وظیفه زن در رابطه ی زناشویی چیست؟

وظیفه زن در تحریک یک مرد

نباید در راهنمائیهای مربوط به امور جنسی، فقط مرد را هدف قرار داد زیرا ممکن است سبب نقص وصال و بی لذت بودن آن ، زن باشد نه مرد. از این گذشته، بارها دیده شده است که مرد خجالت می کشد یا جسور نیست و برعکس او، زن جسور است و می تواند ابتکار را بدست بگیرد و به مرد خجول، میدان و شهامت انجام مقدمات وصال را بدهد.

بارها شده است که مرد از چیزی در بستر خواب، ناراحت شده و دش آمد و درنتیجه آن. از عهده وصال تام و تمام برنمیامده است. زیرا بسیاری از مردان، مزاجی دارند که مثل شیشه با کمترین صدمه و ناملایمی می شکند.

برای آنکه این مطلب، واضحتر بیان شود، این واقعه را شرح می دهیم، شوهری از ناتوانی جنسی خود، پیش پزشک شکایت برد و از او خواهش کرد داروئی به وی دهد که سبب نعوظ وی شود. پزشک هر چه بدن آن مرد را معاینه کرد، علتی را برای عدم نعوظ او نیافت، خود آن مرد می گفت: در همخوابی با زن خود دچچار ناتوانی جنسی کاذب است و از این رو میان او و زنش بسیار کدر و نامتناسب و بی لطف می گذرد. پزشک دانا در نتیجه پرسش  از خصوصیات زن آن مرد، به این نکته پی برد که علت ناتوانایی جنسی آن مرد، در زن اوست نه در خود او، زیرا زن او از آن زنان سرد مزاج بوده است که هرگز به شوخیها و مغازلات شوهرش پاسخ لذتبخش و شوق انگیز، نمی داده و به هیچ وجه تحریک و تهیج نمی شده است. از این رو مرد هم با وجود میل به نزدیکی، همین که آن حالت سرد و سست زن را می دید، سرد می شد زیرا شور و هیجان و تمایل او در برخورد با بی میلی و سستی و فتور زن مبدل به واخوردگی می شد.

نظیر این حادثه پوشیده نیست که وظیفه مرد در همخوابگی با زن، غیر از وظیفه زن است.

مرد در این مرحله« فاعل» و زن« مفعول» است و چوت آلت مرد برخاست، عمل جنسی میسر است. اما اگر آلت مرد برنخیزد یعنی نعوظ نکند، وصال مطللقاً صورت نمی شود، حتی اگر زن در نهایت درجه از میل و قبول و رضا و تمنی باشد.بنابراین برای عمل ساده جنسی، یعنی جماع و مقاربت محض، کافی است که آلت مرد نعوظ کند و زن تسلیم شود.

زن میل خود را بروز نمی دهد

از این رو ممکن است زن به هنگام فوران شهوت خود نیز نگذارد که شوهرش متوجه گردد. اینجاست که شوهر باید دقیق و بیدار و حساس باشد و به موقع، ندای جنسی زن را بشنود و پاسخ گوید. زن عادتاً میل شهوانی خود را بروز نمی دهد مگر آنکه شوهر را آ»اده و راغب وصال ببیند.

در غیر این صورت، دوران اوج شهوت او سپری می شود بی آنکه آن میل و خواهش سوزان برآورده شده باشد. و این خود اثر بدی در مزاج و روحیه زن می گذارد و تأثیر بد آن دامنگیر شوهر نیز می شود زیرا زنی که به اوج شهوت رسید و آتش سوزانش فرونشست، عصبی و کسل و بهانه گیر می شود و این اخلاقی است که مردان از آن می گریزند. و زندگی را در جوار چنین زنی، دوزخ می دانند. بنابراین بر شوهر است که متوجه موقعیت های اوج شهوت زن خود باشد و زن نیز نسبت به شوهر صراحت داشته با او بدون«رودربایستی» رفتار کند. زیرا تنها شوهر است که زن می تواند همه چیز خود را به او بگوید. و نیز از قدیم گفته اند: مردی که از زنش خجالت بکشد، از او صاحب فرزند نخواهد شد.

نویسنده و تهیه کننده: توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...