مقاله انگلیسی در مورد اعتیاد با ترجمه فارسی

در این مطلب از توپ تاپ مقاله ای مفصل و کامل در مورد اعتیاد به زبان انگلیسی و همراه با ترجمه ی فارسی تهیه دیده شده است که بصورت گسترده در مورد اعتیاد ، تعریف آن و توضیح انواع مواد مخدر به همراه زیان ها پرداخته شده است ، در ادامه همراه باشید


 ? What causes addiction

Substance-related and addictive disorders are complex and often and can result in significant consequences for the individual. The biological processes that cause addiction involve the reward pathways in the brain. These circuits provide rushes of positive feeling and feel-good chemicals to "reward" substance use

The areas of the brain responsible for stress and self-control also undergo long-term changes during an addictive disorder. This contributes to on-going difficulties in abstaining from the addictive substance

چه چیزی باعث اعتیاد می شود؟

اختلالات وابسته به مواد و اعتیاد پیچیده است و اغلب منجر به عواقب قابل توجهی در افراد می شود. فرآیند بیولوژیکی که باعث ایجاد اعتیاد می شود شامل مسیرهای پاداش در مغز است. مصرف مواد احساس مثبت سریع و مواد شیمیایی ایجاد کننده حال خوب را به عنوان "پاداش" فراهم می آورد.

ناحیه ای از مغز که مسئول استرس و خودکنترلی است در طی یک اختلال اعتیادآور دستخوش تغییرات طولانی مدت می شود. این ناحیه به مشکلات مداوم در جلوگیری از ماده اعتیادآور کمک می کند.

 ? Why does addiction occur

.Drug use is often voluntary in the first instance. The development of a full addiction occurs through a variety of circumstances

.However, the brain changes during a substance-related disorder in ways that can take a long time to bring back to a healthy state

A person whose brain's reward circuitry has not altered as a result of addiction experiences positive feelings in relation to generally rewarding behaviors, such as exercising, being with family, or consuming delicious food. These should all make a person feel good

چرا اعتیاد به وجود می آید؟

مصرف مواد در درجه اول داوطلبانه است. اعتیاد کامل از طریق شرایط مختلفی ایجاد می شود. اگرچه مغز در طی اختلال یک ماده تغییر می کند و مدت زمان زیادی طول می کشد تا به حالت سالم برگردد.

مدار پاداش مغز فردی که در اثر اعتیاد تغییر نکرده است، احساسات مثبتی را در رابطه با ورزش کردن، کنار خانواده بودن یا صرف کردن یک غذای خوشمزه تجربه خواهد کرد. همه این ها باعث می شود تا آن فرد احساس خوبی داشته باشد.

.This might motivate a person to repeat these behaviors and regain that positive feeling

Substances produce a euphoric feeling by triggering large amounts of dopamine in certain regions of the brain responsible for the feeling of reward. Addiction occurs when the act of using a substance takes over these circuits and increases the urge to consume more and more of the substance in order to achieve the same rewarding effect

این کار ممکن است فرد را در تکرار این رفتار ها و بدست آوردن حس خوب ترغیب کند.

مواد با آزاد کردن مقدار زیادی دوپامین در یک ناحیه معینی از مغز که مسئول پاداش احساس است، باعث ایجاد حال خوب و هیجان می شود. اعتیاد زمانی اتفاق می افتد که عمل استفاده از مواد، مدار پاداش را به خود تخصیص می دهد و فرد تمایل به مصرف بیشتر دارد تا همان اثر پاداش دهنده را تجربه کند.

 ? What are illegal drugs

A drug is a substance that affects the way the body functions. If a drug is classified as ‘illegal’, this means that it is forbidden by law. Different illegal drugs have different effects on people and these effects are influenced by many factors. This makes them unpredictable and dangerous, especially for young people

داروهای غیر قانونی چیست؟

دارو ماده ای است در نحوه عملکرد بدن تاثیر می گذارد. اگر دارویی به عنوان "غیر قانونی" دسته بندی شود، به این معنی است که از نظر قانونی ممنوع شده است. دارو های غیر قانونی مختلف تاثیرات متفاوتی بر روی مردم دارند و این آثار تحت تاثیر عوامل بسیاری است. به همین دلیل این نوع داروها مخصوصا برای افراد جوان خطرناک و غیرقابل پیشبینی هستند.

 : The effects of a drug are influenced by

The type of drug-

How much is consumed-

Where the person is when the drug is being used-

What the person is doing while using the drugs-

Individual characteristics such as body size and health vulnerabilities-

How many different drugs are taken at one time-

  تاثیرات داروها به عوامل زیر بستگی دارد؟

  -نوع دارو

  -مقدار مصرف دارو

  -فرد در زمان مصرف دارو در کجا قرار دارد

  -فرد در زمان مصرف دارو چه کاری انجام می دهد

  -خصوصیات فردی مثل اندازه بدن و آسیب پذیری های سلامتی

  -چه مقدار از دارو های مختلف در یک زمان واحد مصرف می شود

   Types of illegal drugs

   .Below are some types of illegal drugs. We want to find out more about each drug, its effects, and potential harms

   (Cannabis (Marijuana

   Cocaine

   MDMA/Ecstasy

   GHB

   Hallucinogens

   Heroin

   Inhalants

   Ketamine

   Methamphetamine

    انواع داروهای غیر قانونی

    در زیر تعدادی از داروهای غیر قانونی ذکر شده است. ما می خواهیم در مورد هر یک اطلاعات زیادی بدست آوریم و اثرات و ضرر های هر کدام را بدانیم.

    حشیش (ماری جوانا)

    کوکائین

    MDMA/ اکستازی

    GHB

    توهم زا

    هروئین

    استنشاق

    کتامین

    متامفتامین

     ? What is drug

    A drug is any kind of medicine or chemical that changes how your body or brain functions. There are legal drugs, which you can buy over the counter or get from a health professional. Most illegal drugs or street drugs fall into one of three drug types: depressants, stimulants, and hallucinogens.

    مواد مخدر چیست؟

    مواد مخدر نوعی دارو یا ماده شیمیایی است که عملکرد بدن و مغز شما را تغییر می دهد. داروهای قانونی را می توانید از پیشخوان ها یا مرکز بهداشت و درمان تهیه کنید. داروهای غیر قانونی یا خیابانی در یکی از این سه مجموعه دسته بندی می شوند: افسردگی، محرک و توهم زا.

     : This can help if

    you want to know about the different types of drugs

    you're curious about the effects of different types of drugs

    you want to know why certain drugs are illegal

     این مقاله به شما کمک می کند اگر:

     می خواهید در مورد انواع مختلف دارو ها بدانید

     در مورد تاثیر انواع مختلف دارو ها کنجکاو هستید

     می خواهید بدانید چرا دارو های مشخصی غیر مجاز هستند

      Medical drugs

       : Some medical drugs have side effects that make them appealing to people who don’t have a medical reason to take them. They include drugs such as

      (benzodiazepines (Xanax, Valium, Ambien-

      (amphetamines (Dextroamphetamine, Ritalin-

      .(opiate painkillers (Vicodin, Oxycodone, Codeine-

       Even though these drugs are prescribed for medical purposes, they can be extremely dangerous. They are often very addictive, and if taken improperly or with alcohol or other drugs, they can cause death.

       داروهای پزشکی

       برخی از دارو های پزشکی عوارض جانبی دارند و قابل توجه کسانی هستند که هیچ دلیل پزشکی برای مصرف آنها ندارند. این دارو ها شامل مورد زیر است:

       -بنزودیازپین ها (Xanax، Valium، Ambien)

       -آمفتامین ها (دکستروآمفتامین، ریتالین)

       -مسکن های مخدر (ویکودین، اکسی کدون، کدئین)

        حتی اگر این داروها برای اهداف پزشکی تجویز شوند، می توانند بسیار خطرناک باشند. آنها اغلب اعتیاد آور هستند و اگر به طور نادرست و همراه با الکل و یا داروهای دیگر مصرف گردند می توانند منجر به مرگ شوند.

        Recreational drugs

        Recreational drugs fall into three main categories: depressants, stimulants and hallucinogens

        داروهای تفریحی

        داروهای تفریحی به سه دسته تقسیم می شوند: افسردگی، محرک و توهم زا.

        Depressants

        : Depressants slow down the messages sent to and from your brain. For this reason, they’re often called ‘downers’. Examples of depressants include

        alcohol-

        (opiates (such as heroin and morphine-

        cannabis-

        (sedatives (such as Valium-

        .some glues, petrol and other solvents-

         If you take different types of depressants at the same time, you're more likely to overdose (OD). So, if you're using depressant drugs, the safest way to do so is to stick to one type of drug. Large amounts of depressants can

         make you pass out-

         stop your breathing-

         make you feel nauseous-

         make you vomit-

          افسردگی

          افسردگی سرعت پیغام های ارسالی به مغز و از آن را کاهش می دهد. به همین دلیل، این داروها اغلب "آرامبخش" نامیده می شوند. نمونه هایی از داروهای افسردگی عبارتند از:

          -الکل

          -مواد مخدر (مثل هروئین و مورفین)

          -حشیش

          -داروهای آرامبخش (مثل والیوم)

          -برخی از چسب ها، پترول ها و سایر حلال ها

           اگر شما انواع مختلفی از داروهای افسردگی در یک زمان واحد مصرف کنید، احتمالا مصرف بیش از حد مجاز داشته اید.( OD یا اوردوز). بنابراین، اگر شما از داروهای افسردگی استفاده میکنید، امن ترین روش مصرف یک نوع مشخص از دارو است. مقدار زیاد داروهای افسردگی می توانند:

           -باعث بیهوش شدن می شوند

           -باعث توقف تنفس شما شوند

           -باعث احساس تهوع می گردد

           -باعث استفراغ می شوند

            Stimulants

            : Stimulants, or ‘uppers’, speed up the messages sent to and from your brain. Examples of stimulants include

            caffeine-

            nicotine-

            (amphetamines (such as speed or ice-

            ecstasy-

            .cocaine-

             : Stimulants can

             put a strain on your heart-

             increase your body temperature-

             .make you paranoid, anxious or psychotic-

              .Using different stimulants together, or in combination with depressants, puts an extra strain on your heart and can cause major health problems

              محرک ها

              محرک ها یا " بالابر ها" سرعت پیغام های ارسالی به مغز و از آن را زیاد می کنند. نمونه هایی از داروهای محرک عبارتند از:

              -کافئین

              -نیکوتین

              -آمفتامین ( مانند اسپید یا آیس)

              -وجد آور

              -کوکائین

               محرک ها می توانند:

               بر قلب شما فشار آورند

               دمای بدن را افزایش دهند

               شما را پارانوئید، مضطرب یا روانی کنند

                استفاده از محرک های مختلف به همراه هم یا در ترکیب با داروهای افسردگی فشار اضافی بر قلب شما وارد می کنند و می توانند منجر به مشکلات عمده سلامتی شوند.

                Hallucinogens

                : Hallucinogens change your perception of reality. Examples of hallucinogens include

                (LSD (acid-

                magic mushrooms-

                ecstasy-

                mescaline-

                .high doses of cannabis-

                People who take hallucinogens often have 'trips', which is when they hear and see things that aren’t really there. How your 'trip' goes depends on your mood, state of mind and the setting. You can't predict whether a ‘trip’ will be good or bad, or how strong it will be. Hallucinogens can make you

                feel panicky, anxious or paranoid

                take risks you wouldn't normally take

                .(lose touch with reality (psychosis

                توهم زا

                داروهای توهم زا درک شما از واقعیت را تغییر می دهند. نمونه هایی از داروهای توهم زا عبارتند از:

                -LSD (اسید)

                -قارچ های جادویی

                -شادی آور

                -مشکالین

                -مقدار زیاد شاهدانه

                 مردمی که از داروهای توهم زا استفاده می کنند اغلب دارای "سفر" هستند، به طوری که آنها چیزهایی را می بینند و می شنوند اما واقعی نیستند. نحوه "سفر" به حالت، وضعیت روحی و روانی شما بستگی دارد. شما نمی توانید پیشبینی کنید یک "سفر" خوب یا بد خواهد بود یا چقدر قوی می باشد. داروهای توهم زا می توانند در شما حالت های زیر را ایجاد کنند:

                 -احساس هراس، اضطراب یا پارانوئید  

                 -ریسک کردن در صورتی که در حالت نرمال آن را انجام نمی دهید

                 -دور بودن از واقعیت (روان پریشی)

                  ? Why are some drugs illegal

                  .When drugs are made illegal, it’s usually either because they pose a serious risk to people’s health or because there’s no health benefit from taking them

                  چرا برخی از داروها غیر قانونی هستند؟

                  وقتی داروها به صورت غیر قانونی ساخته می شوند، معمولا به این دلیل است که منجر به خطرهای جدی برای سلامتی مردم می شوند چون مصرف آنها هیچ فایده ای ندارد.

                  a list of illegal drugs

                  Drugs change how you perceive or experience the world around you, and most recreational drugs have pretty serious risks and side effects. If you want to use drugs of any kind, it's important that you learn what the risks are so that you stay safe and have a good time

                  لیست داروهای غیر قانونی

                  مواد مخدر نحوه درک و تجربه شما از دنیای اطراف را تغییر میدهد، بیشتر داروهای تفریحی خطرات و عوارض جانبی بسیار جدی دارند. اگر شما می خواهید هر نوعی از مواد مخدر را مصرف کنید، ضروری است ریسک های آن را بدانید تا در امنیت باقی بمانید و اوقات خوبی داشته باشید.

                  Cannabis

                  Cannabis is the name of a group of plants that produce a chemical called tetrahydrocannabinol (THC). Different parts of the plant can be consumed in different ways, and each one is known as something different. The most common forms are marijuana and hashish -hash

                  شاهدانه

                  شاهدانه نام گروهی از گیاهان است که ماده شیمیایی به نام تتراهیدروکانابینول (THC) تولید می کند. قسمت های مختلف گیاه به روش های متفاوتی مصرف می شود و هر کدام به عنوان چیز متفاوتی شناخته می شود. رایج ترین شکل های آن ماری جوانا و حشیش می باشد. (هش)

                  ? What is cannabis

                  :‘Cannabis’ refers to a group of plants that produce the chemical THC.  There are also different ways THC can be consumed

                  Through the leaves. This is done by drying the leaves and then either smoking or eating them. Common names for cannabis leaf include marijuana, weed, pot, --Mary Jane, MJ, grass, herb, ganja, reef, bud

                  From the resin of the flower. This is a sticky substance that is taken from the flower of the plant and either smoked in a pipe or vaporizer through water. It’s ------known as hashish, or hash

                   .Cannabis is classified as a depressant, which means it slows down your body, including messages sent to and from your brain

                   حشیش چیست؟

                   "حشیش" به گروهی از گیاهان اطلاق می شود که ماده شیمیایی به نام THC تولید می کنند. روش های مختلفی برای مصرف THC وجود دارد:

                   از طریق برگها. این کار با خشک کردن برگها و سپس سیگار کشیدن و یا خوردن آنها ممکن است. رایج ترین نام ها برای برگ حشیش شامل ماری جوانا، علف های هرز، گلدان، مری جین، MJ، چمن، گیاه دارویی، گانجا، ریف، جوانه است.

                   از طریق صمغ گل. صمغ یک ماده چسب مانند است که از گل گیاه گرفته می شود و به وسیله پیپ کشیده می شود یا هم از طریق آب، بخار آن استنشاق می شود.

                    حشیش در لیست داروهای افسردگی طبقه بندی می شود. به این معنی که بدن شما را آرام و کند می کند و این ویژگی شامل پیغام های ارسالی به مغز و از آن است.

                    ? What does cannabis do to you

                    \\\; Using cannabis (of any kind) can make you feel

                    happy and excited-

                    unable to concentrate-

                    relaxed and confident-

                    more talkative than usual-

                    giggly-

                    .anxious or paranoid-

                     : There are also physical symptoms, such as

                     increased hunger-

                     red or bloodshot eyes-

                     increased heart rate-

                     dry mouth-

                     .dizziness-

                      .Cannabis affects your response time, which means you shouldn’t drive, operate heavy machinery, or try and look after someone else if you’ve been using it

                      : If you use cannabis too much over a long period of time, you might end up with

                      mental health issues such as depression-

                      sleep problems-

                      sexual problems-

                      (psychosis or schizophrenia (in some cases-

                      (lung problems (if you smoke it regularly-

                       حشیش چه تاثیری بر روی شما دارد؟

                       استفاده از حشیش در هر نوعی باعث ایجاد احساسات زیر می شود:

                       -خوشحال و هیجان زده

                       -عدم توانایی تمرکز

                       -آرام و با اعتماد به نفس

                       -پرگویی کردن بیش از حد معمول

                       -خنده های هیجان انگیز

                       -اضطراب یا پارانوئید

                        علایم جسمی نیز عبارتند از:

                        -افزایش گرسنگی

                        -چشم های قرمز و خونی

                        -افزایش ضربان قلب

                        -دهان خشک

                        -سرگیجه

                         حشیش بر روی زمان پاسخگویی شما تاثیر می گذارد، به این معنی که اگر از آن استفاده کرده اید نباید رانندگی کنید، با ماشین های سنگین کار کنید یا از کسی مراقبت کنید.

                         اگر از حشیش به مدت زمان طولانی استفاده می کنید، ممکن است در پایان با مشکلات زیر مواجه شوید:

                         موارد مربوط به بهداشت روان مانند افسردگی

                         مشکلات خواب

                         مشکلات جنسی

                         روان پریشی یا اسکیزوفرنی ( در برخی موارد)

                         مشکلات ریه ( اگر به طور مرتب از طریق سیگار آن را استنشاق می کنید)


                         مطلب پیشنهادی :

                         متن انگلیسی درباره سلامتی + ترجمه فارسی


                          ? What are amphetamines

                          Amphetamines are classified as stimulant drugs. This means they make you feel alert and full of energy. Some of the different drugs in the amphetamine family include

                          (methamphetamine (or ‘meth’

                          speed

                          ice

                          Shabo

                          .crystal meth

                           ? What do amphetamines do to you

                           : Taking amphetamine can make you feel

                           awake, energized, confident, happy or euphoric

                           more talkative, or agitated

                           aggressive

                           (confused (scattered or sketchy

                           .paranoid, anxious, or depressed

                           : Amphetamines can also affect you physically by

                           making you clench your jaw a lot

                           making you sweaty

                           causing hot and cold flushes

                           causing headaches, dizziness and restlessness

                           increasing your heart rate or making your heartbeat irregularly

                           making your skin pale

                           .making you sick if you mix them with other drugs or alcohol

                            : In the long run, taking amphetamines regularly can

                            lead to anxiety, depression and sleep issues

                            create constant paranoia or confusion

                            lead to psychosis

                            make you violent for no apparent reason

                            increase your blood pressure

                            .lead to an amphetamine addiction

                             آمفتامین ها چیست؟

                             آمفتامین ها به عنوان داروهای محرک دسته بندی می شوند. یعنی باعث می شوند شما احساس هوشیاری و سرشار از انرژی کنید. برخی از داروهای مختلف در خانواده آمفتامین ها عبارتند از:

                             متامفتامین (یا "مت")

                             اسپید یا سرعت

                             آیس یا یخ

                             شابو

                             کریستال مت

                              آمفتامین ها چه تاثیری بر روی شما دارند؟

                              مصرف آمفتامین ها باعث ایجاد احساسات زیر در شما می شوند:

                              هوشیار، پرانرژی، اعتماد بنفس، خوشحال و سرحال

                              حراف تر و آشفتگی

                              تهاجمی و خشونت آمیز

                              گیج ( پریشان و عجول)

                              پارانوئید، مضطرب یا افسرده

                               آمفتامین ها می توانند منجر به مشکلات فیزیکی زیر گردند:

                               باعث عرق کردن شما می شود

                               باعث گرگرفتگی و سرما زدگی می شود

                               باعث سردرد، سرگیجه و بی قراری می شود

                               ضربان قلب را افزایش می دهد یا باعث نامنظم شدن ضربان قلب می شود

                               پوست بدن رنگ پریده می شود

                               اگر آن را با سایر داروها یا الکل مخلوط کنید باعث مریض شدن شما می شود

                                اگر در طولانی مدت و به طور منظم آمفتامین مصرف می کنید می تواند:

                                منجر به اضطراب، افسردگی و خواب شود

                                پارانویا یا سردرگمی مداوم ایجاد می کند

                                منجر به روان پریشی می شود

                                بدون هیچ دلیل مشخصی شما را خشمگین می کند

                                فشار خون را افزایش می دهد

                                باعث می شود تا معتاد به آمفتامین شوید

                                 ? What are benzodiazepines

                                 Benzodiazepines (also known as ‘benzos’, Xanax, Valium, Ambien) are a type of prescription drug. They’re classified as a depressant, and doctors generally prescribe them in the short term as a sedative to assist people who can’t sleep. They can also be prescribed to treat anxiety issues, to relax the muscles and to treat epilepsy

                                 ? What do benzodiazepines do to you

                                 Taking benzodiazepines will affect everyone differently. Depending on your size, health, the amount you take, and whether they’re mixed with other drugs, benzodiazepines will make you feel

                                 sleepy

                                 forgetful

                                 calm and relaxed

                                 euphoric

                                 .depressed

                                  : They can also affect you physically by

                                  decreasing your memory and coordination

                                  blurring your vision

                                  making you feel dizzy

                                  .giving you the shakes

                                   : In the long term, taking benzodiazepines regularly can cause

                                   sleeping problems and tiredness

                                   reduced motivation

                                   memory problems

                                   mood swings or aggression

                                   paranoia

                                   emotional changes

                                   weight gain

                                   muscle shrinkage

                                   irregular menstrual periods

                                   sexual problems

                                   skin rashes

                                   .an addiction to benzodiazepines

                                    بنزودیازپین ها چیست؟

                                    بنزودیازپین ها (شناخته شده به عنوان "بنزو"، Xanax، والیوم، Ambein) نوعی از داروهای تجویزی هستند. آنها جز داروهای افسردگی می باشند و دکتر ها آنها را در کوتاه مدت به عنوان آرامش بخش برای کمک به بیمارانی که نمی توانند بخوابند، تجویز می کنند. همچنین بنزودیازپین ها برای درمان اضطراب، شل کردن عضلات و بیماری صرع استفاده می شوند.

                                    بنزودیازپین ها چه تاثیری بر روی شما دارند؟

                                    مصرف بنزودیازپین ها تاثیرات متفاوتی بر روی افراد مختلف دارند. بنزودیازپین بسته به اندازه بدن شما، سلامتی، میزان مصرف دارو، ترکیب آن با داروهای دیگر باعث می شود تا شما احساسات مختلفی داشته باشید:

                                    خواب آلود

                                    فراموشی

                                    آرام و ریلکس

                                    شاد و خوشحال

                                    افسرده

                                     این دارو همچنین از نظر جسمی شامل تاثیرات زیر است:

                                     کاهش حافظه و هماهنگی شما

                                     تاری دید

                                     احساس سرگیجه

                                     احساس لرزش

                                      در طولانی مدت مصرف منظم بنزودیازپین ها باعث می شود:

                                      مشکلات خواب و خستگی

                                      کاهش انگیزه

                                      مشکلات حافظه

                                      تغییرات خلقی یا پرخاشگری

                                      پارانویا

                                      تغییرات عاطفی

                                      افزایش وزن

                                      کوچک شدن عضلات

                                      دوره های نامنظم قاعدگی

                                      مشکلات جنسی

                                      جوش های پوستی

                                      اعتیاد به بنزودیازپین ها

                                       ? What is cocaine

                                       Cocaine is a stimulant drug extracted from the coca plant. In Australia, cocaine is most commonly taken in powder form. It's also possible to make cocaine into forms that can be smoked, called freebase or crack. In Australia, some people call crystal meth crack as well

                                       .Other common names for cocaine include coke, blow, snow, white, powder, base, and candy

                                       ? What does cocaine do to you

                                       As with all drugs, how you react to cocaine depends on many factors, including your size, mood, and whether or not you use drugs regularly. Some common effects immediately after taking it include

                                       feeling really confident and happy

                                       being alert and full of energy.

                                       Physically, you might:

                                       have a faster heart rate

                                       have raised blood pressure

                                       have a higher body temperature

                                       be less hungry

                                       .feel horny

                                        : In the longer term, excessive use of cocaine can cause

                                        trouble sleeping

                                        impotence

                                        nosebleeds

                                        sinus damage

                                        increased risk of heart attack, stroke and breathing problems

                                        addiction

                                        psychosis

                                        rage and violence

                                        relationship problems

                                        .problems with completing work or study

                                         کوکائین چیست؟

                                         کوکائین یک داروی محرک است و از گیاه کوکا استخراج می شود. در استرالیا کوکائین بیشتر به صورت پودر مصرف می شود. همچنین ممکن است به شکلی درست شود تا از طریق استنشاق مصرف شود که به کراک یا Freebase معروف است. در استرالیا برخی از مردم کریستال مت را کراک می نامند.

                                         اسم های متداول دیگر برای کراک عبارتند از کک، Blow، برف، سفید، پودر، بیس و آب نبات.

                                         کوکائین چه تاثیراتی بر روی شما دارد؟

                                         واقعا احساس اعتماد بنفس و خوشحالی می کنید

                                         هشیار بودن و پر از انرژی

                                         از نظر جسمی ممکن است:

                                         ضربان قلب شدیدی داشته باشید

                                         فشار خون را بالا می برد

                                         دمای بدن بالا می رود

                                         کمتر گرسنه می شوید

                                         احساس شهوت

                                          در طولانی مدت، مصرف بیش از حد کوکائین باعث مشکلات زیر می شود:

                                          مشکل خواب

                                          لاغری و ناتوانی جنسی

                                          خون دماغ

                                          سیب به سینوس

                                          افزایش خطر حملات قلبی، سکته مغزی و مشکلات تنفسی

                                          اعتیاد

                                          روان پریشی

                                          خشم و خشونت

                                          مشکل در رابطه برقرار کردن

                                          مشکلات مربوط به مطالعه و کار

                                           ? What is ice

                                           ‘Ice’ and ‘crystal meth’ are common names for crystal methamphetamine – a very powerful amphetamine. It looks a little like sheets of glass or ice, and people smoke, snort or inject it. It's also called meth, crystal, Shabo, and glass

                                           ? What does ice do to you

                                           : Immediately after taking ice, you might

                                           become more talkative

                                           have more energy and feel good

                                           be restless, and constantly pick or poke at things

                                           be nervous, hostile, anxious or agitated

                                           get amphetamine psychosis, and hallucinate, act weirdly, and become difficult to understand.

                                            : Physically, you might

                                            have hand tremors

                                            have an increased breathing rate

                                            feel sweaty

                                            .have a higher heart rate

                                             : Long-term use of ice can

                                             cause brain damage

                                             damage your teeth and jaw

                                             reduce your immune function and make you malnourished from not sleeping or eating properly

                                             cause sleeping problems

                                             trigger mental health disorders such as depression, anxiety and paranoia

                                             .develop into an ice addiction

                                              آیس یا یخ چیست؟

                                              یخ یا کریستال مت از نام های رایج متامفتامین کریستال هستند—یک آمفتامین بسیار قوی. مقداری شبیه به ورقه های شیشه ای و یخ می باشند. مردم آنها را استنشاق را تزریق می کنند. همچنین با نام های کریستال، مت، شابو و شیشه شناخته می شود.

                                              آیس چه تاثیری بر شما دارد؟

                                              سریعا بعد از مصرف آیس ممکن است با احساسات زیر مواجه شوید:

                                              بیشتر حرف بزنید

                                              انرژی زیادی داشته باشید و احساس خوبی کنید

                                              بی قرار باشید و مرتبا اشیا را برداشته و آنها را حرکت دهید

                                              عصبی، خصمانه، مضطرب و آشفته باشید

                                              دچار روانپریشی آمفتامین شده و متوهم و رفتار های عجیب داشته باشید و به سختی درک کنید.

                                               از لحاظ جسمی ممکن است با مشکلات زیر مواجه شوید:

                                               لرزش دست

                                               افزایش میزان تنفس

                                               احساس عرق کردن

                                               ضربان قلب بالا

                                                استفاده طولانی مدت از آیس منجر به مشکلات زیر می شود:

                                                آسیب مغزی

                                                آسیب به فک و دندان ها

                                                کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن و سوء تغذیه در اثر بی خوابی و غذا خوردن نامناسب

                                                مشکلات خواب

                                                اختلالات سلامت روان مثل افسردگی، اضطراب و پارانویا

                                                منجر به اعتیاد یخ یا آیس می شود

                                                 ? What is ketamine

                                                 Ketamine is a medical and veterinary drug that kills pain. It's a dissociative painkiller, which means it changes how you experience the link between your mind and body. It's illegal to use the drug recreationally. Ketamine can be snorted, smoked, eaten or injected. People also call it K, special K or vitamin K

                                                 ? What does ketamine do to you

                                                 : In the short term, someone who's taken ketamine might

                                                 feel really good, including feeling relaxed and more sensitive to touch

                                                 have hallucinations, feelings of detachment from their body and mixed senses

                                                 experience confusion, anxiety or panic

                                                 become paranoid, and experience panic, terror or anxiety

                                                 get amnesia,

                                                 have stiff muscles and not be able to feel pain

                                                 hallucinate and have bizarre or frightening experiences

                                                 .behave strangely

                                                  : Physically, it can make you

                                                  vomit, feel sick or sweat a lot

                                                  feel uncoordinated, with blurred vision and slurred speech

                                                  .feel drowsy, have seizures or go into a coma

                                                   We don't know a lot about its long-term effects, but using it regularly could mess up your memory, attention, and vision, and can cause serious problems with your bladder

                                                   کتامین چیست؟

                                                   کتامین یک داروی پزشکی و دامپزشکی است و درد را از بین می برد. این یک مسکن ضد درد بوده به این معنی که لینک ارتباطی بین مغز و بدن شما تغییر می دهد. استفاده از دارو به صورت تفریحی غیر قانونی است. کتامین به صورت استنشاق، تزریق مصرف شده و یا خورده می شود. مردم آن را K یا ویتامین K می نامند.

                                                   کتامین چه تاثیری بر روی شما دارد؟

                                                   در کوتاه مدت هرکس کتامین مصرف کند ممکن است:

                                                   احساس خیلی خوب داشته باشد، احساس ریلکس و حساسیت بیشتر نسبت به لمس شدن دارد. متوهم شده و احساس جدا شدن از بدن و برخی احساسات مختلط خواهد داشت:

                                                   سردرگم بوده، اضطراب و هراس دارد

                                                   پارانوئید شده و احساس هراس، وحشت و نگرانی دارد

                                                   فراموشی

                                                   عضلات سخت و سفت می شود و درد را احساس نمی کند

                                                   متوهم می شود و تجربیات عجیب و ترسناک خواهد داشت

                                                   رفتار عجیب

                                                    از نظر فیزیکی مشکلات زیر پدیدار می شود:

                                                    استفراغ، احساس بیماری و عرق زیاد

                                                    احساس عدم ناهماهنگی، تاری دید و گفتار مبهم

                                                    احساس خواب آلودگی، تشنج و یا به کما رفتن

                                                     اطلاعات دقیقی از استفاده طولانی مدت این دارو نداریم. اما مصرف مرتب آن باعث به هم زدن حافظه، توجه، بینایی و مشکلات جدی در مثانه می شود.

                                                     ? What is LSD

                                                     LSD is a chemical (lysergic acid diethylamide) that comes from a fungus. It's a white powder, but it’s often sold soaked into blotter paper or sugar cubes, or in little gelatin balls (microdots). LSD is a very powerful hallucinogen that changes your perception of reality. Other names for it are acid, tabs, cellophane or trips

                                                     ? What does LSD do to you

                                                     Drugs will always affect people differently, depending on things like their size, mood, and whether they take drugs regularly. LSD can make people experience sights, sounds and feelings that aren't real

                                                     : Someone who's taken LSD might

                                                     (see colors or patterns, or hear sounds (hallucinations-

                                                     feel as though their senses are mixing together-

                                                     feel good and relaxed-

                                                     feel scared, anxious and paranoid-

                                                     .experience extreme mood swings-

                                                      : Physically, they might

                                                      have an increased heart rate and breathing rate, and higher blood pressure-

                                                      get twitchy, feel numb or have seizures-

                                                      .feel ill and vomit-

                                                       There aren't many long-term effects of taking LSD (or other hallucinogens) that we know about. One danger is flashbacks, where the effect of the drug can come back months or even years later. Even though it only lasts a minute or two, a flashback can be pretty scary. It can be triggered by stress, other drug use, or exercise

                                                       .LSD can also trigger the onset of, or worsen, mental health issues such as depression, anxiety, and schizophrenia

                                                       LSD چیست؟

                                                       LSD یک ماده شیمیایی (اسید لیزرژیک دی اتیل آمید) است که از قارچ ها ناشی می شود. یک پودر سفید رنگ بوده و اغلب در داخل کاغذ های باطله، حبه های قند یا در توپ های ژلاتینی به فروش می رسد. LSD یک داروی مخدر توهم زای قدرتمند است و درک شما را از واقعیت تغییر می دهد. اسم های دیگر آن اسید، تب، سلفون یا تریپ است.

                                                       LSD چه تاثیری بر روی شما می گذارد؟

                                                       داروها همیشه تاثیرات متفاوتی بر روی افراد بسته به فاکتورهایی چون اندازه بدن، روحیه و میزان مصرف آن دارند. LSD باعث می شود تا افراد مناظر، صداها و احساساتی را تجربه کنند که واقعی نیستند.

                                                       کسی که LSD مصرف می کند ممکن است:

                                                       -رنگ ها یا الگوهایی را ببیند و صداهایی را بشنود (توهم)

                                                       -احساس می کند تمامی حواس او با هم مخلوط شده است

                                                       -احساس خوب و آرامی دارد

                                                       -احساس ترس، اضطراب و پارانوئید می کند

                                                       -تغییرات شدید خلقی را تجربه می کند

                                                        از نظر جسمی ممکن است:

                                                        -ضربان قلب، تنفس و فشار خون افزایش می یابد

                                                        -احساس اضطراب، بی حسی یا تشنج دارد

                                                        -احساس بیماری داشته  و استفراغ می کند

                                                         اثرات طولانی مدت برای دارو های توهم زا یا LSD که ما از آن خبر داشته باشیم ثبت نشده است. یکی از موارد خطرناک فلاش بک است که در آن اثر دارو ماه ها و یا حتی سال ها بعد دوباره برمی گردد. اگر چه فلاش بک تنها یک یا دو دقیقه طول می کشد ولی بسیار ترسناک است. این بیماری از استرس، مصرف مواد دیگر یا ورزش کردن ناشی می شود.

                                                         LSD همچنین می تواند باعث شروع یا بدتر شدن مشکلات بهداشت روان مانند افسردگی، اضطراب یا اسکیزوفرنی باشد.

                                                         ? What is ecstasy

                                                         Ecstasy, or MDMA, is a stimulant drug that is also a psychoactive. Ecstasy is primarily used as a party drug and can come in a variety of forms, including pills and powder. Ecstasy is a common name for the drug methylenedioxy-methamphetamine (MDMA). It’s also known as E, Beccy, pills, caps or pingers. Commonly used as a recreational drug, it speeds up messages sent to and from your brain and alters your perception of reality

                                                          ? What does ecstasy do to you

                                                         Taking ecstasy will affect everyone differently. Depending on your size, health, the amount you take, and whether it’s mixed with other drugs, ecstasy will make :you feel

                                                         warm and happy-

                                                         calm and relaxed-

                                                         .paranoid or anxious-

                                                          : Physically, it can

                                                          enhance your feelings and sensations-

                                                          make you grind or clench your teeth-

                                                          make you feel light-headed, hot and sweaty-

                                                          increase your heart rate and breathing rate-

                                                          cause dehydration-

                                                          .cause insomnia-

                                                           اکستازی چیست؟

                                                           اکستازی یا MDMA یک داروی محرک است و یک روانگردان است. اکستازی در ابتدا در پارتی ها مورد استفاده قرار می گرفت و در شکل های متنوعی چون قرص و پودر به بازار عرضه می شد. اکستازی نام مشترکی برای داروهای متیل دیکسیکسی—متامفتامین (MDMA) است. همچنین به نام های E، Beccy، قرص، کپ یا سنجاق معروف است. عموما به عنوان یک داروی تفریحی مورد استفاده قرار می گیرد. این قرص سرعت پیغام های ارسالی به مغز و از آن را افزایش می دهد و درک شما را از واقعیت تغییر می دهد.

                                                           اکستازی چه تاثیری بر روی شما دارد؟

                                                           مصرف اکستازی تاثیرات مختلفی بر روی افراد مختلف دارد. قرص اکستازی بسته به سایز بدن شما، سلامتی و میزان مصرف دارو یا ترکیب آن با داروهای دیگر باعث ایجاد احساسات زیر می شود:

                                                           -گرما و خوشحالی

                                                           -آرام و ریلکس

                                                           -پارانوئید یا مضطرب

                                                            از نظر فیزیکی می تواند مشکلات زیر را به وجود آورد:

                                                            -باعث افزایش احساسات

                                                            -ساییدن دندان ها به هم

                                                            -احساس سبک سری، گرما و عرق کردن

                                                            -افزایش ضربان قلب و میزان تنفس

                                                            -کم آب شدن بدن

                                                            -مرض بیخوابی

                                                            تهیه کننده : توپ تاپ


                                                             هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...