3 نظر

  1. hossehnsays:

    من عاشق اون دورانم ای کاش دوباره به همون زمان بر میگشتم

  2. hossehnsays:

    من عاشق اون دورانم ای کاش دوباره به همون زمان بر میگشتم

  3. marysays:

    چقدر اون دوران خوب بود. دوران بی غم و غصه ای بود. حاضرم هر چی دارم بدم فقط یه لحظه برگردم به اون دوران