در ایام شدت یافتن شهوت زن آیا هر زن حالتی دارد؟

آیا هر یک از زنان حالتی دارند؟
آنچه همه پزشکان و محققان و صاحب نظران تقریباً درباره اکثریت زنان، تصدیق و از نظر علم ثابت کرده اند، این است که شهوت زن، در چند روز قبل از آغاز قاعدگی شدت پیدا می کند و در مدت قاعدگی به ضعیف ترین درجه خود می رسد و پس از آن از نو، رو به شدت مینهد. به طوریکه هفته پس از قاعدگی را نیز دوره اوج شهوت زن می شمارند.
پس از آن شهوت زن عادی می شود تا از نو، ایام قاعدگی نزدیک شود. البته زنانی هستند که از این قاعده مستثنی می باشند، ولی اینگونه زنان را باید غیر طبیعی دانست. مدتی که امواج شهوت زن فوران می کند، بنا به اختلاف مزاج و بنیه و کار و سلامت زنان فرق می کند.
گاهی در بعضی از زنان، سه تا چهار روز و در دیگر دو روز بیشتر دوام نمی یابد و حتی اگر زن، خسته و کوفته یا مزاجش کسل باشد، یک، دو ساعت بیشتر شهوتش شدت نمی یابد.
تأثیر خستگی و طرز زندگانی امروزه در شهرها و سوء تغذیه و ناراحتی اعصاب ناشی از تمدن کنونی و سایر احوال و اوضاع و شرایط خارجی را در حساب مدت فوران شهوت زن باید ملحوظ داشت. این تءثیرات، ممکن است تا چندین سال، شور و نشاط شهوی زن و فوران شهوت او را قلع و قمع کند و حتی ممکن است در سراسر زندگانی زن، باعث سستی و فتور شهوت او شود به طوریکه در همه عمر احساس میل شدید در خود نکند. امااز طرف دیگر، عوامل دیگری هم هست که شهوت زن را در غیر از مواقع طبیعی نامبرده، تحریک کرده و شدت می دهد.
برای مثال زنی که شوهرش گاهگاه چند روزی به سفر می رود، تمام مدتی که شوهرش در سفر است در یک میل شدید، می سوزد به طوریکه وقتی شوهرش از سفر باز می گردد، دیگر نمی تواند خود داری کند. اما اگر همین شوهر به سفر نمی رفت و مدت های مدید در کنار زنش بود، زنش هرگز در جوار او احساس تمایل شدیدی را که به هنگام غیبت شوهر به او دست می داد در خود نمی یافت.
زنانی از این حیث ، تابع قاعده خاص یا فرمولی کلی و عمومی نیستند. دو زن را نمی توانید پیدا کنید که احساساتشان از این حیث شبیه به هم باشد.

رازداری جنسی زنان
رازداری زنان نیز در پیچیده بودن این قضیه کمک کرده است.زنان، احوال شهوی و جنسی خود را به آسانی بروز نمی دهند و حتی به پزشکان و روانشناسان نیز اعتراف نمی کنند. از این رو  آنچه در این باره بحث به پزشکان و روانشناسان نیز اعتراف نمی کنند. از این رو آنچه در این باره بحث شده، یا اظهارات نادر و خصوصی معدودی زنان است و یا آنکه تا آنجاست که هر طب و محققین و صاحب نظران به طور کلی یک نوع کلیات در این باب کشف کرده است.
دکتر« فورل» در کتاب خود به نام « مسئله تناسلی» چنین می نویسد:« زن شوهرداری، وقتی او را به سبب خیانتش نسسبت به شوهر ، سرزنش کردم، چنین اظهار داشت که هر هفته لاقل یکبار، مشتاق وصال می شودو چون شوهرش در این  هنگام که شهوت او به علاء درجه شدت می رسد، در کنارش نیست و یا هست و ملتفت نیست، ناچار...» البته چنین زنی را می توان ساقط دانست و یا در تسلط به نفس، عاجز و ناتوان خواند. و دلیل اصلی آن ضعف معنویت است.

نویسنده و تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...