متن انگلیسی درباره شکستن دل + ترجمه

همه افراد در زندگی خود تجربه تلخ شکسته شدن دل را دارند و دانستن این که چگونه با این تجربه برخورد کنند اهمیت بسیاری دارد. از طرفی آگهی از دردی که شکستن دل به انسان وارد می کند می تواند تا حد زیادی مانعی برای انجام برخی از رفتار ها در مقابل دیگران به شمار بیاید.


Love is the most powerful force on earth. It can move mountains and makes the world around you sparkle with joy. However, when a magical relationship is slowly coming to an end or when your love is one-sided and unreturned, it can be excruciatingly painful.

عشق یکی از قدرتمند ترین نیرو ها روی زمین است. عشق می تواند کوه ها را جا به جا کند و دنیای شما با لذت های درخشان نماید. به هر حال هنگامی که یک رابطه جادویی به آرامی به انتهای خود می رسد یا هنگامی که عشق شما یک طرفه باشد و برگشتی نداشته باشد می تواند به شکل خجالت آوری دردناک باشد.

متن انگلیسی دل شکسته با ترجمه فارسیتوصیف هایی در خصوص دل شکستن

When trees burn, they leave the smell of heartbreak in the air

همگامی که درختان می سوزند، بویی شبیه دلشکستگی در هوا به جای می گذارند.


. A broken heart is one of those experiences that all of us as humans can share, yet you can only experience alone

شکسته شدن قلب یکی از آن تجربیاتی است که همه ما به عنوان انسان در آن شریک هستیم اما شما همچنان باید این حس را به تنهایی تجربه کنید.


The heart was made to be broken

قلب برای شکسته شدن ساخته شده است


. It is strange how often a heart must be broken before the years can make it wise

این موضوع عجیب است که چقدر باید یک قلب بشکند قبل از سال هایی که سر عقل بیاید.


Listen to God with a broken heart. He is not only the doctor who mends it but also the father who wipes away the tears

با قلب شکسته به خداوند گوش بسپار. او نه فقط پزشکی لس که درمان می کند بلکه پدری است که اشک ها را پاک می کند.


. The funny thing about a broken heart is that it’s not fatal

خنده دار ترین چیز در مورد قلب شکسته است که شما را نمی کشد.


Heaven doesn’t ignore cries of a broken heart

بهشت گریه های قلب شکسته را رد نمی کند.


. I’d rather love a million times and have my heart broken every time, than hold a permanently empty heart forever

من ترجیح می دهم میلیون ها بار عاشق باشم و قلبم هر بار شکسته شود به جای این که قبلی کاملا خالی را برای همیشه با خودم حمل کنم.


. I understand that if you have never suffered a broken heart, then you have never really known what it is to truly be alive

من می دانم اگر شما هیچ گاه از شکسته شدن قلب شکنجه نشوید پس شما هرگز نخواهید دانست زندگی واقعا چیست


.Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option

هرگز به کسی اجازه ندهید اولویت شما باشد تا زمانی که شما برای آن ها یک گزینه هستید.


.You can close your eyes to things you don’t want to see, but you can’t close your heart to things you don’t want to feel

شما می توانید چشمانتان در برابر چیز هایی که نمی خواهید ببینید ببندید اما شما نمی توانید قلبتان را به روی چیز هایی که نمی خواهید حس کنید ببندید


The hottest love has the coldest end

گرم ترین عشق ها سردترین پایان ها را دارند.


. I’d rather have a broken arm than a broken heart

ترجیح می دهم که به جای قلبم بازوی شکسته داشته باشم


. God can heal a broken heart, but He has to have all the pieces

خداوند می تواند قلب شکسته را درمان  کند اما او باید همه تکه های آن را داشته باشد.


. I don’t want to break someone’s heart, but you can’t control that. A broken heart happens; that’s inevitable

من نمی خواهم قلب کسی را بشکنم اما تو نمی توانی آن را کنترل کنی. شکستن قلب اتفاق می افتد و این موضوعی اجتناب ناپذیر است.


.I cried a lot because of you. I laughed a lot because of you. I believed in love because of you. And now I’m heartbroken because of you

من به خاطر تو خیلی گریه کردم. من به خاطر تو خیلی خندیدم. من به خاطر تو به عشق ایمان داشتم و حالا من به خاطر تو قلبم شکسته است.


. I will never regret you or say I wish I’d never met you. Because once upon a time you were exactly what I needed

من هرگز به خاطر تو احساس پشیمانی نمی کنم و هرگز آرزو نمی کنم که ای کاش تو را نمی دیدم. زیرا یک روز تو دقیقا همان چیزی بودی که من می خواستم


.I don’t know why they call it heartbreak. It feels like every other part of my body is broken too

نمی دانم چرا آن ها به این احساس شکستن قلب می گویند. این حسی است که انگار همه قسمت های بدن شما هم شکسته است.


. I gave you my heart, I just didn’t expect to get it back in pieces

من قلبم را به تو دادم. من فقط انتظار نداشتم آن ها تکه تکه به من پس بدهی


. I thought you were healing me. But no, you just broke me even more

من فکر می کردم تو مرا شفا دادی اما نه، تو بیشتر مرا شکستی


. This time I wouldn’t forget him, because I couldn’t ever forgive him – for breaking my heart twice

این بار من او را فراموش نخواهم کرد، زیرا نمی توانم او را برای دوبار شکستن قلبم ببخشم


I’ve been heartbroken. I’ve broken hearts. That’s part of life, and its part of figuring out who you are so you can find the right partner

من قلبم شکسته بود، من قلبم شکسته است. این بخش از زندگی است و بخشی است برای فهمیدن این که شما چه کسی هستید و پس از آن می توانید بفهمید همراه درست شما چه کسی است.

متن کوتاه انگلیسی دل شکسته ، جمله های زیبا راجع دل شکستنزندگی پس از تجربه دل شکستن

And anything that might hurt me would just make me stronger in the end.

و هر چیزی که ممکن است به من صدمه برند می تواند من را در نهایت قوی تر کند.


There are a million ways to lose someone you love

میلیون ها راه برای از دست دادن کسی که شما او را دوست دارید وجود دارد.


There comes a time in your life when you have to choose to turn the page, write another book or simply close it

زمانی در زندگی شما از راه می رسد که شما مجبورید انتخاب کنید که صفحه را عوض کنید. کتاب دیگری بنویسید یا به سادگی آن را ببندید.


. Sometimes you break your heart in the right way, if you know what I mean

گاهی شما قلبتان را در راه صحیحی می شکنید. اگر بدانید منظورم چیست.


. Broken heart will turn into a stronger one within hope

قلب شکسته به قلبی قوی تر تبدیل می شود که امید را در خود دارد.


. I know my heart will never be the same but I’m telling myself I’ll be okay

من می دانم که قلبم هرگز شبیه قبل نخواهد شد اما من به خودم می گویم که خوب می شوم.


When you are in love, and you get hurt, it’s like a cut… it will heal, but there will always be a scar

هنگامی که عاشق هستید و صدمه می بینید، مثل وقتی که جدا می شوید. این زخم ها درمان می شود اما همیشه جای آن ها باقی خواهد ماند.


I wish I were a little girl again, because skinned knees are easier to fix than broken heart

آرزو داشتم دوباره یک دختر بچه باشم زیرا زانوی زخمی راحت تر از قلب شکسته درمان می شود.


...The emotion that can break your heart is sometimes the very one that heals it

احساسی که می تواند قلب شما بشکند گاهی دقیقا همان چیزی است که آن را درمان می کند


.Hearts are breakable,’ Isabelle said. ‘And I think even when you heal, you’re never what you were before

ایزابل گفت: قلب ها شکستنی هستند. و من فکر می کنم حتی وقتی شما درمان می شوید شما هرگز مثل قبل نخواهید شد.


We cannot fly with broken wings like that we cannot love with broken heart

ما نمی توانیم با بال های شکسته پرواز کنیم همان طور که نمی توانیم با قلب شکسته دوست بداریم.


Some people come in your life and make you believe that your life is incomplete without them. Then they leave, creating a void in your heart that may fill back with time but will never be complete.

برخی از مردم به زندگی شما قدم می گذارند و شما را به این باور می رسانند که بدون آن ها زندگی شما ناقص است. سپس آن ها شما را ترک می کنند، فضایی خالی در قلب شما به جای می گذارند که ممکن است بعد از مدت زمانی پر شود اما هرگز کامل نخواهد شد.


.One day you’re going to remember me and how much I loved you… then you’re gonna hate yourself for letting me go

یک روز شما تو مرا به یاد خواهی آورد و این که چقدر تو را دوست داشتم. سپس از خودت متنفر خواهی شد که اجازه دادی من از پیش تو بروم


.Don’t cry when the sun is gone, because the tears won’t let you see the stars

هنگامی که خورشید رفت گریه نکن، زیرا اشک ها نمی گذارند ستاره ها ببینی


Only God can mend a broken heart

فقط خدا می تواند قلب های شکسته را درمان کند.


Grief is the price for love. But hearts are made to mend

غم و غصه هزینه عشق است. اما قلب ها ساخته شده اند تا درمان شوند.


It hurts to breathe because every breath I take proves I can’t live without you

نفس کشیدن در دارد زیرا هر نفسی که می کشم به من ثابت می کند که نمی توانم بدون تو زندگی کنم


It’s hard asking someone with a broken heart to fall in love again

بسیار سخت است از کسی با قلبی شکسته بخواهیم که دوباره عاشق شود.


Crying is a way your eyes speak when your mouth can’t explain how broken your heart is

گریه کردن راهی است تا چشمانتان حرف بزنند وقتی که دهانتان نمی تواند میزان شکستگی قلب تان را شرح بدهد.


My mouth says, “I’m ok.” My fingers text, “I’m fine.” My heart says, “I’m broken

دهان من می گوید " خوبم ". انگشتان من تایپ می کنند: "من خوبم". قلبم می گوید " من شکسته ام "


. Behind my smile is a broken heart, behind my laugh I’m falling apart. Behind my eyes are tears at night, behind my body is a soul trying to fight

در پس لبخند من قلبی شکسته است. در پس خنده هایم من حس می کنم در حال سقوط هستم. در پس چشمان من در شب اشک ها هستند. در پس بدنم روحی است که سعی می کند بجنگد.


Today my forest is dark. The trees are sad and all the butterflies have broken wings

امروز جنگل من تاریک است. درختان ناراحت هستند و همه پروانه ها بال هایشان شکسته است.


. The cure for a broken heart is simple, my lady. A hot bath and a good night’s sleep

درمان قلب شکسته بسیار ساده است خانم من، یک حمام گرم و یک خواب شبانه خوب

متن انگلیسی دل شکسته ، جمله های زیبا راجع به شکستن دلدل شکستن و اثر آن بر زندگی افراد

. Sometimes we need to feel the pain of heartbreak so to be more careful next time when giving out our feelings

گاهی ما نیاز داریم که درد قلب شکسته را حس کنیم تا دفعه بعدی هنگام رها کردن احساسات مان بیشتر مراقب باشیم


. The saddest thing about love is that not only that it cannot last forever, but that heart break is soon forgotten

ناراحت کننده ترین چیز در خصوص عشق این است که نه تنها نمی تواند تا همیشه ادامه داشته باشد بلکه شکستگی قلب به زودی فراموش می شود


Sometimes the only way the good Lord can get into some hearts is to break them

گاهی تنها راه برای این که خدای خوب به قلب ها راه پیدا کند این است که آن را بکشند.


 ! Don’t you EVER break someone’s heart, because they only have one. Break their bones, they have 206 on those

هرگز قلب کسی را نشکن زیرا آن ها تنها یک قلب دارند. استخوان های آن ها بشکن زیرا دویست و شش عدد از آن ها را دارند.


. There will be a time when you are forced to follow your heart away from someone you love

زمانی خواهد رسید که شما مجبورید قلبتان را دنبال کنید تا از کسی که دوست دارید دور شوید.


I hate you for all the years I ‘ll have to live without you. How can a heart hurt this much and still go on beating? How can I feel this bad without dying from it?

من از تو به خاطر تمام سال هایی که باید بدون زندگی کنم متنفرم. چگونه قلب می تواند این همه صدمه ببیند و هنوز به تپیدن ادامه بدهد؟ چگونه می توانم این اتفاق بد را بدون مردن حس کنم؟


 . Sometimes, the only soul that can mend a broken heart is the one that broke it

گاهی، تنها روحی که می تواند درمان قلب شکسته باشد روحی است که آن را شکسته است.


. No matter how bad your heart is broken, the world doesn’t stop for your grief

تفاوتی ندارد که چقدر بد قلب شما شکسته است. دنیا برای غصه های شما متوقف نخواهد شد.


 ! Every broken heart has screamed at one time, “I want to know why

هر قلب شکسته در یک زمان فریاد می زند "می خواهم بدانم چرا؟"


. You can’t buy love, but you can pay heavily for it

شما نمی توانید عشق را بخرید اما می توانید هزینه زیادی بایت آن پرداخت کنید.


Pain is inevitable. Suffering is optional

درد اجتناب ناپذیر است. شکنجه شدن اختیاری است.


. Sometimes, when one person is missing, the whole world seems depopulated

گاهی اوقات وقتی یک نفر گم می شود به نظر می رسد جمعیت همه جهان کم شده است.


. You don’t die from a broken heart. You only wish you did

شما از شکستگی قلب نخواهید مرد شما فقط آرزوی مرگ خواهید کرد.


. Love will come to you when it’s ready, Not necessarily when you are

عشق هنگامی که آماده باشد به سراغ شما خواهد آمد نه صرفا زمانی که شما آماده هستید.


. If I could show you how awful you made me feel, you would never be able to look me in the eyes again

اگر من می توانستم به تو نشان بدهم که چه حس وحشتناکی دارم هرگز قادر نبودی دوباره به چشمان من نگاه کنی


. Just because I am strong enough to handle pain doesn’t mean I deserve it

تنها به این دلیل که من به اندازه کافی قوی هستم که درد را تحمل کند به این معنا نیست که شایسته آن هستم.


. Sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knows

گاهی قلب شما به زمان بیشتری برای پذیرفتن چیزی که مغزتان می دارند نیاز دارد.


 . You will never know true happiness until you have truly loved, and you will never understand what pain really is until you have lost it

شما هرگز شادی حقیقی را نخواهید فهمید مگر وقتی واقعا دوست داشته شوید. و شما هرگز نمی فهمید این چقدر دردناک است مگر زمانی که آن عشق را از دست بدهید.


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...