سلام به نفسم

 

سلام به نفسم

سلام به نفسم"سلام نفسی"سلام نفس"سلام نفس من"سلام زیبا برای نفس خودم

سایت تفریحی خبری توپ تاپ (toptoop.ir)


جهان خیس میشه تو چشمای خشکم دلم تنگ میشه واسه خنده هامون

سلام به نفسم
سلام نفسی
سلام به نفسم به تو کهــ با دلــــــــــــــــــــم نفس میکشی هر روز
با دلـــــــــــم به روز سلام میکنیـ و لبخند میزنی به خورشیدش
سلام نفس
سلام به تو کهـ دوست میدارمت و دلــــــــــــــــم را سپرده امــــــــ به تو
چون کهـــــ تو دلــــــــــــــــــــم را نمیشکنیـــــــــ
چون کهــ تو مراقبـــــــــ دلــــــــــــــــــــــــم هستیـــــــــــــــــــ
چون کهـــ تو میدانیــ دلــــــــــــــــــــــــم چهـ میخواهد؟
سلام به نفس من
سلام به تکــــــــــــ تکـــــــــــــ نفسهایـــــــــــــ گـــــــــــــــرم تــــــــــو
سلام بهـ آرامشـــــــ نهفته در وجــــــــــــــــــود تــــــــــــو
کهـــــ دلــــــــــــــــــــــــم را بهــــــ خنــــــــــــده وامیدارد
سلام به نفسم
سلام به شانه هایــــــــــ تو که با مهربانیهـــــــ تمامـــــــــــــ
به دلـــــــــــــــــــــم پیشکش کردی تا هر آنچه دلـــــــــــــــــــــم
میخواهد ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم بر آنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
و من جز باران بوســـــــــــــــــــــــــــهـ بر آنهــــــــــــا نخواهم بارید
یه سلام برای نفسم
سلام به چشمانت که نگاهشان پر است از یک عشـــــــــــــــق دور
عشقی که دست هیچکس جز خودتــــــــــــــــــــ به آن نمیرســــــــــــــد
و من غرق شدم در نگاه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
تا کهـــــ شاید ذره ایـــــــــــ از گرمـــــــــــــــی نگاهت مالـــــــــــــــ من شود
و تو.....همه یــــــ قلبتـــــــــــــــــــ را بخشیدیـــــــــــ به دلــــــــــــــــــــــــم
سلام نفس خودم
سلام به دستــانت که دست دلــــــــــــــــــــم را به موقع میگیرنــــــــــــــد تا
نیفتــــــــــــــــــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــ پـــــــــــــــــــــــــــای کســـــــــــــــــــــــــی
تـــــــــــــــــــــــا نمیـــــــــــــــــــــــرد تو بی کســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی.....
تــــــــــــــــــــــــا غرورش جریحهـــــــــــــــ دار نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــود.....
تـــــــــــــــــــــــا دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم همیشگیــــــــــــــــــــــ باشــــــــــد....
سلام نفسی
سلام به لبـــــــــــــانت که جز به گفتن حرفهایــــــــــــــــ قشنگ باز نمیشــــــــــــود
و به خار دلــــــــــــــــــــ من همیشهـــــــــ میخندنــــــــــــــــــــــــــــــد
سلام به نفس من
بمـــــــــــــــــــــــــــان کنــــــــــــــــــــار نفسهایــــــــــــــــــــم
تــــــــــــــــا با همــــ نفس کشیــــــــــــم در هــــــــــــوای هـــــــــم

سلام به نفسم

 

 

مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...