3 نظر

  1. asal (نا مشخص)asal (نا مشخص)says:

    این اسمش هری یه عکس بیشتر از لوییس نزاشتی

  2. کیاناکیاناsays:

    این هری...فقط یک عکس از لویی گذاشتی تو رو خدا این رو بردار . لویی گرل ها و هری گرل ها ناراحت میشن😐

  3. لریلریsays:

    البوم گوشیش منظورش بود حق داره لویی این همه عکس از هرولد داشته باشه