11. فاطمهفاطمهsays:

  سلام یکی از فامیلا مون خواب دیده بود که من با مانتو صورتی رفتم خونه کسی که تازه بچه دار شده بود میخواستم ببینیم تعبیرش چیه

 12. ریما فرهنگریما فرهنگsays:

  سلام مدیر جان یه نفر هست که حس میکنم دوستش دارم بعد یه روز که فکرکنم دلتنگش شدم و خودمو مزمت میکردم امکان ندارد بهش برسم و اون برای من نیست شبش خواب دیدم با یکی از فامیلاش اومده دنبالم به عنوان اینکه میخوادتم و با یه ماشین صورتی خیلی خوشرنگ بود