متن کارت دعوت عروسی به انگلیسی با ترجمه (2)

ما انواع پیام های دعوت به مراسم عروسی را در کنار هم جمع کرده این. بعضی از آن ها پیام های جدی و صمیمی هستند در حالی که برخی دیگر خنده دار و با مزه هستند. شما می توانید آن ها را یا آن چه که می خواهید جایگزین کنید. متنی به آن ها اضافه یا کم کنید، اسم ها را اضافه کنید و ... فراموش نکنید که زمان و محل مراسم عروسی را به متن ها اضافه کنید.

We combined different wedding invitation message types – some of them are serious and heartfelt, while some are hilarious and funny. You can alter them however, you like –add or remove text, insert names, etc. Do not forget to mention the time and place of the wedding ceremony


Formal wedding invitation

دعوت عروسی رسمی

.My dearest friend! I could not forget about you on my wedding day. I sincerely hope that you will give me an honor of attending my wedding

عزیز ترین دوست من! من نمی توانستم تو را برای روز عروسی ام فراموش کنم. من از صمیم قلب امیدوارم به من افتخار بدهی و من را در عروسی ام شرکت کنی.

.You are invited to be an honorable guest at our wedding ceremony. We are anticipating seeing you at our grand wedding venue

تو دعوت شده ای تا مهمان با افتخار ما در مراسم عروسی مان باشی. ما انتظار داریم تو را در محل سال بزرگ عروسی ببینیم

.We wholeheartedly want to invite you and your entire family to attend our wedding ceremony. Come to see our marriage and give us sincere prayers for our further life

ما از صمیم قلب می خواهیم که تو و کل خانواده ات در مراسم عروسی ما شرکت کنید. بیا و ازدواج ما را ببین و دعا های خالصانه ات را برای آینده زندگی مان به ما ببخش

A lot of things in life are temporary – they come and go. However, marriage happens only once, if this is a true union. So, you should definitely come to our wedding and witness the loving hearts being united with your own eyes

بسیاری از چیز ها در زندگی موقتی هستند. آن ها می آیند و می روند. به هر حال اگر پیوند درستی شکل گرفته باشد ازدواج تنها یک بار اتفاق می افتد. پس تو باید واقعا به مراسم عروس ما بیایی و شاهد قلب های عاشقی باشی که با هم پیوند می خورند.

متن کارت دعوت عروسی به زبان انگلیسی

There are moments in life which hold a lot of importance. For me, the wedding is the most important holiday. So, I want to invite you, my close friend, to attend my and my partner’s special day.

در زندگی لحظه هایی وجود دارد که اهمیت زیادی دارند. برای من ازدواج عید بسیار مهمی است. نزدیک ترین دوست من،  پس می خواهم تو را دعوت کنم تا ر روز ویژه من و شریک زندگی ام شرکت کنی.

Dear friends, we want to invite you to the beautiful wedding of our children. We promise for this day to be unforgettable. Come and witness the victory of true love!

دوستان عزیزم، ما می خواهیم شما را به عروسی زیبای فرزندانمان دعوت کنیم. ما قول می دهیم که این روز برای شما فراموش نشدنی باشد. بیایید و شاهد پیروزی عشق واقعی باشید.

We are honored to invite you, dearest friends, to the wedding of our son/daughter, who is about to start his/her new experience in life and tie the knot with his/her future husband/wife.

ما بسیار مفتخریم که شما عزیز ترین دوستانمان را به مراسم عروسی پسر/دختر مان دعوت کنیم. این مراسم شروع تجربه جدیدی در زندگی او است و او را با همسر آینده اش ازدواج خواهد نمود.

My dear friend, I would be grateful to have your presence near me on the most important and responsible day of my life – the day when I get married to my beloved man/woman. I anticipate seeing you, hearing your words of wisdom, and getting a tight hug before I start my new life with the person I love.

عزیز ترین دوست من، من واقعا خوشحال می شوم که حضور تو را در مهم ترین و پر مسئولیت ترین روز زندگی ام در نزدیکی خودم داشته باشم. روزی که من با مرد/زن محبوب خودم ازدواج می کنم. من انتظار دارم تو را ببینم، زمزمه های تو را بشنوم و تو را قبل از آغاز زندگی ام با فردی که دوستش دارم در آغوش بگیرم.  

Dear colleagues! I would appreciate your presence at my special event – my wedding with the person I love and treasure. Without you, the wedding ceremony will not be the good. I will be extremely grateful if you decide to come and celebrate this happy occasion together with me!

همکاران عزیزم! من از حضور شما در این رویداد خاص بسیار ممنون می شوم. ازدواج من با شخصی که دوستش دارم و برای من ارزشمند است. بدون شما مراسم عروسی خوب نخواهد بود. من واقعا از شما سپاس گذار خواهم بود اگر تصمیم بگیرید که به بیایید و این اتفاق خوشحال کننده را با هم جشن بگیریم.

متن کارت دعوت عروسی به زبان انگلیسی + ترجمه فارسی


Dear brother/sister, I want to express my wish to see you on my special wedding day, and this is why I am sending you this message. I look forward to seeing you on the day I tie the knot because the ceremony will be a little less complete without you. I love you!

خواهر/برادر عزیزم، من می خواهم آرزو کنم که تو را در روز خاص عروسی ام ببینم و به این علت من این پیام را برای تو می فرستم. من می خواهم تو را در روز ازدواجم ببینم چون مراسم بدون تو چیزی کم خواهد داشت. دوستت دارم

We are inviting you to celebrate the day when we take our next large step in the relationship. We promise you that the wedding will be magnificent. We would be incredibly grateful if you came to celebrate our love together with us!

ما شما را برای جشن گرفتن روزی که قدم بعدی بزرگی در رابطه مان بر می داریم دعوت می کنیم. ما قول می دهیم که عروسی بسیار جذاب باشد. ما به شکل غیر قابل باوری خوشحال می شویم که شما به بیایید و عشق ما را با هم جشن بگیریم.

You are officially invited to our upcoming wedding, to celebrate the meeting of two loving hearts. We would love to see you at the ceremony and hear your sincere prayers for our union.

شما به طور رسمی به مراسم عروسی ما که در پیش است دعوت شده اید تا دیدار دو قلب عاشق را جشن بگیریم. ما علاقه داریم شما را در جشن ببینیم و دعا های خالصانه شما را برای پیوند مان بشنویم.

My dear best friend, I would love to invite you to the greatest event of my life, which is happening quite soon. I am so excited to get married to the love of my life, and I would not want this ceremony to take place without my closest friend in the entire world. Please join me and my future husband/wife in our celebrations. We love you and are waiting for you!

بهترین دوست عزیز من، من دوست دارم تو را به بزرگ ترین اتفاق زندگی ام که به زودی روی می دهد دعوت کنم. من بسیار هیجان زده هستم که می خواهم با عشق زندگی ام ازدواج کنم و من نمی خواهم این جشن بدون حضور نزدیک ترین دوستم در تمام دنیا برگزار شود. لطفا به من و زن/شوهر آینده ام در این جشن ملحق شد. ما دوستت داریم و منتظر تو هستیم.

جملات زیبای انگلیسی برای کارت دعوت عروسی


My precious friend, you were always there for me in the highest and lowest moments of my life, and now the most important day in my life – my wedding – has come. I and (husband/wife’s name) would love you to be there! The ceremony will be incomplete without you there. Join us in our happiness!

دوست با ارزش من، تو همیشه در تمام لحظات بالا و پایین زندگی من همراهم بوده ای و حالا مهم ترین روز زندگی ام – روز عروسی ام – فرا رسیده است. من و (اسم شوهر/ زن) دلمان می خواهد تو آن جا باشی! جشن بدون تو کامل نخواهد بود. در شادی های مان به ما ملحق شو

Our wedding day would be missing something if our amazing friends would not make it to the ceremony. So, we are sincerely asking you to come and be with us on the most important day of our life.

روز عروسی ما چیزی را کم خواهد داشت اگر دوستان بی نظیر ما در جشن حضور نداشته باشند. پس ما خالصانه تقاضا می کنیم که بیایید و در این روز بزرگ در زندگی ما در کنارمان باشید.

We have been partners for a long time, and on this day, our union becomes official as we exchange wedding vows. We would like only the closest friends and family to be present at our special event. This is why we are asking you with pleasure to attend our memorable day and give us your blessings. Without you, this day will lose its spark. Please come to our wedding, we are waiting to see you there!

ما برای مدت ها دوست و همراه بودیم و در این روز پیوند ما با پیمان های ازدواج رسمی خواهد شد. ما دوست داریم فقط دوستان نزدیک و خانواده ما در این رویداد خاص حضور داشته باشند. به این علت است که از تو صمیمانه درخواست می کنیم که در روز خاطره انگیز ما حضور داشته باشی و دعا های خوبت را به ما بدهی. بدون تو این روز درخشندگی اش را از دست می دهد. لطفا به مراسم ازدواج ما بیا! ما منتظر دیدن تو در آن جا هستیم.  

Our dear friends, we decided that we want to share our lifetime and be with each other in happiness and grief. We want you to start this way alongside us. Please come to our beautiful wedding ceremony, we are excited to see you there!

دوستان عزیز ما، ما تصمیم گرفتیم که بقیه عمرمان را با هم شریک شویم و در شاید ها و غم ها در کنار هم باشیم. ما می خواهیم برای این شروع تو را در کنار خودمان داشته باشیم. لطفا به مراسم ازدواج زیبای ما بیا، ما از دیدن تو آن جا هیجان زده خواهیم شد.

We are happy to announce that we would like to make our dream of being eternally together come true, and become tied with the eternal promise. Therefore, our friends, we invite you to our amazing wedding ceremony and join us in our happy emotions.

ما خوشحالیم که به اطلاع برسانیم تصمیم گرفتیم رویا های مان را با یکدیگر به طور کامل به واقعیت تبدیل کنیم و با وعده های ابدی ازدواج کنیم. با این اوصاف، دوستان ما، ما شما را دعوت می کنیم به مراسم بی نظیر عروسی مان و در این احساس شادی به ما بپیوندید.

متن انگلیسی روی کارت دعوت عروسی با ترجمه

As I get married to the man/woman of my dreams, I would like you, my friends, to be by my side on the most important day of my life, guide me through the life-changing marriage ceremony and ease down my worries.

با توجه به این که من با مرد/ زن  رویا هایم ازدواج کردم من دوست دارم شما دوستان عزیزم را در این روز مهم در زندگی ام در کنار خودم داشته باشم. من را در این در این روند تغییر زندگی ام با ازدواج راهنمایی کنید و نگرانی هایم را کم کنید.

Informal and funny wedding invitation

دعوت عروسی غیر رسمی و خنده دار

My friend, you are not exactly charming or super funny, but if you come to my wedding, the other guests will look better in comparison.

دوست من، تو خیلی خاص یا با مزه نیستی، اما اگر به مراسم عروسی من بیایی بقیه دوستان در مقایسه با تو بهتر به نظر خواهند رسید.

We invite you to our wedding and are hoping that you will come! Please consider your gift thoroughly, because if we do not like it, we will have to give it back to you for your own wedding.

ما تو را به مراسم عروسی مان دعوت می کنیم و امیدواریم تو بیایی! لطفا هدیه خوبی در نظر بگیر زیرا اگر ما آن را دوست نداشته باشیم مجبور می شویم برای مراسم عروسی خودت آن را برگردانیم.

We are taking the important step in our future life, so we just have to call you to be there for us.

ما قدم مهمی در زندگی مان برداشته ایم پس ما فقط مجبوریم تو را برای این که کنارمان باشی دعوت کنیم.

? Our wedding ceremony will include the dance floor and the open bar, so of course, who else would get our first invitation except you

جشن ازدواج ما شامل رقص و بار است، صد البته چه کسی جز تو می تواند اولین مهمان ما باشد؟

We appreciate the role which you have played in our lives for all this time, but now you seriously have to change the role. Just kidding, please come to our wedding

ما بابت نقشی که در تمام زمان ها در زندگی ما ایفا کردی از تو سپاس گذاریم. اما در حال حاضر تو مجبوری نقش ات را عوض کنی. شوخی کردیم. لطفا به عروسی ما بیا!

! Come to our wedding ceremony, we will have a lot of cake there

به مراسم عروسی ما بیا، ما مقدار زیادی کیک آن جا داریم.

! We have been best friends ever since we first met! Oh, and you are pretty funny, too. Please consider coming to our wedding

ما از همان زمان که هم را دیدیم تبدیل به بهترین دوستان شدیم. آه، و تو زیادی با مزه بودی. لطفا به عروسی ما بیا!  

متن های زیبا و عاشقانه ی انگلیسی مخصوص کارت دعوت عروسی

.You are one of these few friends that we absolutely would not tolerate any excuses from. You will either come to our wedding ceremony or pay your price later

تو یکی از تعداد کم دوستان من هستی که ما واقعا هیچ بهانه ای را از آن ها قبول نخواهیم کرد. یا به عروسی ما بیا یا هزینه اش را بعدا پرداخت کن!

! We are getting married, and we thought that it would only be fair if you were at our ceremony

ما داریم ازدواج می کنیم و ما فکر می کنیم که این عادلانه باشد که تو در عروسی ما حضور داشته باشی.

.Join us for the best moments of our life by coming to our wedding day! Oh yeah, we forgot to mention, there will be a lot of food

برای بهترین لحظه در زندگی مان به ما ملحق شو و به عروسی ما بیا! آه بله، ما فراموش کردیم اشاره کنیم، غذای زیادی آن جا وجود دارد.

Without you, none of this would ever have happened. Thank you for everything you have done for us! I just want to ask you for something more – give me an honor of being there for us at the celebration of our endless love.

بدون تو، هیچ کدام از این ها اتفاق نمی افتاد. ممنونم برای همه کارهایی که برای ما انجام دادی! فقط می خواهم از تو به چیز دیگر درخواست کتم – به من افتخار بده و برای ما آن جا باش تا عشق بی پایان مان را جشن بگیریم.

متن کارت دعوت عروسی به انگلیسی با ترجمه

! It was you who made our union happen. Now, you just have to be there to suffer through the wedding ceremony

این تو بودی که باعث شدی پیوند ما اتفاق بیفتد. حالا تو فقط باید آن جا باشی و در طول مراسم عروسی ما زجر بکشی!

. ;) We are eagerly waiting for seeing you at our wedding ceremony… and of course, opening your gift

ما مشتاقانه منتظریم تا شما را در مراسم عروسی خودمان ببینیم... و البته هدیه شما را باز کنیم.

! Love chose us, and I chose for you to be a special guest at our wedding. Please, come here and be with me on this exciting day

عشق ما را انتخاب کرد و من تو را به عنوان مهمان خاص مراسم عروسی ام انتخاب کردم. لطفا بیا و در این روز هیجان انگیز در کنار من باش.

.This moment is the most significant moment of our lives, and we invited 30 very special people to be here on our wedding day. You were the 31st

این لحظه جذاب ترین لحظه در زندگی ما است، و ما 30 نفر از افراد خیلی خاص را دعوت کرده ایم تا در روز عروسی ما حضور داشته باشند. تو نفر 31 ام هستی.

.There are two things that will make us incredibly happy on the day of our wedding. The first one is our actual wedding, and the second one is you being here for us

دو چیز وجود دارد که ما را به شکل غیر قابل باوری در روز عروس مان خوشحال خواهد کرد. اولین چیز این است که واقعا عروسی می کنیم و دومین چیز این است که تو در آن جا کنار ما باشی.

.Our dream is to spend the rest of our life together, but of course, we need people who mean a lot to us to witness the beginning of our married life

رویای ما این است که بقیه زندگی مان را با هم بگذرانیم اما البته که ما نیاز داریم به افرادی که برای ما خیلی مهم هستند تا به عنوان شاهد برای شروع زندگی متاهلی ما حضور داشته باشند.

! Do you remember your promise to give me a wonderful gift for my wedding? Well, I still remember it

به یاد می آوری قول هایی که برای هدیه فوق العاده عروسی به من دادی؟ خوب، من این روز هنوز به خاطر دارم!

! Come to our wedding and dance the night away, like you always do

به مراسم عروس ما بیا و تمام شب را برقص، شبیه کاری که همیشه می کنی!

.No excuses, friend! You are going to be there on the day when we give each other our heart and soul

هیچ بهانه ای پذیرفته نیست دوست من! تو در روزی که ما قلب ها و روح های مان را به هم می دهیم به آن جا می آیی.

.We only want people we truly love to share our happiness with us on our special day, and this is why we want to invite you

ما تنها افرادی را می خواهیم که واقعا دوست داریم شادی مان را آن ها در این روز خاص شریک شویم و به همین دلیل است که می خواهیم تو را دعوت کنیم.


همچنین ببینید :

متن زیبا برای خوش آمد گویی به مهمان در عروسی

متن عاشقانه انگلیسی برای کارت عروسی


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...