تعبیر خواب اهدای اعضای بدن

دیدن هریک از اعضا و جوارح در خواب دارای تعابیر متفاوت و شگفت انگیزی است. دست، پا، دهان، چشم، قلب، کلیه و کبد و بقیه عضوها، هر کدام سمبل اتفاقی هستند که ما را از رخدادهای پیش رو مطلع می‌سازد و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشیا اشاراتی می‌دهند

ما یک‌سوم از عمر خود را در خواب می‌گذرانیم. بلاشک تعبیر خواب‌هایی که می‌بینیم در بیداری بر جنبه‌های مختلف زندگی تاثیرگذار است. نمونه‌ای از این خواب‌ها، خواب اعضای بدن و خواب اهدای اعضای بدن می‌باشد که در این مقاله به بررسی تعبیر خواب اهدای اعضای بدن و تعبیر خواب اعضای بدن و تعبیر خواب اهدا کردن خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب اهدای اعضای بدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببیند که اعضای او بریده شده بود یا از تن او جدا می‌شد، به سفر می‌رود و خویشان او پراکنده می‌شوند. اگر ببیند که خودش عضو خویش را می‌برید و پراکنده می‌کرد، اهل بیت و خویشان خود را در شهرها پراکنده کند.

ابراهیم کرمانی درمورد تعبیر خواب اهدای اعضای بدن می‌گوید: اگر ببیند که تکه گوشتی از بدن خود برید، به آن کس خیر و منفعت رسد. اگر ببیند که عضوی از تن او جدا کنند، کسی به زور مالی از او بگیرد. اگر ببیند گوشت از بدن خود می‌برید و در پیش مرغی می‌افکند دلیل است که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.

یوسف نبی می‌گوید: دیدن بریدن و جداکردن اندام در خواب، یعنی از خویشان وی کسی جدا گردد.

ام فضل می‌گوید: به رسول خدا گفتم یا رسول الله خواب عجیبی دیدم. فرمود: چه دیدی؟ گفتم: پاره‌ای از اندام تو بریدند و در کنارم نهادند. رسول خدا فرمود: فاطمه صاحب پسری می‌شود و آن پسر در کنار تو بزرگ می‌شود و پس از سال‌ها از فاطمه، حسین متولد شد ودر کنار او بزرگ شد.

این‌ها چند نمونه از تعبیر خواب اهدای اعضای بدن از زبان بزرگان اهل دین، معبرین و دانشمندان علم تعبیر خواب می‌باشد.

تعبیر خواب اهدای عضو

تعبیر خواب اهدای خون

در کتاب سرزمین رویاها در باب تعبیر خواب اهدای اعضای بدن آمده است که: اگر خواب اهدای خون ببینید تعبیر آن این است که کارهایتان را به سرعت و خوبی انجام خواهید داد. اگر ببینید یک مرد بیمار، خون دریافت می‌کند از اعمال خود شرمنده خواهید شد. خون دادن به یک حیوان نشانه مشاجره فامیلی است. اگر ببینید به شما خون می‌دهند یعنی آرزوهایتان برآورده می‌شود. پاشیده شدن خون در خواب به معنی معاشرت‌های پر‌دردسر است.

حتما برای شما هم اتفاق افتاده که که در خواب‌های خود، خون دیده‌اید ولی سرخی خون را ندیده‌اید. این به این معنا است که خون را احساس می‌کنیم ولی نمی‌بینیم و همین است که تفاوت‌هایی را در تعبیر به وجود می‌آورد.درکل، دیدن خون در خواب ابتلا به گناه و آلودگی است، به خصوص اگر ببینیم که دست و پا یا لباس‌هایمان به خون آلوده شده است.

تعبیر خواب اهدای کلیه

آنلی بیتون راجع به تعبیر خواب اهدای اعضای بدن می‌گوید: اگر در خواب کلیه خود را ببینید، نشانه آن است که احتمالاً به بیماری سخت مبتلا خواهید شد، شاید هم در ازدواج با مشکلی مواجه شوید.اگر کسی در خواب ببیند قلوه می‌خورد، از بیماری شفا می‌یابد.

تعبیر خواب اهدای قلب

ابن‌سیرین در کتابش پیرامون تعبیر خواب اهدای اعضای بدن می‌گوید: تعبیر قلب یا دل در خواب، ثروتی است که به تو رسیده و یا در آینده صاحب آن خواهی‌ شد.اگر ببینی قلب خود را با هر دو دستت گرفته‌ای، یعنی کارهایت را با موفقیت انجام خواهی داد، ولی اگر قلب را در دست راست خود ببینی، یعنی دچار بیماری سختی می‌شوی.

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب اهدای اعضای بدن می‌گوید: اگر ببیند از قلب وی خون بیرون می‌آید، یعنی از کاری ناشایست توبه خواهد کرد و اگر ببیند که قلبش درد می‌کند، دلیل این است که مال و ثروتش زیاد خواهد شد.جابر مغربی در حوزه تعبیر خواب اهدای اعضای بدن می‌نویسد: اگر فردی ببیند قلب او پاره پاره شده است، یعنی دلش به هوی و هوس مشغول خواهد شد.

تعبیر خواب اهدای قلب

امام صادق‌(ع) در باب تعبیر خواب اهدای اعضای بدن می‌فرماید: قلب را به خواب دیدن به ده وجه است: مال، ریاست، فرزند، شجاعت، جوانمردی، حرص و آز، دین، قوت، شهوت و نهان داشتن احوال خویش.

تعبیر خواب اهدای چشم

در کتب متنوع پیرامون تعبیر خواب اهدای اعضای بدن آمده است، اگر ببینید که یک چشم شما خارج شده است، چیزی را که برای شخص عزیز است از وی خواهند گرفت. لیلا برایت برای تعبیر خواب اهدای اعضای بدن، در کتابش نوشته است، اگر فردی اهدای چشم را در خواب بیند، سخن زشتی خواهید شنید.

تعبیر خواب اهدای کبد

امام صادق‌(ع) می‌فرماید: دیدن جگر در خواب بر سه وجه است: اولاد و ثروت، دوست، علم . مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب اهدای کبد می‌گوید: توزیع جگر در خواب به این معنی است که در واقعیت مال خود را هدر می‌کنید و اگر در خواب ببینید جگر در دست دارید و آن را ذره ذره نموده و به گربه می‌دهید، زنی مال شما را به همان صورت ذره ذره از بین خواهد برد.

تعبیر خواب اهدا کردن چیزی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: اگر در خواب ببینید که به شما چیزی اهدا می‌کنند، نشانه این است که شما باید منتظر بهبود وضع فعلی‌تان باشید. اگر ببینید که چیز جالبی به شما اهدا می‌شود یعنی به شما خیانت خواهد شد.

تعبیر خواب اعضای مختلف بدن

اگر فردی در خواب ببیند تعداد اندام هایش زیادتر از حد طبیعی شده نشانه‌ی آن است که دوستان و نزدیکان وی زیاد خواهند شد. چنان‌چه در خواب ببینید پا‌یتان بریده شده، سفری در پیش دارید و اگر دست و پایتان را بریده دیدید یعنی یاران شما بخصوص یاران نزدیک‌تان پراکنده می‌گردند. اگر ببینید که گوشت بدن خود را می‌برید نفعی به شما خواهد رسید و چنان‌چه دیگری گوشت شما را می‌برد، از شما به او سودی می‌رسد که خودتان راضی نیستید. چنان‌چه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را ملتهب و دردناک حس کنید خواب شما از یک بیماری نزدیک خبر می‌دهد.

تعبیر خواب اهدای اعضای مختلف بدن به دیگران

اگر در عالم خواب متوجه شوید که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و ندانید برای آن عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست خواب‌تان می‌گوید که یکی از نزدیکان شما به جایی می‌رود که یا نمی‌دانید آن‌جا کجاست و یا آن‌قدر دور است که خبر گرفتن از او غیرممکن است. از موارد دیگر تعبیر خواب اهدای اعضای بدن، اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید خواب شما می‌گوید که آمادگی دارید تا فردی پرطمع و آزمند باشید. داشتن چشم اضافی دلبستگی به مال دنیا و دنیا دوستی است. اگر ببینید که دست یا پای شما را بریده‌اند ولی مجددا آن عضو در جای خودش روییده و مانند روز اول شده صاحب فرزند می‌شوید و اگر به هر دلیلی برایتان امکان پدر و مادر شدن وجود نداشته باشد یکی از اقوام بسیار نزدیک‌تان صاحب فرزند خواهد شد.

از موارد دیگر تعبیر خواب اهدای اعضای بدن این است که اگر فردی هر یک از اعضای بدن را درخواب ببیند، نشانه مشکل درونی برای خود فرد یا فرد نزدیک به وی است. اگر آن عضو خارج از بدن باشد، بدین معنی است که مشکل درحیطه‌ی آن عضو است و شفاپذیر نیست. اگر عضو هنوز داخل بدن باشد یعنی مشکل می‌تواند درمان شود.درجایی دیگر آمده است که خواب اهدای اعضای بدن یعنی، یک نوزاد دختر زاییده می‌شود.

اعضای بدن بیماران نشانه ناامیدی و اعضای بدن اشخاص پیر و بیمار نشانه بدگویی و اعضای بدن شخص سالم نشانه ثروت است. اعضای بدن بزرگ‌تر از حالت عادی نشانه داشتن پسری ناقص الخلقه است.اگر ببینید اعضای بدن‌تان خوب کار می‌کند به این معناست که در خانواده خود سعادتمندی را تجربه خواهید کرد. اعضای بدن شل در خواب نشانه فریب داده شدن شما توسط فرد دیگر است. اگر فردی در خواب ببیند اعضای بدنش بیمار هستند، مادر یا پدر خود را از دست خواهد داد.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

17 نظر

 1. RooyaaRooyaasays:

  سلام . من خواب دیدم در ران پای چپم یه سوراخ بوجود اومد که هی بزرگتر میشد اخر گوشت بدنم دیده شد میتونستم روی پاهام راه برم ولی همون پام احساس میکردم خیلی لاغر و بیجون شده احساس دردی نداشتم ولی از طرفی هم احساس میکردم اون پا رو ندارم . کلیه و کبدم هم سالم بیرون اوفتاده بود من خیلی عادی برشون میداشتم میذاشتم سرجاش توی بدنم . این خواب خیلی نگرانم کرده تعبیرشو لطف میکنید بگید باتشکر .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نسبت به خودتون احساس مسولیت ندارین و خودتون رو درگیر احساساتی می کنین به نفعتون نیست

 2. H.EH.Esays:

  دوستم دختر ۳۱ ساله خواب دیده من دوست دیگرم از خیابان رد میشدیم برای اینکه ماشین به دوستم نخوره من خودم جلو انداختم و ماشین به زد و من خون مغزی شدم بردن بیمارستان و بعد از عمل مغز گفتن باد یه جایی کاری از دست ما بر نمیاد باید خودش خوب بشه بعد از یه مدت به هوش اومدم و داشتم مرخص میشدم که حالم بد شد و مرگ مغزی شدم و همه به شدت گریه میکردن و مادرم برگه اهدای عضو منو امضا کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در کار شخصی دخالت می کنین که باعث آسیب رسیدن به شما میشه

 3. پری ویسیپری ویسیsays:

  سلام من خواب دیدم که مخام کلیه یاقلبم مخام اهدا کنم اما مادر اجازه نمیده دوم باخود فک میکنم ممکن شخصی بامن ازدواج نمی کنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نیاز به یاری خدا دارین

 4. مهدیمهدیsays:

  سلام خواب دیدم که قلب وکلیه منو اهدا کردن وقلب وکلیه کسی دیگه روبهم پیوند زدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب سلامتی تون باشین

 5. آرشآرشsays:

  من در خواب دیدم بستری شده و قلبم را با یک قلب مریض دیگری عوض میکنم و به اون پرستار بالا سرم هم حین بستری شدن میگفتم اگه بلایی به سرم اومد به خانوادم بگید صرفا بخاطر اینکه به دردی بخورم تو این دنیا، این کارو انجام دادم.تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بهتر است سلامتی خودرا چک کنید

 6. سودابه ابراهیمیسودابه ابراهیمیsays:

  خواب دیدم من به بیمارستان هستم و به من کلیه پیوند زدن.لطفا تعبیرش را بگوئید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مراقب تندرستی خودباشید

 7. شریفیشریفیsays:

  سلام. خواب دیدم مادرم قصد اهدای اعضا داره و انگار رو یه کاغذی داره مینویسه که کدوم اعضاش رو اهدا کنن و من یه عدد ۲ هم خیلی گذرا روی کاغذش دیدم. ممنون میشم تعبیرشو بگید

 8. ملیکافراهانیملیکافراهانیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم ک ب پدر. بزرگم ک مدتی فوت شده توخواب بهش کلیه مودادم تعبیرش چیه

 9. ZahraZahrasays:

  سلام همسر من خواب دیدن که تصادف کردم رفتن توی کما ولی روی تخت ی خونه بستری ان و چند نفر میان با من صحبت میکنن و میگن این دیگه مرده و من هم میگم بدنشو اهدا کنین و بعد همسرم تو خواب از خواب میپره و به من زنگ میزنه و میگه خوابشو و من بهش میگم هنوزم تو کجایی و میخام بدنتو اهدا کنم و توی تمام مدت خواب یه سیاهی قد بلند کنار همسرم وایساده بوده و بهش میگفته ما منتظر مرگ تو بودیم میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه ممنون 🌸

 10. ZahraZahrasays:

  تصادف کردن *

 11. پروازپروازsays:

  من خواب دیدم توبیمارستان وبرگه اهداعصوروقبول کردم بعدمرخص شدم رفتم خونه ازتلویزیون اومدن باهام حرف زدن که چطورشدقبول کردی ولی من نمیدونستم چه عصوهویی روازم برداشتن بعدترسیدم گفتم نن که نمردم خودم به بدنم احتیاج دارم چرااهداکردم 😂😂😂میدونیدمعنیش چی میشه

 12. ساراساراsays:

  من خواب دیدم با داداشم تو ماشین نشستیم یک دفه داداشم زیر گردنشو بهم نشون میده مثل ی تومور از روی قفسه سینه ش زده بیرون خواستم بقیه بدنشو ببینم از زیر بغلش تا پایین باز بود میتونستم اعضای داخلی بدنشو ببینم ازش تو خواب پرسیدم چرا اینجوری شدی گفت جیگرمو فروختم

 13. پیمامپیمامsays:

  خواب دیدم پدرم تمام اعضا شو اهدا کرد و من میدیدم بعد هم من دیدم که تموم کردن

 14. پرنیانپرنیانsays:

  سلام من خواب دیدم یکی از اقوام (یه بچه ) قلبشو اهدا کنه و منم تو فکر این هستم که برم قلبمو اهدا کنم ولی از سختی هاش ترسیدم

 15. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم پدرم دوباره فوت کردن و بردنشون اتاق عمل برای اهدای عضو

 16. ..........says:

  سلام من خواب دیدن که مادر و پدرم بدون هیچ دلیلی میخوان کلیه ی منو به یه انسان که کلیه نداره و حالش خیلی بده بدن و توی خواب مادر پدرم از این اقا پول یک خونه رو گرفتن در اعضای کلیه من میشه تعبیرش رو بگین،؟؟؟

 17. MahsaMahsasays:

  سلام وقتتون بخیر همسر من خواب دیده که هم من هم خودش کلیه هامونو اهدا کردیم ولی بعدش به خودش اومده و پشیمون شده که چرا فقط یکی از کلیه هارو ندادیم و هردو کلیه رو دادیم و هرچی توی خواب دنبال کسی که کلیه رو گرفته گشته پیداش نکرده میخاستم بپرسم تعبیر این خواب چی هس ممنونم