مجموعه متن انگلیسی درباره ی خواهر با ترجمه ی فارسی

در این مطلب از سایت ، مجموعه ای از بهترین و زیباترین متن های انگلیسی درباره ی خواهر (آبجی) به همراه معنای فارسی تهیه دیده شده است ، تکست ها و یا استاتوس هایی که درمورد خواهر و یا فایده های داشتن خواهر ارسال می شود واقعا شیرین و جذاب هستند ، اینبار میتوانید متن های متعدد و مختلفی را به زبان انگیسی در وصف خواهر شاهد باشید.

A sister is God’s way of proving he doesn’t want us to walk alone.

محبت خواهر تا حدی است که نمیخواهد ما حتی راه خدا را به تنهایی بپیماییم


“How do people make it through life without a sister? “

چگونه مردم بدون خواهر زندگی می­کنند؟


“Friends change, lovers leave, sisters are eternal.”

دوستان تغییر می­کنند، عاشقان ترک می­کنند، خواهران ابدی هستند.


“A loyal sister is worth a thousand friends.”

یک خواهر وفادار؛ ارزش هزار دوست را دارد.

متن انگلیسی خواهریA sister is both your mirror and your opposite.

خواهر هم آینه­شماست و هم مخالف شماست.


You’re not my best friend. You’re my sister, and that’s more.

شما بهترین دوست من نیستید بلکه خواهر من هستید و این ارزشمند­تر است.


The greatest gift our parents ever gave us was each other.

بزرگترین هدیه که والدین به ما خواهرها داده­اند با یکدیگر بودن است.


Sisters are different flowers from the same garden.

خواهرها گل­های متفاوت یک باغچه هستند.


A sister is worth a thousand friends.

ارزش یک خواهر برابر هزار دوست است.

متن های انگلیسی خواهرانهThe best thing about having a sister was that I always had a friend.

مزیت داشتن یک خواهر این بود که من همیشه یک دوست داشتم.


There’s no better friend than a sister.

هیچ دوستی بهتر از خواهر وجود ندارد.


A sister is a little bit of childhood that can never be lost.

یک خواهر تکه­ای از دوران کودکی است که هرگز نمی­توان آنرا از دست داد.


A sister is a gift to the heart, a friend to the spirit, a golden thread to the meaning of life.

یک خواهر هدیه قلبی است، یک دوست برای روح، یک موضوع طلایی برای معنی بخشیدن به زندگی.

جملات زیبای انگلیسی در مورد آبجی با معنی فارسیSweet is the voice of a sister in the season of sorrow.

صدای خواهر در فصل غم و اندوه شیرین است.


Is solace anywhere more comforting than that in the arms of a sister?

آیا از آغوش خواهر تسلی دهنده و آرمش بخش تر وجود دارد؟


You know full well as I do the value of sisters’ affections;

 there is nothing like it in this world.

شما به خوبی می­دانید که من ارزش عواطف خواهران را می­سنجم چیزی شبیه آن در دنیا وجود ندارد.


Sister is our first friend and second mother.

خواهر اولین دوست و دومین مادر ماست.


My first job is big sister and I take that very seriously.

اولین کار من خواهر بزرگم است و من آنرا جدی خواهم گرفت.

متن انگلیسی راجب خواهرShe is the mother I never had, she is the sister everybody would want. She is the friend that everybody deserves. I don’t know a better person.

او مادری است که من نداشتم، او خواهر است که همه می­خواهند، او دوستی سزاوار برای همه است. من شخص دیگری را نمی­شناسم.


The ones that stay with you through everything – they’re your true best friends. Don’t let go of them. Also remember, sisters make the best friends in the world.

کسانی که در هر حال با شما می­مانند، آنها دوستان واقعی شما هستند، اجازه ندهید بروند، همواره به فکرشان باشید، خواهران بهترین دوستان دنیا هستند.


My sister and I truly are best friends.

خواهرم و من بهترین دوست واقعی هستیم.


My sister is my hero.

خواهر من قهرمان است.


My sisters are my favorite people on earth.

مورد علاقه­ترین فرد روی زمین خواهر من است.


Always my sister, forever my friend.

خواهر من برای همیشه دوست من است.


Happiness is being with my sister.

شادمانی من زمانی است که با خواهرم باشم.

متن درباره ی خواهرم به زبان انگلیسیA true sister will stand by your side.

یک خواهر واقعی در طرف شما می­ایستد.  


Being sisters means you always have backup.

داشتن خواهر به مفهوم داشتن پشتیبان دائمی است.


All you need is love… and a sister.

همه شما به عشق نیاز دارید  … و یک خواهر


Shoulder to shoulder, sister.

شانه به شانه، خواهر


Unconditional love; the definition of sister.

تعریف خواهر؛ عشق بی قید و شرط


A sister is one who reaches for your hand and touches your heart.

خواهر کسی است که دست شما را می­گیرد و قلب شما را لمس می­کند.

جمله های قشنگ و عاشقانه درباره ی خواهری انگلیسیSisters helps you find important things when you have lost them. Things like your smiles, your hopes, and your courage.

خواهران کسانی هستند که به شما در پیدا کردن موضوعاتی که گم کرده­اید کمک می­کنند. موضوعاتی نظیر لبخند، امیدواری و شجاعت.


Sisters are like flowers in the garden of life.

خواهران گلهای باغ زندگی هستند.


The best sibling you can have is a brother or sister who pushes you to 10X levels of success!

بهترین برادرو خواهر ، خواهر و برادری است که بتواند شما را به ده برابر سطح موفقیت برساند!


When I say I won’t tell anyone, my sister doesn’t count.

وقتی می­گویم هیچ کس، خواهر من جزو آنان نیست.


In the cookies of life, sisters are the chocolate chips.

در کوکی­های زندگی، خواهرها شکلات تراشه­ها هستند!


More than Santa Claus, your sister knows when you’ve been bad and good.

بیشتر از بابانوئل، خوب و بد شما را خواهرتان می­داند.

مطلب های انگلیسی کوتاه درباره ی خواهرمThere’s nobody in the world that knows me better than my sister.

هیچ کس در دنیا وجود ندارد که من را بهتر از خواهرم بداند.


The only thing better than having you as my sister is

 my children having you as their aunt.

تنها چیزی که بهتر از داشتن خواهر است؛ اینست که فرزند من عمه دارد.


A sister is often a mentor, a guide,

 and a best friend especially at a time of need.

یک خواهر اغلب مربی، راهنما و بهترین دوست به ویژه در زمان نیاز است.


Sisters are angels who lift us up when our wings forget how to fly.

خواهران فرشتگانی هستند که مارا پرواز می­دهند زمانیکه بالهایمان پرواز را فراموش کرده­اند.

جمله های زیبا در وصف خواهر به زبان انگلیسیMy support, my ally, my entertainment, my audience, my critic, my biggest fan, my best friend… my sister!

حامی من، متحد من، دلگرمی من، مخاطب من، منتقد من،

بزرگترین طرفدار من، بهترین دوست من … خواهر من!


Our paths may change as life goes along

but our bond as sisters will remain ever strong.

در طول زندگی ممکن است مسیرهای ما تغییر کند،

اما پیوند ما بعنوان خواهر همیشه باقی می­ماند.


Sister and friend. Two words that mean the same thing.

خواهر و دوست؛ دوکلمه­ای که به یک معنی هستند.


There is no better friend than a sister. And there is no better sister than you.

هیچ دوستی بهتر از خواهر وجود ندارد، و هیچ خواهری بهتر از تو وجود ندارد.


Side by side or miles apart, sisters will always be connected by heart.

در کنارم یا جدا از من، خواهر همیشه از طریق قلب متصل می­شود.


Sisters are connected heart to heart, distance and time can’t break them apart.

خواهران به قلبت متصل هستند، فاصله و زمان نمی­تواند باعث جدایی شود.


I would like more sisters, that the taking out of one,

 might not leave such stillness

میخواهم خواهران بیشتری را دوست داشته باشم، از بیرون آوردن خواهر چیز غیر ممکنی است.


She is my sister, always, even in death, even beyond.

او خواهر من است، همیشه، حتی در زمان مرگ ، حتی فراتر از آن.

متن های انگلیسی راجع به خواهر با معنی فارسیHelp one another, is part of the religion of sisterhood.

کمک به دیگران بخشی از آیین خواهران است.


God made us sisters. Our hearts made us friends.

خداوند ما را بصورت خواهران خلق کرد، قلبهای ما نیز دوستان را خلق کردند.


“A true sister will stand by your side.”

یک خواهر واقعی کنار شما ایستاده است.


                                                 “I never try to make anyone my best friend because

 I already have one and she is my sister.”

من هرگز سعی نمی­کنم یک دوست خوب ایجاد کنم، چون یکی قبلا وجود دارد و او خواهر من است.


“A sister is a gift from God, sent from above to make life worthwhile. ”

خواهر یک هدیه از طرف خداست، از آسمان فرستاده شده است تا زندگی ارزشمندی را خلق کند.


“Sisters share the scent and smells – the feel of a common childhood. ”

خواهرها عطر و بوی مشترک دارند، حال و هوای مشترک کودکی دارند.


                                                 “Sisters may share the same mother and father

but appear to come from different families.”

خواهران شاید از پدر و مادر یکسان باشند، اما ظاهرا از خانواده­های متفاوتی آمده­اند.


              “When I say I won’t tell anyone, my sister doesn’t count.”

زمانیکه می­گویم من به کسی نمی­گویم، حساب خواهرم جداست.


“A sister shares childhood memories and grown-up dreams. ”

یک خواهر خاطرات دوران کودکی و رشد را به اشتراک می­گذارد.

متن کوتاه انگلیسی با موضوع آبجی“Is solace anywhere more comforting than in the arms of a sister.”

آرامش هرچه بیشتر و آرامتر در آغوش یک خواهر است.


“Our roots say we’re sisters, our hearts say we’re friends.”

ریشه­های ما می­گویند ما خواهر هستیم، قلبهای ما می­گوید ما دوست هستیم.


“When traveling life’s journey, it’s good to have a sister’s hand to hold on to.”

در سفر زندگی خوبست دستان خواهرت را نگه داری.


The best thing about having a sister was that I always had a friend.

بهترین چیز در مورد داشتن خواهر اینست که من همیشه یک دوست داشتم


Sister is probably the most competitive relationship within the family, but once the sisters are grown, it becomes the strongest relationship.

شاید خواهررقابتی ترین رابطه در خانواده است و زمانیکه خواهران رشد می­کنند این رابطه قوی­تر می­گردد.


                                                 Sisters are for sharing laughter and wiping tears.

حضور خواهران برای به اشتراک گذاشتن خنده و پاک کردن اشکهاست.


A sister is a special type of angel on earth who brings out your best qualities.

یک خواهر نوع خاصی از فرشته بر روی زمین است که بهترین ویژگیها را برای شما به ارمغان می­آورد.


Sisters help make the hard times easier and the easy times more fun.

خواهرها کمک می­کنند زمانهای سخت آسان شوند و زمانهای آسان، سرگرم کننده باشند.

جملاتی در مورد خواهرمSisters are special, from young ones to old. God gave me a sister.

 More precious than gold.

خواهرها از جوانی تا کهنسالی خاص هستند، خداوند به من یک خواهر داد،گران بهاء تر از طلا.


A woman without her sister is like a bird without wings.

یک زن بدون خواهر مانند یک پرنده بدون بال است.


“If your sister is in a tearing hurry to go out and cannot catch your eye, she’s wearing your best sweater.”

اگر خواهر شما با عجله بیرون رفت و چشمانش را نتوانست

از شما بردارد او بهترین لباس خود را برای شما می­پوشد.


“She is clothed in strength and dignity and she laughs without fear of the future.”

خواهر با لباس قدرت و شرافت پوشانده شده است و بدون ترس از آینده، می­خندد.


“Sometimes being a sister is even better than being a princess.”

گاهی خواهر بودن بهتر از شاهزاده بودن است.


“I’m the big sister. No question. No argument. We’ll just do things my way.”

من یک خواهر بزرگ هستم، بدون سوال، بدون استدلال ما صرفا کارهای خودمان را انجام می­دهیم.

عکس و متن انگلیسی جدید از خواهر“Sisters are like fat thighs… they stick together.”

خواهرها مانند رانهای چاق هستند، آنها به هم چسبیده­اند.


“We are sisters. If I am mad at someone, you are mad at them too. End of story.”

ما خواهران هستیم، اگر من دلداری می­دهم ؛ شما هم آنها را دیوانه می­کنید، پایان داستان!


“You think I am crazy? You should meet my sister!”

شما فکر می­کنید من دیوانه هستم؛ شما باید خواهران من را ببینید.


“Fairies are real… I have one. She calls herself my sister.”

پری­های واقعیت دارند…من یکی دارم او خود را خواهر من می­نامد.


“My sister brightens a day just by being herself.”

خواهر من روز را صرفا با حضور خودش روشن می­کند.


“Best friend? Nah, she’s my sister.”

بهترین دوست؟ نه او خواهر من است.


“A sister is more than a forever friend.

She is a joy to the heart, and love without end.”

 یک خواهر فراتر از یک دوست ابدی است، او قلب را شاد می­کند و عشق بی­پایان است.


پیشنهاد داغ و جدید :

مجموعه متن زیبا و کوتاه خواهرانه


مطالب مرتبط...


1 نظر

  1. TaraTarasays:

    عاااللللیییی بودن تکست هاتون. ممنون ازتون 😍😍