رابطه زنانشویی متولدین اسفند با سایر ماه ها

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین فروردین

پیوند زنانشویی میان متولد فروردین با متولد اسفند پرفراز و نشیب است و مملو از تفاوتها و تضادهاست.متولدین اسفند افرادی مرموز ، ساکت ، تودار، و استقلال طلب هستند و از همین رو به سادگی در زیر سلطه متولدین فروردین قرار نمی گیرند . آنها روحیه ای آزادمنش و رویاپرور دارند و آرمانگرا و خیالباف هستند و این با روحیه مادی گرا و زمینی متولدین فروردین چندان سازگار نیست . متولدین اسفند افرادی آرام ، درونگرا و عاطفی هستند در صورتی که متولدین فروردین پرشور و نشاط و هیجانی اند و البته این موضوع می تواند چندان دردسرآفرین نباشد و باعث شود بریکدیگر تاثیر گذارند و متولدین اسفند کمی از درونگرایی و در خود فرو رفتن دست بردارند. از آن طرف متولدین فروردین نیز کمی از جوش و خروش کاهیده و با هم به توازن و تعادل برسند  . متولدین اسفند ماه همچنین شیفته شعر و موسیقی هستند و زندگی آرام و توام با صلح و آرامش را طلب می کنند در صورتی که متولدین فروردین روحیه ای ماجراجویانه و تنوع طلب دارند که این دو خصوصیت نیز می تواند در تعامل با یکدیگر به یک تعادل برسد که هر دو طرف را راضی کند.

متولدین اسفند به جنبه های معنوی زندگی اهمیت می دهند و فکرشان همواره معطوف به باطن قضایاست و همواره به کند و کاو مسایل مشغولند در حالی که متولدین فروردین به رویه بیرونی مسایل دل خوش دارند و از گونه گونی و تنوع رنگ ها به هیجان می آیند و زیاد به کنه مسایل توجه نمی کنند. در این پهنه نیز اگر همدیگر را طرد نکنند و از خودپسندی و یکجانبه نگری پرهیز کنند بی شک یکدیگر را تقویت کرده و باعث تکامل همدیگر می شوند.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین اردیبهشت

متولدین اسفند اشخاصی مرموز ، ساکت ، تودار و بسیار محتاط هستند و پر از احساس و عاطفه اند و همیشه سرشار از رویاهای طلایی اند . در صورتی که متولد اردیبهشتی کاملا زمینی و عملگراست و به همین دلیل از لحاظ شخصیتی با هم چندان سازگار و همگون نیستند ولی اگر از خودمحوری دست بردارند و با هم یکی شوند می توانند همدیگر را کامل کنند.

متولد اسفند اهل شعر و ادبیات و نقاشی است و روحیه ای شاعرانه دارد در حالی که متولد اردیبهشت مادی گرا و بصیرتی عملی دارد و از این لحاظ نیز می توانند مکمل یکدیگر باشند و در اتحاد با یکدیگر کانون زندگی مستحکمی را پایه ریزی کنند.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین خرداد

متولدین اسفند تنهایی و تجرد را دوست دارند. اصولا آدمهایی تودار ، ساکت ، آرام و مرموز هستند و با توجه به خصوصیات متولدین خرداد ، این دو از این لحاظ با هم سازگار نیستند. متولدین خرداد زمینی هستند و با واقعیات سروکار دارند و در صورتی که متولدین اسفند کمی خیالباف و رویا پرور هستند و با واقعیات سروکار دارند در صورتی که متولدین اسفند کمی خیالباف و رویاپرور هستند از همین رو ممکن است همدیگر را خیلی خوب درک نکنند.

متولد اسفند به شعر و موسیقی و ادبیات علاقه دارد و صوفی منش است و به درونیات توجه مخصوصی دارد در حالی که متولد خردادی وافع گراست و به محیط اطراف و مردم توجه بیشتری نشان می دهد.ولی به هر حال اسفندی رویاپرور و خردادی واقع گرا می توانند همدیگر را کامل کنند به شرط آن که از غرور و خودخواهی بیجای خود دست بردارند و رعایت تعادل و توازن در هر چیز را کرده و کمی منطقی تر باشند.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین تیر

متولدین اسفند سرشار از عشق و هیجان و عواطف نیرومند هستند و به خوبی می توانند با متولدین تیر پیوند مستحمی را برقرار کنند که روز به روز عمیق تر شود. آنها از لحاظ عاطفی با یکدیگر همگون و سازگار هستند و به اتکای همین تفاهم به خوبی قادرند زندگی زنانشویی سرشار از عطوفت و مهربانی بنا کنند .

متولد اسفند از نظر احساسی به شدت متکی به همسر خود است و چون متولد تیر همواره دوست دارد که در محیط خانه ابتکار عمل را در دست داشته باشد و نقش فرماندهی را به عهده بگیرد به خوبی این نیاز همسر خود را برآورده می کند و به خوبی با هم کنار می آیند و زندگی سعادت آمیزی تشکیل می دهند.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین مرداد

متولد اسفند هر عیب و نقصی داشته باشد از نظر امور عشقی بی مانند است و نظیر ندارد. عشق و احساسات و عواطف جزئی از وجود اوست و بدون اینها زندگی مفهوم خود را برایش از دست می دهد . بنابراین از این لحاظ به خوبی می تواند نیازهای عاطفی متولد مرداد را برآورده سازد.متولد اسفند اصلا متعصب نیست و حسادت در او جایی ندارد. بنابراین روابط گسترده متولد مرداد با دیگران اصلا او را آزار نمی دهد و وی برای آزادی همسر خود احترام قائل است و به هیچ وجه دوست ندارد او را محدود و مقید کند.

به طور کلی این دو به گونه ای غریزی با هم تفاهم دارند و اگر چنانچه متولد مرداد کمی سلطه جویی خود را کاهش دهد و در مقابل تغییرات خلق و خوی متولد اسفند از خود تحمل و بردباری بیشتری نشان دهد زندگی آنها قرین سعادت و نیکبختی خواهد شد.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین شهریور

متولد اسفند بسیار احساساتی و رمانتیک است و عشق و عواطف جزئی جدایی ناپذیر از وجود او را تشیل می دهد. در صورتی که متولد شهریور تا این اندازه پرشور و حال نیست. اما روابط جسمانی آنها با یکدیگر خوب و سازگار است و همدیگر را ارضا می کنند.

متولد شهریور باید مواظب انتقادهای تند و تیز خود باشد و با او کمی مدارا کند زیرا متولد اسفند خلق و خوی متغیری دارد و گاهی اوقات از کوره در می رود و رفتار خشونت آمیزی از خود نشان میدهد.متولد شهریور عمل گرا و اهل کار و تلاش است ولی متولد اسفند بیشتر خیال پرور و رویایی است. البته آنها با درک یکدیگر و متحد با هم می توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش داده و مکمل هم باشند و به اتکای یکدیگر به اهداف خود در زندگی دست یابند و سعادتمند شوند.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین مهر

متولد اسفند یک همسر خوب برای متولد مهر است زیرا از نظر عاطفی خیلی با هم سازگار و هماهنگ هستند. این دو سراسر شور و احساس و عاطفه اند و خوبی همدیگر را ارضا می کنند و از این بابت هیچ مشکلی با هم نخواهند داشت.

متولد اسفند بسیار رویایی ، خیالباف ، و بسیار حساس و با کوچکترین زخم زبان قلبش جریحه دار می شود. بنابراین متولد مهر باید مراقب باشد و در این مورد کمی با ملاحظه تر رفتار کند تا موجب ناراحتی او نشود. به طور کلی پیوند زنانشویی میان این دو با مشکل خاصی روبرو نخواهد شد به ویژه آن که روابط جسمانی آنها با هم کاملا سازگار است و به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین آبان

متولد اسفند خواهان حمایت دیگری است و تشنه عشق و محبت است. ضمنا بسیار خیالباف و رویاپرور است و در صورتی که متولد آبان تا این اندازه نمی تواند رمانتیک باشد و کنترل بیشتری بر احساسات و عواطف خود دارد. متولد اسفند گهکاه حرفی نسنجیده بر زبان می آورد و سخن بیجایی می گوید که البته بیشتر از روی سادگی و خوش قلبی اوست . اما همین حرف ، متولد آبان را که مساعد خشمگین شدن است عصبانی و ناراحت می کند و درگیری بوجود می آورد.

متولد اسفند اصلا حسود نیست ولی متولد آبان نباید از این امر سوء استفاده کند. به هر تقدیر رابطه زنانشویی این دو با یکدیگر سازگار و هماهنگ است و علیرغم برخی اختلافات ، در مجموع با هم تفاهم دارند و نیازهای روحی و جسمی یکدیگر را به خوبی درک کرده یکدیگر را راضا می کنند.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین آذر

متولدین اسفند پرتوقع هستند و این خصوصیت ممکن است تا اندازه ای آزادی و استقلال متولد آذر را محدود کند و مشکلاتی فراهم کند. زبان تند و تیز و توام با طعنه و کنایه متولد آذر ممکن است گهگاه باعث رنجش متولد اسفند شود. اما متولدین اسفند آدمهایی احساسی و پرعاطفه هستند و از همین نظر می توانند متولد آذر را به خود جلب کنند. به طور کلی این پیوند زنانشویی به شرطی می تواند قرین سعادت باشد که متولد آذر کمی از لجبازی و خود رایی خود دست بردارد و متولد اسفند نیز روحیه اجتماعی وی را در نظر بگیرد و کمی انعطاف پذیر باشد.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین دی

متولد دی بیشتر اهل منطق و حساب و کتاب است و در همه امور زندگی خود جدیت دارد و در صورتی که متولد اسفند بیشتر غریزی و عاشق پیشه و احساساتی است. اما علیرغم این تفاوت ، آن ها به خوبی می توانند با یکدیگر ارتباط فکری برقرار کنند و به یکدیگر احترام بگذارند . این دو در کنار یکدیگر می توانند همدیگر را کامل کنند به شرطی که متولد دی سعی کند تمایل قوی خود را برای مسلط شدن بر اوضاع و در دست گرفتن همه چیز کمی کنترل کند و متولد اسفند نیز شور و عواطف و هیجانات خود را تعدیل کند. و متولد اسفند نیز شور و عواطف و هیجانات خود را تعدیل کند. در حالت کلی چنین پیوندی چشم انداز امید بخشی را نوید می دهد.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولدین بهمن

متولد بهمن فردی روشنفکر و اهل منطق و فکر است در صورتی که متولد اسفند بیشتر احساساتی و عاطفی است . از این نظر آن ها در کنار یکدیگر می توانند همدیگر را کامل کنند و به تعادل برسند. آن ها هر دو افرادی می توانند همدیگر را کامل کنند و به تعادل برسند. آن ها هر دو افرادی آرمانگرا هستند و از یک حس نوعدوستی قوی برخوردارند و می توانند در فراز و نشیب زندگی یار و همدرد هم باشند. البته درست است که گاهی اوقات متولد اسفند از رفتار تکبر آمیز و عالمانه متولد بهمن خشمگین می شود یا رفتار بیش از حد احساسی متولد اسفند باعث رنجش و دلخوری متولد بهمن جدی می شود اما هر دو آن ها از حس همدردی و دلسوزی برخوردارند و به اتکای آن می توانند پیوند خود را تحکیم بخشند و زندگی سعادتباری داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین اسفند با متولد اسفند

متولدین اسفند فوق العاده حساس و زودرنج هستند و در نتیجه پیوند زنانشویی دو متولد اسفند با یکدیگر از این لحاظ می تواند باعث به وجود آمدن مشکلاتی شود . چون آنها هر دو ممکن است با کوچکترین کدورتی از یکدیگر قهر کنند و از همدیگر روی برتابند.آنها هر دو آدمهایی صمیمی و پر عاطفه ای هستند و به یکدیگر متکی می باشند. هر دو به مسائل معنوی و هنر و شعر و ادبیات علاقه دارند و این تمایلات مشترک می تواند پیوند زنانشویی آن ها را محکم کند. آنها در عشق به یکدیگر وفادارند و خواهان یک زندگی ساده و صمیمی هستند. متولدین اسفند اگر چه آدمهایی اجتماعی و خونگرم و اهل معاشرت هستند ولی در خانه آرامش بیشتری حس می کنند. به طور کلی روشن بینی متولدین اسفند ماه و همچنین تکیه آنها بر معنویات باعث می شود که در زندگی با یکدیگر به تفاهم برسند و نیازهای یکدیگر را به خوبی درک کنند. بنابراین با پرهیز از حساسیت و زودرنجی بسیار خود قادرند زندگی سعادت آمیز را پی ریزی کنند و از آن لذت ببرند.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...